JACK LONDONA NAGY H�Z ASSZONYK�JA


(THE LITTLE LADY OF THE BIG HOUSE)FORD�TOTTA
HARS�NYI ZSOLT
FEJEZETEK

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI.

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM IROD. �S NYOMDAI R.-T. KIAD�SA
1923


A m� elektronikus v�ltozat�ra a Nevezd meg! - �gy add tov�bb! 4.0 Nemzetk�zi (CC BY-SA 4.0) Creative Commons licenc felt�telei �rv�nyesek. Tov�bbi inform�ci�k: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu

Elektronikus v�ltozat:
Budapest : Magyar Elektronikus K�nyvt�r�rt Egyes�let, 2015
K�sz�lt az Internet Szolg�ltat�k Tan�csa t�mogat�s�val.
K�sz�tette az Orsz�gos Sz�ch�nyi K�nyvt�r E-k�nyvt�ri Szolg�ltat�sok Oszt�lya
ISBN 978-963-417-081-5 (online)
MEK-14581


I. FEJEZET.

S�t�tben �bredt. K�nnyen, egyszer�en, mozdulat n�lk�l serkent fel, azt az egy mozdulatot kiv�ve, hogy kinyitotta a szem�t �s tudom�st szerzett a s�t�ts�gr�l. M�s embernek sz�ks�ge van r�, hogy ilyenkor fogdossa, tapogassa, �rezze a vil�got maga k�r�l, - � a fel�bred�se els� pillanat�ban tudatos volt, azonnal leszegezte a maga idej�t, hely�t �s szem�ly�t. Az alv�s eltelt �r�i ut�n minden er�fesz�t�s n�lk�l kezdte el �jra napjainak megszak�tott t�rt�net�t. Meg�llap�totta, hogy � Forrest Dick, nagy f�ldek ura, aki n�h�ny �r�val ezel�tt aludt el, miut�n �lmosan tett egy sz�l gyujt�t a »S�nv�ros« c�m� k�nyv lapjai k�z� �s eloltotta a villamos olvas�l�mp�t.

K�zelr�l valami �lmos sz�k�k�t h�rg�se �s bugybor�kol�sa hallatszott be. Messzir�l pedig, olyan messzir�l �s olyan gyeng�n, hogy csak �les f�l kaphatta el, neszt hallott, amit�l kellemesen elmosolyodott. A King Polo t�voli, teljes tork� b�g�s�t ismerte fel benne. King Polo volt az � kit�ntetett r�vidszarv� fajbik�ja, amely Sacramento v�ros�ban, a kaliforniai �llami ki�ll�t�son h�romszor nyerte el az els� d�jat. Ez a mosoly lassan t�nt el Forrest Dick arc�r�l, mert egy percig elt�n�d�tt azokon az �j diadalokon, amiket az id�n a keleti �llatteny�szt� vid�keken sz�nt King Pol�nak. Meg akarta mutatni nekik, hogy a Kaliforni�ban sz�letett �s teny�sztett bika �llja a versenyt az Iowa �llamban magon-n�tt bik�k legjav�val, vagy azokkal, amiket tengerent�lr�l, a r�vidszarv�ak �si haz�j�b�l import�ltak.

Csak mikor mosolya elt�nt, ami eltartott n�h�ny m�sodpercig, ny�lt ki a s�t�tbe �s megnyomta egy sor gomb k�z�l az els�t. H�rom sorban sorakoztak ezek a gombok. A megnyomott gombnak megfelel� rejtett vil�g�t�s, amely a mennyezet alatti nagy g�mbb�l sz�r�d�tt le, alv�f�lk�t vil�g�tott meg, melynek h�rom oldal�n finom sz�v�s� r�zh�l�zatb�l volt a fala. Negyedik oldal�t a h�z szil�rd betonfala adta. Ezt a falat f�ldig �r� ablakok szak�tott�k meg.

Megnyomta a sor m�sodik gombj�t. Ett�l er�s f�ny vil�g�totta meg a betonfal egy k�l�n r�sz�t �s itt sorban egy fali�r�t, egy barom�tert, egy Celsius-h�m�r�t �s egy Fahrenheit-h�m�r�t. Szinte egyetlen pillant�ssal s�p�rte fel a m�szerek h�rad�s�t: id� n�gy �ra harminc, l�gnyom�s h�tsz�z�tvenh�t, ebben az �vszakban �s ebben a tengerfeletti magass�gban norm�lis, a h�m�rs�klet Fahrenheit szerint harminchat fok. M�g egy gombnyom�s az id�, h� �s leveg� szersz�mait visszak�ldte a s�t�tbe.

A harmadik gomb az olvas�l�mp�t gyujtotta meg, ami �gy volt felszerelve, hogy a feje fel�l h�tulr�l vil�g�tott �s nem s�t�tt a szem�be. Az els� gomb kioltotta a mennyezet rejtett hely�r�l �rkez� f�nyt. Az olvas��llv�nyr�l elvett egy csom� korrekt�r�t �s ceruz�val a kez�ben, cigarett�val a sz�j�ban, korrig�lni kezdett.

Ez a helyis�g nyilv�n olyan ember h�l�helye volt, aki dolgozik. Az alaphangot praktikus volta adta, b�r megl�tszott rajta a k�nyelem is, m�g pedig nem sp�rtai. Az �gyat sz�rk�re email�rozott vasb�l csin�lt�k, hogy egybehangz� legyen a fallal. Az �gy v�g�ben k�l�n paplan gyan�nt, sz�rke farkasb�r�kb�l val� bunda fek�dt, a farkak szabadon l�gtak bel�le, mint bojtok. A f�ld�n, ahol egy p�r papucs pihent, a vastagsz�r� havasi kecske pr�mje ter�lt el.

A nagy olvas��llv�nyon, amelyre sz�pen rendben k�nyvek, foly�iratok �s jegyz�blokkok tornyai voltak halmozva, akadt hely gyujt�nak, cigarett�nak, hamut�lc�nak �s egy termosznak is. Felf�ggesztett, szabadon l�g� polcocsk�n egy fonogr�f �llott, hogy dikt�lni lehessen rajta. A falon a barom�ter �s a h�m�r�k t�v�ben kerek far�m�b�l egy n� arca nevetett el�. A gombsorok �s egy telef�nkapcsol�-t�bla k�z�tt a nyitott tokb�l hanyagul �llott ki egy negyvenn�gy millim�teres Colt-fegyver agya.

Pontosan hat �rakor, mikor sz�rke vil�goss�g kezdett �tsz�r�dni a dr�th�l�n, Forrest Dick, an�lk�l hogy tekintet�t a kefelevonatr�l elford�totta volna, kinyujtotta a kez�t �s megnyomott egy gombot a m�sodik sorban. �t perc mulva egy l�gy-papucs� k�nai bukkant fel a mennyezetes �gyn�l. F�nyezett r�zt�lc�t tartott a kez�ben, a t�lc�n cs�sze, annak az alja, kis ez�st k�v�skanna �s hasonl�an apr� ez�st tejsz�nes kanna.

- J� reggelt, Hallode! - �gy k�sz�nt Forrest Dick. Ahogy mondta, szeme-sz�ja nevetett.

- J� reggelt, uram! - felelte Hallode, mik�zben azzal vesz�d�tt, hogy az �llv�nyon helyet csin�ljon a t�lc�nak �s kit�ltse a k�v�t meg a tejsz�nt.

Mikor ezzel k�sz volt, nem v�rt �j parancsot, hanem meggy�z�dv�n r�la, hogy a gazd�ja f�lk�zzel m�r reggelizik, mig a m�sikkal folytatja a korrig�l�st, Hallode felszedett a f�ldr�l egy r�zsasz�n�, selymes, csipk�s budo�rf�k�t�csk�t �s kiment. Eg�szen nesztelen�l. �gy oszlott el a nyitott, f�ldig �r� ablakon �t, mint egy �rny�k.

Hat �ra harminckor, percre pontosan, nagyobb t�lc�val t�rt vissza. Forrest Dick f�lrerakta a korrekt�r�t, el�vett egy »Kereskedelmi B�kateny�szt�s« c�m� k�nyvet �s nekik�sz�lt az ev�snek. A reggelije egyszer� volt, de kiad�s: t�bb k�v�, egy kis f�rt sz�l�, k�t l�gy toj�s, ami m�r el volt k�sz�tve vajjal a poh�rban �s m�g bugybor�kolt a forr�s�gt�l, egy szelet sonka, nem t�lf�zve, amir�l tudta, hogy a maga teny�szt�se �s p�col�sa.

Ezalatt a nap m�r bes�t�tt az ablakon �s el�nt�tte az �gyat. Az ablakh�l�n k�v�l eg�sz csom� l�gy v�nszorgott; t�lkor�n keltek ki az id�n �s az �jszaka hidege megvette �ket. Forrest, amint evett, megfigyelte a h�sev� darazsakat. Ezek sz�v�sak, jobban b�rj�k a hideget, mint a m�hek. Folyton ott keringtek �s megragadt�k az elg�mberedett legyeket. A leveg� s�rga vad�szai, ak�rmilyen l�rm�t csapott a rep�l�s�k, igen ritk�n hib�ztak, lecsaptak a tehetetlen �ldozatokra �s od�bb �lltak vel�k. M�r az utols� l�gy is odavolt, mikor Forrest kih�rpintette az utols� korty k�v�t, megjel�lte egy sz�l gyujt�val a Kereskedelmi B�kateny�szt�st �s el�vette a kefelevonatokat.

K�s�bb a mezei pacsirta foly�kony, l�gy kiab�l�sa, a nappal els� szava, meg�ll�totta. Megn�zte az �r�t. Hetet mutatott. F�lrerakta a korrekt�r�t �s eg�sz sor besz�lget�sbe kezdett a kapcsol�t�bla seg�ts�g�vel, amelyet gyakorlott fog�sokkal kezelt.

- Hall�, N�zdcsak, - kezdte az els� besz�lget�st - hall�, Thayer �r �bren van m�r?... J�. Ne zavard. Nem hiszem, hogy �gyban reggelizik, mindenesetre tudd meg... Igen, helyes, azt�n mutasd meg neki, hogy kell b�nni a forr� csappal. Esetleg nem tudja... Igen, helyes. Gondoskodj m�g egy fi�r�l, amilyen gyorsan el tudod int�zni. Vannak mindig b�ven, mikor kijavul az id�... Persze. Azt�n okosan. Isten �ldjon.

- Hanley �r?... Igen, - ez volt egy m�sik kapcsol�n a m�sik besz�lget�se - h�t gondolkoztam arr�l a t�lt�sr�l a vadgeszteny�sen. Sz�ks�gem van a kavicsol�s �s a sziklat�r�s k�lts�gvet�seire... Igen, ez az. �gy k�pzelem, hogy a kavics k�b�lenk�nt valami hat-t�z centtel t�bbe fog ker�lni, mint a sziklaz�z�s. Ez a legutols� dombtet� k�l�n�sen eszi a kavicsmunk�t. Dolgozz�k ki az �rakat... Nem, k�t h�tre k�ptelenek lesz�nk... Igen, igen; az �j g�pekkel, ha sz�ll�tj�k, a lovak felszabadulnak a sz�nt�st�l, de vissza kell menni�k a mustr�l�s miatt... Nem, ezt besz�lje meg Everan �rral. Isten �ldja.

A harmadik besz�lget�s:

- Dawson �r? Haha! Az �gyam felett �ppen most harminchat. Odalenn a f�ldeken biztosan minden csupa feh�r a d�rt�l. De gondolom, az id�n utolj�ra... Igen, megesk�dtek, hogy a g�peket k�t nappal ezel�tt felteszik... H�vja fel az �llom�sf�n�k�t... Egy�ttal fogja meg nekem Hanleyt. Elfelejtettem neki megmondani, hogy a patk�nyfog�kat cser�lje ki a m�sodik l�gyfog�-garnit�r�val... Igen, hall�! Vagy sz�zat l�ttam szundik�lni ma reggel az ablakomon... Igen... Isten �ldja.

Ezek ut�n Forrest az �gy�b�l beleb�jt a pyjam�j�ba, beledugta a l�b�t a papucsba �s a sz�rnyas ajt�n �t a f�rd�be s�t�lt. Hallode mindig a nyom�ban. T�z perc mulva sim�ra borotv�lva megint fek�dt az �gyban, olvasta a b�k�s k�nyvet �s Hallode, percre pontosan, massz�rozta a l�bsz�rait.

Ezek a l�bak egy j�l megtermett, sz�zhetven�t centim�ter magas, nyolcvan kil�s f�rfiember j�form�j� l�bai voltak. Ezenfel�l besz�lni is tudtak egyetm�st a gazd�jukr�l. A balcombj�n egy arasznyi forrad�s �ktelenkedett. A balbok�j�n, l�ba tork�t�l a sark�ig, tucatnyi sebhely volt elsz�rva, akkor�k, mint egy-egy kisebb tall�r. Mikor Hallode a balt�rd�t egy gondolattal szigor�bban d�fk�dte �s nyomkodta, Forrestet kis arcfintorokon lehetett rajtakapni. Jobb l�b�l�t n�h�ny s�t�t heged�s tark�totta, egy nagy forrad�s pedig, �ppen a t�rde alatt, eg�sz komoly lyuk volt a csontban. A t�rde �s �gy�ka k�z�tt, k�z�pt�jon egy r�gi, h�rom ujj nagys�g� seb nyoma l�tszott, amit furcs�n pontoztak ki valami �lt�sek apr� forrad�sai.

Egy k�v�lr�l �rkez� vid�m hang azt id�zte el�, hogy megint gyujt�sz�l ker�lt a b�kateny�szt� k�nyv lapjai k�z� �s mialatt Hallode az �lt�ztet�s egy r�sz�t m�g az �gyban v�gezte el, - harisny�t �s cip�t ide�rtve - ura, olykor a kell� oldalra fordulva, kitekintett a hang ir�ny�ban. Lenn az �ton a korany�l� orgon�k hajladoz�, lila t�mege k�z�tt egy nagy paripa l�pkedett. Fest�i �lt�zet� lovagl� cowboy fogta a kant�rsz�r�t s a l�, v�rhenyesen ragyogva a reggeli napon, szabadon r�zva hatalmas nyak�r�l a feh�r habot, dob�lva nemes s�r�ny�t, messzire eln�zve, megharsogtatta szerelmi h�v� szav�nak trombitahangj�t a tavaszi t�jon.

Forrest Dicket egyszerre fogta el az �r�m �s az aggodalom. Az �r�m a gy�ny�r� �llat l�tt�n, amely lenn l�pkedett a lila bokrok k�z�tt, �s az aggodalom, hogy a m�n felk�lthette azt a h�lgyet, aki a kerek far�m�b�l mosolygott a szob�ja fal�n. Gyorsan kereszt�lpillantott a sz�z l�p�s hossz� udvaron a h�z hossz�, �rny�kosan kiugr� oldalsz�rnya fel�. A h�lgy h�l�szob�j�nak red�nyei le voltak eresztve. �s nem mozdultak. A m�n megint nyer�tett egyet �s megint nem mozdult semmi egy�b az udvaron, mint egy csapat vadkan�ri, amelyek az udvar vir�gai �s cserj�i k�z�l kerekedtek fel, mintha a felkel� nap valami sz�tsz�rt aranyz�ld f�nycsom�t ragyogtatott volna a leveg�ben.

V�rt, am�g a m�n az orgon�k k�zt elt�nik el�le. Gy�ny�r�, j� csont�, j� �ll�s�, makul�tlan teny�szcsik�k �lma j�rt a fej�ben. Azt�n megfordult, mint ahogy mindig a legk�zelebbi dologhoz szokott fordulni �s megsz�l�totta az inas�t:

- Milyen az �j leg�ny, Hallode! Ig�r valamit!

- El�g j�, azt hiszem, - volt a felelet - fiatal fi�. Minden �j. El�g lass�. Nem baj, az�rt �gyahogy �g�r valamit.

- Mi�rt? Honnan gondolod?

- Ma reggel h�romszor �t k�lt�ttem. �gy alszik, mint csecsem�. �ppen olyan nevetve �bredt, mint �r szokta. Az nagyon j�.

- �n nevetve �bredek? - k�rdezte Forrest.

- Sok �ve sokszor k�lt�ttem Urat. Szeme kiny�lik, szeme nevet, sz�ja nevet, arc nevet, minden nevet, �gy ni, gyorsan mingy�rt. Ez j�. Ember, ha �gy fel�bred, sok j� �rz�s van neki. Tudok j�l. �j fi� is �gy. Lassacsk�n, hamar-hamar, lesz kit�n� fi�. Bizony. Nev�t Csau-Gem. Mi nev�t itt neki lesz?

Forrest Dick gondolkozott.

- Milyen nevek vannak n�lunk eddig?

- Gyeride, Ejnye, N�zdcsak, �s engem vagyok Hallode, - fecsegte a k�nai. - Gyeride mondja: legyen �j fi�nak nev�t...

Habozott �s kih�v� hunyorg�ssal n�zett a gazd�j�ra. Forrest b�lintott.

- Gyeride mondja: legyen �j fi�nak nev�t Egyefene.

- Ohoh�, - nevetett Forrest - Gyeride egy szam�r. J� n�v volna, de itt nem felel meg. Az �rn� miatt... M�sik nevet kell kital�lni.

- Ohoh�: azt nagyon j� n�v.

Forrest indulatszava m�g ott rezgett a tudat�ban. Hamar r�j�tt Hallode ihlet�nek eredet�re.

- Nagyon helyes. Az �j fi� neve Ohoh�.

Hallode lehajtotta a fej�t, gyorsan elt�nt a sz�rnyas ajt�n �t �s �ppen olyan gyorsan visszat�rt Forrest �lt�zet�nek t�bbi r�sz�vel. R�seg�tette az ing�t �s bl�z�t, nyakkend�t vetett a nyak�ba, hogy ura megk�thesse, azt�n let�rdelt, hogy felgombolja l�bsz�rv�d�j�t �s felkapcsolja a sarkanty�j�t. A toalettet nagyon sz�les karim�j� kalap- �s lovagl�ostor eg�sz�tette ki. Nyers, fonott b�rb�l val� indiai ostor. Negyedkil� �lmot fontak a nyel�be, amely b�rhurkon l�gott le a csukl�j�r�l.

De Forrest m�g nem volt k�sz. Hallode n�h�ny levelet adott neki azzal, hogy ezeket az elmult �jjel hozt�k az �llom�sr�l, miut�n Forrest m�r lefek�dt. Felszak�totta valamennyinek a jobb sz�l�t �s egy kiv�tel�vel gyorsan futotta �t mindet. Ezzel az eggyel p�r pillanatig foglalkozott, idegesen �sszeh�zva a szem�ld�k�t, azt�n el�vette a fonogr�fot, megnyomta a gombot, amit�l a henger elindult �s sem sz�ra, sem gondolatra egy pillanatnyi t�n�d�st sem vesztegetve gyorsan dikt�lta:

- 1914 m�rcius 14-�n kelt level�re v�laszolva, �szinte sajn�lattal veszem a h�rt, hogy telep�n ki�t�tt a sert�sv�sz. Hasonl�k�ppen sajn�lom, hogy j�nak l�tja a felel�ss�ggel engem megterhelni. Valamint igaz�n sajn�lom, hogy a faj-�rt�ny, amelyet k�ld�tt�nk, megd�gl�tt. �n csup�n biztos�tani tudom �nt, hogy mi itt a sert�sv�szt�l teljesen mentesek vagyunk �s nyolc �ve mindig is mentesek voltunk, k�t keletr�l behurcolt esetet kiv�ve, k�t �vvel ezel�tt. Mind a kett�t, ahogy szoktuk, �rkez�skor elk�l�n�tett�k �s elpuszt�tottuk, miel�tt m�g a rag�ly a mi kond�inkat megfert�zhette volna. Sz�ks�gesnek �rzem azt is k�z�lni �nnel, hogy beteg sz�ll�tm�nyok�rt sohasem tettem az elad�t felel�ss�. Hanem, a sert�sv�sz inkub�ci�s ideje - mint �n is tudja - kilenc nap l�v�n, meg�llap�tottam az �llatok ind�t�si d�tum�t �s tudtam, hogy mikor felrakt�k �ket, eg�szs�gesek voltak. Ellenben jutott �nnek esz�be, hogy a sert�sv�sz terjeszt�s��rt f�leg a vasutak felel�sek? Hallotta valaha, hogy kif�st�ltek vagy dezinfici�ltak olyan kocsit, amely beteg rakom�nyt sz�ll�tott? �llap�tsa meg a d�tumokat; el�sz�r a n�lam val� felrak�s napj�t, m�sodszor azt a napot, mikor �n az �rt�nyt �tvette, harmadszor az els� t�netek jelentkez�si napj�t. Mint ahogy �n mondja, az �llat p�lyacsuszaml�s k�vetkezt�ben �t napig volt �ton. Az els� t�netek csak az �tv�tel ut�ni hetedik napon jelentkeztek. Ez az ind�t�st�l sz�m�tva tizenk�t napot jelent. Nem honor�lhatom az �n �ll�spontj�t. Nem vagyok felel�s a betegs�g�rt, amely az �n �llat�llom�ny�ban elharap�dzott. De hogy k�l�n is m�g egyszer meggy�z�dj�k, k�rdezze meg az �llami �llatorvost, vajjon az �n gazdas�gom mentes-e a sert�sv�szt�l, vagy sem. Maradtam kiv�l� tisztelettel...II. FEJEZET.

Mikor a sz�rnyas ajt�n kij�tt a h�l�f�lk�j�b�l, el�sz�r egy k�nyelmes �lt�z�szob�n ment kereszt�l, amelynek p�rn�zott ablakai voltak, nagyon sok szekr�nye, hatalmas kandall�ja, s egy f�rd�szoba ny�lt bel�le. Azt�n bel�pett egy hossz� irod�ba. Fel volt itt halmozva az �zlet eg�sz arzen�lja: �r�asztalok, diktaf�nok, iratszekr�nyek, k�nyv�llv�nyok, foly�iratok sorai �s fi�kos falrekeszek, amik gal�ri�k gyan�nt sorakoztak az alacsony, gerend�s mennyezetig.

Az iroda k�zep�n megnyomott egy gombot �s egy sor k�nyvekkel rakott polc megfordult a tengelye k�r�l. Ett�l egy kicsiny ac�l csigal�pcs� v�lt l�that�v�. Forrest vigy�zva l�pkedett le rajta, hogy a sarkanty�ja hozz� ne �rjen a k�nyvespolcokhoz, amelyek m�g�tte a hely�kre csuk�dtak.

A l�pcs� alj�n �jabb gombnyom�sra �jabb k�nyvespolcok fordultak ki �s utat nyitottak egy alacsony, hossz� helyis�gbe, amely padozatt�l mennyezetig polcozva volt. Egyenesen az egyik �llv�nyhoz ment, egyenesen az egyik polcra ny�lt �s teljes biztoss�ggal tette a kez�t a keresett k�nyvre. Egy pillanatig lapozott benne, megtal�lta a helyet, amelyre sz�ks�ge volt, �nmegel�ged�ssel b�lintott �s visszatette a k�nyvet.

Egy ajt� a pergol�hoz adott utat. Ennek n�gysz�g� betonoszlopai voltak. Az oszlopokat v�r�sfeny� t�mb�k �s k�z�j�k �kelt kisebb has�bok k�t�tt�k �ssze, amelyek a fak�reg r�t sz�n�vel nyers �s red�s b�rsonyra eml�keztettek.

Miut�n m�r t�bb sz�z l�p�snyit bolyongott a betonfalak labirintus�ban, fel kell tenni, hogy nem a legr�videbb utat v�lasztotta kifel�. A v�n, �ri�s t�lgyek alatt, ahol a r�gottoldal� p�nyvakar�k sora �s a pat�kt�l felkap�lt kavics el�rulta, hogy itt szokt�k kik�tni a lovakat, egy nagyon vil�gos pej, szinte aranys�rg�s kanc�t tal�lt. Gondosan �polt tavaszi sz�re �l�nken, �g�en ragyogott a tavaszi napf�nyben, amely ferd�n �rintette a f�k lombj�t �s bes�t�tt koron�juk al�. Maga a l� is eleven �s �g� volt. Termete ink�bb m�nhez hasonl�tott �s a nyak�n egy fekete s�r�nyf�rt futott al�, amely csal�df�j�ban a muszt�ng nev�, prairien �l� vadlovak hossz� sor�t bizony�totta.

- Hogy vagy ma reggel, Emberev�? - k�rdezte Forrest, mikor nyak�r�l levette a kant�rt.

A l� h�tracsapta a legkisebb f�leket, amiket l� valaha hordott �s amik teliv�rek �s muszt�ng kanc�k k�z�tti vad, pusztai szerelmekr�l besz�ltek, �s gonosz fogakkal �s gonoszul villog� szemmel harapott a gazd�ja fel�. Mikor Forrest a nyeregbe vetette mag�t, a l� farolt �s �gaskodni pr�b�lt, de farolva �s �gaskodni igyekezve a kavicsos �tra ker�lt. Hi�ba is igyekezett fel�gaskodni, ott volt a fejtart�sz�j, amely szorosan tartotta a fej�t �s megmentette a lovas orr�t a csillagvizsg�l� kanca d�h�dten kapkod� kopony�j�t�l.

�gy megszokta m�r ezt a kanc�t, hogy nem is figyelt a l� okvetetlenked�seire. G�piesen, a kant�rt eg�szen gyeng�n �rintve a l� �velt nyak�hoz, sarkanty�csikland�ssal, t�rdnyom�ssal arra vitte a lovat, amerre akarta.

Mialatt a l� forgott �s t�ncolt, a lovas egy pillant�st vetett a nagy h�zra. Nagy volt minden l�tszat szerint, de k�l�nleges karaktere folyt�n m�gsem volt akkora, amekkor�nak l�tszott. A frontja mintegy n�gysz�z m�terre ny�lt. De ebb�l a n�gysz�z m�terb�l sokat tettek ki puszta folyos�k, betonfalas, t�glatetej� korridorok, amik az �p�let k�l�nb�z� r�szeit fogt�k egy eg�szbe. Pergol�k �s fedett s�t�nyok ar�nyosan tartoztak az �p�lethez, �s a falak, szegletes kiugr�saikkal �s bem�lyed�seikkel z�ld gyep �s vir�g t�meg�gy�b�l emelkedtek ki.

Spanyol volt a nagy h�z karaktere, de nem az a kaliforniai spanyol t�pus, amelyet eredetileg Mexik� mutatott be sz�z �vvel ezel�tt �s amelyet modern �p�t�szek fejlesztettek a mostani kaliforniai spanyol �p�t�m�v�szett�. A spanyol-m�r st�lus hivatalosan m�g legink�bb fedte a nagy h�zat a maga saj�tos keverts�g�ben, �mb�r voltak szak�rt�k, akik ezt a min�s�t�st is hevesen t�madt�k.

Az alapvet� benyom�s, amit a nagy h�z keltett, ez volt: nagys�g ridegs�g n�lk�l, sz�ps�g hivalkod�s n�lk�l. Hossz� �s v�zszintes vonalai, amiket csak f�gg�leges vonalak, csak a szigor�an der�ksz�g� kiugr�sok �s bem�lyed�sek t�rtek meg, olyan tiszt�k voltak, mint ak�r egy kolostor vonalai. Viszont a tet�zet szab�lytalan vonala megv�dte az egyhang�s�g veszedelm�t�l. Alacsony �s megosztott tudott lenni an�lk�l, hogy nyomott lett volna; a tornyok, meg a tornyok f�l� emelked� tornyok der�ksz�g� felsz�gell�se megadta a magass�g ar�ny�t, de nem ostromolta az eget. A nagy h�z a szolids�g �rz�s�t keltette. Nem f�lt a f�ldreng�st�l. Ezer �vre �p�tett�k. A becs�letes bet�nt becs�letes cement kit�n� stukk�j�val bor�tott�k. A sz�nnek ez az azonoss�ga megint csak egyhang�an hatott volna a szemre, de ezt ellens�lyozta a melegpiros spanyol t�gl�b�l rakott sok l�gyan hat� tet�.

Az egy �sszefog� tekintet k�zben, mialatt a kanca engedetlen�l t�ncolt, Forrest Dick szeme v�gigfutv�n a nagy h�z minden r�sz�t, egy gyors, aggodalmas pillanatig a sz�z l�p�s hossz� udvarr�szen �t a nagy kiugr� r�szre szegez�d�tt, ahol a tornyok felsz�k� csoportja alatt a h�l�szoba-ablakok piros cs�kos erny�i a reggeli napf�nyben elmondt�k neki, hogy az �rn� m�g alszik.

K�r�sk�r�l a szemhat�r h�romnegyed r�sz�ben alacsonyan hull�mz�, kopasz, ker�t�ses, irt�sos, legel�s dombok emelkedtek, amelyek magasabb dombokba �s meredekebb, erd�s lejt�kbe olvadtak, h�tr�bb pedig m�g meredekebben hatalmas hegyl�nc k�vetkezett. A szemhat�r egynegyed�t azonban nem hat�rolt�k a hegys�g cs�csai �s v�lgyei. Ez a t�j�k k�nnyed�n lejtve puszta, messzi s�ks�gba veszett el, amely olyan puszta �s messzi volt, hogy a hidegs�g tiszta, ritka leveg�je ellen�re sem lehetett v�gigl�tni.

A kanca horkolt alatta. A lovas t�rde �sszeszorult, mikor egyenes �tra �s az egyik oldal fel� k�nyszer�tette. Lent mellette, a kavicsos talajon ritmikus nesszel bandukolva, feh�r, csillog� selyem �rja patakzott. R�gt�n megismerte d�jnyertes angora-kecskeny�j�t, amelyben minden darabnak pedigr�je �s k�l�n t�rt�nete volt. K�tsz�z darab lehetett �s Forrest tudta, hogy a gondos kiv�logat�s folyt�n, amit megparancsolt �s az�rt is, mert az �sszel nem ny�rt�k meg �ket, a leghitv�nyabbj�nak is legal�bb olyan finom az oldal�n csillog� gyapja, mint ak�rmelyik emberi csecsem� haja �s legal�bb olyan feh�r, mint ak�rmelyik emberi albin� fejbund�ja, a java �llatok gyapj�b�l pedig harminc centim�teres k�l�nb�z� sz�n� hajbet�teket fognak festeni a h�lgyek haszn�lat�ra �s lehetetlen�l magas �ron fogj�k eladni.

A l�tv�ny sz�ps�ge gy�ny�rk�dtette. Az �t foly� selyemszalagg� v�lt, itt-ott s�rga, macskaszer� szemek voltak benne a dr�gak�vek, amelyek r� �s nyugtalan lov�ra ir�nyozva aggodalmas �s k�v�ncsi tekintettel haladtak el mellette. K�t baszk p�sztor volt a sereghajt�. K�t kurta, t�mzsi, barna ember, szem�k fekete, arcuk �l�nk, kifejez�s�k szeml�l�d� �s b�lcs. Megemelt�k a kalapjukat �s megbiccentett�k fel�je a fej�ket. Forrest felemelte a jobbkez�t, a lovagl�ostor himb�lt r�la a sz�jon �s egyenes mutat�ujj�t f�l-katon�s k�sz�nt�ssel sz�les kalapja karim�j�hoz �rtette.

A l� megint t�ncolt �s �gaskodott. Meg�rintette a kant�rsz�rral, megcsiklandozta a sarkanty�val �s a n�gyl�b� selyem ut�n b�mult, amely az utat csillog� feh�rrel t�lt�tte el. Tudta, hogy mi�rt vannak itt. K�zeledett az ell�s ideje �s most lehozt�k �ket a tanyai legel�r�l az itthoni �lakba �s kar�mokba, hogy a szaporod�s idej�re f�lt�keny gondban �s b�s�ges t�pl�l�kban legyen r�sz�k. �s ahogy n�zte �ket, �sszehasonl�t� fant�zi�j�ban megjelentek a legjobb t�r�k �s d�lafrikai gyapjak, amiket valaha l�tott. Az � ny�ja b�rta az �sszehasonl�t�st. J�l n�zett ki. Nagyon j�l n�zett ki.

Ellovagolt. K�r�sk�r�l a tr�gy�z�g�pek berreg�s�t hallotta. Oda�t a lassan, enyh�n lejt� dombokon fogatot l�tott fogat ut�n, igen sokat, h�rom lovank�nt egy fogatban, melyeket a maga fajkanc�inak tudott, s amelyek oda-vissza h�zt�k a m�lyen sz�nt� ek�t, olyan alaposan �s morzsoltan v�ltoztatva a domboldalok z�ld talaj�t a s�t�tbarna, humuszt�l k�v�r anyaf�ldd�, hogy ez ett�l az alaposs�gt�l szinte finoman porhany�s vir�g�ggy� olvadt. Gabona �s cukorn�d al� folyt ez a sz�nt�s az elev�torok sz�m�ra. M�s domboldalakon, ahogy sorban k�vetkeztek, t�rdig �llott az �rpa, m�sok meg a here �s kanadai bors� der�k z�ldj�t mutatt�k.

K�r�l�tte minden�tt a nagy �s apr�bb f�ldek a megk�zel�thet�s�g �s megmunk�lhat�s�g olyan rendszer�vel voltak beosztva, hogy megdobogtatt�k volna a legsz�rsz�lhasogat�bb t�bbtermel�si szak�rt� sz�v�t is. Egyik ker�t�sen sem t�rhetett �t diszn� vagy bika �s egyiknek a tetej�t sem verte fel a gaz. Sok s�k darab f�ld lucern�val volt bevetve. M�sok, amint k�vetkeztek, m�r hozt�k a tavaly �szi vet�st, vagy k�sz�ltek a tavaszira. M�sutt, k�zel a teny�sztelepekhez �s a kar�mokhoz, k�v�r francia merin� �s Shrop-juhok legel�sztek, vagy feh�r Gargantua-sert�sek henteregtek, amelyek l�tt�n kellemesen megcsillant a pillant�sa, mikor arra ment�ben szem�gyre vette �ket.

Ahol most �tlovagolt, azt szinte helys�gnek lehetett volna mondani, de boltok is, sz�ll�k is hi�nyoztak. A h�zak a tetszet�s, tipikus bungalow-k voltak, egy-egy kert k�zep�n, ahol az er�sebb vir�gok, p�ld�ul a r�zs�k, m�r ny�lottak �s mosolyogtak az elmult fagy fenyeget�s�n. Gyerekek hemzsegtek minden�tt, j�tszottak, kacagtak a vir�gok k�z�tt, vagy anyjuk �ppen reggelizni h�vta �ket.

Ezen t�l, valami nyolcsz�z m�terre a nagy h�z k�rzet�t�l, egy sor �zlethelyis�g el�tt haladt el. Meg�llt az els� el�tt �s betekintett. Kov�csmester dolgozott ott a t�z�n. Egy m�sik kov�cs, miut�n �ppen most verte r� egy �reg, rettent� s�ly� fajkanc�nak az els� l�b�ra a patk�t, azzal foglalkozott, hogy a l� pat�j�nak a sz�l�t egyform�ra r�spolyozza a patk� sz�l�vel. Forrest megn�zte, k�sz�nt, ellovagolt �s p�r l�p�ssel od�bb meg�llt, hogy valami jegyzetet �rjon bele a notesz�ba, amit az oldalzseb�b�l szedett el�.

Ellovagolt m�s boltok, m�helyek mellett: j�ttek sorban fest�kesbolt, ker�kgy�rt�, b�dogos, �cs. Ahogy ide ben�zett, egy felem�s, f�lig automobil, f�lig iparkutya masina sietett el az oldal�n�l �s befordult a f��tra, a tizenk�t kilom�ter messzi vas�ti �llom�s fel�. Forrest tudta, hogy ez a reggeli vajaskocsi, amely a k�p�l�h�zb�l sz�ll�tja a tejgazdas�g aznapi termel�s�t.

A nagy h�z volt a gyujt�pontja a farm-szervezetnek. Egy kilom�teres k�rzetben a k�l�nb�z� gazdas�gi centrumok vett�k k�r�l. Forrest Dick, folyton k�sz�ngetve az embereinek, v�gt�ban nyargalt �t a tejgazdas�gi centrumon. Tengere volt ez az �p�leteknek rakt�rak �tegeivel �s kis vagonokkal, amelyek az ember feje f�l�tti s�neken mozogtak �s automatikusan d�nt�tt�k bele az almot az alattuk v�rakoz� tr�gyasz�r� g�pekbe. Olykor elfoglalt arc�, tanult kin�z�s� emberek, akik kocsin vagy l�h�ton j�ttek-mentek, meg�ll�tott�k �s besz�lgettek vele. Ezek el�lj�r�k voltak, oszt�lyok f�n�kei �s �ppen olyan r�viden �s l�nyegesen sz�ltak, mint �. A legut�bbi egy harmadf�ves Palomina-csik�t �lt meg, amely kecses �s vad volt, mint egy f�lig bet�rt arabs l�. Az ember puszta k�sz�nt�ssel sz�nd�kozott elhaladni, de a gazd�ja meg�ll�totta.

- J� reggelt, Hennessy �r, - mondta Forrest - mikor lesz k�sz a l� a feles�gem sz�m�ra?

- Szeretn�k m�g egy hetet; - felelte Hennessy - a l� m�r el�g j�l be van t�rve, �gy ahogy a nagys�gos asszony akarta, de t�lizgatott �s �rz�keny �s szeretn�k m�g egy hetet, miel�tt kiadn�m a kezemb�l.

Forrest beleegyez�en b�lintott �s Hennessy, aki nem volt m�s, mint az �llatorvos, folytatta:

- Van k�t kocsis a lucerna k�r�l, akit el akarok k�ldeni.

- Mi baj van vel�k?

- Egyik, Hopkins, �j ember. Kiszolg�lt katona. Lehet, hogy az �llami �szv�rekhez �rt, de teliv�rekhez nem �rt.

Forrest b�lintott.

- A m�sik k�t �ve dolgozik n�lunk, de most r�kapott az iv�sra �s nem �gyel az �llatokra.

- Ez az a Smith, az az amerikai pofa, a borotv�lt k�p� ember, aki kancsal�t a balszem�re, nem?

Az �llatorvos b�lintott.

- Rajtakaptam az italon, - mondta Forrest - el�sz�r nagyon haszn�lhat� ember volt, de az ut�bbi id�kben elvesztette a fej�t. Rendben van, k�ldje el. �s k�ldje vele azt a m�sikat, hogy h�vj�k, Hopkins? Igen, j� hogy eszembe jut...

�s itt Forrest el�vette a noteszt, kit�pte bel�le a legut�bbi jegyzetet �s �sszegy�rte a tenyer�ben.

- ...A kov�csn�l van egy �j patkol� kov�csa. Hogy v�lekedik r�la?

- M�g meg se melegedett n�lunk, nem d�nt�ttem.

- H�t ezt k�ldje el a m�sik kett�vel egy�tt. Nem �rti a mesters�g�t. �ppen az el�bb �gyeltem meg, mikor �gy vert fel egy patk�t az �reg Alden Bessienek, hogy egy f�lujjnyit lereszelt a pat�j�b�l.

- Csak nem bolondult meg?

- K�ldje el.

Forrest a legenyh�bb sarkanty�z�ssal megcsiklandozta harapd�l� lov�t �s k�nyszer�tette maga alatt el�re v�gig az �ton: a l� farolt, kapkodta a fej�t �s �gaskodni pr�b�lt.

Sokat l�tott Forrest, ami tetszett neki. Egyszer hangosan d�rm�gte: »K�v�r f�ld, k�v�r f�ld.« Viszont k�l�nf�le dolgok, amiket l�tott, nem tetszettek neki �s ilyenkor eggyel szaporodtak a notesz jegyzetei. Mikor befejezte a k�rt a nagy h�z k�r�l �s a k�r�n t�l egy kilom�ternyire lovagolt m�g szek�rt�borok �s gazdas�gi �p�letek egy k�l�n �ll� csoportj�hoz, el�rte �tja c�lj�t, a k�rh�zat. Nem tal�lt itt egyebet, mint k�t t�d�v�sz-gyan�s fiatal �sz�t �s egy nagyszer� Duroc Jersey-diszn�t nagyszer� �llapotban. A maga b� harmadf�l m�zs�j�val, ragyog� szem�vel, er�teljes mozdulataival, f�nyes sert�j�vel hangosan hirdette mag�r�l, hogy semmi baja. De mivel iowai import volt, a gazdas�g szok�sa szerint m�gis al�vetett�k a quarantaine szab�lyos idej�nek. Az egyes�let anyak�nyveiben Burgess Premier volt a neve a pomp�s kannak, kora k�t esztend� �s Forrest �tsz�z doll�r k�szp�nzt fizetett �rte.

Kurta galoppban v�gignyargalt a nagy h�z k�rzet�nek egy k�ll��tj�n �s elfogta Crellint, a sert�steny�szet f�n�k�t. �tperces tan�cskoz�sban meg�llap�totta Burgess Premier sors�nak legk�zelebbi n�h�ny h�napj�t, valamint tudom�sul vette, hogy a teny�szdiszn�, Lady Isleton, az �llamk�zi Ki�ll�t�sok minden any�inak anyja, Seattlet�l San Dieg�ig minden ki�ll�t�s k�kszalagos gy�ztese, minden baj n�lk�l tizenegyet fiadzott. Crellin elmondta, hogy f�l�jszak�t fenn �lt a diszn�val �s most haza igyekszik f�rdeni �s reggelizni.

- Hallom, hogy a legnagyobb l�nya letette a vizsg�it �s a Stanford-egyetemre akar beiratkozni - mondta m�g Forrest �s visszafogta a zabl�t, pedig m�r f�lig-meddig sarkanty�ba kapta a lovat.

Crellin harminc�t �ves fiatalember l�t�re az �reg apa �retts�g�t mutatta, er�sen r� volt �rva az iskol�zotts�g �s a szabad leveg�h�z �s rendszeres �lethez szokott f�rfi fiatals�ga. B�lintott �s hogy mennyire �rt�kelte a gazd�ja �rdekl�d�s�t, azt azzal mutatta meg, hogy le�gett barnas�ga alatt elpirult egy kicsit.

- Meg kell h�nyni-vetni - tan�csolta Forrest. - Csin�ljon statisztik�t a di�kkisasszonyokr�l, azt�n azokr�l, akik �pol�n�i kurzust v�geznek. H�ny ilyen �pol�n� marad meg a p�ly�j�n, viszont h�ny megy f�rjhez az oklevele ut�n k�t �ven bel�l �s azt�n hozz�fog a gyerekdajk�l�shoz.

- Hel�n nagyon komolyan el van t�k�lve - bizonykodott Crellin.

- Eml�kszik, mikor kiv�tettem a vakbelemet? - k�rdezte Forrest. - H�t olyan nagyszer� �pol�n�m volt, hogy no. Csinosabb l�ny m�g nem is j�rt csinosabb l�bakon. �ppen egy f�l�ve eresztett�k sz�rnyra. �s n�gy h�nap mulva m�r vehettem neki n�szaj�nd�kot. Elvette egy aut��gyn�k. Az�ta is folyton sz�llod�ban �l. Sohasem volt az�ta alkalma �polni, m�g gyereke sincs, akit a k�lik�n kereszt�lseg�thetne. De h�t... rem�nykedik... �s ak�r bev�lnak a rem�nyei, ak�r nem, annyi biztos, hogy borzaszt�an boldog. Na l�ssa, mire val� volt neki kitanulni az �pol�n�s�get?

Ebben a pillanatban egy tr�gy�z�g�p haladt el arra �s a gyalogos Crellint �s a lovagl� Forrestet egyar�nt leszor�totta az �t sz�l�re. Forrest mosolyg� szemmel n�zte meg a rudas lovat, a hatalmas, ar�nyos teny�szkanc�t, amelynek k�k szalagjai, meg �seinek k�k szalagjai, felsorol�s �s oszt�lyoz�s c�lj�b�l k�l�n szak�rt�t k�v�ntak volna.

- N�zze meg Fotherington Princesst, - mondta Forrest, szeretetteljesen intve a l� fel� - ez az �llat alapj�ban norm�lis n�st�ny. Csak v�letlen�l lett tehervon� bel�le, azzal, hogy az ember a l�fajnak megfelel� h�zi kiv�laszt�s �tj�n ezernyi esztend� munk�j�val azz� fejlesztette. De az, hogy tehervon� �llat, csak m�sodrend� dolog. Els�sorban n�st�ny. Alapj�ban v�ve a mi emberi n�st�nyeink is els�sorban szeretnek benn�nket, f�rfiakat, �s �zig-v�rig anyai l�nyek. A mai n�k mindenf�le v�laszt�jogi �s p�lyav�laszt�si h�kusz-p�kusz�nak nincsen �lettani szankci�ja.

- Lehet, - felelte Crellin - de k�zgazdas�gi szankci�ja van.

- Igaz, - hagyta helyben a gazd�ja, hogy azt�n tov�bb vit�zzon - a mai ipari berendezked�s nem kedvez a h�zass�gnak �s keny�rkeresetre szor�tja a n�ket. De gondolja meg: ipari berendezked�sek j�nnek �s elt�nnek. A biol�gia pedig �r�kk� �rv�nyes.

- A h�zass�g manap sehogy sem el�g�ti ki a n�ket - vetette ellen a sert�steny�szt�.

Forrest Dick hitetlen�l nevetett.

- Abba nem megyek bele, - mondta - itt van p�ld�ul a maga feles�ge. Gimn�ziumot v�gzett, diplom�t szerzett. Mit csin�lt vele? Mi lett a diplom�j�b�l? Ha j�l tudom, k�t fi� �s h�rom l�ny. �s �gy eml�kszem, maga mes�lte, hogy legutols� egyetemi �v�nek m�sodik fel�ben m�r a maga menyasszonya volt.

- Ez igaz, - v�laszolta Crellin, kis szemh�ny�ssal ismerve el az �rvet - de ez tizen�t �ve t�rt�nt �s szerelmi dolog volt. Mind a kett�nknek musz�j volt. Ezt el is ismerem. � �ri�si terveket dolgozott ki mag�nak �s �n sem akartam semmi m�s lenni, mint a Gazd�szati Akad�mia d�k�nja. De h�t nem tehett�nk m�sk�nt, szerelmesek voltunk. Csakhogy ez tizen�t �ve t�rt�nt �s az elmult tizen�t esztend� sok mindenf�le v�ltoz�st okozott a fiatal n�k t�rekv�seiben �s �lmaiban.

- Ne higyje. �n mondom mag�nak, Crellin �r, ez statisztika dolga. Minden egy�b csak m�l� valami. A n� mindig n� marad, mindig �s �r�kk�. Majd akkor hiszem el, hogy a n�k megv�ltoztak, ha egyszer csak a kisl�nyok nem j�tszanak t�bbet a bab�jukkal �s nem kac�rkodnak saj�t magukkal a t�k�rben. De addig a n� az marad, ami mindig volt: els�sorban anya, m�sodsorban a f�rfi �lett�rsa. Ez statisztika. Megfigyeltem a l�nyokat, akik k�pezd�be j�rtak. Hozz�teszem, hogy akik m�g a diplom�juk el�tt f�rjhezmentek, azokat nem is sz�m�tom ide. M�g �gy is az oklevelesek �tlag k�t �vig tan�tanak �sszesen. �s ha m�g meggondolja azt is, hogy a csuny�k �s �gyetlenek m�r eleve v�nl�nys�gra �s �lethossziglani keny�rkeresetre vannak k�rhoztatva, meg�t�lheti, hogy a feles�g�l vehet�k tan�t�skod�si �tlagideje milyen kicsire szorul �ssze.

- A n�, ha mindj�rt kisl�ny is, m�gis megtal�lja azt az utat, ami eddig csak a f�rfiaknak volt fentartva.

�gy felelt kiss� b�tortalanul Crellin. Nem volt m�dj�ban a gazd�ja statisztikai adatait k�ts�gbevonni, de elhat�rozta, hogy ut�nuk sz�mol.

- �gy van, - nevetett Forrest, mik�zben galoppra k�sz�tette a lov�t - a maga kisl�nya be akar iratkozni a Stanford-kurzusra �s maga, �s �n, �s minden f�rfi, m�g a vil�g �ll, rajta lesz�nk, hogy el�rje, amit akar.

Crellin mosolygott a bajsza alatt, amint a gazd�ja ellovagolt az �ton. Mert Crellin olvasta Kiplinget �s az�rt nevetett, mert ez jutott esz�be: »H�t a maga gyereke hol van, Forrest �r?« El is hat�rozta, hogy ezt elmondja a reggeli k�v� mellett a feles�g�nek.

Forrest Dick m�g egy meg�ll�t tartott, miel�tt visszat�rt a nagy h�zba. Azt az embert, akit elfogott, Mendenhallnak sz�l�totta. Ez a lov�szmestere, valamint legel�szak�rt�je volt, akir�l azt besz�lt�k, hogy az eg�sz gazdas�gban nemcsak minden f�sz�lat ismer, hanem minden f�sz�lnak a hossz�s�g�t �s kor�t is tudja att�l kezdve, hogy a magva cs�r�t vetett.

Forrest jel�re Mendenhall meg�ll�totta a k�t csik�t, amelyeket a k�tfogat� tr�ning-kocsiban hajtott. Forrest az�rt intette meg�ll�sra, mert messzi a katlan �szaki sz�l�n megpillantotta a nagy, sima dombsort, amint ragyogott a napt�l �s m�ly z�ld sz�nben j�tszott ott, ahol beny�lt a Sacramento-v�lgy nagy, puszta s�kj�ba.

A besz�lget�s�k gyors volt �s le volt r�vid�tve olyan kifejez�sekre, amelyeket k�t ember m�r ismer egym�s k�z�tt. F�r�l besz�ltek. Megeml�tett�k a t�li es�z�st �s megbesz�lt�k a k�s� tavaszi es�k kil�t�sait. Neveket eml�tettek, mint a Kis Farkas- �s Los Cuatos-patakok, a Yolo- �s Miramar-dombok, a Nagy Medence, a Kerek V�lgy, a San Anselmo �s Los Bands-dombsorok. Ny�jak �s csord�k elmult, jelenlegi �s j�vend� helyv�ltoztat�sait vitatt�k meg �ppen �gy, mint a messzi magaslati r�tek sz�na-kil�t�sait, vagy az olyan sz�na el�nyeit, amit t�lire a messzi tany�kon hagytak a fens�kokon tet�z�tt �ll�sok alatt, ahol ny�jak is teleltek �s t�pl�lkoztak.

A t�lgyek alatt azt�n nem a Forrest dolga volt, hogy az Emberev�t a p�nyvakar�hoz k�sse. Futva j�tt a lov�szfi�, hogy elvegye a kanc�t, �s Forrest, miut�n alig egy sz�t sz�nt egy Duddy nev� l� dolg�ra, cs�rg� sarkanty�val bement a nagy h�zba.III. FEJEZET.

Forrest bel�pett a nagy h�z egyik �p�letr�sz�be. Hatalmas, gerend�b�l r�tt, vasveret� ajt�n �t nyitott be valami olyan cementpadl�s helyis�gbe, ami egy v�rb�rt�n alatti csarnoknak l�tszott. Minden ir�nyba ajt�k ny�ltak. Az egyik m�g�l, ahol egy szak�cs-sapk�s, feh�rk�t�nyes k�nait lehetett l�tni, m�ly dinam�-b�g�s hangzott. Forrest ez�rt az ajt��rt t�rt le az egyenes �tir�nyr�l. Nyitva tartotta az ajt�t, meg�llt a k�sz�b�n �s egy h�v�s, elektromos-vil�g�t�s�, cementezett szob�ba kukkantott be, ahol �vegfal�, �vegpolcos, hossz� refriger�tor �llott, mellette j�gmasina �s dinam�. A f�ld�n szurtos munk�sruh�ban szurtos emberke kuporgott. A gazda b�lintott fel�je.

- Semmi baj, Thompson? - k�rdezte.

- Volt - felelte az hat�rozottan �s t�m�ren.

Forrest becsukta az ajt�t �s v�gigment egy alag�thoz hasonl� folyos�n. Az utat hom�lyosan vil�g�tott�k meg azok a sz�k, vasp�ntos ny�l�sok, amik a k�z�pkori kast�lyok �j�sz-ny�l�saihoz hasonl�tottak. A k�vetkez� ajt�n hossz�, alacsony, nyomottmennyezet� terembe lehetett l�pni; kandall� �llt itt, amelyen �kr�t lehetett volna s�tni. Sz�nre �gyazva f�nyesen l�ngolt benne a hatalmas tusk�. K�t bili�rdasztal, n�h�ny k�rtyaasztal, pihen� sarok-garnit�r�k �s egy miniat�r bar adt�k nagyobb�ra a b�torzatot. K�t fiatalember kr�t�zta a d�k�j�t �s fogadta Forrest k�sz�nt�s�t.

- J� reggelt, Naismith �r, - mondta Forrest tr�f�san - anyagot csin�lnak az �llatteny�szt�si K�zl�nynek?

Naismith, harminc�ves ifj�, egy�gy�en nevetett a szem�vege alatt �s a fej�vel a m�sik fel� b�k�tt.

- Wainwright versenyezni akar velem.

- Ami azt jelenti, - nevetett Forrest - hogy Lute �s Ernestine kisasszonyok m�g az igazak �lm�t alussz�k.

Az ifj� Wainwright felborzol�dott annak jel��l, hogy erre a provok�l�sra meg fog felelni, de m�g miel�tt a v�laszt kidadogta volna, a h�zigazd�ja elfordult �s a v�ll�n kereszt�l Naismithet sz�l�totta meg.

- Akar f�ltizenkett�kor velem j�nni? Thayer meg �n elszaladunk a g�ppel megn�zni a Shropshire-teny�szetet. T�z vagon birk�ra van sz�ks�ge. Erre az idahoi elad�sra nagyszer�eket fogunk tal�lni. Hozza a f�nyk�pez�g�pet is. L�tta ma m�r Thayert?

Wainwright Bert sietett a felvil�gos�t�ssal:

- �ppen akkor j�tt reggelizni, mikor mi felkelt�nk az asztalt�l.

- Mondj�tok meg neki, ha l�tj�tok, hogy f�ltizenkett�kor legyen k�szen. Te nem vagy megh�va, Bert... mer� gy�ng�ds�gb�l. A l�nyok akkorra m�r biztosan fenn lesznek.

- Rit�t valahogyan vidd magaddal - pr�b�lkozott Bert.

- Hogyne, - felelte Forrest az ajt�b�l - nagyon siet�nk. �s Rit�t semmif�le er�hatalommal nem lehet elv�lasztani Ernestinet�l.

- Csak azt akartam l�tni, - vigyorgott Bert - hogy te meg tudod-e csin�lni.

- K�l�n�s, hogy n�melyik fick� mennyire nem tudja �rt�kelni a saj�t n�v�reit. - Itt Forrest egy �szrevehet� pillanatig meg�llt. - �n mindig meg voltam gy�z�dve, hogy Rita igaz�n kit�n� testv�r. Mi van vele?

Miel�tt m�g v�laszt kaphatott volna, betette az ajt�t �s v�gigpengett a sarkanty�ival a sz�les bet�nfok� csigal�pcs�ig. Amint fel�rt a tetej�re �s tov�bb indult, t�ncritmus� zongorasz�t �s kacag�st hallott: bekukucsk�lt egy napsug�rban f�rd� feh�r nappali szob�ba. A zongor�n�l r�zsasz�n� kimon�ban, h�l�f�k�t�vel fiatal l�ny �lt, k�t hasonl�an pomp�z� m�sik l�ny pedig, egym�s karj�ban, valami t�ncot parodiz�lt, amit t�nciskol�ban sohasem tanulhattak �s amelyet aligha sz�ntak f�rfiszemek l�tv�ny�ul.

A zongor�z� l�ny �szrevette Forrestet, intett �s tov�bb j�tszott. A k�vetkez� pillanatban a t�ncol�k is megpillantott�k. R�m�lten felki�ltottak, kacagva omlottak egym�s karj�ba �s a muzsika elhallgatott. Pomp�s, eg�szs�ges fiatal teremt�sek voltak �s Forrest szeme, mikor n�zte �ket, ugyanolyan melegs�ggel ragyogott fel, mint mikor Fotherington Princesst n�zte.

Csipkel�d� szavak rep�ltek jobbra-balra, mint ez az emberis�g ifjabb tagjai k�z�tt szok�sos.

- M�r �t perce itt vagyok! - bizonykodott Forrest.

A t�ncosn�k, hogy elrejts�k zavarukat, k�ts�gbevont�k a szavahihet�s�g�t �s sz�mos ismert �s h�res hazugs�g�t hozt�k fel. A zongor�z� l�ny, az � Ernestine s�gorn�je, ezzel szemben ragaszkodott hozz�, hogy Forrest sz�nigazat besz�l, hogy � azonnal �szrevette, amint a s�gor belesett �s ahogy � becs�li az id�t, Forrest �t percn�l sokkal tov�bb leselkedett.

- Mindenesetre, - v�gott bele Forrest a b�beli z�rzavarba - Bert, az �des �rtatlans�g, azt hiszi, hogy m�g nem vagytok fenn.

- Nem is vagyunk az � sz�m�ra, - felelte az egyik t�ncosn�, eleven fiatal gy�ny�r�s�g - de a te sz�modra sem. Szedd a s�torf�dat, fiam. Eredj.

- Hallgass ide, Lute, - kezdte Forrest komolyan - �ppen mert �n ilyen megt�rt v�n ember vagyok �s �ppen mert te tizennyolc �ves vagy, �ppen tizennyolc �s v�letlen�l a feles�gem h�ga, �ppen ez�rt nem kellene adnod a hatalmaskod�t f�l�ttem. Ne felejtsd el, - �s ezt, ak�rmilyen kellemetlen, a Rita kedv��rt le kell szegeznem - ne felejtsd el, hogy a legut�bbi t�z esztend� alatt, t�bbsz�r eln�sp�ngoltalak, mint ah�nyszor �ssze mern�d sz�molni. Igaz, hogy most m�r nem vagyok olyan fiatal, mint mikor meg szoktalak verni, de, - itt megtapogatta jobbkarj�n az izmot �s �gy tett, mintha felgy�rn� az inge ujj�t - de m�g nem vagyok eg�szen oda �s k�t krajc�rba fogadok...

- Na halljuk! - provok�lta harciasan az ifj� h�lgy.

- K�t krajc�rba! - h�r�gte s�t�ten. - K�t krajc�rba... K�rlek, �szinte sajn�lattal �rtes�telek, hogy a felk�t�d f�lrecs�szott, azonk�v�l alapj�ban v�ve nem is nagyon �zl�ses kre�ci�. �lmomban, tengeri betegen, a l�bam ujj�val sokkal szebbet tudn�k csin�lni.

Lute megvet�en megr�zta sz�ke fej�t, t�mogat�st k�rve n�zett t�rsaira �s �gy sz�lt:

- H�t �n nem tudom. Emberileg val�sz�n�nek l�tszik, hogy h�rman elint�zhet�nk egy ilyen f�rfit a maga v�n �s szemtelen h�st�meg�vel. Mit gondoltok, l�nyok? Csak j�jj�n nek�nk. Egy perccel sincs kevesebb, mint negyven �ves, azonk�v�l �t��rt�gul�sa van. Igen, �s nem illik ugyan csal�di titkokat kifecsegni, de Menière-betegs�ge is van neki.

Ernestine, a tizennyolc �ves kicsi, de z�m�k sz�ke, felugrott a zongor�t�l �s csatlakozott k�t t�rs�hoz, akik az ablakm�lyed�sb�l p�rn�kat zs�km�nyoltak. Egym�s oldal�n, mindk�t kez�kben egy-egy v�nkossal �s egym�st�l egyforma t�vols�gra, a v�nkosok hajig�l�s�ra teljesen felk�sz�lve k�zeledtek az ellens�g fel�.

Forrest el�k�sz�lt az �tk�zetre, azt�n mint parlamentaire, felemelte a kez�t.

- Gy�va kutya! - kiab�lt�k a l�nyok el�sz�r egy�tt, azt�n k�rusban.

� hevesen r�zta a fej�t.

- Ez�rt is, meg a t�bbi szemtelens�g�rt is mind a h�rman meg fogj�tok kapni a magatok�t. Egy �let minden igaztalans�ga ragyog� f�nnyel �gaskodik most a keblemben. Azonnal vad skandin�v harcos leszek. De el�bb, �s ezt mint f�ldbirtokos mondom �s hozz�d fordulok, Lute, teljes tisztelettel: az Isten szerelm�re, mi az a Menière-f�le betegs�g? Megkapj�k azt a juhok is?

- A Menière-f�le betegs�g, - v�laszolta Lute - az... az, ami neked van. �s a juh az egyetlen �l�l�ny, amely meg szokta kapni.

Heves csata �s �sszevisszas�g k�vetkezett, Forrest egy futballistaszer� nekiszalad�st csin�lt, amilyen Kaliforni�ban a rugby elterjed�se el�tt j�rta; a l�nyok megt�rt�k arcvonalukat, hogy a t�mad�t �tengedj�k, akkor nekiestek minden oldalr�l �s p�f�lni kezdt�k a v�nkosokkal. Forrest visszafordult, messze kinyujtotta a karj�t, ujjait, mint megannyi kamp�t, beg�rb�tette �s mind a h�rmat elkezdte cib�lni. A csata forg�sz�ll� fajult: egy sarkanty�s ember volt a k�zepe, amelyb�l v�kony selyemfoszl�nyok, p�rjukvesztett papucsok, f�k�t�k �s hajt�k r�pk�dtek szerte. A p�rn�k puffogtak, a f�rfi nagyokat ny�g�tt, a l�nyok vis�tottak, sikongtak �s kiab�ltak, az eg�sz k�zd� t�mkelegb�l sz�ntelen kacag�s �s a k�nny� sz�vetek reped�se �s szakad�sa hallatszott.

Forrest Dick egyszer csak azon vette mag�t �szre, hogy n�gyk�zl�b �ll a padl�n, az er�teljesen bomb�zott v�nkosok f�lig belefojtott�k a szuszt, a feje z�g a csap�sokt�l, a kez�ben pedig egy r�zsasz�n� r�zs�kkal disz�tett halv�nyk�k �vet tart, elszakadva �s alaposan t�nkret�ve.

Az egyik ajt�ban a k�zdelemt�l kipirult arccal �llott Rita, �vatosan, mint egy �zike: fut�sra k�szen. A m�sikban �ppen olyan pirosan �llott Ernestine a Gracchusok anyj�nak vez�nyl� p�z�ban, kimon�j�nak romjait gondosan maga k�r� csavarva �s mell�hez szor�tott karral tartva mag�n. Lute a zongora m�g� szorult �s vakmer�en futni akart, de Forrest fenyeget� magatart�sa visszaszor�totta. Forrest ugyanis n�gyk�zl�b �llott, a tenyer�vel hangosan csapkodta a kem�nyfapadl�t, vadul forgatta a fej�t �s �gy ord�tott, mint egy bika.

- �s m�g vannak, - kiab�lta biztos hely�r�l Ernestine - akik elhiszik azt a v�z�z�nel�tti legend�t, hogy ez a f�rfihoz hasonl� szerencs�tlen valami, ami itt fetreng a porban, Berkeleyt gy�zelemre vezette hajdan Stanford felett. - A keblei hevesen emelkedtek a kimer�lts�gt�l �s � gy�ny�r�s�ggel szeml�lte a cseresznyesz�n� selyem l�ktet�s�t, amint a hasonl�an liheg� m�sik k�t l�nyra n�zett.

A zongora kisebb fajt�j� volt: gazdagon aranyozott, kecses feh�r j�sz�g, a nappali b�torzat�hoz hangolva. Nem �llt szorosan a fal mellett �s �gy Lute-nak m�dj�ban volt k�t oldalra is kisz�kni m�g�le. Forrest felegyenesedett �s a zongora sz�les, sima teteje felett farkasszemet n�zett vele. Mikor fenyeget� sz�nd�kot mutatott, hogy �tm�szik a zongor�n, Lute borzadva ki�ltott fel:

- De a sarkanty�d, Dick! A sarkanty�d!

- H�t akkor adj id�t, mig leteszem.

Amint lehajolt, hogy lekapcsolja, Lute megpr�b�lt kisz�kni, de Forrest visszaterelte.

- Rendben van, - vicsor�totta a f�rfi - sz�lljon a fejedre a kiontott v�r. Ha karcol�s lesz a zongor�n, megmondom Paul�nak, hogy te volt�l.

- Tanuim vannak! - lihegett Lute, vid�m k�k szem�vel az ajt�kban �ll� ifj� port�k�k fel� intve.

- Nagyon helyes, dr�g�m. �tj�v�k hozz�d.

Forrest ugr�sra k�szen visszah�z�dott �s r�terpesztette k�t tenyer�t a zongor�ra. �l� helyzetben �tr�p�tette mag�t, veszedelmes sarkanty�ja egy teljes arasznyira suhant el a zongora lakkozott feh�r lapja felett. De ugyanekkor Lute lebukott �s n�gyk�zl�b bem�szott a zongora al�. Csakhogy az volt a baj, hogy belev�gta a fej�t. Miel�tt �sszeszedhette volna mag�t, Forrest megker�lte a zongor�t �s a l�nyt sarokba szor�totta.

- Gyere ki, - ki�ltozott - gyere ki, kapsz valamit!

- Fegyversz�netet, - rim�nkodott Lute - fegyversz�netet k�rek, nemes lovag! Szerelmesed nev�re, minden bajban l�v� h�lgyekre k�rlek, adj fegyversz�netet!

- Nem vagyok lovag, - jelentette ki Forrest a legs�t�tebb basszushangon - k�z�ns�ges, semmirekell� �s tet�t�l-talpig gonosz, emberev� �ri�s vagyok. A k�kamocs�rban sz�lettem. Az ap�m emberev� volt, az any�m m�g ink�bb. Holt csecsem�k jajvesz�kl�se volt a b�lcs�dalom, akik m�r el�re elk�rhoztak. A Mill-szemin�riumban nevelkedett le�nyz�k v�re volt egyed�li t�pl�l�kom. K�l�n�sen szerettem a padl�n eb�delni Mill-szemin�rista l�nyokat �s zongora tetej�t. Az ap�m nemcsak emberev�, hanem kaliforniai l�tolvaj is volt. Az any�m nemcsak emberev�n�, hanem nevadai k�nyv�gyn�k is volt. Hogy elmondjam a legnagyobb sz�gyen�t: n�i foly�iratokra is gy�jt�tt el�fizet�ket. �s �n m�g az any�mn�l is borzaszt�bb vagyok: �n �nborotv�kkal h�zaltam.

- H�t semmi sem hatja meg �s csillap�tja le rettent� kebledet? - szavalt lelkesen Lute, mialatt a sz�k�s eshet�s�geit vette sz�mba.

- Csak egy dolog, � nyomorult n�mber. Csak egyetlen dolog a f�ld�n, a f�ld f�l�tt �s az �raml� vizek alatt...

Ernestine diadalmasan ki�ltott fel: pl�giumon kapta rajta.

- L�sd Dowson Ernest, hetvenkilencedik oldal, v�kony k�nyv v�kony versik�kkel, amit a Mill-szemin�riumban raboskod� fiatal n�knek a levessel egy�tt adagolnak.

- Mint ahogy - folytatta Forrest - az im�nt jelentettem ki, miel�tt oly durv�n f�lbeszak�tottak, ezt a rettent� kebelt csak egy dolog csillap�thatja le teljesen: a »Kisl�ny im�ja«. Hallgasd meg j�l a f�leiddel, m�g meg nem eszem valamennyit, ak�rh�ny �s ak�rmekkora! Figyelj ide, te haszontalan, csunya, t�mzsi, alacsony �s r�t n�szem�ly ott a zongora alatt! El tudod szavalni a Kisl�ny im�j�t?

A kell� feleletet az ajt�kban �ll� ifj� h�lgyek �r�mki�lt�sai akad�lyozt�k meg. Lute a zongora al�l odaki�ltott a bel�p� ifj� Wainwrightnak:

- Szabad�ts meg, Vit�z! Szabad�ts meg!

- Bocs�sd szabadon a le�nyz�t! - parancsolta Bert.

- Ki vagy te, idegen? - k�rdezte Forrest.

- Gy�rgy kir�ly vagyok, te p�r! Azaz, hogy iz�... Szent Gy�rgy vagyok.

- Akkor �n vagyok a s�rk�ny, - jelentette ki Forrest kell� h�dolattal - k�ny�r�lj meg ezen a v�n, tiszteletrem�lt� �s egyetlen nyakamon!

- V�gd le a fej�t - biztatt�k a l�nyok.

- K�rlek le�nyz�k, b�torodjatok, - biztatta �ket Bert - �n csak egy apr� t�bbsincs vagyok, de a f�lelmet nem ismerem. A s�rk�nynak a tork�n fogok akadni. A tork�n akadok �s mialatt majd beled�glik, hogy olyan rossz�z� vagyok �s annyi bennem a sz�lka, azalatt ti menek�ljetek a hegyekbe, m�g a v�lgyek �ssze nem csapnak f�l�ttetek. Yol�t, Petalum�t �s Nyugat-Sacrament�t az �z�n hull�mai �s sok nagy hal fogja elbor�tani.

- V�gd le a fej�t, - hajtogatt�k a l�nyok - hengergesd meg a saj�t v�r�ben �s s�sd meg!

- H�velykujjakat a f�ld fel�, - ny�g�tt Forrest - v�gem van. B�zom 1914-ben azoknak a kereszt�ny ifj� l�nyoknak nemes irgalm�ban, akik egy napon szavaz�polg�rok lesznek, ha egy�ltal�ban megn�nek valaha �s nem k�lf�ldiekhez mennek feles�g�l. Tekintsd fejemet lev�gottnak, Szent Gy�rgy. Kiadtam a p�r�mat. T�bb t�rgy nem l�v�n, az �l�s v�get �rt.

�s ny�gve, ny�sz�r�gve, realisztikus vonagl�sok �s r�g�sok k�zepette, nagy sarkanty�peng�ssel lefek�dt a f�ldre �s kiadta p�r�j�t.

Lute el�m�szott a zongora al�l �s Rita �s Ernestine t�rsas�g�ban elj�rt�k a h�rpi�k heveny�szett t�nc�t a hulla felett.

T�nc k�zben Forrest egyszerre fel�lt �s tiltakozott. Egyszersmind jelent�s �s titkos int�st v�ltott Lute-tal.

- A h�s! - ki�ltotta - ne felejts�tek el a h�st! Fonjatok koszor�t a homlok�ra!

�s Bertet megkoszor�zt�k a v�z�kb�l val� vir�gokkal, amiket ma m�g nem cser�ltek ki frissre. Mikor egy k�teg vizessz�r� korai tulip�n, amit Lute eleven karja ir�nyzott, csatakosan csap�dott a f�le m�g�tt a nyak�ra, fut�snak eredt. Az �ld�z�s l�rm�ja v�gig visszhangzott a hallon �s a bili�rdszob�hoz vezet� csigal�pcs�n�l halt el. Forrest �sszeszedte mag�t �s peng� sarkanty�val nevetve sietett �t a nagy h�zon.

K�t t�glafal�, spanyol t�gl�val fedett k�rfolyos�n haladt v�gig, amit el�nt�ttek a korai z�ldek �s vir�gok. Azt�n eljutott a maga �p�letsz�rny�ba, hogy a j�t�kt�l m�g mindig lihegve, az irod�ban megtal�lja a r� v�rakoz� titk�rt.

- J� reggelt, Blake �r, - k�sz�nt�tte - sajn�lom, hogy elk�stem.

A kark�t�-�r�j�ra pillantott.

- �ssze-vissza n�gy perc. Nem szabadulhattam hamar�bb.IV. FEJEZET.

Kilenct�l t�zig Forest a titk�rj�nak szentelte mag�t, elint�zv�n a levelez�s�t, amely tud�s t�rsas�gokt�l kezdve az �llatteny�szt�si �s f�ldm�vel�si szervezet mindenf�le �g�ig mindenre kiterjedt �s aminek az elv�gz�s�re az �tlagos kis �zletembernek seg�ts�g n�lk�l legal�bb �jf�lig fenn kellett volna �lnie.

Mert Forrest Dick a k�z�ppontja volt egy szervezetnek, amit maga �p�tett �s amire titokban nagyon b�szke volt. Fontos leveleket �s okm�nyokat kem�ny, nagy kez�vel maga �rt al�. Minden m�s lev�lre b�lyegz�-al��r�st nyomott Blake �r, aki egy �ra lefoly�sa alatt gyors�r�ssal pap�rra kapta a sz�mos lev�lre irand� v�laszt, vagy sz�mos m�s lev�l v�lasz�nak alapvet� k�rvonalait. Blake �r mag�nv�lem�nye az volt, hogy � sokkal t�bb �r�t dolgozik, mint a gazd�ja, de mag�nv�lem�nye volt az is, hogy a gazd�ja val�s�gos csod�ja annak, hogyan kell m�soknak az elv�gzend� munk�t megmagyar�zni.

T�z �rakor, amint az �ra �t�tt, Pittmann, a m�helyfel�gyel� szokott bel�pni az irod�ba, �s Blake levelez�si l�d�kkal, okm�nyt�megekkel �s fonogr�fhengerekkel elt�nt a saj�t irod�j�ba.

T�zt�l-tizenegyig a fel�gyel�k �s oszt�lyvezet�k val�s�gos �rja �z�nl�tt ki �s be. Sima modor �s id�k�m�l�s dolg�ban mind j�l voltak fegyelmezve. Forrest �gy tan�totta �ket, hogy azok a percek, amiket n�la t�ltenek, nem a t�n�d�s percei. Teljesen k�szen kellett lenni�k, miel�tt jelentettek vagy propon�ltak valamit. Bonbright, a seg�dtitk�r, t�zkor szokott j�nni, hogy a Blake hely�t �tvegye �s szorosan mellette gyorsan rep�l� ceruz�val vetette pap�rra a k�rd�sek, feleletek, meg�llap�t�sok, ind�tv�nyok �s tervek perg�t�z�t. Ezek a k�s�bb �t�rt �s t�bb p�ld�nyban leg�pelt gyors�r�-jegyzetek voltak a fel�gyel�k �s oszt�lyvezet�k �lland� lid�rcnyom�sai, s�t adand� alkalommal v�gzet�k. Mert el�sz�r is Forrestnek figyelemrem�lt� eml�kez�tehets�ge volt, m�sodszor pedig mindig k�szen �llott arra, hogy eml�kez�tehets�ge �rt�k�t a Bonbright jegyzetei r�v�n ellen�rizze.

�t vagy t�z percnyi besz�lget�s ut�n gyakran j�tt ki t�le izzadtan, f�radtan �s felkavartan egy-egy munkavezet�. De ez alatt a magasfesz�lts�g� �ra alatt Forrest valamennyi jelentkez�t elint�zte, mesteri virtu�zit�ssal kezelve �ket �s k�l�nf�le mesters�g�k k�l�nf�le r�szleteit. N�gy r�pke perc alatt k�z�lte Thompsonnal, a g�p�sszel, hogy a nagy h�z refriger�tor�nak dinam�j�ban hol a hiba, a hib��rt Thompsont tette felel�ss�, jegyzetet dikt�lt Thompsonnak, id�zve a k�nyvt�r egy k�tet�nek lapsz�m�t �s fejezet�t, amelyet Thompson vegyen ki onnan, megmondta neki, hogy Parkman, a tejgazdas�g igazgat�ja nem volt megel�gedve a fej�g�pek legut�bbi szerel�s�vel, �s hogy a v�g�h�d h�t�szerkezete a most haszn�latos t�pl�l�s mellett nem m�k�dik j�l.

Mindegyik embere szakember volt, de Forrest avatott mestere volt valamennyi szakm�nak. Mintahogy Paulson, a sz�nt�si fel�gyel� panaszkodta titokban Dawsonnak, az arat�g�p-fel�gyel�nek:

- Tizenk�t �ve dolgozom itt �s egyszer sem l�ttam, hogy hozz�ny�lt volna egy ek�hez, �s az �rd�g vigye el, m�gis �gy l�tszik, hogy �rt hozz�. Ez a tehets�g. H�t k�rlek, l�tom egyszer, amint elsz�guld egy munka mellett. Csak erre az Emberev�re figyelt, ami folyton a k�zeli temet�s�vel fenyegeti. H�t m�snap, k�rlek, megmondja csak �gy mell�kesen egy f�lujjnyi pontoss�ggal, milyen m�ly volt a sz�nt�s, �s milyen eke dolgozott!... Vagy vedd azt a sz�nt�st a M�k-r�ten, a Kis Mez� felett, ott Los Cuatesen. Valahogy nem tudtam r�j�nni a m�dj�ra, tudniillik az volt a dolgom, hogy a m�ly keresztsz�nt�s m�dj�t okoskodjam ki. H�t �n azt hittem, hogy majd elcs�szik a dolog. Mikor minden k�sz volt, egyszer csak v�letlen�l arra j�n. N�zem, n�zem: �gy l�tszott, hogy � nem n�z. No, m�snap d�lel�tt meg is kaptam a magam�t az irod�ban. Nem cs�szott el a dolog. Az�ta nem is pr�b�lok semmi ilyesf�l�t.

Pont tizenegykor Wardmann, a juhteny�szt�si fel�gyel�, egy c�dul�ra �rt r�szletes utas�t�ssal ment el, hogy tizenegy harminckor aut�n � is menjen Thayerrel, az idahoi �gyn�kkel sz�tn�zni a Shropshire-telepen. Wardmannel egy�tt Bonbright is elment feldolgozni a jegyzeteit. Forrest egyed�l maradt az irod�ban. Az elint�zetlen dolgok egyik dr�tkosar�b�l - volt ilyen sok �t�s�vel egym�sra rakva - kivett egy r�piratot, amit a sert�sv�szr�l Iowa �llam adott ki �s elkezdte tanulm�nyozni.

A sz�zhetven�t centim�ter magas �s alaposan nyolcvan kil�s Forrest minden volt, csak az nem, ami negyven esztend�t mutatott volna. Nagy sz�rke szeme felett kiugrott a csont, pill�ja �s szem�ld�ke fekete. Szab�lyos homloka f�l�tt vil�gos gesztenyebarna volt a haj. Homloka alatt kiugrottak az arc-csontok, alattuk kis bem�lyed�s l�tszott, ami ezzel a fejform�val mindig egy�tt j�r. �llkapcsa er�s volt, de nem merev, sz�les ny�l�s� orra sem kev�sb�, sem jobban nem volt egyenes �s ki�ll� a norm�lisn�l, �lla sz�gletes volt, de nem �les, �s osztatlan, a sz�ja n�ies �s kellemes, de csak annyira, hogy nem rejtette el azt a hat�rozotts�got, amit kell� kih�v�s eset�n az ajkai ki tudtak fejezni. Arcb�re sima �s eg�szs�gesen napbarn�tott, de a szem�ld�ke �s a haja k�z�tt ez a barnas�g helyet adott sz�les kalapja hat�s�nak, amelynek pereme nem engedte homlok�hoz a napot.

A sz�ja �s szeme sark�ban nevet�s �l�lkodott �s a sz�ja k�r�l is akadtak arcvon�sok, amelyek mintha nevet�sre form�l�dtak volna. De minden von�s az arc�n, egy�bk�nt b�rmire mutatott, egyforma er�sen a szil�rds�got, a biztoss�got fejezte ki. Forrest Dick mindenben biztos volt. Biztos volt, hogy ha a kez�t az �r�asztal�n b�rmi ut�n kinyujtja, akkor a keze tapogat�s �s egy hajsz�lnyi f�lrenyul�s n�lk�l el�ri, amit akar; biztos volt, hogy ha az elm�je v�gigszalad a sert�sv�szr�pirat f�bb pontjain, a figyelm�t egy pont sem ker�li el; biztos volt, ahogy himb�lta mag�t a forg� irodai karossz�ken, a sark�t�l a fejeb�bj�ig; biztos volt sz�v�ben, esz�ben, �let�ben, munk�j�ban, minden�ben �s saj�t mag�ban.

Megvolt a j� oka, hogy biztos legyen. Teste, lelke, �lete foly�sa el�g pr�b�j�t adt�k m�r ennek a szil�rds�gnak. Gazdag ember fia l�t�re az apja p�nz�t nem hajig�lta ki az ablakon. V�rosban sz�letett �s nevelkedett, de visszament a falura �s nem vitte kevesebbre, mint hogy az � neve forgott minden farmbirtokos sz�j�n, ahol csak farmbirtokosok tal�lkoztak �s elkezdtek besz�lgetni. Hatsz�zezer katasztr�lis hold tehermentes f�ld ura volt, olyan f�ld�, amelynek �rt�ke v�ltakozott holdank�nt �tsz�z doll�rt�l sz�zig, azt�n sz�z doll�rt�l t�z centig, vagy n�mely helyen nem �rt haj�t�f�t sem. De ennek a t�bb mint f�lmilli� hold f�ldnek a beruh�z�sa, alagcs�vezett r�tekt�l lecsapolt l�pokig, j� utakt�l a ki�p�tett csatorn�kig, gazdas�gi �p�letekt�l mag�ig a nagy h�zig a telek �rt�k�vel szemben elk�pzelhetetlen�l �ri�si �sszeget tett ki.

Minden nagyar�ny� volt itt �s vadonat-modern. Az alkalmazottai, k�pess�g�kh�z m�rt fizet�ssel h�zb�rmentesen laktak �t-t�zezer doll�ros h�zakban, de sz�ne-java voltak a szakembereknek, akiket az Atlanti-�ce�nt�l a Csendes-�ce�nig az eg�sz kontinensr�l lef�l�z�tt mag�nak. Ha benzines g�peket rendelt a s�k f�ldek m�vel�s�hez, kereken huszon�t�t rendelt. Ha vizet gy�jt�tt a hegyei k�z�tt, sz�zmilli� gallonj�val gy�jt�tte. Ha lecsapolta a mocsarait, nem azon gondolkozott, hogyan sz�k�tse az �rkokat, hanem egyszer�en megv�s�rolta a nagy kotr�g�peket �s ha a saj�t vizeny�s talaj�n m�g �gy se igen ment a munka, a szomsz�dos nagybirtokosokb�l lecsapol� egyes�leteket �s sz�vetkezeteket alak�tott sz�z kilom�ternyire le �s fel a Sacramento foly� ment�n.

Volt el�g j� feje ahoz, hogy �tl�ssa, milyen sz�ks�ges m�s j� fejeket megv�s�rolni mag�nak �s a foly� �r f�l�tt magas �rat fizetni a legjobbak�rt. �s el�g j� feje volt ahoz is, hogy azokb�l a j� fejekb�l, amiket megvett mag�nak, hasznos dolgokat csiholjon ki.

�s most �ppen elmult negyven�ves, a szeme tiszta volt, a sz�ve nyugodt, a v�re l�ktet�, az ereje f�rfias; de az �lete t�rt�nete harminc�ves kor�ig hihetetlen z�rzavar �s bolyong�s k�p�t mutatta. Tizenh�rom�ves kor�ban megugrott egy milliomos otthonb�l. Ir�gyl�srem�lt� egyetemi kit�ntet�seket nyert el, miel�tt m�g bet�lt�tte huszonegyedik �v�t, de ekkor m�r megk�stolta mindennek a sav�t-bors�t �s hideg fejjel, meleg sz�vvel, nevetve belement minden kock�zatba, amit kalandjainak vad vil�ga �g�rt �s nyujtott, hogy megtanulja elismerni a t�rv�nyek j�zans�g�t.

San Francisco hajdani idej�n a Forrest n�vvel csod�kat lehetett m�velni. A Forrest-h�z a Nob-v�rosr�szben, ahol a Flood-, Mackay-, Crocker-, O'Brien-csal�dok f�szkeltek, a vezet�helyek k�z� tartozott. Forrest Rich�rd, akinek a k�zsz�j a »szerencs�s« nevet adta, Dick apja, egyenesen az �reg Angli�b�l j�tt a Panam�n �t �s vakmer� keresked� volt. Otthon gyorsvitorl�sokkal dolgozott �s haj�gy�rat csin�lt, itt meg�rkez�se ut�n azonnal partmenti telek-�rdekelts�get szerzett, azonnal �rdekelve volt folyami g�z�s�kben, persze b�ny�kban, k�s�bb pedig a Nevada Comstock kisz�r�t�s�ban �s a D�li Pacific �p�t�s�ben.

Nagyban spekul�lt, nagyban nyert, nagyban vesztett, de mindig t�bbet nyert, mint amennyit vesztett �s amit az egyik t�teln�l az egyik kez�vel leadott, azt a m�sik t�teln�l a m�sik kez�vel visszahozta. A Comstock-sz�r�t�son szerzett nyeres�g�t bele�lte az Eldorado-vid�ken a teljesen alaptalan Gy�gyn�rcisz Termeszt� V�llalatba. A Benicia-vonal cs�dj�b�l csin�lta a Napa Consolidated c�m� v�llalatot, amely k�nes�t b�ny�szott �s �tezer sz�zal�kot hozott neki. Amit a Stocken-hausse �sszeoml�sa miatt vesztett, azt bus�san egyens�lyozta sacramentoi �s oaklandi fatelepeinek re�lis becsl�se.

�s mindennek a tetej�be Szerencs�s Richard, mikor egy sorozatos baleset alkalm�val mindene elveszett, �gy hogy San Francisco m�r azon vit�zott, hogy a Nob-negyedi palota mennyi�rt fog elkelni az �rver�sen, felszerelt bizonyos nevezet� Del Nelson �rckeres� �gyn�k�t �s elk�ldte Mexik�ba. T�rt�nelmi t�ny, hogy az eml�tett Del Nelson kvarc-kutat�s�nak az eredm�nye lett a Harvest-b�nyacsoport, amelynek birtok�ba a mes�s �s kimer�thetetlen Cs�rg�k�gy�, Dal, V�ros, Desdemona, S�rga Fi� �s Kecskeb�ka nev� t�rn�k tartoznak.

Forrest Dick az apja fia volt. A f�ktelen energi�j� �s v�llalkoz� kedv� Szerencs�s Rich�rdot, b�r k�tszer h�zasodott �s k�tszer maradt �zvegyen, nem �ldotta meg gyerekkel az isten. Azonban �tvennyolc�ves kor�ban, 1872-ben, harmadszor is megh�zasodott. A feles�ge 1874-ben meghalt, de itt maradt egy hatkil�s, ordit� kisfi�, hogy a Nob-negyedi palot�ban a dajk�k eg�sz serege nevelje fel.

Az ifj� Dick kor�n fejlett gyerek volt. Szerencs�s Rich�rd pedig demokrata. Eredm�ny: az ifj� Dick mag�ntan�t�t�l egy �v alatt megtanulta, amihez a gimn�ziumban h�rom �vre lett volna sz�ks�ge, a megtakar�tott k�t �vet pedig azzal t�lt�tte, hogy j�tszott a szabad leveg�n. Az is a fi� kora fejletts�g�nek �s az apa demokr�ci�j�nak volt az eredm�nye, hogy az utols� �vre beiratt�k a nyilv�nos algimn�ziumba. Az apja az�rt k�ldte ide, hogy megtanulja a k�zvetlen demokrata �rintkez�st a munk�sok, keresked�k, kocsm�rosok �s politikusok fiaival �s l�nyaival.

Az iskola szaval�si vagy helyes�r�si versenyein apja milli�i nem voltak seg�ts�g�re a Halloran Patsyval val� vet�lked�sben, aki sz�mol�si csoda volt, apja pedig zs�khord�, sem ha Sanguinetti Mon�val versenyzett, aki val�s�gos t�nem�ny volt a helyes�r�sban, �zvegy anyja pedig z�lds�geskofa. Apja vagyona �s a Nob-negyedi palota hasonl�k�ppen hajsz�lnyit sem voltak seg�ts�g�re, mikor ledobta a kab�tj�t �s puszta �k�llel, a boksz-szab�lyok figyelembe v�tele n�lk�l, hol gy�ztesen, hol legy�z�tten v�gigverekedte Botts Jimmyt, Csojinszky Jeant �s a t�bbi fick�t, akik kifutottak a vil�gba gy�zni �s boldogulni, hogy n�h�ny �v mulva az �rdr�g�t�k olyan nemzed�ke legyen bel�l�k, amilyet csak a nyers, f�rfier�s, forrong� �s ifj� San Francisco produk�lhatott.

Szerencs�s Rich�rd akkor m�velte a legb�lcsebb dolgot a fi�val, mikor ebbe a demokrata nevel�be adta. A lelke m�ly�n az ifj� Dick sohasem felejtette el, hogy palot�ban lakik sok inas k�z�tt �s az apja hatalmas �s tisztelt ember. Viszont megtanulta a saj�t l�b�n j�r�, saj�t �kl�vel k�zd� demokr�ci�t. Megtanulta, mikor Sanguinetti Mona az oszt�lyban helyes�r�sban legy�zte. Megtanulta, mikor Miller Berney az iskolai cross countryban el�be ker�lt �s el�tte j�tt be.

�s mikor Hagan Tim a sz�zadik egyenes bal-�k�lcsap�ssal sujtott v�rz� orr�ra �s t�pett sz�j�ra �s k�zben folyton jobb-�k�lcseleket d�f�tt a gyomr�ba, � csak sz�delgett �s f�ty�lve �s zih�lva szedte a l�lekzetet megnyomor�tott ajkai k�z�tt: palota �s foly�sz�mla itt nem sokat seg�thetett. Saj�t l�b�n, saj�t kez�vel: vagy �, vagy Tim. �gy, v�rben, verejt�kben, a sz�v ac�lerej�vel tanulta meg az ifj� Dick, hogyan kell el nem veszteni egy veszend� k�zdelmet. A vereked�s a legels� csap�st�l kezdve neh�z munka volt, de � v�gigv�vta, amig csak ki nem t�nt, hogy egyik sem b�r a m�sikkal, pedig ez csak akkor t�nt ki, mikor m�r mind a ketten �melyg� gyomorral, teljesen kimer�lve ny�ltak el a f�ld�n �s patakz� k�nnyek k�z�tt s�rt�k egym�sra d�h�ket �s megvet�s�ket. De ett�l kezdve j� pajt�sok lettek �s ketten uralkodtak az iskolaudvaron.

Szerencs�s Rich�rd ugyanabban a h�napban halt meg, mikor az ifj� Dick elv�gezte az algimn�ziumot. Dick tizenh�rom �ves volt, h�sz milli� doll�r maradt r� �s nem volt egyetlen rokona, aki zavarhatta volna. Ura lett a nagy szem�lyzet� palot�nak, egy g�zjachtnak, sok ist�ll�nak, azonfel�l lenn a Florid�ban Mento n�bob kol�ni�j�ban egy hatalmas nyaral�nak. Csak egy dolog esett terh�re: a gy�mok.

Egy ny�ri d�lut�n a nagy k�nyvt�rszob�ban �lte v�gig gy�mjainak els� �rtekezlet�t. H�rman voltak, mind a h�rman �regek, tekint�lyesek, t�rv�nytisztel�k, atyja �zleti bar�tai. Dicknek, mikor azok mindenf�l�t fejtegettek el�tte, az volt a benyom�sa, hogy j�t akarnak ugyan, de nincs vel�k semmi k�z�ss�ge. Azt gondolta r�luk, hogy t�lr�gen voltak olyan fi�gyerekek, mint �. Nyilv�nval� is volt, hogy azt az egy bizonyos fi�gyereket, aki ir�nt �gy �rdekl�dtek, egy�ltal�ban nem �rtik. V�gre is Dick a maga m�dj�n mag�ban �gy d�nt�tt, hogy a vil�gon � az egyetlen alkalmas szem�ly megmondani, hogy mi neki a legjobb.

Crockett �r hosszabb besz�det tartott. Dick ser�ny �s kell� figyelemmel hallgatta v�gig, b�lingatva, valah�nyszor a szavak egyenesen r� vonatkoztak vagy k�zvetlen�l hozz� voltak int�zve. Davidson �s Slocum uraknak szint�n megvolt a maguk mondanival�ja, �k is hasonl� figyelemben r�szes�ltek. Dick t�bbek k�z�tt tudom�sul vette, milyen feddhetetlen, egyenes ember volt az apja �s megtudta a h�rom �r k�r�ben m�r el�zetesen elhat�rozott programmot, mely �t hasonl�an feddhetetlen �s egyenes emberr� fogja tenni.

Mikor mindezen t�l voltak, Dick v�llalkozott, hogy � is sz�l egyn�h�ny sz�t.

- V�giggondoltam a dolgot, - jelentette ki - mindenekel�tt el fogok menni dolgozni.

- Ez majd azut�n j�n, fiam, - magyar�zta s�m�n Slocum �r - mikor... mondjuk, mikor k�sz leszel, hogy beiratkozz az egyetemre. Akkor egy esztendei k�lf�ld nagyon j� dolog lesz... igaz�n nagyon j�.

- Persze, - jelentkezett gyorsan Davidson �r, mert �szrevette a gyerek szem�ben a bossz�s�g felvillan�s�t �s az ajkain ki�l� �ntudatlan er�-kifejez�st - persze addig is v�gezhetsz valami meghat�rozott mennyis�g� munk�t a vak�ci�id alatt. Gy�mt�rsaim k�ts�gk�v�l helyeselni fogj�k, hogy az ilyen kis munk�lkod�sok - persze a kell� vezet�s �s fel�gyelet alatt - az iskolai id� k�z� beiktatva, csak tan�csosak �s �ld�sosak lehetnek.

- Mennyire becs�lik a vagyonomat? - k�rdezte Dick l�tsz�lag k�z�mb�sen.

- H�sz milli�... a leg�vatosabb becsl�s szerint k�r�lbel�l ennyi - felelte r�gt�n Crockett �r.

- �s ha most azt mondan�m, hogy sz�z doll�rt akarok? - folytatta Dick.

- H�t... hm... iz�...

Slocum �r seg�ts�g�rt pillantott k�r�l.

- K�nytelenek voln�nk megk�rdezni, - felelte Crockett �r - hogy mire akarod.

- �s felt�ve, - mondta Dick eg�sz csendesen, de er�sen a szem�be n�zve Crockett �rnak - felt�ve, hogy nagyon sajn�lom, de egy�ltal�ban nem mondom meg?

- Akkor nem kapn�d meg - mondta Crockett �r olyan gyorsan, hogy a modor�ban valami �less�g �s konoks�g jelentkezett.

Dick lassan b�lintott, mintegy tudom�sul v�ve az inform�ci�t.

- H�t persze, �des fiam, - kezdte buzg�n Slocum �r - meg fogod �rteni: t�ls�gosan kicsi vagy m�g ahoz, hogy p�nzt kezelj. Ebben helyetted nek�nk kell d�nteni.

- Vagyis egy fill�rhez sem ny�lhatok a maguk engedelme n�lk�l?

- Egy fill�rhez sem - csapott le Crockett �r.

Dick elgondolkozva b�lintott �s halkan mondta:

- Ja �gy.

- Persze nagyon term�szetesen az csak mag�t�l �rtet�dik, - mondta Davidson �r - hogy a szem�lyes kiad�saidra lesz egy kis zsebp�nzed. Mondjuk, hetenk�nt egy doll�r. Vagy mondjuk k�t doll�r. Ahogy n�ni fogsz, ez a zsebp�nz is emelkedik. �s mikor majd huszonegy�ves leszel, k�ts�gk�v�l teljesen k�pes leszel - persze tan�csokkal - magad vinni a dolgaidat.

- �s am�g nem leszek huszonegy�ves, addig a h�szmilli�m nem jelent nekem sz�z doll�rt, amivel azt csin�lom, ami j�l esik? - k�rdezte nagyon tisztess�gtud�an Dick.

Davidson �r sima sz�lamokban kezdett �rvelni, de Dick szavai elhallgattatt�k.

- Ha j�l �rtettem, ak�rmilyen p�nz�gyem van, azt �gy n�gy�nknek kell megbesz�lni.

A gy�mok gy�lekezete b�lintott.

- Vagyis ak�rmiben meg�llapodunk, az azt�n �gy lesz?

A gy�mok gy�lekezete ism�t b�lintott.

- H�t akkor szeretn�k most r�gt�n sz�z doll�rt.

- Minek? - k�rdezte Crockett �r.

Azt nem mondom meg, - felelte szil�rdan a fi� - elmegyek dolgozni.

- Ma este f�l kilenckor elm�gy aludni, - viszonozta Crockett �r - �s nem kapsz semmif�le sz�z doll�rt. Az a h�lgy, akir�l sz�ltunk neked, itt lesz hat �ra el�tt. Az a dolga, hogy mint mondtuk: napr�l-napra, �r�r�l-�r�ra gondja legyen r�d. F�l h�tkor, ahogy szok�s, enni fogsz, � veled eszik, azt�n lefektet. Amint mondtuk, � az anya hely�t fogja bet�lteni n�lad, gondja lesz r�, hogy meg legyen mosva a nyakad, tiszta legyen a f�led...

- �s hogy szombaton este megf�r�djem - eg�sz�tette ki helyette Dick al�zatosan.

- �gy van.

- Mennyit fizetnek... azaz fizetek ennek a h�lgynek a munk�j��rt? - k�rdezte Dick a maga megh�kkent�, f�l�nyes modor�val, amely m�r a saj�t modora volt �s amelyet oszt�lyt�rsai �s tan�rai m�r saj�t tapasztalatb�l ismertek.

Crockett �r el�sz�r egy darabig reszelte a tork�t.

- �n fizetem, nem? - d�f�tt bele Dick. - A h�szmilli�b�l, tetszik tudni.

- Az apja cs�p�ss�ge - jegyezte meg oldalf�lt Slocum �r.

- Summerston n�ni - mondta Crockett �r - vagy ahogy te nevezed: ez a h�lgy, havonta sz�z�tvenet kap, kereken ezernyolcsz�zat �vente.

- Tiszta p�nzpocs�kol�s, - s�hajtott Dick - �s m�g hozz� a koszt �s a lak�s is.

Fel�llott. Nem a nemzed�kek sz�letett arisztokr�ci�j�val, hanem a Nob-negyedi palot�ban nevelt tizenh�rom �ves arisztokrata gyan�nt. �gy �llt fel, hogy a gy�mok gy�lekezete vele egy�tt kelt fel a b�rsz�kekr�l. �s �gy �llt fel, ahogy Lord Fauntleroy nem �llt fel soha �let�ben. Mert Dick ravasz fi� volt. M�r tudta, hogy az emberi fajnak ezer arca �s ezer helyzete van. Nem hi�ba szenvedett veres�get helyes�r�sban Sanguinetti Mon�t�l. Nem hi�ba verekedte ki Hagan Timt�l a fegyversz�netet, hogy mint vele egyenrang� uralkodj�k az iskolaudvar gyerekserege felett.

A pedigr�j�ben megvolt a negyvenkilencediki vad aranykalandors�g. A nevel�se arisztokrat�v� tette, a gimn�zium demokrat�v�. A maga kora�rett gyerekes m�dj�n m�r ismerte a kasztok �s t�megek k�l�nb�z�s�g�t, azt�n meg megvolt a maga akarata �s teljes szil�rds�ga. Ez teljesen �rthetetlen volt annak a h�rom �reg �rnak a sz�m�ra, akikre gondoz�sa �s sorsa b�zva volt, �s akik �nnep�lyesen elhat�rozt�k, hogy n�velni fogj�k h�sz milli�j�t �s a saj�t maguk alkotta mintak�p szerint csin�lnak embert bel�le.

- K�sz�n�m a sz�vess�g�ket, - mondta az ifj� Dick egyszerre mind a h�romnak - rem�lem, j�l fogunk boldogulni. A h�szmilli� term�szetesen az eny�m �s a b�csik term�szetesen elv�llalt�k, hogy helyettem vigy�znak r�, mert �n semmit nem �rtek �zlethez...

- �s mi szapor�tani is fogjuk azt neked, fiam, - biztos�totta Slocum �r - szapor�tani fogjuk biztos, bev�lt m�dokon.

- Csak semmi spekul�ci�! - �vta �ket Dick. - A papa v�letlen�l szerencs�s volt. De hallottam, mikor mondta, hogy m�s id�k j�rnak �s az ember nem ny�lhat m�r olyan alkalmakhoz, amikhez mindenki ny�lt azel�tt.

Ami eddig t�rt�nt, m�g pedig b�ven, abb�l t�ved�s volna azt k�vetkeztetni, hogy az ifj� Dick k�z�ns�ges �s p�nzs�v�r term�szet� lett volna. Ellenkez�leg: azok a titkos gondolatok �s tervek, amelyek ebben a pillanatban foglalkoztatt�k, annyira teljesen figyelmen k�v�l hagyt�k �s megvetett�k a h�szmilli�j�t, mint ahogy nem gondol a p�nzzel a h�rom�ves zsoldnapon r�szegen k�romkod� tenger�sz.

- �n csak egy fi� vagyok, - folytatta Dick - de m�g nem tetszenek engem j�l ismerni. Lassank�nt majd jobban �sszeismerked�nk, �s most m�g egyszer k�sz�n�m...

Meg�llt, sz�netet tartott, r�viden �s nagyszer�en meghajtotta mag�t, ahogy a Nob-negyedi palot�k lordjai kor�n megtanulnak meghajlani, �s a sz�net min�s�g�vel jelezte, hogy a kihallgat�snak v�ge. Az elbocs�t�s sz�nd�k�t gy�mjai �szre is vett�k. Zavartan �s meg�t�dve t�voztak el, hiszen a fi� apj�nak voltak a t�rsai. Davidson �s Slocum urak azon a ponton voltak, hogy zavaruk d�hben keressen kit�r�st, mikor a nagy k�l�pcs�n haladtak lefel� a v�rakoz� kocsihoz. Csak az �les �s konok Crockett �r morogta elragadtatva:

- Adta csirkefog�ja! Adta kis csirkefog�ja!

A kocsi elvitte �ket a r�gi Pacific Union Klubhoz, ahol egy �jabb �r�n �t alaposan megh�nyt�k-vetett�k az ifj� Forrest Dick j�v�j�t �s megint fogadkoztak, hogy m�lt�k lesznek a bizalomhoz, amelyet Szerencs�s Rich�rd helyezett bel�j�k. Az ifj� Dick pedig gyalogszerrel sietett le a domboldalon, ahol a kocsiforgalomhoz t�lmeredek ucc�k k�veit f� verte fel. Mikor a magaslat m�g�tte maradt, a n�bobok palot�i �s t�gas telkei �tmenet n�lk�l a munk�sn�p nyomor�s�gos ucc�inak �s favityill�inak adtak helyet. Az 1887-es San Francisco �ppen olyan �tmenet n�lk�l halmozta egy�v� piszkos negyedeit �s palotacsoportjait, mint Eur�pa r�gi v�rosai. Mint valami k�z�pkori kast�ly, �gy emelkedett ki a Nob-domb a mindennapi �let szenny�b�l �s t�meg�b�l, amely ott nyomorgott �s kuporgott alatta.

Az ifj� Dick az�rt j�tt, hogy meg�llapodj�k egy sarki f�szeresbolt el�tt. A h�z m�sodik emelet�t id. Hagan Timothy b�relte, aki havi sz�z doll�rral fizetett rend�r l�v�n, ezen az el�kel� helyen lakhatott, f�l�tte a t�bbieknek, akik nem t�bb mint havi negyven-�tven doll�rb�l tartott�k el csal�djaikat.

Dick hi�ba f�ty�r�szett fel valamennyi zsalutlan, nyitott ablakra. Ifj. Hagan Tim nem volt otthon. Nem is vesztegette sok� a f�tty�ket. �ppen v�giggondolta azokat a k�zeli helyeket, ahol Tim lehetett, mikor a sarkon befordult maga Tim, kez�ben egy fed�tlen zs�rosb�d�nnel, amely ez�ttal habz� s�rt tartalmazott. Vigyorogva �dv�z�lte �s Dick hasonl�an neveletlen�l vigyorogva viszonozta az �dv�zl�st, mintha kev�ssel el�bb nem is int�zett volna el a legf��ribb modorban egy audienci�t a vil�gv�ros h�rom kereskedelmi kir�ly�val. H�sz szaporod� milli�j�nak birtoka bar�ti hangj�ban a legkisebb v�ltoz�st sem okozta �s egy cseppet sem enyh�tette vigyorg�s�nak v�sotts�g�t.

- Nem is l�ttalak, - jegyezte meg Tim - mi�ta az �reged meghalt.

- H�t most l�tsz, nem? Te Tim, az�rt j�ttem, mert valami dolgom van veled.

- V�rj, m�g odaadom a s�rt az �regnek, - mondta Tim, gyakorlott pillant�st vetve a zs�rosb�d�n tetej�n �ll� hab �llapot�ra - kiord�tja a tork�t, ha le�lepedik a hab.

- �, azt fel lehet r�zni, - biztos�totta Dick - csak egy percre j�ttem. Ma �jszaka kereket oldok. Akarsz velem j�nni?

Tim apr�, k�k �r szem�ben �rdekl�d�s villant fel.

- Hov�? - k�rdezte.

- Nem tudom. Akarsz? Ha akarsz, akkor megbesz�lhetj�k a t�bbit, ha m�r elindultunk. Te j�l kiismered magad. Mit sz�lsz hozz�?

- Az �reg leharapja a fejemet - t�n�d�tt Tim.

- M�r eddig is leharapta, - felelte �rz�ketlen�l az ifj� Dick - m�gis megvan a fejed. Ha igent mondasz, este kilenckor tal�lkozunk a komph�zn�l. No? �n ott leszek.

- �s ha �n nem leszek ott? - k�rdezte Tim.

- Akkor �n �ppen �gy elindulok.

Dick menni k�sz�lt, csak �gy fut�lag meg�llt �s a v�ll�n kereszt�l visszasz�lt:

- Gyere velem, jobb lesz.

Tim felr�zta a s�rt �s szint�n csak �gy fut�lag v�laszolt:

- Rendben van. Ott leszek.

Miut�n Hagan Timt�l elv�lt, az ifj� Dick egy j� �r�t t�lt�tt el egy bizonyos Markovics felkeres�s�vel. Ez iskolat�rsa volt, horv�t fi�, az apja vend�gl�t tartott, amely h�res volt arr�l, hogy itt adj�k az eg�sz v�rosban a legjobb h�szcentes eb�det. Az ifj� Markovics k�t doll�rral tartozott az ifj� Dicknek �s az ifj� Dick egy doll�r �s negyven cent lefizet�s�t a tartoz�s teljes kiegyenl�t�se gyan�nt fogadta el.

Habozva �s hat�rozatlanul v�gigment azt�n a Montgomery-streeten �s j�id�ig nem tudott v�lasztani a sok z�logh�z k�z�tt, amelyek ezt az ucc�t �kes�tik. V�gre nekikeseredve besurrant valamelyikbe �s kapott nyolc doll�rt meg egy c�dul�t az arany�r�ja helyett, amelyr�l tudta, hogy legkevesebb �tvenet meg�r.

A Nob-negyedi palot�ban f�l h�tkor ter�tettek eb�dre. � h�romnegyed h�tkor �rkezett �s Summerstonen�val tal�lkozott. Summerstonen� testes, �reg, t�nkrement �rn� volt, a nagy Porter-Rickington-csal�d sarja, amely a hetvenes �vek k�zep�n az eg�sz Pacific-partvid�ket megrend�tette gazdas�gi buk�s�val. Testes volta ellen�re valami betegs�gben szenvedett, amit idegr�zk�dtat�snak szeretett nevezni.

- Ez nagyon, nagyon nem lesz j�, Rich�rd. Az eb�d itt v�r egy negyed�r�ja m�r �s te m�g arcodat-kezedet meg se mostad.

- Ne haragudj�k, Summerstone n�ni, - k�rt bocs�natot az ifj� Dick - ezent�l nem fogom v�rakoztatni. �s egy�ltal�ban nem akarom t�bbet megbosszantani.

Mikor a nagy eb�dl�ben �nnep�lyesen �ld�g�ltek kettesben az asztaln�l, Dick azon iparkodott, hogy el�z�kenyen seg�tsen az �reg h�lgynek, akivel szemben, ha mindj�rt fizetett alkalmazottnak tekintette is, m�gis olyasmit �rzett, amit a h�zigazda �rez a vend�g ir�nt.

- Nagyon k�nyelmesen fogja itt �rezni mag�t, - �g�rte neki - ha egyszer elhelyezkedett. J�, �reg h�z ez. A legt�bb inas �vek �ta van itt.

- Csakhogy, Rich�rd - mosolygott r� komolyan Summerstonen� - itt nem a szolg�kt�l f�gg az �n �letem kellemess�ge. Hanem t�led.

- �n megteszem a magam�t, - mondta ny�jasan - nem �gy, mint most. Restellem, hogy elk�stem az eb�dt�l. Hossz� �veken �t nem fogja t�bbet tapasztalni, hogy elk�sek. Egy�ltal�ban nem akarok bossz�s�got okozni. Majd megl�tja. �ppen olyan lesz, mintha itt se voln�k a h�zban.

Mikor aludni menet j� �jszak�t k�v�nt, utols� sz� gyan�nt m�g ezt mondta:

Egy dologra figyelmeztetem, n�ni: Ah Singre. � a szak�cs. Nagyon r�gen n�lunk van m�r, nem tudom, lehet huszon�t �ve vagy harminc is, � f�z�tt a pap�nak m�r akkor, mikor ez a h�z m�g nem is volt fel�p�tve �s �n m�g meg sem sz�lettem. � itt k�l�n elb�n�st kap. �gy megszokta a maga feje ut�n menni, hogy keszty�s k�zzel kell b�nni vele. De akit egyszer megszeret, az�rt a t�zbe megy. �gy szeret engem. H�d�tsa meg a rokonszenv�t �s akkor �lete v�g�ig j� helye lesz itt. �s m�g egyszer komolyan mondom, nem akarok semmi bossz�s�got okozni. Nagyon rendesen fog menni minden, mintha egy�ltal�ban nem is voln�k itt.V. FEJEZET.

Kilenc �rakor m�sodpercre pontosan tal�lkoztak az ifj� Dick �s Hagan Tim a komph�zn�l. Dick a leg�csk�bb ruh�it vette fel.

- Semmi �rtelme �szaknak indulni, - mondta Tim - arrafel� j�n a t�l �s az ember didereg �lm�ban. Akarsz Keletnek? Arra Nevada van �s a puszt�k.

- Van m�g m�s? - k�rdezte Dick. - Mi volna d�li ir�nyban? Indulhatunk Los Angelesnek, Arizon�nak �s �j-Mexik�nak... � �s Texasnak...

- Mennyi p�nzed van? - k�rdezte Tim.

- Mi�rt?

- Az a f�, hogy hamar eljussunk innen. Ha az elej�n fizet�nk az utaz�s�rt, az gyorsabb. �n csak olyan ak�rki vagyok, de te nem. Azok, akik keresni fognak, teleord�tj�k a vil�got. T�bb detekt�vet fognak kik�ldeni, mint ah�nyat �letedben l�tt�l. Azokat kell kiker�lni, ez a f�.

- H�t akkor majd kiker�lj�k �ket. Apr� ugr�sokban fogjuk csin�lni az utaz�st, m�g pedig k�t napig, vigy�zva k�lt�nk, megfizetj�k a jegyet, am�g el�r�nk Tracybe. Ott besz�ntetj�k a fizet�st �s megy�nk d�lnek.

Ezt a programot gondosan meg is val�s�tott�k. V�g�l fizet� utasok gyan�nt mentek �t Tracyn �s hat �r�val k�s�bb az ottani sheriff-helyettes kiadta a rendeletet a vonatok �tkutat�s�ra. F�l�s �vatoss�gb�l Dick Tracyn t�l Modest�ig megfizette a jegyeket. Innen kezdve Tim oktat�sa szerint tehervag�nokban, csomagok k�zt, marhakocsikban ingyen utaztak. Dick ujs�gokat vett �s r�m�tgette Timet, mikor felolvasta neki a Forrest-milli�k �r�k�s�nek elraboltat�s�r�l sz�l� s�t�t r�szleteket.

Otthon San Francisc�ban a gy�mok t�rsas�ga harmincezer doll�r jutalmat t�z�tt ki annak, aki gy�moltjuk nyom�ra vezet. �s Hagan Tim, mikor valami v�ztart�ly mellett a f�ben hevertek �s ezt elolvasta, �r�kre a Dick elm�j�be v�ste azt az igazs�got, hogy a meg nem v�s�rolhat� becs�let nem valamelyik rang vagy t�rsadalmi oszt�ly tulajdona �s el�fordulhat magasan fenn a palot�ban is, meg lenn a f�szer�zlet feletti lak�sban is.

- Tyh�, - mondta Tim csak �gy bele a vil�gba - mekkor�t �v�ltene az �reg, ha el�ruln�lak ez�rt a harmincezer�rt. Sz�gyen erre m�g csak gondolni is.

�s abb�l, hogy Tim ezt ilyen nyiltan megmondta, Dick tudta j�l: nincs r� m�d, hogy a rend�r fia el�rulja �t.

Csak hat h�t mulva Arizon�ban hozta fel megint Dick a dolgot.

- L�tod, Tim, nekem annyi a p�nzem, mint a szem�t. Folyton szaporodik �s �n nem k�lt�k el bel�le egy centet sem, pedig Summerstonen� kerek ezernyolcsz�zat szed ki bel�lem �vente, hozz� m�g kosztot �s kocsit is, �n pedig itt veled egy�tt �r�l�k, ha a f�t�h�zakban meg tudjuk kapar�tani a f�t�k csajk�j�b�l a marad�kot. �s ezalatt a p�nzem megint csak szaporodik. Mennyi h�szmilli� doll�rnak a t�z percentje?

Hagan Tim a pusztas�g leveg�j�nek remeg� h�hull�maiba meredt �s pr�b�lta megoldani a probl�m�t. Dick idegesen k�rdezte:

- Mennyi h�szmilli�nak a tizedr�sze?

- J�? H�t persze, hogy k�tmilli�.

- Na l�tod. �t percent, az t�z percentnek a fele. Mennyit kamatoz h�szmilli� �t percenttel egy �v alatt?

Tim habozott.

- A fel�t, - ki�ltotta Dick - k�tmilli�nak a fel�t! �gy minden esztend�ben egy milli�val gazdagabb leszek. Itt van, akaszd fel magad, hallgass ide. Majd mikor m�lt�ztatok visszamenni, de csak hossz� �vek mulva, akkor majd elint�zz�k ezt a dolgot, te meg �n. Majd sz�lok, hogy mikor �rj�l az ap�dnak. � majd odaj�n, ahol v�runk, �sszepakkol engem �s hazacipel. Akkor felszedi a harmincezret a gy�mjaimt�l, otthagyja a rend�rs�get �s bizonyosan vend�gl�t fog nyitni.

- Harmincezer, az valami iszony� rettent� sok p�nz.

Ez volt Tim saj�t k�nnyed m�dja, hogy kifejezze a h�l�j�t.

- Nekem nem, - sz�ll�totta le Dick b�kez�s�ge �rt�k�t - hiszen harmincezer a milli�ban harminch�romszor van meg �s m�g a milli� is a p�nzemnek csak egy �vi j�vedelme.

De Hagan Tim sohasem �rte meg, hogy apj�t vend�gl�snek l�ssa. Egy f�kez�, akinek nem volt okosabb dolga, egy vas�ti viadukt h�dfej�n�l kizavarta a k�t gyereket egy �res vag�nb�l. A viadukt kisz�radt hegyszakad�kot hidalt �t. Dick len�zett a huszon�t m�ter m�ly szikl�kra �s bosszankodott.

- A viadukton van hely. De mi lesz, ha elindul a vonat?

- Nem fog elindulni. V�gjatok neki gyalog �s menjetek �t a t�ls� fel�re, am�g van id�. A mozdony vizet vesz ezen az oldalon. Mindig itt szokott vizet venni.

Csakhogy most az egyszer a mozdony nem vett vizet. A vizsg�lat k�s�bb meg�llap�totta, hogy a mozdonyvezet� nem tal�lt vizet a cisztern�ban, az�rt indult el. Sz�val a k�t fi� nagy �ggyel-bajjal m�szott le a vagon oldalajtaj�n �s m�g h�sz l�p�st sem tettek meg a sz�k �ton a vonat el�tt, az m�r mozg�sban volt. Az ifj� Dick, aki mindig gyorsan, �s biztosan �rz�kelt �s alkalmazkodott, abban a pillanatban n�gyk�zl�bra ereszkedett. �gy szil�rd t�maszkod� talajt kapott, azonk�v�l t�bb helyet is a s�n mellett, mert egy kicsit be is h�z�dott a teherkocsik felh�g�ja al�. Tim nem volt ilyen gyors az �szrevev�sben �s elhat�roz�sban, azonk�v�l a f�kez� ellen is dolgozott benne a kelta d�h. Ahelyett hogy n�gyk�zl�bra ereszkedett volna, egyenesen �llva maradt, mert a f�kez�r�l val� v�lem�ny�t meg akarta mondani a f�kez�nek, m�g pedig s�lyos, a f�kez� sz�rmaz�s�ra vonatkoz� szavakkal.

- Guggolj le! Kuporodj le! - ki�ltott Dick.

De az alkalom m�r elm�lt. A lejt�s p�ly�n a mozdony gyorsan ind�totta maga ut�n a vasutat. Tim szemk�zt a mozg� kocsikkal, h�ta m�g�tt a nagy �rrel, lent a m�lys�ggel, elkezdett volna lekuporodni. De v�ll�nak a legels� mozdulat�val hozz��rt a kocsihoz �s hajsz�l h�j�n elvesztette az egyens�ly�t. Csod�latos m�don m�gis visszanyerte. De felegyenesedett. A vonat egyre gyorsabban mozgott. Lehetetlen volt lehajolni.

Dick t�rdelve �s kapaszkodva figyelte. A vas�t eg�szen nekilend�lt. A kocsik gyorsan haladtak. Tim hideg fejjel, h�ttal a m�lys�gnek, arccal az elsuhan� kocsiknak, oldalt tartott karokkal egyens�lyozta mag�t �s ingadozott, sehol sem tal�lva l�ba sz�m�ra egy pontot, amelyen meg�llhasson. Min�l gyorsabban ment a vonat, ann�l jobban ingadozott, m�g v�gre er�t vett mag�n, �sszeszedte minden erej�t, �s szil�rdan meg�llt.

�s minden j�l is ment volna most m�r, ha egy kocsi nem lett volna. Dick tudta ezt �s l�tta a kocsit j�nni. Ez a sz�lesebbfajta l�vag�n volt, amely tizen�t centim�terrel sz�lesebben �ll ki a t�bbi kocsik k�z�l. L�tta, hogy Tim, aki alkalmazkodni akar a helye hirtelen sz�k�l�s�hez, m�g elvesz egy f�l talpalatnyit abb�l a sz�k kis t�rs�gb�l is, amelyen ingadozott. L�tta, hogy Tim lassan �s elsz�ntan hajlik h�trafel�, hajlik a legeslegv�gs� hat�rig �s m�g mindig nem hajlik ki eleget. A dolgot fizikailag lehetetlen volt kiker�lni. M�g k�t centim�ter �s Tim kiker�li a sz�les kocsit. M�g k�t centim�ter �s a kocsit�l �rintetlen�l ugyan, de lezuhan. A kocsi ezen a k�t centim�teres szalagon kapta el, megl�kte �s oldal�n�l fogva megp�rgette. K�tszer perd�lt k�r�l oldalra �s k�t �s f�lszer fordult bukfencet, m�g lenn fej�vel �s nyak�val a szikl�kra zuhant.

Ahogy lezuhant, t�bbet nem is mozdult. A huszon�tm�teres zuhan�s kit�rte a nyak�t �s sz�tz�zta a kopony�j�t. Az ifj� Dick itt ismerte meg a hal�lt. Nem a civiliz�ci� rendezett, tisztes hal�l�t, ahol orvosok, �pol�n�k �s injekci�k seg�tik �t a meg�rettet a s�t�ts�gbe �s ahol cerem�ni�k �s papi seg�dletek �s vir�gok �s temetkez�si v�llalatok fognak �ssze, hogy kellemes b�cs�t �s t�voz�st adjanak az elmen� �rny�knak, hanem a hirtelen hal�lt, a primit�v hal�lt, a cs�f �s d�sztelen hal�lt, amilyen a marh�� a v�g�h�don, vagy a torkond�f�tt k�v�r diszn��.

Az ifj� Dick t�bbet is megismert itt: az �let �s balsors v�gzet�t, az ember egyetemes ellens�g�t, annak a sz�ks�g�t, hogy �szrevegy�nk �s cselekedj�nk, hogy l�ssunk �s tudjunk, hogy biztosak �s gyorsak legy�nk, hogy egy pillanat alatt alkalmazkodjunk az �letet fentart� er�k egyens�ly�nak minden pillanatnyi eltol�d�s�hoz. �s ezenfel�l itt ismerte meg, a mellett a hal�lra borzadt �s �sszet�rt tetem mellett, amely el�bb a pajt�sa volt, hogy az ill�zi�kkal le kell sz�molni �s a val�s�g sohasem hazudik.

�j-Mexik�ban Dick elvet�d�tt a Cseng�bokr�ta-farmra, Roswellt�l �szakra a Pecos-v�lgyben. M�g nem volt tizenn�gy �ves, mikor mint a farm �dv�sk�je itt ragadt �s hamarosan el�g biztosan �l� cowboyt csin�ltak bel�le a cowboyok, akik hivatalos okm�nyokon hivatalosan �rtak al� olyan neveket, mint Vad L�, Bak Willie, D�ng� Mester �s Magas Zseb.

Itt hat h�nap alatt a karcs� n�v�s�, sz�v�s fi� alaposan megismerkedett a l�val, a lovas-�lettel �s a durva �s nyers emberekkel, aminek azt�n eg�sz �let�ben alapvet� haszn�t vette. De tanult egyebet is. Itt volt Chisum John, tulajdonosa a Cseng�bokr�t�nak, a Nagyerd�nek �s m�s nagy �llatteny�szt� telepeknek eg�szen a fekete foly�ig �s m�g azon t�l is. Chisum John kir�lya volt a marhateny�szt�snek, aki el�re l�tta a farmer j�v�j�t �s a nyilt marhatelepekr�l �tt�rt a sz�gesdr�tra �s aki megvett minden sz�z holdat, ha a sz�z hold vizet adott, azt�n megkapta egy f�lesgomb�rt a b�rlet�t a szomsz�d telepek sz�zezer holdjainak, mert ezek �rt�ktelenek voltak a v�z n�lk�l, amely felett � parancsolt. �s a t�bori t�z �s a konyhakocsi melletti besz�lget�sek alatt a havi negyven doll�ros cowboyok k�z�tt, akik nem l�tt�k el�re, amit Chisum John el�re l�tott, Dick pontosan megtanulta, hogyan �s mi�rt lett Chisum John farmkir�ly, mialatt kort�rsainak ezre b�r�rt dolgozott n�la.

Hidegv�r� azonban nem volt az ifj� Dick. A v�re forrt. Szenved�ly, t�z �s f�rfiass�g lakott benne. Mikor s�rni szeretett volna, hogy h�sz �r�t �lt nyeregben, megtanulta, hogy kell �gyet nem vetni �z�letei ezer f�jdalmas csikorg�s�ra �s a n�mas�g sztoikus b�szkes�g�vel tart�zkodni az alv�st�l, m�g kem�nysz�j� parip�j�t be nem t�rte. �ppen ez�rt is meg�lte a lovat, amit r�osztottak, ragaszkodott az �jszakai csorda mellett val� inspekci�hoz �s a bizonytalans�g semmi nyom�t nem mutatta, mikor rajta volt a sor, hogy viaszkosv�szon lebernyeg�vel csapkodva a marh�kat, megford�tsa a megbokrosodott csorda rohan� sz�rny�t. �rz�ke volt a vakmer� kock�zathoz. �s �r�m�t lelte ebben. De ilyenkor sohasem v�tette el a realit�s ir�nt val� k�teles tiszteletet. Nagyon j�l tudta, hogy az ember v�konyh�j� alkotm�ny �s k�nnyen bet�ri a kopony�j�t kem�ny szikl�kon vagy s�lyos pat�k alatt. �s ha visszautas�totta azt a lovat, amely gyors munk�ban �sszezavarta a l�bait �s megbotlott, nem az�rt tette, mintha f�lt volna, hogy nyak�t fogja t�rni, hanem mert ha m�r arr�l volt sz�, hogy kit�rje a nyak�t, akkor, mint ahogy Chisum Johnnak maga mondta, »az�rt a p�nz�rt m�r maga csin�lja meg«.

M�g a Cseng�bokr�ta-id�ben levelet �rt a gy�mjainak, amit egy chicag�i marhakeresked� v�llalt mag�ra. M�g akkor is olyan tapintatos volt, hogy a bor�t�kra az Ah Sing c�m�t �rta. �mb�r elvetette mag�t�l a h�szmilli�ja gondj�t, de nem felejtette el. F�lv�n, hogy a vagyon�t m�g felosztj�k t�voli rokonok k�z�tt, akik esetleg az �szakkeleti tartom�nyokban �lhettek, figyelmeztette a gy�mokat, hogy m�g �l �s n�h�ny �v mulva haza fog menni. Ugyancsak meghagyta nekik, hogy Summerstonen�t a rendes fizet�s�vel tarts�k meg tov�bb.

De a l�ba viszketett. �gy �rezte, hogy a f�lesztend� j�val t�bb, mint amennyit a Cseng�bokr�t�nak szentelhetett. Mint egy csavarg�gyerek, h�ny�dott-vet�d�tt kereszt�l-kasul az eg�sz Egyes�lt-�llamokon �s megismerkedett az orsz�g b�keb�r�ival, rend�rtisztjeivel, csavarg�t�rv�nyeivel �s fogh�zaival. K�zvetlen ismerets�gbe ker�lt magukkal a csavarg�kkal, akik kis munk�ra indultak �s megismerkedett a kis b�ntettekkel is. Megismerkedett sok minden egy�b k�z�tt farmokkal �s farmerekkel �s egyszer New-York �llamban egy h�tig szedett epret egy hollandi farmern�l, aki az Egyes�lt-�llamok ter�let�n egyik legels� sil� alap�t�s�val k�s�rletezett. Amit megtanult, az mind nem a tanulm�nyoz�s szellem�ben ker�lt a fej�be. Csak a fiatalos emberi �rdekl�d�s volt meg benne minden ir�nt �s egyel�re csak az emberi term�szetre �s a szoci�lis felt�telekre vonatkoz� rengeteg adatot szedett fel, ami azt�n a k�s�bbi �vekben esett j�l neki, mikor k�nyvekkel a kez�ben em�sztette �s oszt�lyozta �ket.

A kalandjai nem �rtottak neki. Mikor erdei tany�kon akaszt�favir�gokkal keveredett �ssze �s hallgatta erk�lcsi t�teleiket �s �letfelfog�sukat, mindez nem m�telyezte meg. Utas volt, a t�bbiek idegenfaj� l�nyek. Biztos l�v�n h�szmilli�j�nak tudat�ban, sem sz�ks�g�t, sem k�s�rt�s�t nem �rezte annak, hogy lopjon vagy raboljon. Minden t�rgy, minden hely �rdekelte, de sohasem tal�lt olyan helyet vagy �llapotot, amely lek�t�tte volna. L�tni akart, menn�l t�bbet l�tni, azt�n tov�bb menni �s megint l�tni.

H�rom �v letelt�vel, majdnem tizenhat �ves kor�ban, testben edzetten, hatvan kil�ra er�s�dve, �gy �t�lte, hogy ideje hazamenni �s belen�zni a k�nyvekbe. �gy v�gott neki els� nagy utaz�s�nak, be�llott inasnak egy rozzant vitorl�sra, amely a Delaware-�b�lt�l a Hoorn-fokot megker�lve volt San Francisc�ba menend�. Kem�ny �t volt, sz�znyolcvan napig tartott, de Dick a v�g�n �t kil�val nehezebb lett t�le.

Summerstonen� r�m�lten sikoltozott, mikor Dick odal�pett el�je. Be kellett h�vni Ah Singet a konyh�r�l, hogy a fi� szem�lyazonoss�g�t meg�llap�tsa. Akkor Summerstonen� m�sodszor is sikoltozott. M�g pedig att�l, hogy Dick kezet fogott vele �s az � �rz�keny b�r�t a kem�ny fog�sn�l val�s�ggal reszelte a fi� k�t�lt�l k�rges tenyere.

F�lszegs�g�ben szinte zavartnak l�tszott, mikor a s�rg�sen �sszeharangozott tal�lkoz�n �dv�z�lte a gy�mjait. De az�rt egyenesen r�t�rt a dolog velej�re.

- H�t ez az, - mondta - nem vagyok szam�r. Tudom, hogy mit akarok �s amit akarok, azt akarom. Egyed�l �llok a vil�gon, az �n�kh�z hasonl� j�bar�tokat nem sz�m�tva persze, �s megvan a magam k�l�n felfog�sa a vil�gr�l, meg arr�l, amit csin�lni akarok benne. Nem az�rt j�ttem haza, mintha itt ak�rki ir�nt valami k�teless�get �reztem volna. Az�rt j�ttem haza, mert itt volt az ideje, mert k�teless�get �reztem saj�t magam ir�nt. Ett�l a h�rom�vi v�ndorl�st�l sokkal jobban �rzem magam �s most r�ker�lt a sor, hogy folytassam a nevel�semet. Tudniillik az iskolai nevel�semet.

- A Belmont-f�gimn�zium, - aj�nlotta Slocum �r - az el�k�sz�t az egyetemre...

Dick hat�rozottan ingatta fej�t.

- H�rom �vet t�ltsek el vele? Az egyetem is annyi. �n egy �ven bel�l a kaliforniai egyetemre sz�nd�kozom j�rni. Ez kem�ny munk�t jelent. De az eszem olyan, mint a sav. Marni fogja a k�nyveket. Fogadok egy mag�ntan�t�t, vagy ak�r egy f�ltucatot, �s nekimegyek. M�g pedig magam akarom �ket felfogadni. Felfogadni is, elk�ldeni is. De ehhez p�nz kell a kezembe.

- Sz�z doll�r havonta - ind�tv�nyozta Crockett �r.

Dick r�zta a fej�t.

- H�rom �vig minden p�nz n�lk�l magam viseltem a gondomat. Azt hiszem, gondomat tudom viselni itt San Francisc�ban is a magam p�nz�b�l valamivel. Az �zleti �gyeimet m�g nem akarom magam int�zni, de foly�sz�ml�t akarok, tisztess�ges �sszeg� foly�sz�ml�t. �gy akarom kiadni, ahogy j�nak l�tom, amire j�nak l�tom.

A gy�mok kelletlen�l n�zegettek egym�sra.

- Nevets�ges, ez lehetetlen, - kezdte Crockett �r - �ppen olyan meggondolatlan vagy, mint mikor elment�l.

- �gy l�tszik, ez mindig �gy van velem, - s�hajtotta Dick - akkor is a p�nzem miatt volt a baj. Akkor sz�z doll�rt akartam.

- Gondolj a helyzet�nkre, Dick, - �rvelt Davidson �r - a gy�mjaid vagyunk. Milyen sz�nezete volna annak, ha neked, tizenhat �ves fick�nak, p�nzdolgokban szabad kezet adn�nk?

- Mennyit �r most a Fr�da? - k�rdezte Dick k�z�mb�sen.

- H�szezret b�rmikor lehet �rte kapni - felelte Crockett �r.

- H�t akkor adj�k el. T�lnagy nekem �s �vr�l-�vre kevesebbet �r. �n egy t�zm�teres jachtot szeretn�k, amit magam el tudjak vezetni, ha k�r�l akarok szaladni az �b�lben. Az ezern�l is olcs�bb. Adj�k el a Fr�d�t �s az �r�t �rj�k a foly�sz�ml�mra. Maguk h�rman att�l f�lnek, hogy elpocs�kolom a p�nzemet, iv�sra, l�versenyre adom magam �s k�ristal�nyokkal j�rom a bolondj�t. Van egy ind�tv�nyom, hogy ez ne okozzon gondot: �rj�k a sz�ml�t a n�gy�nk nev�re. Abban a pillanatban, mihelyt egyik�k �gy tal�lja, hogy pocs�kolom a p�nzt, t�r�lhetik az eg�sz sz�ml�t. Megmondhatom azt is, hogy csak �gy mellesleg egy kereskedelmi iskolai szakembert akarok idej�ratni, hogy az �zleti technik�ba bele�ssem az orromat.

Dick nem v�rta a hozz�j�rul�sukat, hanem folytatta, mint aki v�gleg leszegezte a dolgot.

- Mi van lenn Menloban a lovakkal? B�zz�k csak r�m, majd megn�zem �ket �s megmondom, mit csin�lunk. Summerstonen� itt marad vezetni a h�zat, mert nekem nagyon sok dolgom van, amit m�r kicirkalmaztam magamnak. Ig�rem, nem fogj�k megb�nni, hogy a k�zvetlen szem�lyes �gyeimben szabad kezet adtak nekem. �s most, ha akarnak hallani egyetm�st a lefolyt h�rom esztend�r�l, elkezdhetem a mes�t.

Forrest Dick igazat mondott, mikor azt mondta a gy�mjainak, hogy az esze olyan, mint a sav �s marni fogja a k�nyveket. Soha m�g nem neveltek �gy di�kot, �s az eg�szet � maga vezette. De nem tan�cs n�lk�l. Apj�t�l megtanulta azt az �gyess�get, hogy kopony�kat b�reljen �s megtanulta a Cseng�bokr�t�n Chisum Johnt�l is. R�szoktatta mag�t, hogy csendesen �lj�n �s az esz�t dolgoztassa, mikor a hajcs�rok t�bori t�z meg a konyhakocsi k�r�l besz�lgettek. Most a nev�nek �s rangj�nak s�ly�val tudott olyan besz�lget�sek k�r�be jutni, amiket tan�rok, egyetemi tud�sok, gyakorlati �zletemberek folytattak; �r�kon �t hallgatta mit besz�lnek, alig sz�lt, ritk�n k�rdezett, csak hallgatta a jav�t annak, amit adhattak, megel�gedv�n, hogy �r�k sor�n �t egyetlen gondolatot, egyetlen t�nyt kap, olyat, amely seg�tett eld�ntenie, milyenszer� tanulm�nyokra vesse mag�t �s hogyan.

Azt�n j�tt az oktat�k f�lfogad�sa. �gy m�g sohasem szerz�dtettek, bocs�tottak el, h�vtak �s k�ldtek tan�t�kat. Nem takar�koskodott. Olyan�rt, akit egy h�napra vagy h�rom h�napra tartott meg, az els� nap, vagy az els� h�ten egy tucatot k�ld�tt el. Minden felmond�skor kiadott egy teljes havi fizet�st akkor is, ha az illet� �sszesen egy �r�t sem foglalkozott vele. Eleg�nsan �s gavall�rosan csin�lta az ilyesmit, mert megengedhette mag�nak, hogy eleg�ns �s gavall�ros legyen.

Mikor f�t�k csajk�inak a marad�k�t ette a barakokban �s hullad�k-levest, alaposan megtanulta a p�nz �rt�k�t. Azzal a biztos tudattal vette meg a legjobbat, hogy az a legolcs�bb. Hogy beiratkozz�k az egyetemre, ahoz egy esztendei k�z�piskolai fizik�ra �s egy esztendei k�z�piskolai k�mi�ra lett volna sz�ks�g. Mikor az algebr�t �s geometri�t m�r megette, kikereste a kaliforniai egyetem legkit�n�bb fizikus �s k�mikus tud�sait. Carey professzor el�sz�r kinevette.

- Dr�ga fiam... - kezdte a mond�k�j�t.

Dick t�relmesen v�gigv�rta, amit besz�lt. Azt�n � kezdte �s az eg�szet �sszefoglalta.

- �n nem vagyok szam�r, professzor �r. A gimnazist�k gyerekek. Nem ismerik a vil�got. Nem tudj�k, mit akarnak, vagy m�rt akarj�k, amit t�lcs�rrel t�ltenek bel�j�k. �n ismerem a vil�got. Tudom, hogy mit akarok �s m�rt akarom. �k heti k�t �r�n �t tanulnak fizik�t k�t iskolai f�l�vig, ami a k�t vak�ci�val egy napt�ri esztend�t tesz ki. �n a Pacific legels� fizikatan�ra. Az iskola�vnek �ppen most van v�ge. Azt az egy esztendei fizik�t megkaphatom az �n sz�nidej�nek els� hete alatt, ha az idej�nek minden perc�t nekem adja. Mit �r �nnek ez a h�t?

- Azt ezer doll�r�rt sem kapja meg, - jelentette ki Carey professzor, �gy gondolv�n, hogy ezzel a k�rd�st el is int�zte.

- �n tudom, hogy mennyi az �n fizet�se... - kezdte Dick.

- Mennyi? - k�rdezte �lesen a professzor.

- Nincs ezer doll�r hetenk�nt, - viszonozta ugyanolyan �lesen Dick - nincs �tsz�z sem egy h�ten, s�t k�tsz�z�tven sem.

F�lemelte a kez�t, hogy a k�zbesz�l�st megakad�lyozza.

- �n azt mondta, hogy az idej�b�l egy hetet sem tudok megvenni ezer doll�r�rt. H�t nem is veszem. Hanem megveszem k�tezer�rt. Istenem, hiszen olyan sok �vem van...

- �veket is tudna venni? - k�rdezte hamisan Carey professzor.

- Hogyne. Az�rt vagyok itt. Egy �vvel megveszek h�rmat �s az �n egy hete is egy r�sze ennek.

- Csakhogy �n m�g nem csaptam bele - nevetett Carey professzor.

- Ha az �sszeg kev�s, - mondta makacsul Dick - mondja meg azt az �sszeget, ami megfelel.

�s Carey professzor megadta mag�t. Ugyan�gy Barsdale professzor is, a legkit�n�bb k�mikus.

�s m�r elvitte mag�val hetekig tart� kacsalesre a matematikai oktat�it a Sacramento �s a San Joaquin mocsaraiba. Miut�n megbirk�zott a fizik�val �s k�mi�val, k�t tan�r�t, akik t�rt�nelemre �s irodalomra oktatt�k, megh�vta kacsalesre a d�lnyugati Oregonba a Curry County-vad�szter�letre. Ezt az apj�t�l tanulta. Dolgozott, sz�rakozott, szabad leveg�n �lt �s meger�ltet�s n�lk�l v�gigcsin�lta a k�z�piskolai oktat�s h�rom esztendej�t egy esztend� alatt. Hal�szott, vad�szott, �szott, torn�szott �s k�sz�lt az egyetemre egyszerre. �s nem csin�lt ball�p�st. Tudta, hogy az�rt tesz �gy, mert az apja h�sz milli�ja hatalmat adott neki. A p�nzt eszk�znek n�zte. Sem t�l nem becs�lte, sem le nem n�zte. Arra haszn�lta, hogy megvegye, amit akar.

- A legb�mulatosabb m�dja a p�nzpocs�kol�snak, amit valaha hallottam, - mondta Crockett �r, mikor Dick foly�sz�ml�j�t erre az �vre felemelte. - Tizenhatezer doll�r ment el tanul�sra, minden t�tel sz�ml�zva, bele�rtve a vas�ti k�lts�get, a borraval�kat, meg a tan�t�inak ser�tes patr�njait.

- De a vizsg�it letette - mondta sz�nokiasan Slocum �r.

- M�g pedig egy �v alatt, - morogta Davidson �r. - A l�nyomnak a fia ugyanakkor iratkozott be a Belmontba �s ha szerencs�je lesz, m�g k�t esztend�be telik, am�g beiratkozhatik az egyetemre.

- H�t �n csak annyit mondhatok, - jelentette ki Crockett �r - hogy ezent�l ez a fi� ak�rmit mond a p�nze dolg�ban, az rendben van.

- Most �j f�ba v�gom a fejsz�met - mondta Dick a gy�mjainak. - Itt vagyok megint �s a h�tam m�g�tt a tapasztal�s �vei vannak. H�t most m�r tudok mindenf�l�t, j�t, rosszat, kicsit, nagyot emberekr�l, asszonyokr�l, �letr�l, olyasmit is, amiben n�ha magam is k�telkedem, hogy igaz-e. De tudom. Mostant�l kezdve nem fogok rohanni. Amit kellett, behoztam. Most m�r szab�lyosan folytatom. Csak az �vfolyamok temp�j�hoz kell magamat tartanom �s huszonegy�ves koromban diplom�m lesz. M�t�l kezdve kevesebb p�nzre van sz�ks�gem a tanul�shoz - tudniillik nincs t�bb mag�ntan�t� - �s t�bb p�nz kell mulats�gra.

Davidson �r gyanakodott.

- Mit �rtesz mulats�g alatt?

- �, futballozni fogok, rendben tartom magam, azonk�v�l �rdekelnek a benzinmotorok. Meg akarom �p�teni a vil�g els� �ce�nj�r� benzinjachtj�t.

- Fel fogod magad robbantani - b�k�tlenkedett Crockett �r. - �r�lt �tlet, hogy ezek a hibbantfej�ek egyszerre mind odavannak a benzin�rt.

- Bebiztos�tom magam, - felelte Dick - vagyis k�s�rletezni fogok el�bb, vagyis ehez p�nz kell, vagyis k�rek egy j� kis foly�sz�ml�t, csak �gy, ahogy szoktuk, mind a n�gy�nk al��r�s�ra.VI. FEJEZET.

Forrest Dick az egyetemen nem bizonyult csod�nak. Legfeljebb abban volt k�l�n�s, hogy az els� �v alatt t�bb �r�t mulasztott, mint ak�rmelyik hallgat�. Nem volt sz�ks�ge azokra az �r�kra, amiket elmulasztott, �s ezt j�l tudta. Oktat�i, mikor a felv�teli vizsg�kra elk�sz�tett�k, szinte az eg�sz els� egyetemi �vet �tvett�k vele. �gy mellesleg megszervezte a g�ly�k sportcsapat�t, amely gy�ng�cske volt bizony, minden rend� �s rang� iskola megverte, amellyel csak �sszeakadt.

De viszont �gy, hogy senki sem l�tta, alaposan dolgozott. Minden t�rgyat sz�les �s m�ly olvasotts�ggal tudott k�s�rni �s mikor az els� ny�ri cirk�l�sokat csin�lta saj�t �p�t�s�, �ce�nj�r� benzinjachtj�n, nem j�kedv� fiatal t�rsas�g ment vele, hanem irodalomt�rt�neti, t�rt�nelmi, jogi �s b�lcs�szeti professzorok voltak a vend�gei csal�dostul. Az egyetemen sok� �gy emlegett�k ezt, mint a »nagyfej�« kir�ndul�st. A professzorok a t�ra ut�n rendk�v�l kellemes id�t�lt�sr�l adtak sz�mot. Dick pedig azzal v�gezte a t�r�t, hogy az egyes tan�rok szakm�iban alaposan t�gult az ismeretk�re �s t�bbet tanult, mint amennyit egy egyetemi �v alatt tanulhatott volna az el�ad�sokon. �gy id�t kapott, hogy m�g t�bb �r�t hagyhasson el �s t�bbet dolgozhasson a m�hely�ben.

Az egyetemi �let mulats�gait sem mulasztotta el. A hallgat�k k�z� beiratkozott �zvegyek kac�rkodtak vele, a di�kl�nyok beleszerettek, a t�ncban pedig sohasem f�radt el. Mulats�gokban, nagy s�r�z�sekben mindig r�szt vett �s a Banjo- �s Mandolin-Klubbal v�gigj�rta az eg�sz Pacific-partvid�ket.

De t�nem�nynek nem lehetett mondani. Semmiben sem volt brilli�ns. T�bben akadtak, akik jobban banj�ztak �s mandolinoztak, mint �. Eg�sz tucat fi� volt, aki jobban t�ncolt n�la. Az egyetemi rugby-csapatban, amelyet m�sod�ves kor�ban gy�zelemre vitt, szolid �s megb�zhat� j�t�kosnak tartott�k, ennyi volt az eg�sz. Nem is az � �rdem�nek l�tszott, hogy olykor felragadja a labd�t �s v�gigrohan vele a p�ly�n, mialatt a k�k-arany csapat darabokra t�ri saj�t mag�t is, a trib�nt is. De a l�lekzetel�ll�t�, elkeseredett k�zdelemben, es�ben �s s�rban, mikor a g�l-ar�ny eld�ntetlen volt, mikor a m�sodik f�lid� lef�j�sa veszedelmesen k�zeledett, Stanford az �t jardos vonalon �llott, Berkeleynek pedig m�r k�t downja volt s a labd�ja h�rom jardra �llott az ellens�ges kaput�l, - akkor a k�k-arany csapat el��llott �s kijelentette, hogy harmadik downj�t odaadja a j�t�kos-v�laszt�s�rt: Forrestet jel�lt�k ki, hogy adja le a j� �les l�v�st a kapura.

Sohasem t�nt ki k�l�n�sebben semmi t�ren. A k�v�r Everson Charley minden s�r�z�sn�l az asztal al� itta. Jackson Harrison a kalap�csvet�sben mindig hat m�terrel fel�lm�lta az � rekordj�t. Carruthers lebokszolta. Burge Anson h�rom eset k�z�l kett�ben felt�tlen�l lenyomta a v�ll�t a sz�nyegre; az igaz, hogy mindig kem�ny munka ut�n. Angol fogalmaz�sban az �vfolyam �t�dr�sze t�ltett rajta. Edlin, az orosz zsid�, legy�zte a versenyvit�ban ann�l a t�teln�l, hogy a tulajdon rabl�s. Schultz �s Debret egy esztend�vel hagyt�k el magas algebr�ban �s Otszukival, a jap�nival, �ssze sem lehetett vegytan dolg�ban hasonl�tani.

De ha nem t�nt fel semmiben, nem is maradt h�tul semmiben. Nem mutatott fel�lm�lhatatlan er�t, nem �rult el gyenges�get sem. Mint ahogy gy�mjainak mondta, akiket ernyedetlen j� magaviselete m�r �lmokba ringatott �ri�si karrierje fel�l �s megk�rdezt�k, hogy mi akar lenni:

- Semmi. Mindenf�le. Nem akarom magam specializ�lni. Ezt m�r az ap�m eld�nt�tte azzal, hogy r�mhagyta a p�nz�t. Azt�n meg ha akarn�k se tudn�k valamilyen szakember lenni. Ez nincs meg bennem.

Pontosan megmondta, mi az egy�nis�g�nek a kulcsa. Nem volt semmi ir�nt k�l�n �rdekl�d�se. � volt az a ritka emberp�ld�ny: a norm�lis, �tlagos, egyens�lyozott, �ltal�nos ember.

Mikor Davidson �r a gy�mt�rsak jelenl�t�ben kifejezte �r�m�t, hogy Dick semmi hajlamot nem mutatott a h�mb�l val� kir�g�sra, mi�ta itthon telepedett le, Dick �gy v�laszolt:

- � �n uralkodni tudok magamon, ha akarok.

- Helyes, - mondta Slocum �r �nnep�lyesen - az, hogy kor�n kitomboltad magad �s �nuralmat tanult�l, az a legjobb dolog a vil�gon.

Dick csod�lkozva n�zett r�.

- De k�rem, az a gyerekes kaland nem sz�m�t, az nem volt tombol�s. �n m�g most sem tomboltam ki magam. Csak n�zz�k meg, ha majd elkezdem. Ismerik a Diego Valdezr�l sz�l� k�ltem�nyt, amit Kipling �rt? Hadd mondjak el valamit bel�le. H�t k�rem, az a Diego Valdez, mint �n, szerencs�s ember volt. Olyan hamar lett Spanyolorsz�g tengernagya, hogy nem �rt r� megfogni az �r�met, amibe �ppen hogy belek�stolt m�g. Vid�m, er�s, szemreval� ember volt, csak nem �rt r� semmire, mert t�lgyorsan haladt. De mindig azt gondolta, azzal a gondolattal �m�totta mag�t, hogy mindig ilyen vid�m �s er�teljes marad �s ha majd Spanyolorsz�g tengernagya lesz, majd ki�r�li mag�t. �s mindig esz�be jutottak:

               ... a r�gi
Fick�k �j tengeren.
Kuszm�t adtunk vadaknak
�n �s sok emberem.

Ezer m�rf�ldre d�lnek,
�s harminc �v el�tt,
Szerett�k - � nem Valdezt, -
Engem szerettek �k!

Ha j� italt tal�ltak,
Megosztottuk vigan.
Ki j� zs�km�nyt tudott: sz�lt,
Hogy tudjuk, merre van,

Ha messzi szigetek k�zt
Homokpadok felett
F�radt, rozzant haj�nkat
Javitni kelletett.

Ott �gett deszkaedz�
T�z�nk a partfokon.
Ott �lltak s�traink is:
Vitorl�k rudakon.

S ahogy a horgony frissen
A v�z al� szalad.
Mulatni �gy futottak
A vid�m tiszturak.

Hov� tett�k le v�rt�nk?
Hol van l�bunk nyoma?
Ki� e p�lm�s kocsma?
Ez mily szomjnak bora?

� puszt�ban te kutf�!
� sikon folyt kis �r!
� sz�t�ml�tt ital te!
� titkon falt keny�r!

A v�gyba k�stolt ifju,
A g�rbedt, v�n banya,
A munk�s j� gazdasszony,
A leend� anya,

A sebzett, kinzott l�lek,
Mely v�rv�n f�j, szeg�ny,
Nem v�gyik �gy nyugalmat,
Mint azt a multat �n!

- � h�t �rts�k meg, �rts�k meg, h�rom �reg�r, ahogy �n meg�rtettem. Hallgass�k csak, mit mond azut�n:

Hittem: az �r�m megv�r,
S megtartom a tavaszt,
De ah, e balga hitben
�n f�lrer�gtam azt.

El�sz�r j�tt szerencse,
Most j� b�nat gaz�l:
Vagyok Diego Valdez,
Az admir�lis �r!

- Hallgassanak r�m, gy�mjaim, - ki�ltotta Dick szenved�lyesen l�ngol� arccal - egy pillanatig se felejts�k el, hogy minden vagyok, csak »sebzett, k�nzott l�lek« nem vagyok. Itt �llok. Vagyok. �gek. De t�rt�ztetem magam. Ne higyj�k, hogy meghaltam, mert olyan �tkozottul der�k, �rdemes fi� vagyok az egyetemen. Fiatal vagyok. Eleven vagyok. Vid�m �s er�s vagyok. De nem csin�lok hib�t. T�rt�ztetem magam. Nem indulok most csak az�rt, hogy az els� fordul�n�l kit�rjek. Most k�sz�l�k. Majd lesz nekem id�m. Majd ki�nt�m �n is az italomat, olyan moh�n fogom inni. �s a v�g�n nem fogok �gy panaszkodni, mint Diego Valdez:

Hull�m m�r nem visz arra,
S mely vinne, sz�l se j�r,
A r�gi, l�rm�s partra,
�s nem j�n vissza m�r

A puszt�ban a kutf�,
A sikon folyt kis �r,
A sz�t�ml�tt poh�r bor,
A titkon falt keny�r.

- Hallgassanak ide. Tudj�k, mi az: �k�llel lecsapni, akire kell, �k�llel belecsapni az arc�ba, mikor az embernek olyan kedve van, azt�n nyugodtan otthagyni, tudj�k mi ez? Ezt akarom. Szeretni akarok, cs�kol�dzni akarok, veszedelmet akarok �s j�tszani a sz�les, j�kedv�, hanc�roz� bolondot. Kock�ztatni akarok, haz�rd �s vakmer� akarok lenni. Akarom a »l�rm�s partokat«, m�g pedig m�g fiatal vagyok. De nem m�g t�lfiatal vagyok. �s amit akarok, az meg is lesz. Addig azonban elint�zem a dolgomat az egyetemen, t�rt�ztetem magam, el�k�sz�tem magam, hogy majd mikor nekiszabadulok, minden a lehet� legjobban �s legnagyszer�bben fog menni. � higyj�k el, nem mindig alszom j�l �jszaka.

- Hogy �rted ezt? - k�rdezte Crockett �r.

- H�t persze. Ahogy mondom. M�g nem tomboltam ki magam. De majd figyeljenek, ha elkezdem.

- �s akkor fogod elkezdeni, ha elv�gezted az egyetemet?

A k�l�n�s fiatalember r�zta a fej�t.

- Ha elv�geztem az egyetemet, m�g legal�bb egy esztendeig r�szt veszek a gazd�szati fakult�s kieg�sz�t� kurzus�n. Tudja, nekem motoszk�l valami a fejemben: valamilyen farmot akarok szervezni. Csin�lni akarok valami... valami konstrukt�v dolgot. Az ap�m semmif�le �rtelemben nem volt konstrukt�v. Maguk sem azok. Maguk �j vil�got teremtettek �tt�r� id�kben �s �gy zsebelt�k a p�nzt, mint ahogy egy sereg matr�z a sz�zen tal�lt aranyterm� talaj f�ve al�l rugdossa ki az �rct�mb�ket...

- Kedves �cs�m, nekem van egy �s m�s tapasztalatom, ami a kaliforniai farmgazd�lkod�st illeti... - vetette k�zbe s�rt�d�tten Crockett �r.

- Hogyne volna, de maga nem volt konstrukt�v. Maga... ami igaz, az igaz... maga destrukt�v volt. Maga aff�le aranyb�nya-farmer volt. Mit csin�lt? Vett sz�zezer holdat a legfinomabb sacramento-v�lgyi f�ldb�l �s �vr�l-�vre b�z�t termelt rajta. V�lt�gazdas�gr�l nem is �lmodott. A szalm�j�t fel�gette. A f�ldj�t kiszipolyozta. Egy decim�ter m�lyen sz�ntott �s egy decim�ter m�lyen olyan kem�ny alapot hagyott a felsz�n alatt, mint az aszfaltj�rda. Ezt a decim�teres, v�kony r�teget kisz�vta �s most a vet�magot sem tudja kihozni bel�le. Maga rombolt. Ezt csin�lta az ap�m is. Ezt csin�lt�k valamennyien. H�t most �n fogom az ap�m p�nz�t �s konstrukt�v leszek. Veszek ilyen kimer�tett sz�nt�f�ldet, amit megkapok v�gelad�si �ron, felszak�tom alatta azt a kem�nyet �s t�bbet fogok bel�le kihozni, mint maguk, mikor el�sz�r bevetett�k.

Az els� egyetemi �v v�g�n Crockett �r megint sz�ba hozta azt a tombol�si id�szakot, amit Dick fenyeget�en kil�t�sba helyezett.

- Majd ha a gazdas�gi kurzussal k�sz leszek, - felelte Dick - akkor v�s�rolni fogok, berendezkedem �s megind�tok egy olyan gazdas�got, hogy az azt�n gazdas�g lesz. Akkor azt�n majd nekik�sz�l�k a tombol�snak.

- Mekkora gazdas�ggal fogsz indulni? - k�rdezte Davidson �r.

- Lehet sz�zezer hold, lehet egy milli�. Az att�l f�gg. Hat�rid�s telekspekul�ci�t csin�lok hosszra. Az emberek m�g nem kezdtek el igaz�ban Kaliforni�ba j�nni. An�lk�l, hogy az ujjamat megmozd�tan�m vagy a f�ldh�z hozz�ny�ln�k, az a hold, amit most megvehetek huszon�t doll�r�rt, m�hoz tizen�t �vre meg fog �rni sz�zhuszon�t�t �s amit most megvehetek sz�zhuszon�t�rt, az meg fog �rni ezret.

- K�tsz�zezer hold huszon�t doll�rj�val, az �t milli� doll�r - emelte fel s�t�ten �v� szav�t Crockett �r.

- �gy van. �s sz�zhuszon�t doll�rj�val, - felelte Dick nevetve - az huszon�t milli�.

De a gy�mjai sohasem hitt�k el azt a tombol�st, amivel fenyeget�dz�tt. �gy gondolt�k: pocs�kolhatja a p�nz�t �j rendszer� gazd�lkod�sokra, de hogy csakugyan megvaduljon, az az �nm�rs�klet ennyi esztendeje ut�n elk�pzelhetetlen.

Dick nem t�lzott dics�s�ggel fejezte be egyetemi tanulm�nyait. Tizennyolcadik volt a t�rsai k�z�tt �s nem lobbantotta l�ngra az egyetemet. Legnevezetesebb h�stette gyan�nt az a megr�k�ny�d�s �s visszautas�t�s szerepelt, amivel egyp�r csinos l�nyk�t �s a hozz�juk tartoz� mam�kat kezelte. Ezenfel�l m�g azzal tette mag�t harmad�ves kor�ban nevezetess�, hogy � volt a kapit�nya az egyetem csapat�nak, mikor �t �v �ta el�sz�r siker�lt Stanfordot megverni. Ez m�g a d�san fizetett rugby-tr�nerek hajdani idej�n t�rt�nt, mikor az egy�ni j�t�knak nagyobb volt a jelent�s�ge. De � �sszj�t�kot vert bele a csapat�ba �s megtan�totta, hogy az egy�n �ldozatot is k�teles hozni a csapat�rt. �gy azt�n az �vz�r� �nnepen eg�sz t�meg sokkal kit�n�bb csapat felett a k�k-arany dressz tarthatta meg a diadalmi felvonul�st San Francisc�ban a Market-Streeten.

A k�vetkez� esztend�ben a gazd�szati fakult�son Dick teljesen a m�helymunk�ra adta mag�t �s nem is j�rt el�ad�sra. Igaz�ban k�l�n el�ad�kat tartott mag�nak �s tekint�lyes vagyont adott ki csak a Kaliforni�ig sz�l� utik�lts�gekre. Ribot Jacques-ot, aki a gazdas�gi vegytan legnagyobb vil�gtekint�ly�nek h�r�ben �llt, akit Franciaorsz�gb�l �vi k�tezer doll�rt �r� �ll�s�b�l a kaliforniai egyetem �vi hatezres aj�nlata cs�b�tott, akit Kaliforni�b�l a hawaii cukor�ltetv�nyesek t�zezres aj�nlattal cs�b�tottak tov�bb, Forrest Dick onnan is elcs�b�totta �t�ves szerz�d�ssel, �vi tizen�tezerrel �s Kalifornia sokkal kellemesebb h�m�rs�klet� kl�m�j�val.

Crockett, Slocum �s Davidson urak borzadva emelt�k �gnek a karjukat �s meg�llap�tott�k, hogy ez az a tombol�s, amit Dick el�re megmondott.

De ez csak egyike volt Forrest Dick hasonl� pocs�kol�sainak. A Sz�vets�ges Korm�nyt�l hihetetlen fizet�semel�ssel elcsalta az �llatteny�szt�si szak�rt�-csillagot, hasonl� gazs�ggal elrabolta a nebraskai egyetemr�l a tejgazdas�gi tansz�k tan�r�t �s a kaliforniai egyetem gazd�szati d�k�nj�nak is beled�f�tt a sz�v�be, mikor kisaj�t�totta mag�nak Nirdenhammer professzort, a gazdas�gi vezet�stan var�zsl�mester�t.

- Nagyon olcs�, nagyon olcs�; - magyar�zta Dick a gy�moknak, - vagy nem sz�vesebben n�zik, hogy professzorokba �l�m a p�nzemet, mintha versenylovakba �s sz�n�szn�kbe �ln�m? Az a baj magukkal, hogy nem ismerik azt a huncuts�got, hogyan kell agyvel�ket venni. �n tudom. Ez az �n specialit�som. P�nzt fogok csin�lni bel�l�k, s�t mi t�bb: �n meg fogom csin�lni, hogy ahol maguk kirabolt�k a f�ldet �s nem hagytak helyet egy �rva f�sz�lnak, minden f� hely�n egy bokor fog teremni.

�gy lehet meg�rteni, hogy a gy�mjai nem hittek a tombol�ssal val� fenyeget�dz�s�ben, nem hitt�k, hogy cs�kol�dzni fog, kock�ztatni fog �s �kl�z�dni fog.

- M�g egy esztend� - fenyegette �ket megint Dick, mikor f�lig bele�sta mag�t a gazdas�gi vegytanba, a talaj-anal�zisbe, a farm-vezet�s tudom�ny�ba �s beutazta Kaliforni�t dr�g�n fizetett szak�rt�inek test�let�vel. �s a gy�mok nem v�rhattak egyebet, mint hogy a Forrest-milli�k egy-kett�re elp�rolognak, ha Dick nagykor� lesz, �tveszi eg�sz vagyona vezet�s�t �s fejjel ugrik bele a maga f�ldm�vel�si �r�let�be.

Uradalm�ra, amely a Sacrament�t�l nyugatra ter�lt el a hegys�g l�b�ig, aznap �rta al� az ad�sv�teli szerz�d�st, mikor huszonegy�ves lett.

- Hihetetlen �r - mondta Crockett �r.

- Hihetetlen�l olcs�; - mondta Dick - l�tnia kellene a f�ldr�l sz�l� jelent�seimet. L�tnia kellene a v�zr�l sz�l� jelent�seket. �s hallania kellene a n�t�mat. Hallgassanak csak meg egy n�t�t. Igaz t�rt�net. �n vagyok az �nekes is, a n�ta is.

�s azon a furcs�n tremol�z� fejhangon, amely az �szakamerikai indi�nok, eszkim�k �s mongolok tipikus �nekhangja, Dick r�kezdte:

Hutim yokim koiodi!
Wihi yanning koiodi!
Lowhi yanning koiodi!
Yoho naini,
Haludom yonai,
Yoho nainim!

- A zen�j�t magam kompon�ltam, - ismerte be Dick bocs�natk�r�en - k�r�lbel�l �gy, ahogy gondoltam, hogy ezt �nekelni kell. Tudniillik eleven ember ezt nem hallotta m�g �nekelni soha. A nishinamek a maidukt�l vett�k �t, azok pedig a kenkaukt�l, akik csin�lt�k. De a nishinamek, maiduk �s kenkauk nincsenek t�bb�. Utols� tany�juk elt�nt. Maguk sz�ntott�k agyon ezt az indi�n vid�ket, Crockett ur, a maguk aranyb�ny�sz-m�dszer�vel, a maguk zsarol�, szipolyoz� sz�nt�si m�dj�val. �n egy bizonyos etnogr�fiai munk�b�l vettem ezt a n�t�t, a Pacific-partvid�ki F�ldrajzi �s F�ldtani Figyel� harmadik �vfolyam�b�l. V�r�s Felh�, aki az �gboltozatb�l lett, �nekelte el�sz�r a csillagokhoz �s a hegyi vir�gokhoz a vil�g reggel�n. Most majd el�neklem a maguk nyelv�n.

�s Dick megint elkezdett �nekelni, indi�n falsett�val, b�r�be nem f�r� diadallal �s fiatals�ggal, csapkodva a l�basz�r�t �s l�b�val dobogva a taktust:

A makk lehull az �gb�l!
A v�lgyben el�ltetem a kis t�lgyet!
A v�lgyben el�ltetem a nagy t�lgyet!
�ltetem a t�lgyet,
A fekete-lomb� t�lgyet,
�ltetem a t�lgyet!

Forrest Dick neve ijeszt� gyakoris�ggal kezdett megjelenni a lapokban. Egy csap�sra h�res ember lett, mikor - mint els� ember Kaliforni�ban - �tezer doll�rt fizetett egyetlen bik��rt. �llatteny�szt�si szakembere, akit a Sz�vets�ges �llamokt�l szedett el, Angli�ban r�licit�lt a Rothschild-teny�sztelepre �s megvette Hillcrest Chieftaint, amelyet csakhamar Forrest Elmebaja n�ven emlegettek, mert Dick nem kevesebb, mint �tezer guine�t fizetett a fels�ges m�n�rt.

- Hadd nevessenek, - mondta Dick volt gy�mjainak, - �n negyven fajkanc�t import�lok. Egy �ven bel�l megkeresem az �r�nak a fel�t. Hillcrest Chieftain sok-sok l�nak lesz az apja �s nagyapja. �s a kaliforniaiak verekedni fognak m�g, hogy h�rom-�tezer doll�r�rt vehessenek ilyen lovat t�lem.

Nagykor�s�g�nak ebben a kezd� korszak�ban Forrest Dick sz�mos ilyen �r�lts�gben volt ludas. De a leghihetetlenebb �r�lts�ge az volt, hogy miut�n eredeti �r�lts�g�be milli�kat vert bele, az eg�szet r�b�zta szakembereire, hogy az �ltala lefektetett f�ir�nyelvek alapj�n maguk vezess�k tov�bb a dolgot, sz�ml�kat nyitott nekik, nehogy k�tyuba jussanak, jegyet v�ltott egy Tahitiba indul� szem�lysz�ll�t� briggre �s elment tombolni.

Gy�mjai olykor kaptak t�le h�rad�st. Egyszer gazd�ja �s kapit�nya volt egy n�gy�rbocos p�nc�los vitorl�snak, amely angol lobog� alatt szenet sz�ll�tott Newcastleb�l. Ezt eg�sz biztosan tudt�k, mert n�luk jelentkezett a v�tel�r�rt az elad�, azt�n olvast�k az ujs�gban Dicknek mint kapit�nynak a nev�t, mikor a haj� felvette a szerencs�tlen�l j�rt Orion utasait, v�g�l pedig �k szedt�k fel a biztos�t�si �sszeget, mikor Dick haj�ja majdnem valamennyi matr�z�val odaveszett a Fidzsi-ork�nban. Dick 1896-ban Klondykeban j�rt, 1897-ben Kamcsatk�ban volt �s megkapta a skorbutot, azt�n nemsok�ra amerikai z�szl� alatt a Filippini-szigeteken termett. Egyszer, meg nem foghatt�k, hogyan �s mi�rt, tulajdonosa �s kapit�nya volt egy satnya, porty�z� g�z�snek, amelyet a Lloyd m�r r�g kiselejtezett �s most Szi�m �gisze alatt szaladg�lt.

Id�nk�nt az �zleti levelez�s�k r�v�n a legk�l�nb�z�bb tengerek legk�l�nb�z�bb kik�t�ib�l hallottak r�la h�rt. Egyszer Pacific bel�gyminiszteri nyom�s�val kellett hatniok Washingtonra, hogy Dicket kih�zz�k valami oroszorsz�gi slamasztik�b�l. Err�l az aff�rr�l a napi sajt� egy sort sem k�z�lt, de az�rt az �gy titokban Eur�pa minden k�l�gyminiszt�rium�t k�jes �s pik�ns kacag�sra csiklandozta.

K�zben egyszer-egyszer azt tudt�k meg, hogy sebes�lten fekszik Mafekingben, hogy Guayaquilben s�rgal�z-rohamon ment kereszt�l, hogy New-Yorkban vizsg�latot ind�tottak ellene a tengeren elk�vetett brutalit�sok miatt. H�romszor olvast�k a hal�la h�r�t a lapok t�viratai k�z�tt: egyszer h�bor�ban esett el Mexik�ban, k�tszer pedig kiv�gezt�k Venezuel�ban. Ilyen oktalan ijedelmek ut�n a gy�mok v�gre is megunt�k az �lh�reket �s �gyet sem vetettek r�, hogy egy k�nai sajk�n �thaj�zta a S�rga-tengert, hogy meghalt beri-beriben, hogy a jap�niak Mukdenn�l orosz csapatokkal egy�tt elfogt�k �s most hadifogoly Jap�nban.

Egyetlenegyszer m�gis megr�m�ltek. Dick harminc�ves kor�ban, mikor ig�ret�hez h�ven m�r kitombolta mag�t, nem egyed�l �rkezett meg Kaliforni�ba, hanem asszonnyal, akit m�r �vekkel ezel�tt elvett �s akiben mindh�rman ismer�st tal�ltak. Slocum �r p�ld�ul nyolcsz�zezer doll�rt adott volt le az �j asszony pap�j�nak eg�sz vagyon�val a chihuahuai Los Cocos b�nya v�gkatasztr�f�j�n�l, mikor az Egyes�lt-�llamok korm�nya hivatalosan megsz�ntette az ez�stvalut�t. Davidson �r egy milli�t h�zott volt ki a Last Stakeb�l ugyanakkor, mikor az �j asszony pap�ja nyolc milli�t keresett Amador Countyban ezen az els�lyedt, de napf�nyre �sott foly�medren; �s Crockett �r, akkor m�g fiatal leg�ny, az �tvenes �vek v�ge fel� az �j asszony pap�j�val egy�tt t�rta a Merced talaj�t, n�sznagya volt Stocktonban a pap�nak, mikor az megh�zasodott, sokat p�kerezett vele �s az akkor m�g hadnagyi rangban szolg�l� Granttal, mikor a Nyugat m�g mind�ssze annyit tudott a fiatal hadnagyr�l, hogy j�l verekszik az indi�nokkal, de nagyon gyeng�n j�tszik p�kert.

Forrest Dick teh�t Desten Philip l�ny�t vette el! Itt nem volt sz�ks�ges szerencs�t k�v�nni. Itt csak b�besz�d� makacss�ggal lehetett hajtogatni: Dicknek sejtelme sincs r�la, hogy milyen szerencs�s fick�. A gy�mjai minden tombol�st megbocs�tottak neki. J�v� tett mindent. V�gre valah�ra csin�lt valami eg�szen okos dolgot. S�t. Ez m�r a zseni oroszl�nk�rme. Desten Paula! Desten Philip l�nya! A Desten-v�r! A Destenek �s a Forrestek! Ez el�g. Destennek �s Forrestnek, akik elv�gezt�k a dolgukat �s elmentek, aranykorbeli h�rom v�n t�rsa egyenesen szigor� volt Dickhez. �va figyelmeztett�k ennek a kincsnek p�ld�tlan �rt�k�re, arra a szent k�teless�gre, amelyet ez a frigy r� re�, a Desten-v�r �s a Forrest-v�r hagyom�nyaira �s er�nyeire, m�g v�gre Dick elnevette mag�t, �s azzal a bosszant� meg�llap�t�ssal szak�totta f�lbe �ket, hogy �gy besz�lnek, mint valami emberteny�szt�si bizotts�g, vagy eugenetikai mag�ntud�sok. Csakugyan �ppen �gy besz�ltek, csak nem gondoltak vele, hogy hogyan fejezik ki magukat.

Mindenesetre m�r a puszta t�ny miatt, hogy egy Deston-l�nyt vett el, egy�rtelm� helyesl�ssel b�logattak, mikor megmutatta nekik a nagy h�z terveit �s az �p�tkez�si k�lts�gvet�st. H�la Desten Paul�nak, most az egyszer megegyeztek abban, hogy Dick okosan �s j�l adja ki a p�nzt. Ami pedig a farmerked�s�t illette, nem lehetett k�ts�gbevonni, hogy a Harvest-csoport rend�letlen�l j�vedelmez �s megadja neki a m�dot a bogaraira. Slocum �r mindazon�ltal megjegyezte:

- Huszon�tezer doll�rt egy ig�s cs�d�r�rt kifizetni, ez tiszta �r�let. Ig�s l�, az ig�s l�. Nem mondom, ha m�g versenyl� volna...VII. FEJEZET.

Mialatt Forrest Dick az Iowa �llam kiad�s�ban megjelent sert�sv�szr�piratot tanulm�nyozta, nyitott ablak�n �t a sz�les udvaron kereszt�l hangok j�ttek hirdetni, hogy fel�bredt az a h�lgy, aki �gya felett a far�m�b�l mosolyog r� �s aki a h�l�f�lk�je padl�j�n hagyta volt azt a selymes, csipk�s, szalagos f�k�t�t, amelyet Hallode olyan k�r�ltekint�n szedett fel.

Dick hallotta a hangj�t, mert az asszony, mint a mad�r, �nekelve �bredt. A trill�ja v�gighaladt az illet� �p�letsz�rnyon �s ki-kihallszott a nyitott ablakokon �t. Felhangzott a fedett kertfolyos�n is, ahol Paula szint�n megfordult, hogy veszekedj�k sk�t juh�szkuty�j�val �s �sszeszidja a k�ly�k-colliet, mert szents�gt�r� m�don �rdekl�dik a sz�k�k�t medenc�j�ben uszk�l� narancsv�r�s, k�l�nf�le uszony� �s sokfark� jap�ni aranyhalak ir�nt.

Dick �r�mmel hallotta, hogy a feles�ge fel�bredt. Soha nem halv�nyod� �r�me volt ez neki. Ha � m�r �r�k �ta fenn volt is, mindig �gy �rezte, hogy a nagy h�z tulajdonk�ppen nem �bredt fel addig, m�g Paula reggeli dala fel nem hangzott a t�likertben.

De miut�n az asszony felkel�s�nek �r�lt egy kicsit, szok�s szerint mingy�rt el is felejtette a munk�ja k�zben. Mikor megint belemer�lt az iowai sert�sv�sz-statisztik�ba, Paula kil�pett az �ntudat�b�l.

- J� reggelt, j�kedv� �riember! - hallotta kisv�rtatva a neki mindig im�dand� muzsik�t. Paula rep�lt hozz�, reggeli kimon�j�nak �s f�zetlen derek�nak minden puhas�g�val, karja az ura nyaka k�r� fon�dott �s f�lig a karjai k�z�tt felgubbaszkodott a f�rfi egyik t�rd�re. Dick meg�lelte �s ezzel jelezte, hogy tudja az asszony k�zels�g�t �s l�t�t. De a szeme m�g egy f�l percig ott kalandozott azokon az eredm�nyeken, amiket Kenealy professzor olt�sai �rtek el Jones Simon farmj�n az iowai Washingtonban.

- Ejnye! T�ls�gosan j�l megy a dolgod. Nyakig vagy a boldogs�gban. Itt van a te kis asszonyk�d, a te dr�ga kis holdvil�god �s m�g nem is mondtad a rendes mond�k�t: j� reggelt, asszonyka, j�l aludt�l?

Forrest Dick abbahagyta Kenealy professzor olt�sainak statisztikai sz�moszlopait, szorosabban meg�lelte a feles�g�t, megcs�kolta, de a jobb mutat�ujj�t odatette a k�nyvnek arra a hely�re, ahol olvasott. A szemreh�ny�s azonban m�r kimondta �s elvette t�le a rendes szavakat �s most m�r nem k�rdezte, hogyan t�lt�tte az asszonyka az �jszak�t az�ta, hogy a f�k�t�t ott felejtette a h�l�f�lk�ben. Ujj�t beledugva, becsukta a k�nyvet, hogy majd folytathassa az olvas�st �s a jobb karj�val is �tfonta a feles�ge derek�t.

- �, - ki�ltotta az asszony - �, �, hallgasd csak!

A f�rj pitypalattyol�sa hallatszott be k�v�lr�l. Paula az �r�mt�l lelkendezve n�zett az ur�ra.

- Kezd�dik a d�rg�s - mondta Dick.

- �s a tavasz!

- Ez azt jelenti, hogy itt a sz�p id� nekik.

- �s a szerelem!

- �s a f�szekrak�s �s a toj�s; - nevetett Dick - a vil�got nem is l�ttam soha term�kenyebbnek, mint ma reggel. Lady Isleton tizenegy malacot hozott a vil�gra. Az angorakecsk�ket is ma reggel hozt�k le az ell�be. Csak l�ttad volna �ket. A vadkan�rik odakinn �r�k hosszat t�rsalogtak a h�zass�gr�l. Azt hiszem, a szabad szerelem valami apostola modern szerelmi elm�letekkel akarja felzaklatni monog�m mennyorsz�gukat. Csud�lom, hogy a nagy vitatkoz�sukt�l tudt�l aludni. Hallgasd csak! Megint kezdik. Mi ez? Meg�llapodtak? Vagy verekesznek?

V�konyan csicserg�, t�nd�rsipokon sz�l�, �lesen magas �s izgatottan l�rm�s zenebona hallatszott; Dick �s Paula gy�ny�rk�dve figyelt�k. Egyszer csak az �t�leti trombitasz� hirtelens�g�vel a kis aranyl� szerelmesek v�konyka kardal�t t�lharsogta valami gargantuai zeng�s� hang, �ppen olyan szerelmesen vad, zenei �s szenved�lyes, de �ri�si, uralkod� �s hatalmas erej�.

A f�rfi �s az asszony s�v�r szemei azonnal k�mlelni kezdtek a sz�rnyas ajt�n �s a h�l�f�lke h�l�j�n kereszt�l az orgonabokrok k�z�tti �tra �s l�lekzet�ket visszafojtva v�rtak a nagy cs�d�r megjelen�s�re, aki m�r el�re k�ldte szerelmi harsonaszav�t. M�g nem l�tszott, de megint felharsant. �s Dick �gy sz�lt:

- Dalolok neked valamit, dr�ga holdvil�gom. De ez nem az �n dalom, hanem Hegyi Fick��. Ez az, amit nyer�t. Hallgasd csak! Megint. Tudod, mit mond? »Hallgassatok r�m! �n vagyok a szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon! �n t�lt�m be a v�lgyeket! Halljanak meg a kanc�k �s remegjenek meg a csendes legel�k�n, mert �k ismernek engem. A f� egyre d�sabban �s d�sabban n�, a f�ld tele van k�v�rs�ggel, a f�k nedvekkel teljesek. Ez a tavasz. A tavasz az eny�m. �n vagyok a tavasz kir�lys�g�nak a fejedelme. A kanc�k eml�keznek a hangomra. Ismernek any�ik �ltal m�g a l�t�k el�tti id�b�l. Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem. �n dobogok v�gig a dombokon, �s a v�lgyek, amelyek a j�vetelem hangj�t visszhangozz�k, az �n heroldjaim.«

Paula k�zelebb h�z�dott az ur�hoz �s mikor ajka a Dick homlok�t �rte, ez m�g szorosabban mag�hoz vonta. Kettesben n�ztek az orgonaszeg�lyes �tra �s egyszerre felbukkant a Hegyi Fick� l�tv�nya, fels�ges �s hatalmas jelens�g, lehetetlen�l keskeny h�t�n egy sz�nyog gyan�nt �l� emberrel, szeme vad �s s�v�r, azzal a k�k csillog�ssal, amely a fajcs�d�r�k szem�t el szokta lepni; sz�j�t, amely a nagy izgalom habj�t�l �s harap�s�t�l volt foltos, hol sima t�rd�hez d�rzs�lte t�relmetlens�g�ben, hol �gnek emelte, hogy kil�kje mag�b�l azt a hatalmas h�v� sz�zatot, amelybe belereszketett a leveg�.

Szinte visszhang gyan�nt, igen messzir�l, v�konyan, �desen felel� ny�hog�s �rkezett.

- Ez a Fotherington Princess - s�gta Paula halkan.

Hegyi Fick� megint r�gyujtott a harson�ra �s Dick vele:

»Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon!«

�s ekkor, egy elsurran� pillanatig Paula a szorosan �lel� karok k�z�tt egy kis visszatetsz�st �rzett f�rj�nek a gy�ny�r� �llat ir�nt val� csod�lata miatt. De a k�vetkez� pillanatban a visszatetsz�s elt�nt �s Paula, mintegy elismerve, hogy mivel tartozik, vid�man ki�ltotta:

- �s most, V�r�s Felh�, nagy f�n�k, halljuk a makkot!

Dick f�lig sz�rakozottan tekintett r� a r�piratb�l, amelyet m�r a kez�ben tartott �s hasonl� vid�ms�ggal �nekelte:

A makk lehull az �gb�l!
A v�lgyben el�ltetem a kis t�lgyet!
A v�lgyben el�ltetem a nagy t�lgyet!
�ltetem a t�lgyet,
A fekete-lomb� t�lgyet,
�ltetem a t�lgyet.

Az �nek alatt az asszony nagyon-nagyon szorosan hozz�s�mult, de a k�vetkez� pillanatokban �rezte, hogy ur�nak az a keze, amely a mutat�ujj�val k�nyvjegyzett sert�sv�sz-r�piratot tartja, nyugtalanul mozog. �s elfogta azt az �nk�nytelen pillant�st is, amely az �r�asztalon �ll� �r�r�l a tizenegy �ra huszon�t�t leolvasta. Megint megpr�b�lta tart�ztatni. De - szint�n �nk�nytelen�l - a kedvetlens�g szel�d szavaival.

- K�l�n�s �s csod�latos V�r�s Felh� vagy, - mondta csendesen - n�ha meg vagyok gy�z�dve, hogy csakugyan a V�r�s Felh� vagy, aki �lteted a makkot �s dalolod a termel�snek ezt a vad �r�m�t. N�ha pedig az ultramodern f�rfinak l�tlak, a k�tl�b� h�mnem� emberi l�ny legutols�, legfrissebb p�ld�ny�nak, aki tr�jai h�bor�nak tekinti a statisztika megostroml�s�t �s k�s�rleti tubusokkal �s injekci�kkal felfegyverkezve, gladi�tori bajv�v�sba ereszkedik titokzatos mikroorganizmusokkal. N�ha mintha szem�veges voln�l �s kopasz, n�ha pedig...

- ...mintha nem volna jogom ahoz a gy�ny�r�s�ghez, hogy tele legyen egy n�vel az �lel�sem - fejezte be helyette Dick, m�g szorosabbra �lelve - hogy egy ut�latos tudom�nyos vad�llat vagyok, aki nem �rdemli meg, hogy ezt a dr�ga r�zsasz�n�s�get mag�ba lehellje. H�t hallgass ide, van egy tervem. N�h�ny nap mulva...

De a terve holtan sz�letett, mert a h�tuk m�g�tt tapintatosan figyelmeztet� torokk�sz�r�l�s hallatszott. Ahogy egyszerre odafordultak a fej�kkel, Bonbrightot l�tt�k, a seg�dtitk�rt, kez�ben s�rga pap�rokra �rt jegyzetcsom�val.

- N�gy t�virat, - mondta bocs�natk�r�en - Blake biztosan tudja, hogy kett� bel�le nagyon fontos. Egyik arra a chilei bika-sz�ll�tm�nyra vonatkozik...

�s Paula, amint lassan elh�z�dott az ur�t�l �s a l�b�ra �llott, �rezhette, hogyan fordul az el t�le a statisztikai t�bl�zatokhoz, fuvarlevelekhez, titk�rokhoz, fel�gyel�kh�z, igazgat�khoz.

- Ja igen, Paula, - mondta Dick, mikor az asszony �ppen az ajt�ban elt�n�ben volt - megkereszteltem az �j inasgyereket. Ohoh� lesz a neve. Mit sz�lsz hozz�?

Az asszony felelet�n kezdetben a kiszolg�ltatotts�g lehellete futott kereszt�l, de ez elt�nt a mosolyg�sban, mikor intette:

- Nagyon k�nnyelm�en b�nsz az inasok nev�vel.

- Pedigr�s �llom�nnyal soha! - mondta Dick olyan �nnep�lyess�ggel, amelyet szem�nek ingerked� csillog�sa meghazudtolt.

- Nem �gy gondoltam. �gy gondolom, hogy a nyelv lehet�s�geit ki fogod mer�teni. Nem kellett volna ezekkel az indulatszavakkal kezdeni. Nemsok�ra m�r olyan elnevez�sekn�l fogsz tartani, hogy Fenemegegye, �rd�gvigye, meg Nyavaly�t. Sokkal jobb lett volna, ha azzal kezded, hogy »v�r�s«. Lett volna V�r�s Bika, V�r�s L�, V�r�s Kutya, V�r�s B�ka, V�r�s K�poszta... minden, ami v�r�s m�g h�tra van.

Kett�j�k nevet�se egybefolyt, mikor Paula kiment. A k�vetkez� pillanatban Dick, maga el�tt a t�virattal, m�r f�lig benne volt a sz�ll�tm�ny r�szleteiben: darabja k�tsz�z�tven doll�r, ab �llom�s, h�romsz�z lajstromozott egy�ves bika, a chilei marhateny�szt� vid�kre. �s ezalatt �ntudatlanul, k�sza �r�mmel hallotta, hogy Paula �nekel, ahogy megy a t�likerten kereszt�l a maga �p�letsz�rny�ba. De azt nem vette �szre, hogy a hangja egy picik�t, csak �ppen nagyon picik�t, f�nytelenebb volt, mint rendesen.VIII. FEJEZET.

Dick �t perccel k�s�bb, hogy Paula kiment, m�sodpercre pontosan, miut�n a n�gy t�viratot elint�zte, besz�llt az automobilba Thayer, az idahoi �gyn�k �s Naismith, az �llatteny�szt�si K�zl�ny saj�t tud�s�t�ja, t�rsas�g�ban. Wardman, a juhteny�szt�si fel�gyel�, a szek�rkar�mn�l csatlakozott hozz�juk, ahol n�h�ny ezer fiatal Shropshire-kost tereltek �ssze megtekint�s v�gett.

Nem volt sz�ks�g sok besz�dre. Thayer l�that�an csal�dott is. � �gy gondolta, hogy t�z vag�nra val� rakom�ny ilyen dr�ga �llatokb�l el�g nagy t�tel ahoz, hogy m�gis t�rgyalgasson egy kicsit az ember.

- Ezek maguk helyett besz�lnek, - mondta Dick �s elfordult, hogy adatokat dikt�ljon Naismithnek a kaliforniai �s �szaknyugati Shropshire-teny�szt�sr�l irand� cikk�hez.

- Nem tan�cslom, hogy a v�logat�ssal bajl�dj�k, - mondta Dick t�z perccel k�s�bb Thayernek - az �tlaguk a legjobb. Egy h�tig is elv�logathatna k�zt�k, m�g a t�z vag�nt darabonk�nt �sszeszedi, �s m�gsem kapna jobb �tlagot, mintha tal�lomra ny�l k�z�j�k.

Ez a hideg feltev�se annak, hogy az �zlet m�r meg is van k�tve, megzavarta Thayert. Biztosan tudta, hogy sohasem l�tott ilyen nagyszer� min�s�g� kosokat, bossz�s zavar�ban teh�t megv�ltoztatta a rendel�st h�sz vag�nra.

Mikor visszat�rtek a nagy h�zba �s megkr�t�zt�k a d�k�jukat, hogy a f�lbeszak�tott karambolt befejezz�k, Thayer igy nyilatkozott Naismithnek:

- Most vagyok el�sz�r Forrest�kn�l. Ez az ember var�zsl�. �n Keleten v�s�roltam �s import�ltam. De ezek a Shropshire-ek levettek a l�bamr�l. Vehette �szre, hogy megdupl�ztam a rendel�st. Ezek az idah�i v�s�rl�k odalesznek az �ru�rt. Nekem csak hat vag�n v�s�rl�sra volt megb�z�som �s k�t vag�n �lland� �vi rendel�sre bel�t�som szerint, de ha minden bev�s�rl� meg nem dupl�zza ezeknek a kosoknak l�tt�ra a mostani rendel�st is, az �lland�t is, �s ha a megmaradt �llatok�rt nem fognak verekedni, akkor �n nem �rtek a juhteny�szt�shez. Ezek kincsek. Ha egyszerre fel nem sz�ktetik az eg�sz idah�i juhkeresletet... h�t akkor Forrest nem teny�szt� �s �n nem vagyok bev�s�rl�, annyit mondhatok.

Mikor a lunchre h�v� gongsz� megzend�lt, - nagy koreai bronzgong, amely sohasem sz�lalt meg, m�g k�ts�gtelen�l meg nem volt �llap�tva, hogy Paula m�r fenn van - Dick felkereste a nagy t�likertben az aranyhal-medenc�n�l tart�zkod� fiatalokat. Wainwright Bert nagy munk�ban volt; a h�ga, Rita, azt�n a h�rom n�v�r: Paula, Lute �s Ernestine tan�csokkal �s utas�t�sokkal vett�k k�r�l. Azon iparkodott, hogy a mer�t�h�l�val elcs�pjen egy k�l�n�sen pomp�s, szinte vir�gszer� halat, amelynek form�ja, sz�ne, uszonyainak �s farkainak sokas�ga arra ind�totta Paul�t, hogy k�l�nleges tov�bbteny�szt�s v�gett a maga saj�t titkos kis t�likertj�nek medenc�j�ben k�l�n�tse el.

Nagy izgalom, �ltal�nos sikongat�s �s kacag�s k�zepette a v�llalkoz�s siker�lt. A nagy halat betett�k egy kann�ba �s a v�rakoz� m�kert�sz elvitte.

- Mit tudsz felhozni ments�gedre? - kezdte Ernestine, mikor Dick bej�tt hozz�juk.

- Semmit, - felelte Dick szomor�an - az eg�sz telep le van tarolva. H�romsz�z gy�ny�r� fiatal bik�m indul holnap D�l-Amerik�ba, �s Thayer, akivel tegnap este tal�lkoztatok, h�sz vag�n kost visz mag�val. Csak annyit mondhatok, hogy a gratul�ci�imat kiterjesztem Idah�ra �s Chil�re is.

- �ltess tov�bb makkot - nevetett Paula, �tkarolva k�t h�g�t. �s mind a h�rman el�re mosolyogva v�rt�k az elker�lhetetlen tr�f�t.

- Jaj, Dick, - k�rte Lute - �nekeld el a makk-n�t�t!

Dick �nnep�lyesen r�zta a fej�t.

- Van egy jobb. A legtiszt�bb gazdas�gi ortodoxia. Hal�lra skalpolja V�r�s Felh�t a makk-n�t�j�val egy�tt. Hallgassatok ide. Ezt Keleten �nekli a kisl�ny, mikor a vas�rnapi iskola fel�gyelete alatt el�sz�r r�ndul ki a szabadba. Az el�ad� h�lgy eg�szen fiatal. K�rek kiejt�s�nek k�l�n figyelmet szentelni.

�s selyp�tve elkezdte �nekelni:

Azs alanhal ust�l a vizsben,
A v�l�sbed udl�l a f�n.
Tollat s pittelt ti ad netit?

Mondd med netem, te tis le�n!
       Azs Ul, azs Ul, azs adta!

- Loptad! - mond� Ernestine, mikor az �ltal�nos nevet�s elmult.

- Persze. A »F�ldm�ves �s �llatteny�szt�«-b�l vettem, az a »Sert�steny�szt�k K�zl�ny�«-b�l vette s az a »Nyugatvid�ki �gyv�di Lapok«-b�l, az pedig a »K�zv�lem�ny«-b�l. A K�zv�lem�ny alighanem mag�t�l a kisl�nyt�l vette, vagy ink�bb a tan�t�n�t�l. Meg vagyok gy�z�dve, hogy el�sz�r a »N�ma �llataink« c�m� m�ben jelent meg.

A bronzgong m�sodszor is megsz�lalt. Paula egyik karj�val Dicket, m�sikkal Rit�t �lelve �t, elindult a h�zba. H�tv�d gyan�nt Wainwright Bert k�vetkezett, aki Lutenak �s Ernestinenek egy �j tang�-l�p�st mutatott menetk�zben.

A l�nyok, mikor az eb�dl�be levezet� l�pcs� elej�n Thayert �s Naismith-t tal�lt�k, �sszekeveredtek vel�k. Dick Thayerhez csatlakozott:

- Mondok mag�nak valamit, Thayer. Miel�tt elb�cs�zik, n�zze meg a merin�kat. Igaz�n henceghetek vel�k, az amerikai juhteny�szt�knek r� kell t�rni�k erre a fajt�ra. Persze import�lt �llom�nnyal kell kezdeni, de �n csin�ltam egy olyan kaliforniai teny�szt�si m�dot, amit�l a francia merin�-teny�szt�k nem fognak tudni aludni. Sz�ljon Wardmannek �s cs�pjen ki mint�t k�z�l�k. Vigye mag�val Naismith-t is k�r�ln�zni. P�c�zzen ki bel�l�k vagy hatot a sz�ll�tm�ny�hoz, hadd n�zz�k meg az idah�i teny�szt�k.

V�gtelen kiterjed�sre k�pes asztalhoz �ltek le egy hossz�, alacsony eb�dl�ben, amely a r�gi Kalifornia mexik�i f�ldbirtokos-n�bobjainak hacienda-eb�dl�i szerint �p�lt. Padl�ja nagy barna t�gl�kb�l volt kirakva, alacsony gerend�s mennyezete �s falai feh�rre meszelve. A nagy, d�sz�tetlen cement-kandall� d�szp�ld�nya volt az egyszer�s�gnek �s massz�vs�gnak. A m�ly ny�l�s� ablakokon lomb �s vir�g b�logatott be. A terem a makul�tlan tisztas�g h�s benyom�s�t keltette.

A falakon, nem zs�foltan, n�h�ny olajfestm�ny l�gott. A legjobb helyen a legjelent�sebb: Martinez Xav�rnek egy b�natos sz�rk�ben tartott alkonyati k�pe, a mexik�i paraszt k�t�kr�s, g�rbeszarv� ek�vel, amint egyhang� bar�zd�t sz�nt a melanch�likus, v�ghetetlen mexik�i s�k el�ter�ben. Akadtak vid�mabb k�pek is a hajdani Kalifornia mexik�i �let�b�l. Reimersnek egy v�szna: sz�rk�leti eukaliptuszok a h�tt�rben naps�t�tte b�rccs�csokkal, Petersnek egy holdas t�ja �s egy Griffin-k�p, egy tarl�, amelyen t�l s�rg�sbarna �s b�bor k�d�kben �sz�, erd�s szakad�kokb�l Kalifornia ny�ri dombjai ragyogtak �s f�nylettek el�.

Am�g Dick �s a l�nyok hangosan �s nevetve ingerkedtek egym�ssal, Thayer f�lhangon �tsz�lt Naismithnek:

- N�zze, van itt cikkanyag mag�nak b�s�gesen, ha err�l a nagy h�zr�l kezd �rni. L�ttam a szem�lyzet eb�dl�j�t. Minden �tkez�shez negyven ember �l le, belesz�m�tva kert�szeket, soff�r�ket �s k�ls� csel�ds�get. Tiszt�ra egy nagy kif�z�. Vezet�s van itt, rendszer van itt, �n mondom mag�nak. Ez a Hallode nev� k�nai inas, ez egy csoda. Az eg�sz lacikonyh�nak ez a h�zmestere, vagy h�zvezet�je, vagy mit tudom �n, hogy h�vj�k az �ll�s�t, �s tudja, olyan sim�n futkos, hogy lehetetlen meghallani.

- Maga Forrest az igazi csoda, - b�lintott Naismith - megvan az a tehets�ge, hogy tehets�geket szedjen �ssze. El tudna vez�nyelni egy sereget, egy hadj�ratot, egy korm�nyt, vagy ak�r egy cirkuszt, amelynek h�rom man�zse van.

- Az utols� igaz�n �rt�kes b�k - helyeselte sz�vb�l Thayer.

- Paula, - sz�lt �t Dick a feles�g�nek - �ppen most kapom a h�rt, hogy Graham holnap reggel �rkezik. J� volna, ha sz�ln�l, hogy Hallode az �rtoronyba sz�ll�solja el. Az el�g embers�ges sz�ll�s �s lehet, hogy Graham bev�ltja fenyeget�s�t: dolgozik a k�nyv�n.

- Graham... Graham... - kutatott Paula hangosan az eml�kezet�ben - ismerem?

- K�t �vvel ezel�tt egyszer tal�lkozt�l vele Santiag�ban, a V�nusz-k�v�h�zban. Vel�nk eb�delt.

- Ja igen, azok k�z�l a tenger�sztisztek k�z�l.

- Nem. A civil. Nem eml�kszel arra a magas, sz�ke fi�ra? Egy f�l�r�ig diskur�lt�l vele zen�r�l, mialatt Joyce kapit�ny nek�nk lyukat besz�lt a hasunkba, hogy az Egyes�lt �llamoknak k�teless�ge volna vas�k�llel becs�letre tan�tani Mexik�t.

- � igen, igen. Kezdek eml�kezni. M�r el�bb egy�tt voltatok valahol... D�l-Afrik�ban, �gy-e? Vagy a Filippin�kon?

- �gy van, az az. D�l-Afrik�ban. Graham Evan. D�l-Afrika ut�n a Times nev� fut�rg�z�s�n voltunk egy�tt a S�rga-tengeren. �s t�zszer is keresztezt�k egym�s �tj�t, de nem is tal�lkoztunk, m�g �ssze nem j�tt�nk a V�nusz-k�v�h�zban. Istenem... Bora-Bor�b�l k�t nappal el�bb indult keletnek, mint ahogy �n horgonyt vetettem, mikor az utam nyugat fel� vitt Samo�nak. Api�b�l elindultam, a zsebemben az amerikai konzult�l neki c�mzett levelekkel - � m�snap j�tt meg oda. H�rom nap miatt ker�lt�k el egym�st Levuk�ban, mikor a Vadkacsa vitorl�son utaztam. Suv�b�l mint egy angol cirk�l� vend�ge ugrott el az orrom el�l. Thurn Everard, a d�li vizek angol f�megb�zottja, szint�n adott egyp�r levelet Graham sz�m�ra. Nyom�t vesztettem Port-Resolutionn�l, nyom�t vesztettem az �j-Hebrid�kon Vil�n�l. A cirk�l� csavargott egy kicsit a tengeren. Lavirozva kergettem ki s be a Santa Cruz-szigetek k�z�tt. Ugyanez t�rt�nt a Salamon-szigetekn�l. A cirk�l� bomb�zta Langa-Lang�n�l a kannib�lfalvakat, azt�n reggel kifutott. �n d�lut�n futottam be. A leveleket sohasem tudtam neki odaadni �s nem is l�ttam azt�n szemt�l szembe, csak k�t �vvel ezel�tt a V�nusz-k�v�h�zban.

- De h�t ki �, mi �? - k�rdezte Paula. - �s mi az a k�nyv?

- H�t hogy mingy�rt a v�g�n kezdjem: le van t�rve. Ez az. Let�rt ember. Nem maradt egyebe n�h�ny ezer doll�r �vi j�vedelemn�l, - ami az apj�r�l maradt, az mind elment. Nem, nem verte el. Hanem nagyon beleereszkedett a dolgokba �s az a n�h�ny �v el�tti »csendes p�nik« k�r�lbel�l tiszt�ra pucolta. De nem s�r a p�nze ut�n. J� anyag. R�gi amerikai. Yale-fajta. A k�nyv, amin szeretne keresni valamit, arr�l az utaz�s�r�l sz�l, amit tavaly tett D�l-Amerik�n kereszt�l a nyugati partt�l a keleti partig. Csupa ismeretlen vid�k. A braz�liai korm�ny egy-kett�re megszavazott neki t�zezer doll�r honor�riumot azok�rt a tud�s�t�sok�rt, amiket Braz�lia ismeretlen vid�keir�l hozott. Eg�sz ember. Senki sem csalatkozott m�g benne. Ismerheted ezt a t�pust: tiszta, magas, er�s, egyszer�; j�rt minden�tt, l�tott mindent, rengeteget tud, egyenes, ny�lt, szeme k�z� n�z az embernek... egy sz�val: ember a talp�n.

Ernestine �sszecsapta a kez�t, kih�v�, h�d�t�, sokatmond� pillant�st vetett Wainwright Bertre �s felki�ltott:

- �s holnap j�n!

Dick fedd�en r�zta a fej�t.

- Nem, Ernestine, ez nem az az eset. M�r akadtak olyan csinos l�nyok, akik meg akart�k fogni Graham Evant. �s magunk k�z�tt sz�lva meg tudtam �ket �rteni. Csakhogy � szerencs�s tenger�sz, a sz�l kedvez neki �s a haj�ja gyors. A l�nyok sose tudt�k levenni a l�b�r�l, sose tudt�k sarokba szor�tani, sohasem lehetett addig vinni a dolgot, hogy bizonyos faggat�sokra kif�lva r�dadogja az igent �s a k�bulatb�l arra �bredjen fel, hogy megk�t�zt�k, r�t�rdeltek, megb�lyegezt�k �s megh�zas�tott�k. Verd ki a fejedb�l. Maradj az arany fiatals�gn�l �s szedd a fiatals�g aranyalm�it. Szedegesd az aranyalm�t �s kiab�lj, hogy csak v�letlen�l cs�pted el a gyorsl�b� ifj�t. De Graham nem ebbe a vil�gba tartozik. K�r�lbel�l annyi id�s, mint �n �s v�gigcsin�lt egyn�h�ny t�ncot, mint j�magam. J�l tudja, hogyan kell od�bb �llni. �t is megt�pte a sz�ges dr�tker�t�s, � is meg�gette a sz�j�t, �t is megt�rte az �let, mint a lassz� a lovat, mindig udvarias, de megcs�pni nem lehet. Fiatalokkal nem sokat t�r�dik. Csakugyan meg lehet azzal v�dolni, hogy l�nyok nem vehetik biztosra, de per procura �n ismerem be helyette, hogy mind�ssze �reg, sokat pr�b�lt �s nagyon okos.IX. FEJEZET.

- Hol az �n lovagl�nadr�gos leg�nyk�m? - ki�ltotta Dick, peng� sarkanty�val d�ngve v�gig a nagy h�zon. Kereste az apr� asszonyt �s egy h�res k�p c�m�t ki�ltotta.

Oda�rt ahoz az ajt�hoz, amely a Paula hossz� szobasor�ba nyilt. A fal faburkolat�ba �gyazott faajt� volt ez. De Dick is tudta a rug� titk�t, nemcsak az asszony. Megnyomta a rug�t �s az ajt� kit�rult.

- Hol az �n lovagl�nadr�gos leg�nyk�m? - sz�lt �s v�gigment a szob�kon.

Eredm�ny n�lk�l kukkantott be a f�rd�szob�ba, amelynek m�ly�tett r�mai medenc�j�be m�rv�nyl�pcs�k vezettek le, ugyancsak nem tal�lt senkit Paula garderob-szob�j�ban �s �lt�z�j�ben sem. A r�vid, sz�les l�pcs�n odament az ablakm�lyed�s kis hever�j�be, ahol Tower Julietnek szokta h�vni a feles�g�t. Itt val�s�ggal megijesztette a csipk�s, patyolatos, selymes n�i holmi szertesz�t dob�lt rendetlens�ge. Tudta, hogy Paula dob�lta ezt �gy sz�t, mert �rz�ki �r�me telt ezeknek a dolgoknak a n�zeget�s�ben. Megint ki�ltani akart, de meg kellett �llnia a fest��llv�ny el�tt. A felismer�s �s elismer�s mosolya j�tszott az arc�n, mikor megpillantotta egy cs�nya, csontos, elk�nyeztetett kamaszcsik� friss skizz�t, amit a ceruza �ppen akkor vetett pap�rra, mikor az �llat keservesen nyihogott az anyja ut�n.

- Hol van az �n lovagl�nadr�gos leg�nyk�m? - ki�ltotta be a h�l�f�lk�be. De csak egy k�nyesked�, ijedt szem�ld�k�, harminc�ves k�nai n�t tal�lt ott, aki f�ld al� b�j� zavarral mosolygott a szeme k�z�.

Ez a Paula komorn�ja volt, a kis Szentaty�m. �vekkel ezel�tt Dick nevezte �gy el, mert mindig valami agg�d� kifejez�ssel h�zta fel a szem�ld�k�t, mintha �ppen azt akarn� s�hajtani: »Szent aty�m!« Dick m�g szinte mint gyereket fogadta fel a Paula szolg�lat�ba a S�rga-tenger egy hal�szfaluj�b�l, ahol �reg anyja j� esztend�ben n�gy doll�rt is megkeresett h�l�fon�ssal. Szentaty�m akkor szolg�lta el�sz�r Paul�t a Tov�bb nev� h�rom�rbocos szk�neren, mikor Hallode mint kabinosgyerek tett tanus�got ama tehets�geir�l, amelyek seg�ts�g�vel �vek sor�n a nagy h�z f�komornyikj�v� emelkedett.

- Hol az �rn�d, Szentaty�m? - k�rdezte Dick.

Szentaty�m a sz�gyen g�rcs�s megsemmis�l�s�ben g�rb�lt �ssze. �s dadogott:

- Tal�n a fiatal h�lgyekkel van... nem tudom.

Dick megk�ny�r�lt rajta �s sarkon fordult.

- Hol az �n lovagl�nadr�gos leg�nyk�m? - ki�ltotta, mikor kil�pett a kocsifelhajt� al�. �ppen akkor fordult be egy bat�r az orgon�k k�z�tt.

- Akasszanak fel, ha tudom, - felelte a kocsib�l egy vil�gos ny�ri ruh�ba �lt�z�tt magas, sz�ke �r. �s a k�vetkez� pillanatban Forrest Dick �s Graham Evan egym�s kez�t r�zogatt�k.

Hallode �s Ohoh� becipelt�k a k�zipoggy�szt �s Dick az �rtorony-kv�rt�lyba k�s�rte a vend�g�t.

- Meg kell szoknod az �letm�dunkat, �regem, - magyar�zta neki - az eg�sz telep �r�ra j�r, mint a karikacsap�s, a szem�lyzet csupa csoda, de mi mindenf�le rendetlens�get megenged�nk magunknak. Ha k�t perccel k�s�bb �rkezel, nem tal�lsz itt senkit, aki �dv�z�lj�n, csak a k�nai inasgyerekeket. �n �ppen lovagolni indultam �s Paula, a feles�gem, elt�nt.

A k�t f�rfi k�r�lbel�l egyforma magasra n�tt; Graham magasabb volt tal�n egy ujjnyival a h�zigazd�n�l, de ennek az el�ny�t lerontotta, ha v�lluk sz�less�g�t �s mell�k dombor�s�g�t hasonl�totta �ssze az ember. Graham m�g vil�gosabb sz�ke volt, mint Forrest, de szem�k egyform�n sz�rke, szem�k feh�rje egyform�n tiszta, arcuk b�re napt�l �s id�t�l egyform�n bronzbarna. Graham arca kicsit sz�lesebb volt, szeme egy kicsit nagyobb, b�r ez lust�bb szemh�jai miatt nem vev�d�tt �szre. Az orra mintha egy gondolattal egyenesebb �s er�sebb lett volna, mint a Dick�, ajka egy gondolattal vastagabb, pirosabb �s �rz�kibb hajl�s�.

Forrest haja vil�gos gesztenyebarna sz�nt mutatott, Graham haj�n megl�thatta a t�zetes figyelem, hogy ez a haj szinte aranyos selym� lehetett volna, ha a nap fak�ra nem s�ti. Mind a kett�nek ki�tk�z�tt az arccsontja, de Forrest arca a csont alatt er�sebben m�lyedt be. Mind a kett�nek sz�les ny�l�s� �s �rz�keny orra volt, mindkett�j�k nemesen form�lt sz�ja �ppen �gy tudott l�nyosan �des �s tiszta lenni, mint ahogy er�ss� �s merevv� tudott kem�nyedni, egybehangz�an a szegletes, osztatlan �llal.

De az egy ujjnyival t�bb magass�g �s az egy ujjnyival kevesebb mellb�s�g olyan testi k�nnyeds�get �s tart�st adott Graham Evannek, ami Forrestnek hi�nyzott. Ebb�l a szempontb�l kit�n�en illettek egym�s mell�. Graham testi egy�nis�g�ben volt valami vil�gos �s vid�m, egy nagyon kicsit eml�keztetett valami mesebeli hercegre. Forrest er�sebb �s f�lelmesebb szervezetnek l�tszott, m�s �let�re veszedelmesebbnek, saj�t �let�hez ragaszkod�bbnak.

Forrest besz�dk�zben a kark�t�-�r�j�ra pillantott �s egy fut� pillant�ssal leolvasta r�la az id�t. Egy cs�ppet sem hagyta abba, vagy t�vesztette el a besz�d fonal�t, az �sszef�gg�s gyors biztoss�ga mindig az �v� volt.

- Tizenegy harminc. Gyere mingy�rt velem, Graham. Tizenkett� harmincig �gysem esz�nk. Egy rakom�ny bika elk�ld�s�ben j�rok, h�romsz�z �sszesen, �tkozottul b�szke vagyok r�juk. Musz�j, hogy megn�zd �ket. Ne t�r�dj a lovagl� felszerel�ssel. Ohoh�, hozz egy p�r olyan vitorlav�szon-l�bsz�rv�d�t. Hallode, sz�lj, hogy az Altaden�t nyergelj�k. Milyen nyerget szeretsz, Graham?

- � �regem, ak�rmilyet.

- Angolt? Ausztr�liait? Macclellant? Mexik�it?

- Ha nem okoz gondot, akkor Macclellant k�rek.

Lovagoltak az �t ment�n �s n�zt�k a hossz� utaz�sra indul� csord�t, amelynek a v�ge �ppen most t�nt el a hajt�sban.

- L�tom, mit csin�lsz, - mondta Graham villog� szemmel - nagyszab�s�. �n is voltam egy kicsit a bolondja ezeknek az �llatoknak fiatal koromban lenn Argentin�ban. Ha ilyen fajjal dolgozhattam volna, nem is t�rtem volna ki a nyakam.

- Csakhogy az m�g a lucerna meg az art�zi kutak el�tti id�kben volt, - �rvelt helyette Dick - az a kor m�g nem volt �rett a r�vidszarv�-teny�szt�sre. Csak a hitv�nyabb fajta gy�zhette a sz�razs�got. Az pedig nagyon kitart� volt, de s�lya nem volt semmi. �s a fagyasztott h�sra berendezett g�z�s�k m�g nem voltak feltal�lva. Azok csin�lt�k a forradalmat, azok tett�k t�nkre ott a szakm�t.

- Azonfel�l nagyon fiatal voltam, - tette hozz� Graham - �mb�r ez nem sokat jelentett. Volt ott egy fiatal n�met, aki eg�sz j�l boldogult tizedannyi t�k�vel, mint az eny�m. Sov�ny �veket, sz�raz �veket, mindent meg�szott. Most hat null�val �rja a vagyon�t.

Visszaford�tott�k a lovakat a nagy h�z fel�. Dick felemelte a karj�t, hogy az �r�t n�zze.

- Van id� b�ven. �r�l�k, hogy l�ttad az egy�veseket. Megvan annak is az oka, hogy az a fiatal n�met kib�jt�lte a dolgot. Musz�j volt neki. Neked viszont megvolt az ap�d p�nze, amire t�maszkodt�l. �n azt k�pzelem, hogy a baj nem ott volt, hogy viszketett a talpad, hanem hogy megengedhetted magadnak, hogy sz�t fogadj neki.

K�s�bb a fej�vel jobbra intett Dick egy l�thatatlan ter�let fel� az orgon�kon t�l.

- Ott vannak a halastavak. Majd lesz m�dod rak�ssz�mra fogni a pisztr�ngot, a s�g�rt, s�t a harcs�t is. Tudod, uzsor�skodom. Szeretek dolgoztatni. A nyolc�rai munkaid�t t�lem v�dheti, aki akarja, �n bizony naponta huszonn�gy �r�ig dolgoztatom a vizet. A medenc�k a halfajok term�szete szerint vannak elosztva. A v�z pedig m�r dolgozva ered fenn a hegyekben. Eg�sz sor hegyi fenns�k r�tjeit �nt�zi, miel�tt lezuhan onnan �s a k�vetkez� p�r meredek kilom�teren krist�lyosra tisztul �s a hegyb�l val� lerohan�ssal adja a farm motor-erej�nek a fel�t �s az eg�sz vil�g�t�st. Azt�n meg�nt�z n�h�ny alacsonyabb s�ks�got, idefolyik a halastavakba, innen kifut �s tov�bb �nt�z p�r kilom�ter lucern�st. Hidd el, hogy ha ekkor�ra el nem �rn� a Sacramento v�lgy�t, m�g t�bb �nt�z�st szipolyozn�k ki ebb�l a k�sz v�zvezet�kb�l.

- Ejnye, te ember - nevetett Graham - m�g k�ltem�nyt fogsz �rni a v�z csod�ir�l. T�zim�d�kat m�r l�ttam, de te vagy az els� eleven v�zim�d�, akihez szerencs�m van. Pedig nem is lakol a Szahar�ban. Te v�zb� vid�ken lakol �s - bocs�nat a kifejez�s�rt - ahogy mondtam...

Graham sohasem fejezte be ezt a gondolatot. Jobbfel�l nem messzir�l meglep� l�rma hallatszott: tiszt�n kivehet� patk�csattog�s valami betonos talajon, azt�n hatalmas loccsan�s, v�g�l kit�r� n�i sikoltoz�s �s kacag�s. De a vid�m kiab�l�s hamar komolyra fordult s mellette �ri�si csapkod�s �s er�lk�d�s, mintha valami nagy �llat fuldokolna. Dick lekapta a fej�t �s �tugratott az orgonabokrokon, Graham az Altaden�val a nyom�ban. Napf�nyben ragyog� tiszt�sra jutottak �s Graham olyan v�ratlan l�tv�nynak lett r�szese, mint soha �let�ben.

A f�k k�z�tt �ll� tiszt�snak a k�zep�t egy n�gysz�glet� betonmedence k�pezte. Fels� v�g�n teljes sz�less�gen lefoly�st k�pezett, egy ujjnyi lassan lecsurg� v�z f�nylett a perem�n. Minden oldal meredeken �p�lt, csak az innens� v�ge nem: ez durv�n rov�tkolt betonj�val mened�kesen vezetett ki a talajra. K�ts�gbees�ss� fokoz�dott zavarban �s p�nikk� fokoz�dott ijedelemben hajlongott itt egy medveb�rnadr�gos cowboy, aki �rtelmetlen�l ism�telte folyton: � istenem, � istenem. Az els� fel�t mindig akkor mondta, mikor felegyenesedett, a m�sik fel�t, mikor lehajlott. A t�ls� oldalon a medence sz�l�n, vele szemk�zt, a v�zbe l�gatott l�bakkal h�rom f�rd�ruh�s nimfa r�m�ld�z�tt.

�s a medenc�ben, az eg�sz k�p k�z�ppontj�ban egy pej l� �gaskodott, v�rhenyes barna b�rsony vagy selyem benyom�s�t keltve. F�gg�legesen �llt ki a v�zb�l, igyekezett felfel� a leveg�re, csapkod� nagy patk�i ac�losan, nedvesen csillogtak a napon, a h�t�n pedig cs�szott �s l�gott valaki, akib�l Graham els� pillant�sa csak a dics� fiatals�got l�tta. Csak akkor j�tt r�, hogy ez egy lovagl� n�, mikor a m�n megint els�lyedt, azt�n er�teljes r�gkap�l�s�val megint kibukkant, - egy n�, olyan feh�r, mint kurta h�selyem f�rd�ruh�ja, amely �gy simult r�, mint a m�rv�nyba faragott drap�ri�k red�i. A h�ta is olyan volt, mint a m�rv�ny, de finom, kecses izmai mozogtak �s remegtek a selyem alatt, amikor er�lk�dve emelte ki a fej�t a v�z f�l�. V�kony, g�mb�ly� k�t karja a fuldokl� paripa s�r�ny�be fon�dott, kerek, feh�r t�rde lesiklott a l� fesz�l� v�llizmainak s�kos, selymes p�rn�in. Feh�r l�bujjai belev�j�dtak az �llat cs�sz�s oldal�ba, hi�ba keresve valami t�maszkod� pontot a l� bord�in.

Graham egy pillanat vagy egy pillanatnak a fele alatt �tl�tta az eg�sz veszedelmes helyzetet, �tfutott a fej�n, hogy a csod�latos feh�r l�ny n�, �s �rezte, hogy ez a n� kicsi �s gyenge a veszedelemben, hi�ba k�szk�dik olyan hatalmasan. Azokra a drezdai porcell�nfigur�kra eml�kezett, amelyek lehetetlen�l kicsinyen, ragyog�an �s furcs�n vannak valami tit�ni �llat �sz� h�t�ra �ltetve. A m�n nagys�ga mellett �gy elt�rp�lt, hogy t�rp�nek vagy a val�s�gg� v�lt t�nd�rorsz�g pici t�nd�rk�j�nek tetszett.

Amint odaszor�totta az �ll�t a l� hatalmas �v� nyak�hoz, aranybarna haja az elmer�l�st�l csapzottan �szott �s hull�mzott ut�na �s �gy tetszett, hogy eg�szen belevegy�lt az �llat fekete s�r�ny�be. De a legjobban az arca ragadta meg Grahamot. Fi�arc volt ez �s asszonyi arc is, komoly �s gy�ny�rk�dtet� egyszerre, r� volt �rva az a k�j, amit a veszedelemben �rzett. Feh�r n� arca volt �s modern, de Graham m�gis eg�szen pog�nynak l�tta. Ezzel a n�alakkal �s ezzel a helyzettel nem lehetett a huszadik sz�zadban tal�lkozni. Egyenesen a r�gi G�r�gorsz�gb�l j�tt ide. Parrish Maxfield egy csoportozata volt az Ezeregy�jszak�b�l. Az ember azt v�rta volna, hogy a felkavart m�lyb�l g�niuszok bukkannak fel vagy az �gb�l sz�rnyas s�rk�nyon lovagl� aranyh�mes hercegek csapnak le megmenteni a fuldokl�t.

Egy hajsz�lon mult, hogy a l�, mikor minden�ron m�g jobban ki akart jutni a v�zb�l, hanyatt nem zuhant vissza, mert megcs�szott. A gy�ny�r� �llat �s a gy�ny�r� lovas egy�tt t�ntek el a v�z alatt �s egy pillanattal k�s�bb egy�tt bukkantak ki megint. A l� �lland�an csapkodott a leveg�be t�ny�rnagys�g� pat�ival, a lovas �lland�an kapaszkodott a s�kos, selymes izmokon. Graham borzadva gondolta el, mi t�rt�nhetett volna, ha a l� hanyatt fordul. A n�gy �ri�si r�gkap�l� pata ak�rmelyik�nek egy v�letlen csap�sa �r�kre kiolthatta volna a vil�goss�g�t �s ragyog�s�t ennek a pomp�s, feh�rtest�, b�tor lelk� n�nek.

- Fogd meg a homloks�r�ny�t, �lj a nyak�ra, - ki�ltotta Dick - juss menn�l el�bbre �s maradj ott, m�g ki nem verg�dik!

A n� sz�t fogadott. Gyors er�fesz�t�s�ben belenyomta l�ba ujj�t a l� elsikl� h�s�ba �s feljebb k�szk�dve, f�lkez�t belef�rta a nedves s�r�nybe, m�sik szabadon maradt �s messzire ny�jtott kez�vel a l� f�le k�z� kapott �s megragadta a homloksz�r�t. A k�vetkez� pillanatban, mikor a l� az egyens�ly-v�ltoz�snak engedelmeskedve n�gy l�bra �llott, visszacs�szott a l� v�ll�ra. F�lk�zzel fogta a l� s�r�ny�t, m�sik kez�vel k�sz�net�t intett Forrestnek �s fel�je mosolygott �s, mint Graham meg�llap�totta mag�ban, m�g arra is maradt lelki nyugalma, hogy �t Forrest mellett �szrevegye. �s azt is meg�llap�totta Graham, hogy a n�, mikor odaford�totta a fej�t �s lengette a karj�t, nemcsak henceg�sb�l tette ezt: tiszt�ban volt annak a k�pnek, amit �gy adott, az eszt�tikai �rt�k�vel is, de mozdulata legkiv�lt azt a tiszta �r�met szolg�lta, amivel a h�s �s v�r �s �let �r�l a vakmer�s�gnek �s a v�llalkoz�snak.

- Ezt nem sok asszony csin�lta volna meg, - mondta Dick nyugodtan, mikor Hegyi Fick�, k�nnyen megtartva v�zszintes helyzet�t, ha m�r kiverg�dte mag�nak, a medence mened�kes oldal�hoz �szott �s felkapaszkodott a rov�tk�s felj�r�n a r�m�lt cowboyhoz.

A cowboy egy l�ncford�t�ssal egy-kett�re megigaz�totta a vezet�ket a l� sz�j�ban. De Paula el�re hajlott, �rn�i mozdulattal elvette a vezet�st a cowboyt�l, odat�ncoltatta Hegyi Fick�t szemk�zt Forresttel �s szalut�lt.

- Most od�bb lehet �llni, - mondta - ez n�i oszt�ly, f�rfiaknak tilos a bel�p�s.

Dick nevetett, b�lintott, k�sz�nt �s az orgonabokrok k�z�tt visszafel� fordult az �tra.

- Ki... ki volt ez? - k�rdezte Graham.

- Paula... a feles�gem... a fi�-asszonyka... a soha nagyra nem n�v� kisgyerek, a legpatyolatosabb kis r�zsasz�n� miegym�s, amit valaha n�nek h�vtak.

- Majd el�llt a l�legzetem, - mondta Graham - gyakran csin�l ilyen elsz�nt dolgokat a feles�ged?

- Ezt most csin�lta legel�sz�r, - felelte Forrest - ez a l� a Hegyi Fick� volt. Paula egyenesen lelovagolt vele a medenc�be, lesz�nk�zott a lej�r�n a l� ezer kil�j�val egy�tt.

- �s kock�ra tette a l� l�b�t �s nyak�t, de a mag��t is.

- A l� l�ba �s nyaka harminc�tezer doll�rt �r, - mosolygott Dick - egy �llatteny�szt� sz�vetkezet ennyit k�n�lt �rte tavaly, mikor a l� �s csikai minden d�jat bes�p�rtek. Ami Paul�t illeti, � ak�r mindennap t�nkretenne egy lovat ez�rt a p�nz�rt, m�g t�nkre nem megyek. De nem teszi. Soha sincsenek balesetei.

- Nem adtam volna a megmenek�l�s��rt egy fagarast, ha a l� hanyattesik.

- De nem esett hanyatt, - felelte nyugodtan Dick - ez m�r a Paula hagyom�nyos szerencs�je. P�ld�tlanul kem�ny n�. K�rlek, �lltam m�r vele �gy�t�zben �s mondhatom, szinte csal�dottnak l�ttam, hogy nem csapott bele a goly� vagy legal�bb nem sebes�lt meg s�lyosan. N�gy �teg nyitotta meg r�nk a srapnell-t�zet m�sf�l kilom�terr�l. �tsz�z m�terre volt hozz�nk a legk�zelebbi fedez�k: egy kopasz hegynek a kiugr�sa. �s komolyan azt �reztem, hogy igazam van, mikor �vatoss�gra intem. Alig adott igazat. T�z-tizenk�t �ves h�zasok vagyunk �s tudod, n�ha �gy �rzem, hogy egy�ltal�ban nem ismerem, senki sem ismeri, � maga sem ismeri mag�t... mint ahogy magunkfajta ember a t�k�rbe n�z �s b�mul, hogy ki az �rd�g ez tulajdonk�ppen. Paul�nak �s nekem van egy b�v�s mondatunk: �rd�g b�nja a kiad�st, ha mulats�got lehet venni! Az azt�n mindegy, hogy az �ra doll�rban, �p b�rben vagy �letben �rtend�. Mi m�r �gy szoktuk, a t�bbi szerencse dolga. A szerencse meg is teszi a mag��t. �s k�rlek, az �r�val m�g sohasem csap�dtunk be.X. FEJEZET.

Csak a f�rfiak �ltek asztalhoz. Mint Forrest magyar�zta, a h�lgyek ottmaradtak a »n�i oszt�lyon«.

- Nem hiszem, hogy egy lelket is l�tn�l k�z�l�k n�gy �r�ig. N�gykor Ernestine, Paula egyik huga, meg fog engem tenniszben semmis�teni. Legal�bb is azzal fenyeget�dz�tt, hogy szent�l megfogadta.

�s Graham v�gig�lte a lunch�t a f�rfiakkal, r�sztvett az �llatteny�szt�sr�l �s faj�llatokr�l sz�l� t�rsalg�sban, sokat tanult, maga is saj�t tapasztal�s�t hozta fel, de k�ptelen volt elt�voztatni mag�t�l a h�ziasszony makacsul k�s�rt� k�p�t: az �sz� paripa s�t�t b�rsonyos alapj�n a g�mb�ly� �s finom feh�r jelens�get. Eg�sz d�lut�n, mialatt a d�jnyertes merin�kat �s pomp�s berkshireket n�zegett�k, mindig ez a l�tom�s gy�lt ki a szem�ben. M�g n�gy �rakor is a tenniszp�ly�n, mikor � maga is j�tszott Ernestine-nel, nem egy labd�t elhib�zott, mert a rep�l� labda helyett minduntalan el�be villant egy feh�r m�rv�ny-n� figur�ja, amely egy nagy l� h�t�n cs�szik �s k�szk�dik.

K�lf�ldi volt, de j�l ismerte Kaliforni�t �s nem lep�d�tt meg, hogy a diner-n�l a f�rd�ruh�s l�nyok mind est�lyi toalettben jelentek meg, a f�rfiak k�z�l azonban egy sem �lt�z�tt �t. � maga sem k�vette el azt a hib�t, hogy frakkot vegyen, pedig a nagy h�z nagyszer� �letm�dj�b�l ez k�vetkezett volna.

Az els� �s m�sodik gong-�t�s k�z�tt a vend�gek mind bet�dultak a hossz� eb�dl�be. Pontosan a m�sodik gongsz�ra bel�pett Dick �s nekiesett a cocktailnek. Graham t�relmetlen�l v�rta annak az asszonynak a megjelen�s�t, aki d�l �ta nem hagyta b�k�n a fant�zi�j�t. Minden elk�pzelhet� csal�d�sra el volt k�sz�lve. El�g atl�t�t l�tott m�r meztelen�l pomp�snak, fel�lt�zve lomposnak �s semmitmond�nak. Nem v�rt sokat a feh�r selyem �sz�ruh�s csod�t�l, ha a civiliz�lt n� ruh�j�ba �lt�zik.

A l�lekzete is el�llt a titkos megh�kken�st�l, mikor Forrestn� bel�pett. Egy fut� pillant�sra az �velt ajt�ny�l�sban meg�llt az asszony, alakja finoman rajzol�dott a s�t�t h�tt�rbe, a terem vil�goss�ga l�gyan esett r�. Graham ajkai meglepetten ny�ltak sz�t �s nyitva is maradtak, a szeme elb�mult annak a n�nek meglep� sz�ps�g�n, akit olyan kicsinek �s t�nd�rkeszer�nek gondolt. Az asszonyi cs�pps�g, a l�h�ton �l� fi�s kisl�ny nem volt sehol. Pomp�s d�ma volt ez a n�. Mint ahogy csak a kicsi n�k tudnak alkalmilag nagyszer�ek lenni.

Nagyobbnak l�tszott �s nagyobb is volt, mint amilyennek � �t�lte. �sz�ruh�j�ban �s mostani toalettj�ben egyform�n finom �s ar�nyos. Ragyog� aranybarna haj�t magasra t�zte, tiszta, makul�tlan, feh�r arcb�r�n az eg�szs�g sz�ne pomp�zott, kerek �s telt nyaka hasonl�thatatlan vonalban emelkedett ki eg�szs�ges mell�b�l, k�z�pkori ruh�kra eml�keztet� s�t�tk�k toalettet hordott, b� szab�s�t, de hozz�simul� anyagb�l, aranyh�mz�s� szalagos ujjakkal �s aranyh�mz�s� bet�tekkel.

�ltal�nos mosolyg�ssal �dv�z�lte a t�rsas�got. Graham �gy tal�lta, hogy ebben a mosolyg�sban rokons�g van azzal, amelyet d�lben l�tott, mikor az asszony a l� h�t�r�l mosolygott oda. �s nem lehetett �szre nem venni azt az ut�nozhatatlan m�dot, ahogyan t�rdeivel hordta toalettj�nek lehull� red�it �s a sz�vet lenge s�ly�t, mikor az ajt�b�l el�re j�tt. Graham visszagondolt arra, hogy ezek a t�rdek milyen k�ts�gbeesetten v�j�dtak bele Hegyi Fick� g�mb�ly� izmaiba. �s azt is megfigyelte, hogy Forrestn� nem hordott f�z�t �s nem is volt sz�ks�ge r�. K�t n�t kellett l�tni benne. Az egyiket, a nagy ladyt, a nagy h�z �rn�j�t. �s az aranyh�mes, s�t�tk�k toalett m�g�tt a m�sikat, a b�jos lovagl� szobrocsk�t, amelyet Grahammel semmif�le toalett nem tudott elfelejtetni.

Most m�r ott volt az asszony a csoport k�r�ben. Graham a szertart�sos �dv�zl�sn�l a kez�ben fogta a kez�t. �s arr�l a hangr�l, amely a nagy h�z �s az eg�sz telep nev�ben istenhozz�dot mondott neki, Graham tudta, hogy ilyen dallamos org�num csak az ilyen magasan boltozott sz�p torokb�l j�het �s csak az ilyen mellb�l, amely nem nagy asszony mellkasa ugyan, de m�ly �s dombor�.

Az asztaln�l, Forrestn� mellett a sarkon, meg nem �llhatta, hogy lopva alaposan szem�gyre ne vegye. R�szt vett az �ltal�nos vid�ms�gban �s bolondoz�sban, de szeme �s lelke �rdekl�d�si k�r�t t�bbnyire a h�ziasszony foglalta el:

Graham mindig bizarr t�rsas�got �ltetett �ssze az asztal�hoz. A birka�gyn�k �s az �llatteny�szt�si K�zl�ny tud�s�t�ja m�g itt voltak. H�rom aut�-rakom�ny vend�g, urak, asszonyok, l�nyok, �sszesen tizenn�gyen, �ppen az els� gong-sz� el�tt �rkeztek meg �s itt maradtak, hogy holdvil�gn�l menjenek haza. Graham nem tudott eml�kezni a nev�kre, de kivette a besz�lget�sb�l, hogy egy harminc m�rf�ldnyire fekv� Wickenberg nev� v�rosb�l j�ttek �s a v�roska nagybirtokos �s bank�r-t�rsas�g�hoz tartoztak. Tele voltak j�kedvvel �s kacag�ssal �s a leg�jabb viccek �s legfrissebb pletyk�k a leg�jabban divatos tolvajnyelven r�pk�dtek az asztal felett.

- �gy l�tom, - mondta Graham Paul�nak - hogy ha a maguk h�za tov�bb is ilyen karav�nszer�ly lesz, mint mi�ta meg�rkeztem, le kell mondanom arr�l, hogy neveket �s embereket megpr�b�ljak jegyezni.

- Nem �t�lem el �rte, - nevetett Paula - ezek k�l�nben szomsz�dok. Mindig becs�ppennek hozz�nk. Watsonn�, ott Dick mellett, a r�gi f�ldbirtokos-arisztokr�ci�b�l val�. A nagyapja, Wicken, 1846-ban j�tt �t a Sierr�kon. R�la nevezt�k el Wickenberget. Az a csinos, feketeszem� kisl�ny az � le�nya...

�s mialatt Paula a vend�gekr�l fut� ismertet�st adott neki, � alig hallotta a szavakat, annyira el volt foglalva azzal az igyekezettel, hogyan tudna ennek az asszonynak a megold�s�hoz f�rk�zni. Els� �t�lete az volt, hogy Paula f�von�sa a term�szetess�g. T�bb �zben viszont �gy d�nt�tt, hogy f�von�sa ink�bb az �r�m. De egyik meg�llap�t�s�val sem volt megel�gedve �s tudta, hogy m�g nem tal�lta meg a nyitj�t. �s egyszerre esz�be jutott: - b�szkes�g. Ez az! Megl�tta a szem�ben, a feje tart�s�ban, haja g�nd�r csig�iban, �rz�keny orrcimp�iban, eleven ajkaiban, kerek �lla sokat el�rul� vonal�ban �s v�kony, er�s, k�ker� kez�ben, amelyr�l els� pillanatra meg lehetett l�tni a zongora el�tt elt�lt�tt sok-sok �r�t. Igen, a b�szkes�g volt ez: minden izm�ban, ideg�ben �s moccan�s�ban, tudatos, �rz�keny �s nagyon �les b�szkes�g. Lehetett ez az asszony j�kedv� �s term�szetes, fi�s �s asszonyos, tr�f�s �s bolondos, de mindig ott bujk�lt benne vibr�lva, fesz�lten, bens�s�gesen a b�szkes�ge, az alapanyag, amelyb�l lelke k�sz�lt. Asszony volt, nyilt, sz�kimond�, szemben�z�, meggy�zhet�, g�gtelen, de lekezelni nem lehetett. Olykor Graham gondolatain az ac�l benyom�sa futott kereszt�l, a v�kony, �kszerhez hasonl� ac�l�, legfinomabb szavaiban �s sz�f�z�seiben ilyen er�t �rult el ez a n�. A Graham fej�ben azt�n olyan k�sza benyom�sok is j�rtak, mint az ez�stsz�v�s� fon�l, a finom b�r, a h�t�g� fonott hajbokr�ta, amilyet a Marquesas-szigeti l�nyok csin�lnak, a tonhal gy�ngykagyl�b�l v�sett csal�tke �s az a szak�llas elef�ntcsonthegy a f�ka-l�ndzs�k v�g�n, amilyet az eszkim�k haszn�lnak.

- Rendben van, Aaron, - hangzott fel Dick csendes�t� szava az asztal m�sik v�g�n - itt van p�ld�ul valami, amit Brooks Philipp mond, r�g�dj rajta. Brooks azt mondja, hogy senki sem lehet igaz�n nagy, aki valamennyire nem �rzi, hogy az �lete a faj�� �s amit isten ad neki, azt az emberis�g sz�m�ra adja.

- Sz�val te a v�g�n hiszed az istent? - nevetett vissza az Aaronnak nevezett �r. V�kony, hossz� arc�, olajbarna ember volt ez, a szeme ragyog� fekete, a hossz� szak�lla szint�n.

- Akasszanak fel, ha meg tudom mondani, - felelte Dick - �n mindenesetre csak k�pletes kifejez�snek haszn�ltam. Nevezhetj�k erk�lcsnek, j�nak, fejl�d�snek, ahogy tetszik.

- Aki nagy akar lenni, annak nem kell intellektu�lisan korrektnek lenni, - sz�lt k�zbe egy nyugodt, hossz�k�s �br�zat� �r ember, akinek rojtos �s keshedt volt a kab�tujja - �ppen az�rt lettek sokan kev�sb� nagyok, mert nagyon korrekt�l �t�lt�k meg a mindens�get.

- Igazad van, Terrence - helyeselt Dick.

- Meghat�roz�s dolga, - sz�lalt meg szel�den egy f�lreismerhetetlen hindu, aki felt�n�en v�kony �s hossz�k�s ujjaival morzsolgatta a kenyeret - az a k�rd�s, mit nevez�nk nagynak.

- Mondjuk tal�n sz�ps�g? - k�rdezte szer�nyen egy tragikus arc�, �rz�keny �s f�l�nk ifj�, akinek r�mesen f�s�lt hossz� haj �kes�tette a fej�t.

Ernestine hirtelen felkelt a hely�n, az asztalra t�masztott k�zzel el�re hajlott �s kit�n�en j�tszotta a fesz�lt figyelmet.

- Kezdik m�r, - ki�ltotta _ kezdik m�r! Mingy�rt ezredszer fogjuk hallani, hogyan tiszt�zz�k agyon az eg�sz vil�gmindens�get. Th�odore, - fordult az ifj� k�lt�h�z - a start nagyon gyenge volt. Gyer�nk, gyer�nk. Nyergelje meg az ion pap�t �s ion mam�t, h�rom hosszal be fog j�nni.

Kit�r� kacag�s jutalmazta. A k�lt� elpirult �s visszavonult �rz�kenys�g�nek csigah�z�ba. Ernestine odafordult a feketeszak�ll�hoz:

- Aaron, gyer�nk. Th�odore nincsen form�ban. Startoljon maga. Tudja m�r. Na kezdje: Mint Bergson egyr�szt a v�gletekig kifinomodott filoz�fiai �kessz�l�ssal, m�sr�szt a legfog�konyabb intellektu�lis �lesl�t�ssal oly kit�n�en jegyzi meg...

M�g nagyobb kacag�s viharzott v�gig az asztalon �s t�lharsogta Ernestine befejez� szavait is, a feketeszak�ll� nevet� felelet�t is.

- A filoz�fusainknak nem j�l megy ma este - sz�lt oda lopva Paula Grahamnek.

- Filoz�fusok? Ezek nem a wickenbergi t�rsas�ggal j�ttek. Kik-mik ezek? Azt se tudom, hol lakik az isten.

- Ezek... - felelt habozva Paula - ...ezek itt laknak. Erdei madaraknak h�vj�k magukat. Van egy tany�juk nem messzi innen az erd�ben, ahol semmit nem csin�lnak, csak olvasnak �s t�rsalognak. Fogadni mern�k, hogy Dick legfrissebb, katalogiz�latlan k�nyvei k�z�l ebben a pillanatban legal�bb �tvenet lehetne n�luk megtal�lni. Szabad bej�r�suk van a k�nyvt�rba. Majd l�tni fogja, hogy m�szk�lnak ki �s be �jjel-nappal minden �r�ban, a h�nuk alatt rengeteg k�nyvvel, t�bbek k�zt a legfrissebb illusztr�lt lapokkal is. Dick azt mondja, hogy nekik kell tulajdon�tani, hogy az eg�sz Pacific-partvid�ken a legkimer�t�bb �s legmodernebb filoz�fiai k�nyvt�r az �v�. Hogy �gy mondjam, ezek az el�kostol�k, �k v�logatj�k ki a sz�m�ra az ilyesmit. Dicket ez nagyon mulattatja, azonfel�l sok id�t nyer vel�k. Tudja, Dick f�lelmes munkaer�.

- Ha j�l �rtettem, ezek... ezeket Dick tartja, nem? - k�rdezte Graham, mialatt gy�ny�r�s�ggel n�zett bele azokba a k�k szemekbe, amelyek egyenesen az �v�be n�ztek.

M�g az asszony felelt, � azzal volt elfoglalva, hogy a hossz�, barna szempill�kban egy alig �szrevehet� bronz �rnyalatot vegyen �szre, amit tal�n a vil�g�t�s okozott. �nk�nytelen�l feljebb pillantott a finomrajz�, barna szem�ld�kre �s ott is megtal�lta ezt a bronz �rnyalatot. M�g feljebb emelte tekintet�t az asszony magasra t�z�tt haj�ra �s ott m�g er�sebben �szrevette azt a bronzos valamit, ami s�t�t aranyhaj�r�l csillogott. Az asszony mosoly�nak, szem�nek, fog�nak vill�ml� ragyog�sa, amely gyakran felvillant, megkapta �s megreszkettette. Ez bizony nem a tart�zkod� hat�rozatlans�g v�kony mosolya volt. Mikor mosolygott, eg�sz l�nye mosolygott, b�s�gesen vid�man; eg�sz val�ja �talakult annak term�szetes kifejez�s�v�, hogy mi ez a n� bel�lr�l, �s hogy valahol odabenn abban a b�jos fej�ben mi lakhatik.

- Igen, - mondta - ezeknek nem gond a mindennapi vajaskeny�r, am�g csak �lnek. Dick nagyon gavall�r, s�t tal�n erk�lcstelen is, hogy semmittev�sre biztatja az ilyen fajta embereket. Mulats�gos hely ez, majd megl�tja, ha belej�tt. Ezek olyan �r�k darabok, olyan j�rul�kok, vagy mik. Mindig itt lesznek vel�nk, m�g el nem temetj�k �ket, vagy �k el nem temetnek benn�nket. N�ha egyik-m�sik od�bb �ll - egy kis id�re. Tudja, mint a macska. Olyankor Dick a sz� szoros �rtelm�ben fizet, hogy visszakapja �ket. Az a Terrence ott, Mc Fane Terrence, epikurens anarchista, ha maga is �rti, hogy ez mit jelent. A l�gynek sem �rt. Van egy kedvenc macsk�ja, t�lem kapta, gy�ny�r� tiszta perzsa faj. Gondosan ki szokta bolh�zni, de nem b�ntja a bolh�kat, hanem egy b�gr�be gy�jti �s szabadon ereszti �ket az erd�ben, mikor nagyokat s�t�l, mert n�ha meg�nja az emberi t�rsas�got �s a term�szettel k�zlekedik. H�t m�g tavaly. Valami bog�r motoszk�lt a fej�ben, mindig az �b�c�vel volt megakadva. Elindult Egyiptomba, persze egy garas n�lk�l. Az �b�c�t az eredete hely�n sz�nd�kozott levezetni valamib�l �s �gy akarta megkapni azt a formul�t, ami a kosmost megfejti. K�r�lbel�l Denverig jutott az apostolok lov�n. Ott valami munk�szavarg�sba keveredett a sz�l�sszabads�g vagy valami eff�le dolg�ban. Dick k�nytelen volt �gyv�deket fogadni, p�nzb�ntet�st fizetni �s mindent a vil�gon elk�vetni, hogy �ps�gben hazahozza. Az a szak�llas ott Hancock Aaron. � sem dolgozik, mint Terrence. A d�lr�l val�. Azt mondja, hogy a csal�dj�ban sohasem dolgozott senki, �s hogy mindig akadnak parasztok meg bolondok, akiket nem lehet visszatartani a munk�t�l. Az�rt van szak�lla is. Az � felfog�sa szerint borotv�lkozni sz�ks�gtelen munka, enn�lfogva erk�lcstelen. Eml�kszem m�g, mikor Melbourneban el�sz�r l�ttam. Az ausztr�liai �serd�kb�l egy napbarn�tott vadember bukkant el�nk. �gy l�tszik, eredeti antropol�giai vagy folklorisztikus, vagy milyen kutat�sokat v�gzett. Dick m�r �vekkel ezel�tt megismerkedett vele P�rizsban. Megmondta neki, hogy ha valaha visszavet�dik Amerik�ba, �lelemr�l �s lak�sr�l nem kell gondoskodnia. H�t most itt van.

- �s a k�lt�? - k�rdezte Graham, �rvendve, hogy az asszony most megint besz�lni fog egy darabig �s � tanulm�nyozhatja az arc�n j�tsz� mosoly gyors villan�sait.

- �, Theo! Malken Th�odore! Mi csak Le�nak h�vjuk. � sem akar dolgozni. A csal�dja r�gi kaliforniai csal�d �s borzaszt� gazdag, de mikor tizen�t�ves volt, a familia kitagadta �t �s � kitagadta a famili�t. Azok azt mondj�k r�la, hogy holdk�ros, � meg azt mondja r�luk, hogy szeg�ny �r�ltek. Igaz�n figyelemrem�lt� verseket �r... ha �r. De ink�bb �lmodozik �s �ldeg�l az erd�ben Terrence �s Aaron t�rsas�g�ban. Bev�ndorl� zsid�k tan�t�s�val foglalkozott San Francisc�ban, mikor Terrence �s Aaron maguk k�z� fogadt�k vagy megfogt�k, nem tudom. M�r k�t �ve van n�lunk, �s �ppen most k�sz�l�dik f�lszedni a s�torf�j�t, pedig Dick k�ptelen�l b�kez�en teljes�ti minden k�r�s�ket �s �k nem is nagyon f�znek, csak olvasnak �s besz�lgetnek. Csak akkor esznek j�l, ha lej�nnek hozz�nk, mint ma este.

- �s az a hindu, az kicsoda?

- Az Hyal Dar. Az � vend�g�k. Megh�vt�k h�rman, mint ahogy Aaron h�vta meg annak idej�n Terrencet, �s azt�n Aaron �s Terrence megh�vt�k Le�t. Dick azt mondja, hogy nemsok�ra m�g h�rom j�n. Akkor azt�n n�lunk lesz a Madrono erd� H�t B�lcse. A tany�juk egy olyan madronoerd�ben van. Nagyon sz�p hely, egy hegyszorosban, forr�sok vannak ott... de igaz, Hyal Darr�l besz�ltem. Forradalm�r. Az itteni egyetemeken h�ny�dott-vet�d�tt, tanult Olaszorsz�gban, Franciaorsz�gban, Sv�jcban, indiai politikai menek�lt �s k�t nagy csillag ragyog el�tte: az egyik egy �j szintetikus filoz�fiai rendszer, a m�sik felkel�s az indiai angol uralom zsarnoks�ga ellen. H�ve az egy�ni terrornak �s a k�zvetlen t�meg-akci�nak. Ez�rt tiltott�k be a lapj�t, aminek Kadar vagy Badar, vagy valami ilyen c�me volt, itt Kaliforni�ban. Egy hajsz�lon m�lt, hogy nem deport�lt�k. Most azt�n itt van �s a filoz�fi�j�nak rendszerbe foglal�s�n dolgozik. � meg Aaron r�m�t�en veszekszenek, persze filoz�fiai dolgokon.

Itt kif�jta mag�t Paula �s mindj�rt mosolygott egyet.

- Elmondtam a magam�t. Tekintse �ket ismer�seinek. De m�g egy int� sz�t arra az esetre, ha m�g intimebben �sszej�n vel�k, m�g pedig f�rfit�rsas�gban: Hyal Dar teljesen antialkoholista, Malken Th�odore po�tikusan tud becs�pni �s egyetlen cocktailt�l be is cs�p, Hancock Aaron szakavatott bork�stol�, Mc Fane Terrence pedig nem igen tudja egym�st�l megk�l�nb�ztetni az italokat, de nem is nagyon v�logat�s, sz�z ember k�z�l kilencvenkilencet biztosan az asztal al� iszik �s j�zanul taglalja tov�bb az epikurens anarchizmust.

Valamit m�g megfigyelt Graham az �tkez�s folyam�n. A b�lcs�szek Forrestet egyszer�en Dicknek sz�l�tott�k, Paula keresztnev�k�n sz�l�totta �ket, �k azonban megadt�k a h�z asszony�nak a kell� t�rsadalmi megsz�l�t�st. Ebben nem volt semmi er�ltetett. A filoz�fusok, akik kev�s dolgot tiszteltek a nap alatt, a munk�t p�ld�ul nem, - �nk�nytelen�l is egyform�n elismert�k bizonyos m�rt�kben a Forrestn� f�l�ny�t �s a keresztnev�t soha nem mondt�k ki. Ilyenekb�l hamar r�j�tt Graham Evan, hogy Forrest Dick feles�ge a maga m�dja szerint demokrata �s kir�lyn� tud lenni egyszerre.

Ugyanez l�tszott �tkez�s ut�n a nagy szalonban. Paula ak�rmilyen bar�ts�gos, s�t mer�sz volt, senki sem �lt ezzel vissza. Miel�tt a t�rsas�g elhelyezkedett, mindenkihez volt szava �s jobban szipork�zott a zabol�tlan j�kedv� szellemt�l, mint ak�rki m�s. Egyik csoportt�l a m�sikhoz, egyik sarokb�l a m�sikba csengett �t a kacag�sa. �s ez a kacag�s elragadta Grahamet. Valami roppant kellemes, hull�mos remeg�s hallatszott benne, ami minden eddig hallott kacag�st�l megk�l�nb�ztette. Ett�l a kacag�st�l nem tudta Graham figyelme k�vetni az ifj� Wombold �r vitasz�noklat�t arr�l, hogy Kaliforni�nak nem a jap�ni be�z�nl�st kitilt� t�rv�nyre van sz�ks�ge, hanem �ppen ellenkez�leg k�tsz�zezer jap�ni kulira, akik elv�gezz�k Kalifornia f�ldm�ves munk�j�t �s kitekerj�k a f�ldbirtokosokat fenyeget� nyolc�rai munkaid� r�m�nek a nyak�t. Mint Graham megtudta, az ifj� Wombold �r nagy f�ldbirtok�r�k�s volt Wickenberg vid�k�n, aki b�szke arra, hogy nem �szik az �j id�k divatj�val �s nem l�p a birtokukon nem lak� f�ldesurak sor�ba.

A zongora fel�l, ahol Mason Eddie k�pezte a l�nyok csoportj�nak k�z�ppontj�t, hangos rag-time zene �s kupl��nekl�s hallatszott. Mc Fane Terrence �s Hancock Aaron t�zesen �sszevitatkoztak a futurista zene f�l�tt. Grahamet a jap�ni bev�ndorl�si vit�b�l Hyal Dar mentette ki, aki proklam�lta, hogy �zsia az �zsiaiak� �s Kalifornia a kaliforniaiak�.

Paula a szokny�j�t is felkapta siett�ben, olyan szabadj�ra eresztett j�kedvvel szaladt v�gig a termen. Dick ut�na. El is cs�pte a feles�g�t, mikor az �ppen a Wombold-csoport k�z� akart besiklani el�le.

- �tkozott n�! - szidta Dick komikus haraggal. Azt�n seg�tett neki r�besz�lni Hyal Dart, hogy t�ncoljon.

Hyal Dar megadta mag�t, fak�pn�l hagyta �zsia �s az �zsiaiak sors�t �s kez�t-l�b�t hajig�lva, k�s�rtetiesen parodiz�lta a tang�t, amelyr�l k�l�nben is kijelentette, hogy ez a modern t�nc »harson�z� kulmin�ci�ja«.

- �s most, V�r�s Felh�, - vez�nyelt Paula - �nekeld el Grahamnek a makk-n�t�t.

Forrest m�g �tkarolva tartotta a feles�g�t, k�sz�lv�n, hogy v�grehajtsa a kil�t�sba helyezett b�ntet�st. S�t�ten r�zta a fej�t.

- A makk-n�t�t! - ki�ltott Ernestine a zongora mell�l. �s a ki�lt�st Mason Eddie, meg a t�bbi l�nyok is �tvett�k.

- K�rlek Dick, k�rlek, - mondta Paula - Graham az egyetlen, aki m�g nem hallotta.

Dick r�zta a fej�t.

- H�t akkor �nekeld el az alanhalat.

- El�nekelem a Hegyi Fick� dal�t, - szesz�lyeskedett Dick, elk�nyeztetett csillog�ssal a szem�ben. Dobbantott a l�b�val, �gaskodott, eg�szen j�l ut�nozva Hegyi Fick�t, nagyot nyer�tett, megr�zta s�r�ny�t �s elkezdte kiab�lni:

- Hallgassatok meg! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok a dombokon!

- A makk-n�t�t! - szak�totta f�lbe r�gt�n �s nyugodtan Paula. A hangj�ban megb�jt egy kis ac�loss�g.

Dick engedelmesen abbahagyta Hegyi Fick� dal�t, de egyszersmind r�zta a fej�t, mint a cs�k�ny�s csik�.

- Van egy �j n�ta - mondta �nnep�lyesen. - R�lam sz�l �s r�lad, Paula. A nishinamekt�l vettem.

- A nishinamek Kalifornia itteni r�sz�nek a kihalt �slak�i - magyar�zta gyorsan Paula a mellette �ll� Grahamnek.

Dick n�h�ny merevl�b� t�ncl�p�st tett, ahogy az indi�nok t�ncolnak, tenyer�vel csapkodta a l�basz�r�t �s elkezdte az �j dalt. A feles�g�t f�lk�zzel tov�bb fogta.

- �n Aikut vagyok, az els� nishinam ember. Aikut m�s sz�val �d�m. Ap�m a farkas volt, any�m a hold. Ez pedig Yototowi, a feles�gem. � az els� nishinam n�. Apja a s�ska volt, anyja a vadmacska. Az �n sz�l�im ut�n �k voltak a legjobb sz�l�k. De csak � ut�nuk. A farkas nagyon b�lcs, a hold nagyon �reg. De ki hallott valami j�t a s�sk�r�l �s a vadmacsk�r�l? A nishinameknek mindig igazuk van. N�luk minden n�nek nagyon helyesen vadmacska volt az anyja, kicsi, r�ncos, rosszkedv�, m�rges, cs�kosfark� vadmacska.

Itt az els� f�rfir�l �s n�r�l sz�l� dalt a n�k tiltakoz�sa �s a f�rfiak helyesl�se szak�totta f�lbe.

- Ez itt Yototowi, m�s sz�val �va, - folytatta Dick, goromb�n maga mell� r�ntva Paul�t, hogy ezzel a vadak nyerses�g�t illusztr�lja - Yototowin nem sok n�znival� van. De ne �t�ljetek meg nagyon. Ennek a s�ska �s a cs�kosfark� vadmacska az oka. �n Aikut vagyok, az els� f�rfi. De az �zl�semet ne k�rdezz�tek. �n vagyok az els� ember �s �, akit megl�ttam, az els� n�. Ahol csak egyet lehet v�lasztani, ott nincs nagy v�logat�s. �d�m ilyen helyzetben volt. �v�t v�lasztotta. Yototowi az egyetlen n� volt sz�momra az eg�sz vil�gon, enn�lfogva �t v�lasztottam.

�s Graham Evan, amint hallgatta �s n�zte azt a kart, amely a h�ziasszony eg�sz gy�ng�d l�ny�t birtokolva karolta �t, hirtelen azt �rezte, hogy valami rosszul esik neki �s hivatlanul az a gondolat t�madt benne, amit hangosan elhessegetett mag�t�l: Forest Dick szerencs�s... nagyon szerencs�s...

- �n Aikut vagyok, - �nekelt tov�bb Dick - ez a n� az �n harmatom. Az �n m�zes harmatom. Hazudtam nektek. Az apja nem volt s�ska, az anyja nem volt vadmacska. Az apja a Sierr�k hajnala volt, az anyja a ny�ri keleti sz�l a hegyekben. �k fogtak �ssze �s a szell�b�l �s a f�ldb�l addig lehelt�k ki minden �dess�g�ket, m�g a szerelm�k p�r�ja a m�lnabokrok �s a manzanilla-f�k lombj�t ezzel a m�zzel harmatozta meg. Yototowi az �n m�zharmat-asszonyom. Hallgassatok r�m! �n vagyok Aikut! Yototowi az �n f�rjty�kom, az �n szarvastehenem, az �n l�gy z�porb�l �s k�v�r term�f�ldb�l val� virul� asszonyom. A gyenge csillagf�ny �s a napfelkelte el�tti hegyi p�r sz�lte �t...

Itt Forrest �jra felvette a term�szetes hangj�t, miut�n a r�gt�nz�st megel�gelte.

- �s ha gondolj�tok, hogy az �reg, dr�ga, k�kszem� Salamon r�lam is besz�l egy kicsit, mikor az �nekek �nek�t dalolja, hamar �rjatok al� egy el�fizet�si �vet, hogy �n k�l�n meg�rjam a magam �nekeinek �nek�t!XI. FEJEZET.

Legel�sz�r Masonn� k�rte Paul�t, hogy j�tssz�k, de Mc Fane Terrence �s Hancock Aaron fosztott�k meg a rag-time csoportot a zongor�t�l, �s �k b�zt�k meg Malken Theodort, mint pirul� nagyk�vetet, hogy hozza el Paul�t. Graham hallotta, mikor Terrence �gy sz�lt Paul�hoz:

- Szeretn�m jobb bel�t�sra b�rni ezt a pog�nyt, az�rt k�rn�m, legyen olyan sz�ves elj�tszani a »V�zparti Gondolatok«-at.

- Ut�na pedig »A kenderhaj� kisl�ny«-t, ha lenne szives, - k�rte Hancock, a sz�banforg� pog�ny - ez majd az �n igazamat fogja bizony�tani. Ez a vad kelta egy olyan �satag elm�letet �ll�tott fel a zen�r�l, amit m�r a barlanglak�k is t�lhaladtak, �s m�g hozz� olyan romlatlanul buta, hogy ultramodernnek meri mag�t nevezni.

- �, Debussy, - nevetett Paula - m�g mindig rajta tusakodnak? J�, megpr�b�lom megk�zel�teni. De nem tudom, mivel kezdjem.

Hyal Dar is seg�tett a h�rom b�lcsnek le�ltetni Paul�t a hangverseny-zongor�hoz, amely Graham �t�lete szerint nem volt t�lnagy ehez a nagy szob�hoz. Paula le�lt, miut�n a filoz�fusok elvonultak a zongor�t�l arra a helyre, ahonnan nyilv�n m�skor is szokt�k hallgatni a zen�t.

Az ifj� k�lt� messze a zongor�t�l hasra fek�dt egy nagy medveb�r�n �s ujjait annak sz�r�be m�lyesztette. Terrence �s Aaron k�nyelmesen elhelyezkedett egy p�rn�zott ablakm�lyed�sben, el�g k�zel egym�shoz, hogy titokban oldalba tudj�k b�kni egym�st, ha Paula majd vit�juk sz�banforg� pontjait fogja interpret�lni. A l�nyok hanyag, sz�nes csoportokban hever�sztek a sz�les kereveteken, vagy kettes�vel, h�rmas�val �ld�g�ltek a nagy koa-fa karossz�kek �l�j�n �s karj�n egym�s mellett.

Graham Evan m�r indult, hogy Paula mellett elfoglalja a kottaforgat� tiszt�t, de l�tta, hogy Hyal Dar ugyanekkor m�r el is foglalta ezt a hivatalt, � teh�t nyugodt �s �rdekl�d� pillant�ssal vette szem�gyre az eg�sz k�pet. A zongor�t, amely a szoba v�g�n egy �velt falkik�pz�sben �llott, �gy �gyesen mintegy akusztikai hangszekr�nybe helyezt�k. A vid�ms�g �s ingerked�s elhallgatott. Persze, gondolta Graham, az asszonyk�nak megvan a maga j�t�kmodora �s tehets�ges zongor�snak tartj�k. �ppen ez�rt cs�k�ny�sen el�k�sz�tette mag�t, hogy csal�dni fog.

Ernestine, aki egy k�zeli sz�ken �lt, el�re hajolva s�gta oda neki:

- Mindent tud, amit akar. �s nem is nagyon t�ri mag�t. Leschetitzkyt�l �s Carreno Ter�zt�l tanult, tudja �s ragaszkodik az � m�dszer�kh�z. De nem is j�tszik n�iesen. Csak hallgassa meg.

Paula kis akkordokat �s futamokat fogott a fels� regiszterekben. De b�rmily kifog�stalanok voltak ezek, Graham megmaradt ann�l, hogy csal�dni fog. J�t�k el�tt ilyen bevezet� kis billenty�-futkos�st eleget hallott m�r ragyog� technik�j�, de k�zepesen muzsik�lis zongor�sokt�l. Arra semmi esetre sem volt elk�sz�lve, hogy Paula �ppen Rachmaninoff er�teljes pr�ludej�t fogja j�tszani, amit � j�l eddig csak f�rfiakt�l hallott.

A k�t cseng� kezd�-taktust Paula mesteri m�don, f�rfiasan kapta ki a zongor�b�l; �gy tetszett, mintha felemeln� az eg�sz zongor�t �s a zeng� h�rozatot a k�t kez�vel, a f�rfiass�g erej�vel �s biztoss�g�val. �s azt�n a k�vetkez� andante tisztas�g�ba �s v�ghetetlen l�gys�g�ba �gy sz�kkent le, vagy �gy zuhant le - Graham nem tudott a k�t sz� k�z�tt v�lasztani - ahogy csak f�rfiak tudnak zongor�zni.

�s Paula j�tszott tov�bb. Erej�t �s nyugalm�t nem lehetett kin�zni abb�l a kicsi, szinte gyerekes n�b�l, akit Graham f�lig leh�nyt pill�i alatt l�tott a nagy zongora �benfaperem�n t�l. Paula �ppen �gy uralkodott ezen a zongor�n, mint saj�tmag�n, vagy ak�r a zeneszerz�n. �s Graham meg�llap�totta, hogy az asszony billent�se hat�rozott �s parancsol�, mikor a pr�lude az elhal� akkordokban elmult, f�jdalmas eml�k�vel teli erej�nek, amely mintha m�g a leveg�ben remegett volna.

Mialatt Aaron �s Terrence izgatott suttog�ssal vitatkoztak az ablakm�lyed�sben, Hyal Dar pedig Paula utas�t�s�ra m�sik kott�t keresett, az asszony Dickre n�zett, aki az enyhe vil�g�t�s� l�mp�kat gyujtotta fel, m�gnem Paula a kellemes ragyog�s val�s�gos o�zis�ban �lt ott �s ruh�j�nak, haj�nak s�t�tes aranya egyar�nt felragyogott.

Graham figyelte, mennyire nagyobb� n�tt a nagy szoba a megsokasodott �rny�kokt�l. Hat-h�t m�ter hossz� volt, rakott k�falb�l m�sf�lemelet magasban famennyezetbe ment �t �s k�zep�n kereszt�l a mestergerend�r�l gall�ria f�gg�tt, arr�l pedig mindenf�le vad�llati pr�mek l�gtak, oaxakai �s ecuadori k�zifon�s� sz�nyegek, meg a d�li Pacific-szigetekr�l val�, tilolt fah�jb�l csin�lt, n�v�nyi nedvekkel festett rostos takar�k. Graham tudta, mit �br�zol ez: k�z�pkori kast�ly �nnepi term�t. A st�lus-�rz�ke szinte heves hi�ny�t �rezte a nagy ter�tett asztalnak, amelynek fels� r�sz�n ez�st, als� r�sz�n cinn a holmi, alatta pedig komondorok acsarkodnak a ledob�lt csontok felett.

K�s�bb, mikor Paula �ppen el�g Debussyt j�tszott, hogy �j hadianyaggal l�ssa el Terrencet �s Aaront, Graham n�h�ny �l�nk percig muzsik�r�l besz�lgetett vele. Paula a zeneelm�let olyan j� ismer�j�nek bizonyult, hogy Graham �szre sem vette, m�ris belesodr�dott a saj�t kedvenc elm�let�nek a kifejt�s�be.

- �gy teh�t - vonta le a v�gk�vetkeztet�st - a zene igazi pszichikai t�nyez�j�nek h�romezer �vre volt sz�ks�ge, hogy a nyugati l�lekbe bev�s�dj�k. Debussy sokkal k�zelebb jut a... mondjuk: Pythagoras idej�nek elm�lkedtet� �s szuggeszt�v tisztas�g�hoz, mint el�dei k�z�l ak�rki...

Paula itt f�lbeszak�totta az �sszefoglal�st: odaintette az ablakm�lyed�sben h�bor�skod� Terrencet �s Aaront. Mikor odaj�ttek, m�g mindig vitatkoztak. Terrence hevesen k�rdezte:

- Na �s? Fogadjunk, hogy nem tud kiragadni Bergsonb�l egy zen�re vonatkoz� gondolatot, amely vil�gosabb, mint, a Nevet�s Elm�let�nek t�bbi gondolata, amely egy�ltal�ban nem vil�gos.

- Hallgassanak ide, - sz�lt ragyog� szemmel Paula - van egy �j pr�f�t�nk. Hallgass�k meg ezt az urat. M�lt� ellenf�l mind a kett�j�k sz�m�ra. Egyet�rt magukkal abban, hogy a zene a v�r, a vas, a sz�mok vil�g�t�l val� menek�l�s, hogy a gyeng�d lelkek, az �rzelmes lelkek, a magasr�pt� lelkek a vil�g durva k�znapis�g�b�l a ritmus �s rezg�s t�lvil�g�nak andal�t� �lmaiba emelkednek...

- Ez atavizmus, - h�rg�tt Hancock Aaron - Terrence barlanglak�i, f�lmajmai �s �si c�l�plak�i csin�ltak ilyesmit...

- V�rjon csak, - usz�totta Paula - ezek az � k�vetkeztet�sei, rendszerei, �rvei. �s l�nyegesen ellentmond a maga �ll�spontj�nak. Id�zte Patert, hogy »minden m�v�szet t�rekv�si ir�nya a zene«...

- Ez tiszt�ra �z�nv�z el�tti, mikroorganikus okoskod�s, v�gott k�zbe Aaron - a sejt-elemek reakci�ja a napf�ny hull�mhossz v�ltakoz� behat�s�ra, minden n�pdal �s rag-time alapja. Terrence �ppen ezen v�gzi az � okoskod�s�t �s ezzel teljesen nevets�ges lesz a henceg�s�vel egy�tt. H�t most hallgasson ide. Ki fogom mutatni...

- V�rjon csak, - sz�lt Paula - Graham �r azzal �rvel, hogy az angol purit�ns�g a zen�t, az igazi zen�t, sz�zadokra elfojtotta...

- �gy van - mondta Terrence.

- �s hogy Angli�nak ahoz, hogy el�rkezz�k a ritmus �rz�ki gy�ny�r�hez, el�bb Milton �s Shelley...

- A metafizikus Shelley - sz�lt k�zbe Aaron.

- De l�rai metafizikus, - tette hozz� azonnal Terrence - rem�lem, Aaron, ezt maga is elismeri.

- �s Swinburne? - k�rdezte Aaron �jabb �rvek t�meg�t sejtetve.

- � azt mondja, - provok�lta �ket tov�bb Paula - hogy Offenbach a Sullivan el�fut�rja volt. �s Offenbach el�dje Auber volt. Ami pedig Wagnert illeti, k�rdezz�k meg. K�rdezz�k csak meg...

�s Grahamot sors�ra hagyva megsz�k�tt. �s Graham ut�na n�zett, figyelte ut�nozhatatlan t�rdmozdulat�t, amely a ruh�t emelte, mikor odal�pett Masonn�hoz, hogy bridgej�t�kosokat hozzon �ssze. Terrence hangj�t alig is hallotta Graham:

- Azt lesz�gezhetj�k, hogy a g�r�g�k minden m�v�szet�nek inspir�l� alapja a zene volt...

K�s�bb, mikor a k�t b�lcs teljesen belefeledkezett annak heves megvitat�s�ba, hogy vajjon Berlioz vagy Beethoven m�vei fejeznek-e ki m�lyebb intellektust, Graham m�dj�t lelte, hogy od�bb �lljon. Nyilv�n azzal a c�llal, hogy megint megtal�lja a h�ziasszonyt. De Paula k�t l�nyhoz csatlakozott, akik egy karossz�k suttog�, nevetg�l� mened�k�be z�rk�ztak el, a t�rsas�g legnagyobb r�sze pedig nyakig �lt a bridgeben. �gy azt�n Graham egy csoportba vet�d�tt, amelyet Forrest Dick, Wombold �r, Hyal Dar �s az �llatteny�szt�si K�zl�ny munkat�rsa alkottak.

- Igaz�n sajn�ln�m, ha nem j�hetne velem, - mondta Dick az �js�g�r�nak - csak egy napr�l van sz�. Szeretn�m itt tartani holnapra.

- Lehetetlen, - felelte az - de el kell int�znem Santa Ros�t. Burbank egy eg�sz d�lel�tt�t ig�rt nekem �s �n tudja, hogy ez mit jelent. Pedig tudom, hogy a K�zl�ny �r�lne, ha besz�mol�t kapna a k�s�rletr�l. Nem mondhatn� el most... r�viden, csak eg�sz r�viden? Itt van Graham �r. Bizonyosan �t is �rdekelni fogja.

- �jabb v�zm�vek? - k�rdezte Graham.

- Nem, - felelte Wombold �r - egy eszeveszett pr�b�r�l van sz�: rem�nytelen�l nyomorult farmerekb�l j� farmereket csin�lni. �n azt �ll�tom, hogy minden mai farmer, akinek nincs saj�t f�ldje, �ppen a f�ld hi�ny�val bizony�tja, hogy nem �rti a dolg�t.

- S�t, - sz�lt k�zbe Hyal Dar, nyomat�kul a leveg�ben r�zva keskeny �zsiai ujjait - �ppen ellenkez�leg. Az id�k v�ltoztak. A r�termetts�g impliciter m�r r�g nem jelenti a birtokl�st. A k�s�rlet ragyog�, a k�s�rlet heroikus. �s siker�lni fog.

- Mi az, Dick? - k�rdezte Graham - mondd el!

- �, semmi az eg�sz, jelent�ktelen apr�s�g, - felelte k�nnyed�n Forrest - a legval�sz�n�bb, hogy nem j�n ki bel�le semmi, �mb�r �ppen �gy megvannak a rem�nyeim...

- Jelent�ktelen apr�s�g? - szak�totta f�lbe Wombold. - Tizenk�tezer hold els�min�s�g� m�lyen fekv� f�ldet odaadni egy csom� k�tyuba jutott embernek, hogy h�zzanak fel, hogy m�lt�ztassanak farmerkedni, k�l�n fizet�ssel �s ell�t�ssal!

- Csak arr�l az ell�t�sr�l van sz�, amit a f�ld megterem; - jav�totta ki Dick - sz�val elmondom vil�gosan az eg�szet. A Sacramento foly�n innen kihas�tottam tizenk�tezer holdat.

- Gondolj a lucern�ra, ami ott megtermett �s amire sz�ks�ged van! - sz�lt k�zbe megint Wombold.

- A kotr�g�peim k�tszer is leszedt�k onnan a tavalyi iszapot. A helyzet az, hogy �nszerintem a nyugat, meg az eg�sz vil�g r� kell hogy j�jj�n az intenz�v termel�sre. Az �tt�r� munk�b�l ki akarom venni a r�szemet. A tizenk�tezer holdat felosztottam �tvenholdas parcell�kra. Meg vagyok gy�z�dve, hogy mindegyik parcella nemcsak el tud tartani k�nyelmesen egy csal�dot, hanem m�g hat sz�zal�kot hoz is.

- Ha kiosztotta, az k�tsz�znegyven csal�dot jelent - sz�molta a K�zl�ny embere - �s ha csal�donk�nt �t csal�dtagot sz�m�tunk, az ezerk�tsz�z lelket jelent.

- Nem eg�szen, - sz�lt Dick - n�h�ny parcella m�r le van foglalva �s enn�lfogva csak valamivel t�bb mint ezersz�z j�n ki. De rem�lj�k a legjobbat. N�h�ny b� esztend� �s akkor hat lelket lehet sz�m�tani egy csal�d �tlag�ra. Mi �gy rem�lj�k.

- Kik azok a mi? - k�rdezte Graham.

- �, egy mez�gazdas�gi szak�rt� bizotts�gom foglalkozik a dologgal. A magam emberei, kiv�ve Lieb professzort, akit a Sz�vets�ges korm�nyt�l kaptam k�lcs�n. M�r most a l�nyeg ez: a parcell�sok k�telesek egy�ni felel�ss�ggel �gy farmerkedni, ahogy a mez�gazdas�gi m�dszer�nket mi mindegyiknek kijel�lj�k �s megmagyar�zzuk. A f�ld minden�tt teljesen egyforma. Egyik parcella �gy hasonl�t a m�sikhoz, mint egyik toj�s a m�sikhoz. A parcell�k gazdas�gi eredm�nye el�g �rtelmes nyelven fog besz�lni. Az egyes farmereknek hanyags�gb�l vagy ostobas�gb�l ered� hib�it, amelyeket az eg�sz tizenk�tezer hold �tlaga nyilv�nval�v� fog tenni, nem t�rj�k. Aki hib�s, arra r�bizony�t a t�bbiek �tlaga. �s az pusztul. A sz�m�t�s tiszta. Egyik farmer sem kock�ztat semmit. Ha sz�m�tja azt az �lelmet, amit termel �s maga �s csal�dja fel�l, sz�m�tja tov�bb� az �vi ezer doll�r k�szp�nzfizet�st, akkor ak�r buta, ak�r okos, �s az esztend� ak�r rossz, ak�r j�, neki biztosan megvan a havi sz�z doll�rja legal�bb. A but�t �s alkalmatlant ki fogja szor�tani az okos �s �gyes. Ez az eg�sz. �gy fogjuk megmutatni, hogy kell intenz�ve termelni b�ntet�s terhe alatt. �s m�g t�bbr�l is van sz�, mint a garant�lt k�szp�nzfizet�sr�l. Mikor a fizet�s�t megkapta, minden j�vedelm�b�l k�teles nekem hat sz�zal�kot leadni. �s ha t�bbet adott le, mint a fizet�se, az �sszes hatsz�zal�kokat neki adom vissza.

- Ami azt jelenti, - mondta a K�zl�ny embere - hogy minden farmer, aki ember a talp�n, �jjel-nappal dolgozni fog, hogy p�nzt csin�ljon. Mi�rt ne? Sz�zdoll�ros �ll�sok nem teremnek minden bokorban. Az Egyes�lt-�llamok �tlagos farmere a saj�t f�ldj�b�l nem tud kihozni tiszta �tven doll�rt havonta, pl�ne ha sz�mba vessz�k azt a p�nzt, ami k�l�nben is j�rna neki a munkafel�gyelet�rt vagy a k�zvetlen szem�lyes munk��rt. Az arraval� ember nagyon term�szetesen le fogja dolgozni a kez�t, hogy az ilyen kereseti alkalmat megtarthassa �s ut�na fog n�zni, hogy a csal�dj�nak minden tagja is megtegye a mag��t.

- Az egyetlen kifog�som �ppen erre vonatkozik, - jelentette ki Mc Fane Terrence, aki �ppen most csatlakozott a csoporthoz, - az ember mindig csak azt az egyet hallja, hogy dolgozni. Ez elriaszt� gondolat, ez a dolgoz�s, hogy mindegyik a maga �tven holdj�n tesz-vesz, t�ri mag�t reggelt�l estig, est�t�l reggelig... �s ugyan mi�rt? Egy kis h�s�rt, egy kis keny�r�rt �s tal�n egy kis vaj�rt a keny�rre. �s ezt minek? H�t h�s, keny�r �s vaj mindennek a v�ge, az �let �rtelme, a l�t c�lja? Ahogy az ig�sl� elpusztul, �gy ez az ember is egy vesz�ds�ges �let ut�n fog meghalni. Milyen c�l lesz ezzel bet�ltve? Keny�r, h�s, vaj? Ez az eg�sz? A teli has �s a mened�k a hideg ellen, m�g a test bele nem zuhan a g�d�r s�t�t hom�ly�ba?

- De Terrence, - vetette ellen Forrest Dick - hiszen maga is meg fog halni.

- De az �n �letem - felelte r�gt�n Terrence - a henyes�g dics� �lete! A csillagok �s vir�gok �r�i a z�ld f�k alatt a f�ben suttog� szell�vel! A k�nyveim, a b�lcsel�im �s azoknak a gondolatai! Sz�ps�g, muzsika, minden m�v�szet minden enyh�l�se! Micsoda? Ha majd �n elvesztem a s�t�tbe, �n j�l �ltem �s megkaptam az �letem�rt a jutalmat! De ezek a maga �tvenholdas k�tl�b� igavon�i! Reggelt�l estig f�rad�s �s liheg�s, az ing�k h�t�n verejt�k, ami oda is sz�rad, mint a kaz�nk�, h�s �s keny�r a hasukban, tet�, amin nem esik be az es�, egy csom� k�ly�k, aki ut�na tov�bb �ljen, �lje a robotnak ugyanazt az �llati �let�t, hogy megt�mhesse a gyomr�t ugyanolyan h�ssal �s keny�rrel, hogy r�szeltesse a h�t�t ugyanazzal a verejt�kes inggel �s elmuljon � is �gy, hogy nem tud a vil�gb�l egyebet, mint h�st, kenyeret �s tal�n, tal�n egy kis vajat.

- De valakinek csak kell dolgozni, - sz�lalt fel Wombold �r m�ltatlankodva - hogy �n heny�lhessen.

Terrence komoran felelt:

- Igaz. Szomor�, de igaz. - Azt�n lehajtotta fej�t. - �s k�sz�n�m a j� istennek ezeket az igavon� barmokat, akik vonszolj�k �s hajtj�k az ek�t a f�ldeken, ezeket a denev�rszem�, vaksi b�nya-barmokat, akik fejtik a szenet meg az aranyat, k�sz�n�m mindezeket az ostoba paraszt �llatokat, akik r�v�n puha maradhat a kezem �s akik megadj�k a hatalmat az olyan der�k gyerekeknek, mint itt ez a Dick, aki r�m mosolyog �s megosztja velem a pr�d�t �s meghozatja nekem a leg�jabb k�nyveket �s helyet ad nekem az asztal�n�l, amelyet az ilyen k�tl�b� munkabarmok tesznek gazdagg� �s helyet ad a t�zhelye mellett, amelyet ugyanezek a barmok �p�tettek �s visk�t �s �gyat ad nekem az �serd�ben a madrono-f�k alatt, ahov� a munka sohasem tolja be a maga ut�latos fej�t.

Graham Evan nem nagyon sietett �gyba ezen az est�n. A nagy h�z is, az apr� asszony is szokatlanul hatott r�. Ahogy ott �lt az �gy sz�l�n f�lig levetk�zve �s kisz�vott egy fapipa doh�nyt, visszaid�zte eml�kezet�be Forrestn�t, v�ggiggondolt az elmult tizenk�t �r�n �s maga el� gondolta, ah�ny, k�l�nf�le form�ban l�tta eddig: az asszonyt, aki muzsik�r�l besz�lgetett vele �s aki elragadta a j�t�k�val; aki vit�ba csalta a b�lcseket, azt�n otthagyta �t �s elment bridge-asztalokat szervezni a vend�gek sz�m�ra; aki a nagy karossz�kben olyan gyerekesen gubbaszkodott, mint mellette a k�t kisl�ny; aki az energia rejtett erej�vel elhallgattatta a Forrest kiab�l�s�t, mikor az a Hegyi Fick� dal�nak el�ad�s�val fenyegetett; aki a f�rd�medenc�ben olyan rettenthetetlen�l �lte meg a fuldokl� parip�t, p�r �r�val k�s�bb pedig szem�ly�ben is, ruh�j�ban is eg�szen m�sk�nt, mint egy �lom l�pett be az eb�dl�be, hogy a vend�gsereggel tal�lkozz�k.

A nagy h�z pedig, minden �rt�kes csod�j�val �s bizarr k�l�n�ss�g�vel egy�tt, versenyre kelt a Paula figur�j�val, hogy a fant�zi�j�t foglalkoztassa. �jra, meg �jra, azt�n megint �jra l�tta maga el�tt a Hyal Dar v�kony ujjait, amint �rvelve gesztikul�lnak a leveg�ben, Hancock Aaront fekete oldalszak�ll�val, amint bergsoni t�teleket hirdet, Mc Fane Terrence rojtos kab�tujjait, amint h�l�t �d az istennek a k�tl�b� igavon� barmok�rt, amelyek lehet�v� teszik, hogy heny�lhessen a Forrest Dick kosztj�n �s a Forrest Dick madrono-f�i alatt.

Graham kiverte a pip�j�t, utolj�ra v�gigfuttatta a pillant�s�t a vend�gszob�n, amely a modern k�nyelem tetej�t nyujtotta, azt�n lecsavarta a villanyt �s az �ber s�t�ts�gben h�v�s p�lm�k k�zt tal�lta mag�t. Megint hallotta felcsend�lni Forrestn� kacag�s�t, megint pr�b�lta kifejezni mag�nak ezt az asszonyt az ez�st, az ac�l �s az er� szavaival, �s a s�t�tben megint felbukkant el�tte a Paula ruh�j�nak az az ut�nozhatatlan, emel� t�rdmozdulata. A ragyog� l�tom�s m�r szinte terh�re volt, annyira nem tudta mag�t�l elhessegetni. Minduntalan visszat�rt �s kigyult el�tte f�nyek �s sz�nek �l�k�p�ben, amelyr�l tudta, hogy fant�zia csup�n, de amely folyton a val�s�g ill�zi�j�t akarta elhitetni.

L�tta a lovat �s lovast a v�z al� t�nni �s �jra felbukni �s a hab csap�sa �s a pat�k rugkap�l�sa k�zepette a n�i arcot, amely nevetett, mikor a haja �sszefolyt a m�n v�zbengomolyg� s�r�ny�vel. �s felcsengtek a f�l�ben a pr�lude zeng� kezd�-taktusai, mikor Rachmaninoff legragyog�bb tisztas�g� zen�je felett l�tta azokat a finom kezeket, amelyek a lovat korm�nyozt�k.

Elalv�skor a gondolatai a fejl�d�s azon processzusa felett val� csod�lat�ba kalandoztak, amely az �si porb�l �s s�rb�l a n� t�nd�kl�, dics� test�t �s lelk�t tudta form�lni.XII. FEJEZET.

M�snap reggel Graham t�bbet is megismert a nagy h�z szok�saib�l. Hallode, aki n�mely apr� r�szletbe m�r el�z� nap bevezette, m�ra m�r tudta, hogy a vend�g fel�bred�skor �gyban hajt fel egy cs�sze k�v�t, de ut�na jobban szeret asztaln�l reggelizni. Hallode nem is mulasztotta el figyelmeztetni, hogy az asztaln�l val� reggeliz�s nem rendszeres dolog, nincs id�h�z k�tve, aki reggelizni akar, az h�t �s kilenc k�z�tt akkor �l le, amikor akar. Ha l� kell neki, vagy �szni akar, vagy aut�zni, vagy ak�rmilyen szersz�mot vagy alkalmatoss�got, egy szav�ba ker�l: Hallode nyomban elint�zi.

Graham f�l nyolckor l�pett be a reggeliz�terembe. �ppen j�kor, hogy elb�cs�zhass�k a K�zl�ny munkat�rs�t�l �s az idah�i �gyn�kt�l. Ezek m�r megreggeliztek �s k�sz�l�dtek a telep egyik aut�j�ra, amelynek reggeli j�rata Eldor�d�ban el�rte a sanfrancisc�i reggeli vonatot. Egyed�l �lt le teh�t. A nagyszer� kinai inas felsz�l�totta, hogy rendeljen, amit csak parancsol. Els� �hajt�sa mingy�rt teljes�lt is: jeges sherrybe h�t�tt sz�l�t kapott, amelyr�l az inas b�szk�n jegyezte meg, hogy a telepen termett. Azt�n fej�t r�zta a kaliforniai divat� reggeli egy�b cikkeire, a k�l�nf�le lisztp�pekre �s levesekre, ellenben l�gy toj�st �s sonk�t rendelt. Ekkor Wainwright Bert toppant be, l�that� sz�n�szked�ssel j�tszv�n a mer� v�letlent, mert �t perc mulva f�k�t�ben �s �tv�gygerjeszt� pongyol�ban bel�pett Desten Ernestine �s kifejezte meglepet�s�t afelett, hogy a kor�n reggeliz�k ilyen t�meg�t tal�lja itt.

K�s�bb, mikor �ppen mind a h�rman felkeltek, Desten Lute �s Wainwright Rita �rkeztek reggelizni. Graham billi�rdozni ment Berttel. J�t�k k�zben �rtes�lt Forrest Dicknek arr�l a szok�s�r�l, hogy sohasem j�n asztalhoz reggelizni, hogy hihetetlen kor�n m�r dolgozik az �gy�ban, hat �rakor k�v�zik �s csak kiv�teles alkalmakkor jelenik meg a vend�gei k�z�tt f�l egy el�tt. Ami Forrest Paul�t illeti, mes�lte Bert, � rossz alv� �s k�s�n kel, kilincstelen ajt� m�g�tt lakik a maga k�l�n nagy �p�letsz�rny�ban, �s a titkos folyos�t m�g �, Bert, is csak egyszer l�tta. Paul�t nagyon ritk�n l�tt�k f�l egy el�tt megjelenni, n�ha m�g akkor sem.

- Tudja, - mes�lte Bert - Paula eg�szs�ges �s er�s �s minden, de m�r �lmatlans�ggal sz�letett. Mindig rosszul alszik. M�r kisbaba kor�ban sem tudott aludni. De � nem t�r�d�tt vele soha, mert nagyon er�s akarata van �s nem engedi, hogy az �lmatlans�g r�menjen az idegeire. Ha az idegei okoskodnak, akkor persze ideges. Csakhogy ahelyett hogy elkezdene megvadulni, � csak az�rt is le akar csillapodni �s le is csillapodik. Azokat az �jszak�it, mikor az idegeivel k�szk�dik, az � feh�r �jszak�inak nevezi. Megesik, hogy csak hajnalban alszik el, s�t reggel kilenckor, vagy t�zkor; akkor egyhuzamban v�gigalussza az eg�sz napot �s olyan frissen j�n le a dinerhez, hogy no.

- Szervezet dolga, azt hiszem - v�lte Graham.

Bert b�lintott.

- Ezer n� k�z�l kilencsz�zkilencvenkilenc nem tudn� megcsin�lni. De � meg. � nagyon j�l megvan �gy �s ha nem tud aludni egyszer, kialussza mag�t m�skor �s el van int�zve.

Wainwright Bert m�g besz�lt egyetm�st a h�ziasszonyr�l �s Graham hamarosan meg�llap�totta, hogy a fiatalember a r�gi ismerets�g el�jogai ellen�re is nagy �s f�l�nk tiszteletet �rez a Paula fens�bbs�ge ir�nt.

- Nincs senki a vil�gon, - folytatta Bert - aki le nem vetn� az utols� ing�t, ha Paula akarja. F�rfi, asszony, �r, szolga, ak�rmilyen rang�, az mind m�r eleve a teljes h�dolattal egyenl�, ha Paula nagy �s parancsol� akar lenni. �s nem tudok r�j�nni, hogyan csin�lja. Lehet, hogy valami kifejez�s, ami megjelenik a sz�j�n, vagy mit tudom �n, micsoda... mindenesetre �rv�nyt tud szerezni ennek a valaminek �s mindenki j�l meg�rti.

- Olyan a... a l�nye - v�lte Graham.

- Ez az! - b�lintott Bert. - Olyan a l�nye. Megcsin�lja �s megvan. Az ember valami h�v�set �rez valahogyan, nem tudom, mi�rt. Lehet, hogy azzal az �nuralommal tud ilyen biztos �s nyugodt lenni, amit hossz� �lmatlan �jszak�kon tanult meg, mikor �sszeszor�totta a fog�t �s nem panaszkodott. A pap�rforma p�ld�ul az volna most, ha ma �jszaka le se tudta volna h�nyni a szem�t: tudja, az izgalom, a sok vend�g, a Hegyi Fick� fuldokl�sa, miegym�s. Azonban mindenf�le olyan dolog, amit�l a legt�bb n� nem tud aludni, mint �letveszedelem, tengeri vihar, meg m�s ilyesmi, - Dick azt mondja, hogy Paul�t nem �rinti. Dick azt mondja, hogy Paula �gy tud aludni, mint a kis baba, mikor a v�rost, ahol van, bomb�zz�k, vagy a haj�t, amin van, az a veszedelem fenyegeti, hogy a sz�l a parthoz csapja. Paula egy csoda, annyi szent. Pr�b�lja meg, bili�rdozzon vele egyszer. Karambolt. Majd megl�tja.

Kicsit k�s�bb Graham �s Bert csatlakoztak a l�nyokhoz a nappaliban. Graham a rag-time, a t�nc �s cseveg�s k�vetkez� �r�ja alatt egy pillanatig sem �rezte sz�nni valami elhagyatotts�g, hi�ny �rz�s�t �s azt a v�gyat, hogy a h�ziasszony valahogyan hirtelen �s v�ratlanul bel�pjen k�z�j�k a nyitott ajt�n.

Ezut�n nyergeltette az Altaden�t. Vele ment Bert egy Mollie nev� teliv�r kanca h�t�n. Graham k�t �ra hosszat tanulm�nyozta a telep tejgazdas�g�t �s pontosan �rkezett vissza, hogy megtartsa az el�re megbesz�lt tal�lkoz�t Ernestine-nel a tenniszp�ly�n.

A lunchn�l olyan s�v�rs�ggal foglalt helyet, amit nem lehetett teljesen er�s �tv�gya sz�ml�j�ra �rni �s hat�rozott csal�d�st �rzett, mikor a h�ziasszony nem jelent meg.

- Feh�r �jszak�ja van - gyan�totta Forrest Dick.

�s m�g p�r r�szlettel hozz�j�rult ahoz az el�ad�shoz, amelyet Bert tartott volt Paula szervezet�nek a norm�lis alv�sra val� alkalmatlans�g�r�l.

- K�rlek, m�r t�bb �ves h�zasok voltunk �s m�g sohasem l�ttam alva. Tudtam, hogy aludni is szokott, de sohasem l�ttam. Egyszer h�rom nap �s h�rom �jjel a szem�t sem h�nyta le �s az eg�sz id� alatt kedves �s vid�m maradt �s mikor v�gre elaludt, csak a kimer�lts�g miatt tudott aludni. Ez akkor volt, mikor a Tov�bb kik�t�tt a Carolina-szigetekn�l �s az eg�sz lakoss�g nekil�tott, hogy elkergessen benn�nket. Nem a veszedelem tette; nem volt ott semmi veszedelem. Hanem a zaj. Meg az izgalom. Paula nagyon intenz�ven �lte �t a dolgokat. �s csak mikor m�r �gysz�lv�n mindenen t�l voltunk, akkor l�ttam el�sz�r �letemben aludni.

A d�lel�tt folyam�n �j vend�g �rkezett, bizonyos Ware Donald, akivel Graham a lunchn�l tal�lkozott. �gy l�tszott, hogy mindenkit j�l ismer, mint aki sokszor vend�ge a nagy h�znak. Graham kih�mozta a besz�lget�sb�l, hogy ifj�kora ellen�re a Pacific-vid�k egy igen j�nev� heged�m�v�sze.

- Nagyon szerelmes Paul�ba - mondta Ernestine Grahamnek az eb�dl�b�l kimenet.

Graham �sszer�ncolta a szem�ld�k�t.

- �, Paula nem haragszik, - nevetett Ernestine - mindenki beleszeret, aki csak idej�n. � m�r megszokta. Roppant kedvesen tudja �szre nem venni a szimpt�m�kat, elsz�rakozik rajtuk �s a legjobbat hozza ki bel�l�k. Dick nagyszer�en mulat rajta. Nem lesz itt egy hete m�g �s maga is �gy lesz vele. Ha nem szeret bele, valamennyien p�ld�tlanul meg lesz�nk lepetve. Azonk�v�l ha nem szeret bele, megs�rti a Dick �rz�seit is. � az ilyet mag�t�l �rtet�d� dolognak tartja. M�r megszokta. �s ha egy szerelmes, b�szke f�rj megszokik ilyesmit, r�mesen rosszul esik neki l�tni, hogy a feles�g�t nem m�lt�nyolj�k.

- � istenem, ha ezt v�rj�k t�lem, akkor azt hiszem, k�nytelen leszek vele, - s�hajtott Graham - csakhogy �n azt, amit mindenki csin�l, �ppen az�rt gy�l�l�m, mert mindenki csin�lja. De h�t ha �gy szok�s, h�t �gy szok�s, rendben van. Igaz, hogy ilyen sok sz�p l�ny k�z�tt nagyon neh�z lesz a dolgom.

Nagy sz�rke szem�ben volt valami cs�fol�d� f�ny, ami annyira megkapta Ernestinet, hogy m�lyen belen�zett a f�rfi szem�be, r�j�tt, hogy mit csin�l, les�t�tte a pillant�s�t �s elpirult.

- A kis Theo is, az a tegnap esti k�lt�, eml�kszik, �gy-e, - fecsegett tov�bb azzal az �tl�tsz� c�lzattal, hogy kievick�ljen a zavar�b�l - �r�lten szerelmes Paul�ba. Hallottam, mikor Hancock Aaron valami szonett-ciklussal ugratta. Nem neh�z kital�lni, mi ihlette meg. �s Terrence, tudja, az az �r ember, az is sz�p csendesen szerelmes bel�. Musz�j nekik, nem tehetnek r�la. Maga el�t�li �ket?

- Forrestn�nek ez mind j�r - mondta Graham, b�r valahogyan rosszul esett neki, hogy a haszontalan fej�, �b�c�-rajong� epikureus anarchista, aki hivalkodik azzal, hogy heny�l �s m�s kenyer�n �l, szerelmes lehet az apr� asszonyba, ha mingy�rt sz�p csendesen is.

- Neki kij�r minden f�rfi ember csod�lata, - folytatta nyugodtan - keveset l�ttam m�g bel�le, de m�ris mondhatom, hogy nagyon jelent�keny �s v�gtelen�l b�jos asszony.

- F�ltestv�rem, - b�szk�lkedett Ernestine - pedig �gy-e el se lehet k�pzelni, hogy egy cs�pp k�z�s v�r is van benn�nk. � annyira m�s. � eg�sz m�s, mint ak�rmelyik Desten, mint ak�rmelyik l�ny, akit �letemben l�ttam, az igaz, hogy l�nynak nem is lehet mondani. Tudja, m�r harmincnyolc...

- Ejnye, kis cica... - sz�lt k�zbe Graham.

A csinos kis sz�ke meglepetve �s el�mulva n�zett r�, nyilv�n egy�ltal�ban nem �rtette a Graham f�lbeszak�t�s�t.

- Karmol a kis macska - mondta Graham tr�f�s rosszal�ssal.

- �, - ki�ltotta Ernestine - maga teljesen f�lre�rtett. Majd megl�tja, mi itt nagyon nyiltak vagyunk. Mindenki tudja, hogy Paula h�ny �ves. � maga szokta elmondani. �n is megmondom, tizennyolc vagyok, na h�t. �s most, ami�rt �gy viselte mag�t, meg fogja mondani, hogy maga h�ny �ves.

- Mint Dick - felelte Graham r�gt�n.

- � pedig negyven! - kacagott diadalmasan a kisl�ny. - Nem j�n �szni? Azt hiszem a v�z rettenetes hideg.

Graham a fej�t r�zta.

- Lovagolni megyek Dickkel.

A kis l�ny arca a tizennyolc esztend� nyilts�g�val borult el.

- Ja persze. Megint azok az �r�k�s m�tr�gy�k, meg domboldalfejt�sek, meg turbin�k...

- De mondott valamit Dick �t �r�r�l, meg f�rd�sr�l...

A l�ny arca vid�man felragyogott.

- Akkor tal�lkozunk a medenc�n�l. Ugyanaz a t�rsas�g bizonyosan. Paula is �t �r�ra mondta a f�rd�st.

Mikor egy hossz� �rk�d alatt elv�ltak, hogy Graham a toronyszob�ba menjen �s ott a lovagl�shoz �t�lt�zz�k, Ernestine meg�llt �s visszasz�lt:

- N�zze, Graham...

A f�rfi szolg�latk�szen visszafordult.

- Higyje el, nincs semmi sz�ks�g, hogy beleszeressen Paul�ba. �n azt �ppen csak �gy mondtam.

- Nagyon, nagyon fogok vigy�zni - mondta Graham �nnep�lyesen, de volt valami tr�f�s a szem�ben, mikor ezt kijelentette.

Mindazon�ltal meg kellett �llap�tania mag�ban, mikor ment a szob�ja fel�, hogy Forrest Paula b�ja, vagy ennek messzi, t�nd�ri cs�pjai m�r eljutottak a lelk�ig �s kezdenek k�r�je fon�dni. Nagyon j�l �rezte mag�ban, hogy sz�vesen lemondana most err�l a lovagl�sr�l, �s sz�vesebben volna egy�tt az asszonnyal, mint r�gi j� bar�tj�val.

Mikor kil�pett a h�zb�l �s a p�nyvakar�k fel� tartott a v�n t�lgyek al�, s�v�ran kutatott, nem l�tja-e a h�ziasszonyt. De csak Dick volt ott, meg a lov�sz, b�r az �rny�kban dobog� sok nyergelt l� lehet�s�gekkel kecsegtette. M�gis v�g�l Dick meg � egyed�l lovagoltak el. Dick kiv�lasztotta a lov�t: egy �l�nk, teliv�r pejcs�d�rt, h�t�n kis ausztr�liai nyereggel, oldal�n ac�lkengyellel, sz�j�ban egy zabl�val �s kett�s sz�rral.

- Nem tudom, mi a Paula programja, - mondta Forrest - eddig m�g nem b�jt ki, de k�s�bb mindenesetre �szni fog. Ott majd tal�lkozunk vele.

Graham �r�mmel �lvezte a lovagl�st, �mb�r nem egyszer rajtakapta mag�t, hogy a kark�t�-�r�j�t n�zi, vajjon mennyi id� van m�g h�tra �t �r�ig. Itt volt a juhok ell�si ideje �s �k egyik kar�m ut�n a m�sik mellett lovagoltak el. Hol egyik, hol m�sik sz�llt le a l�r�l l�bra �ll�tani ezeket a g�mb�ly�bbn�l g�mb�ly�bb �s nagyszer� Shropshire- �s Rambouillet-Merino-fajokat, amelyek annyira rem�nytelen�l az emberi szelekci� sz�rmaz�kai voltak, hogy sz�les h�tukr�l k�ptelenek voltak saj�t erej�kkel felk�szol�dni, ha elestek, �s gy�moltalanul kap�ltak n�gy l�bukkal az �g fel�.

- Alaposan dolgoztam, hogy kihozzam az amerikai merin�t; - mondta Dick - hogy megadjam neki a fejlett l�bat, az er�s h�tat, a j�l form�lt bord�t, a csontozatot. A r�gi hazai teny�szetnek nem volt meg a szil�rd v�za. �vegh�zban nevelt, manik�r�z�tt fajta volt az.

- Nagy dolgokat csin�lsz, - biztos�totta Graham - gondolj csak az idah�i sz�ll�tm�nyodra. Az mag�t�l besz�l.

Forrest Dick szeme csillogott, mikor felelt:

- Idah�n m�r t�l vagyok. Ak�rmilyen hihetetlen�l hangzik �s ak�rhogy bocs�natot k�rek a henceg�s�rt, Michigan �s Ohio mai nagy juhtelepei elb�jhatnak az �n kaliforniai teny�szt�s� Rambouillet-juhaim mellett. Vedd Ausztr�li�t. Tizenk�t �vvel ezel�tt eladtam h�rom ny�jat h�romsz�z doll�rj�val egy idevet�d�tt j�vev�nynek. Hazavitte �s megmutatta �ket, azt�n eladta ny�j�t ezer doll�rj�val �s n�lam rendelt m�g egy sz�ll�tm�nyt. Ausztr�lia sohasem fogja megb�nni, hogy a vil�gra j�ttem. �k ott azt mondj�k, hogy a lucerna, az art�zi kutak, a fagyasztott h�st sz�ll�t� haj�k �s Forrest gazdas�ga h�romszorozt�k meg a gyapj�- �s juhh�s-termel�st.

Visszamenet eg�szen v�letlen�l Mendenhallal, a l�teny�szt�si igazgat�val, tal�lkoztak. Ez elvitte �ket egy oldalt es� legel�r�szre, amelyet f�s szakad�kok has�tottak �t �s itt-ott t�lgyek �rny�koztak be, hogy megtekintsenek egy egy�ves m�nest, amely m�snap volt sz�tosztand� a Miramar-dombok magaslati legel�in �s kar�mjaiban. K�r�lbel�l k�tsz�zan voltak, durvasz�r�ek, korukhoz k�pest nagyok �s csontosak, most kezdtek vedleni.

- Nem t�mj�k �ket rendszeresen, - magyar�zta Forrest - de Mendenhall �r ut�nan�z, hogy ell�s�kt�l kezdve sohase szenvedjenek hi�nyt a teljes t�pl�l�kban. Fent a dombvid�ken, ahova mennek, a f�vet egy kis maggal egyens�lyozzuk nekik. Ett�l minden este �sszej�nnek az etet�n�l �s a csik�sok minden f�rads�g n�lk�l egy�tt tudj�k �ket tartani. A legutols� �t �v alatt csak mag�ba Oregonba �vente �tven darab k�t�ves cs�d�rcsik�t sz�ll�tottam. Tudod, hivatalosan elismert m�rk�juk van m�r. Azok fenn, �szaknak, tudj�k, mit vesznek. A port�k�m min�s�g�t m�r �gy ismerik, hogy ak�r l�tatlanban is v�s�rolnak.

- Sokat nevelsz nekik, mi? - k�rdezte Graham.

- L�thatsz eleget San Francisco ucc�in a t�rszekerek el�tt, az bizonyos - felelte Dick.

- �s Denver ucc�in - tette hozz� Mendenhall �r - �s Los Angeles ucc�in, �s... ugyan k�rem, k�t �vvel ezel�tt a nagy l��ns�g idej�n mi h�sz vagonra val� n�gy�ves her�ltet sz�ll�tottunk Chicag�ba, �tlagos s�lya nyolcsz�z kil� volt egynek. A k�nnyebbek �gy h�tsz�zat nyomtak, de �ssze tudtunk �ll�tani p�rokat kilencsz�zasokb�l is. Istenem, istenem, micsoda l��rak voltak abban az esztend�ben... az �gig �rtek az �rak.

Mikor Mendenhall �r ellovagolt v�konyl�b�, fej�t kapkod� Palomin�j�n, egy m�sik ember nyargalt hozz�juk, akit Dick Henessy �r, az �llatorvos gyan�nt mutatott be Grahamnek.

- Azt hallottam, hogy a nagys�gos asszony megn�zi a csik�kat - magyar�zta a gazd�j�nak - �s idelovagoltam, hogy megmutassam neki itt ezt a Szarvast. Egy h�ten bel�l lovagolhatja. Most melyiket nyergeltette?

- A Boh�cot - felelte Dick, mint aki v�rja a kritik�t. �s Hennessy �r kritik�ja �ppen olyan gyorsan k�vetkezett is, mint helytelen�t� fejcs�v�l�sa.

- Sose fogom helyeselni, hogy asszonyok teny�szcs�d�r�ket lovagoljanak. A Boh�c veszedelmes l�. M�g rosszabb. Leveszem a kalapomat a rekordja el�tt, de rosszindulat� �s fifikus. Sz�jkos�rral kellene lovagolni. Azt�n meg nagyon r�g�s. Nem tudom, hogyan lehet p�rn�t rakni a pat�ira.

- J�, j�, - csit�totta Dick - a feles�gem mark�t az�rt meg�rzi a l�nak a sz�ja...

- Ha a l� egy sz�p napon nem esik r� - d�rm�g�tt Hennessy. - Annyi biztos, hogy nagy k� esik le a sz�vemr�l, ha �tt�r itt erre a Szarvasra. Mert ez azt�n h�lgynek val� l�, minden a vil�gon, csak nem rosszindulat�. B�jos l�, igaz�n b�jos l�, �s a hanc�roz�sait is le fogja szokni. Az igaz, hogy mindig j�kedv� lesz �s sohasem fog lovagl�iskolai g�pp� romlani.

- H�t most indulhatunk - ind�tv�nyozta Forrest. - A feles�gemnek a Boh�cban is meglesz a maga j�kedv� lova, ha idehozza a csik�k k�z�. Tudod, - magyar�zta Grahamnek - ez az � birodalma. A nyerges lovak �s a k�nnyebb fajok az � keze al� tartoznak. Nagyszer� eredm�nyeket �r el. Magam sem �rtem. Mintha egy kisl�ny beszabadulna egy veszedelmes robbant�szerekkel telt k�s�rleti laborat�riumba, elkezden� az anyagokat az ismert m�don �sszevissza keverni �s sokkal er�sebb vegy�leteket hozna ki, mint a nagyszak�ll� vegy�szek.

A h�rom f�rfi egy kilom�tert v�gtatott toronyir�nyt, azt�n nekiv�gtak egy szakad�knak, amelyben a tavaszi olvad�s cs�rgedezett, azt�n kijutottak egy d�slegel�j�, messzi, hull�mos fens�kra. Graham els� pillant�sa sok k�v�ncsi tekintet� egy�ves �s m�sodf�ves csik� h�tter�re esett, el�tt�k k�z�pen ott l�tta a h�ziasszony�t a Boh�c nev� ragyog� teliv�r pejnek a h�t�n, a l� h�ts� l�baira �gaskodott, els� l�baival a leveg�t kap�lta �s �lesen nyihogott. �k visszafogt�k a kant�rsz�rat �s figyelt�k.

- Egyszer nagyon megj�rja, - mondta bossz�san az �llatorvos - ez a Boh�c nem megb�zhat� l�.

De ebben a pillanatban Forrest Paula, �szre sem v�ve a k�z�ns�get, er�sen r�ki�ltott a l�ra �s er�sen belev�gta az �les sarkanty�t a l� selymes oldal�ba. Az �llat vissza�llt a n�gy l�b�ra �s mozg�konyan, dobogva egy helyben maradt.

- J�tszol a t�zzel? - tett neki alig �rezhet� szemreh�ny�st Dick, amint h�rman odalovagoltak.

- �, elb�rok vele - lehelte Paula �sszeszor�tott fogai k�z�tt, Boh�c pedig h�tracsapva a f�l�t, gonoszul villog� szemmel harap�sra vicsor�totta a fog�t. A harap�s veszedelmes is lehetett volna a Graham l�b�ra, de Paula hirtelen a nyaka k�z� csapott a l�nak, elr�ntotta a fej�t �s mind a k�t sarkanty�t beleeresztette az oldal�ba.

Boh�c megremegett, nyihogott �s egy percig nyugton maradt.

- Ez a r�gi n�ta, - nevetett Dick - a feh�r ember n�t�ja. Paula nem f�l a l�t�l �s a l� ezt tudja. A lovas m�resre tan�tja, kiszor�tja bel�le az er�szakoss�got �s megtan�tja, hogy mit kell er�szak alatt �rteni istenigaz�ban.

Am�g ott �lltak �s n�zt�k, k�szen arra, hogy ott hagyj�k a maguk lov�t, ha a Paul��val baj van, Boh�c h�romszor pr�b�lt meg toporz�kolva f�ll�zadni �s Forrest Paula, aki gondosan, �gyesen kezelte a zabl�t, h�romszor v�gta sarkanty�it a l� bord�i k�z�, m�gnem az �llat izzadva, habt�l nedvesen, d�h�sen meg nem adta mag�t.

- A feh�r embernek mindig ez volt a rendszere, - filozof�lt Dick, mialatt Grahamet a bestia-leig�z� asszonyka ir�nti izgalmas �s borzong� csod�lat �rz�se fogta el - a feh�r ember szerte az eg�sz vil�gon t�ltett a vadak vads�g�n, t�lravaszkodta, t�lskalpolta, t�lkegyetlenkedte, t�lette �ket. Igen, t�lette. Fogadni merek, hogy a feh�r ember v�gs� sz�m�t�sban t�bbet megevett a genus hum�numb�l, mint amennyit a vadember v�gs� sz�m�t�sban megevett.

- J� napot, - k�sz�nt Paula a vend�gnek, a f�rj�nek �s az �llatorvosnak - azt hiszem, elint�ztem v�gre. N�zz�k a csik�kat. Vigy�zzon ennek a l�nak a sz�j�ra, Graham. F�lelmes t�mad�. Maradjon egy kicsit messze t�le, akkor megmenti a saj�t l�b�t �regkor�ra.

Hogy a Boh�c nyilv�nos engedetlens�g�vel �gy k�szen voltak, most meg a csik�kat sz�llta meg valami gonosz szellem, amely vad nyargal�sra k�sztette �ket. Rohantak �s tomboltak a z�ld gyepen, m�gnem �jra k�v�ncsis�g fogta el �ket, visszasereglettek, meg�lltak b�mulni, azt�n egy k�l�n�sen szemtelen pejcsik� vezet�se alatt f�lk�rbe tolongtak a lovasok el�tt �s f�rg�n hegyezt�k a f�l�ket.

Graham el�sz�r alig vette �szre a csik�kat. Proteuszi h�ziasszony�t l�tta az �j szerepben. �s mikor a nagyszer�, izzad�, leig�zott �llatot n�zte, amelyet az asszony megf�kezett, ezt mondta mag�ban: vajjon sohasem lesz v�ge az �jabb �s �jabb szerepek sor�nak? Hegyi Fick� a nagys�ga ellen�re is szel�d kis h�zi�llat volt ehez a nyihog�, harap�, r�g� Boh�choz k�pest, aki a leglelkesebb, legszesz�lyesebb teliv�r minden leglelkesebb gonoszs�g�t t�rta napvil�gra.

- N�zz oda, - s�gta Paula Dicknek, hogy a szemtelen pejcsik�t meg ne riassza - nem csod�s �llat? Ez�rt dolgoztam.

Majd Grahamhez fordult:

- Mindig van benn�k valami hiba, valami kis t�k�letlens�g. A legjobb esetben csak megk�zel�tik a t�k�letest. De ez t�k�letes. N�zze meg. Szinte olyan kit�n�, amilyet valaha egy�ltal�ban produk�lni tudok. Az apja a Nagyfej�, ha a l�teny�szt�si regiszter�nket ismeri. Hatvanezer doll�r�rt kelt el, mikor megrokkant. Mi b�relt�k teny�szt�sre. Ez a csik� a m�n egy esztendej�nek egyetlen csikaja. De meg is n�zheti. Ez azt�n l�bsz�r, ez azt�n t�d�. Ami az anyj�t illeti, b�ven v�logathattam olyan kanc�k k�z�tt, amelyek meg�t�tt�k a regiszter m�rt�k�t. Az � anyja nem �t�tte meg, de m�gis r� esett a v�laszt�som. Meg�talkodott v�n kisasszony volt, de az egyetlen m�lt� kanca Nagyfej�h�z. Ez a csik� az els� csikaja �s tizennyolc �ves volt, mikor ellette. De �n tudtam a magam dolg�t. Csak r� kellett n�znem Nagyfej�re �s a kanc�ra, ennek �gy kellett lenni.

- Az anyja f�lv�r volt - magyar�zta Dick.

- De a m�sik r�szr�l eg�sz sor Morgan-l� volt az �se - tette hozz� r�gt�n Paula - �s a h�t�n v�gig megvolt a muszt�ng-vadl� cs�kja. Ezt a csik�t Nimf�nak fogjuk h�vni, hi�ba nem jut be a regiszterbe. Ez lesz az els� makul�tlan, t�k�letes h�taslovam, tudom biztosan, olyan, amilyet szeretek, az �lmom, amely v�gre megval�sult.

- A l�nak n�gy l�ba van, - jelentette ki jelent�sen Hennessy �r - minden sark�n egy.

- �s �t vagy h�tf�le j�r�m�dja - tette hozz� k�nnyed�n Graham.

- De �n nem szeretem azokat a sokj�r�s� Kentucky-lovakat, - mondta gyorsan Paula - legfeljebb s�tatereken. Kaliforni�ban, durva utakon, hegyi �sv�nyeken, meg miegym�s, �n a gyors l�p�st szeretem, a r�kal�p�st, azt a hossz�t, amely elny�lik sim�n a talaj felett, vagy a nem t�lhossz�, sima galoppot. Meg term�szetesen a szorosra fogott k�nny� kentert. De ezt nem tartom k�l�n j�r�m�dnak, ez nem egy�b, mint a sz�l vagy a rossz talaj k�vetelm�nyeihez reduk�lt hossz� l�p�s.

- Gy�ny�r� - csod�lta Dick melegen szeml�l� szemmel a szemtelen pejcsik�t, amely vakmer�en k�zel volt a megt�rt Boh�c remeg� �s t�gult orrlyuk� fej�hez �s �l�nken szagl�szta.

- Jobb szeretem, - jelentette ki Paula - ha a magam lovai majdnem teliv�rek, mintha mind teliv�rek. A versenyl�nak megvan a maga helye a gyepen. Puszt�n lovagl�si c�lokra t�ls�gosan specializ�lva van.

- Pomp�s p�ros�t�s, - mondta Hennessy �r, a Nimf�ra mutatva - el�g r�vid a fut�shoz �s el�g hossz� a hossz� l�p�shez. Megvallom, nem nagyon hittem ebben a keresztez�sben. De nagyszer� �llat s�lt ki bel�le, azt el kell ismerni.

- Kisl�nykoromban nem voltak lovaim, - mondta Paula Grahamnek - �s hogy most nemcsak vannak lovaim, hanem a magam sz�ve v�gya szerint teny�szthetem �s fejleszthetem �ket, az olyan j�, hogy tal�n nem is lehet igaz. N�ha nem is tudom elhinni. Ki kell lovagolnom �s meg kell n�znem �ket, hogy megbizonyosodjam.

Forrest fel� ford�totta a fej�t �s a szem�t h�l�san emelte r�. Graham megfigyelte, hogy egy hossz� f�lpercig n�znek egym�s szem�be. Tiszt�n l�tta, mennyire �r�l Forrest a feles�ge �r�m�nek, fiatalos lelkesed�s�nek �s �letkedv�nek. Szerencs�s fick�, - gondolta r�la Graham �s ezzel nem a h�zigazd�ja �ri�si f�ldbirtok�t, annak siker�t �s t�k�letess�g�t �rtette, hanem ennek a csodan�nek a birtok�t, aki ilyen egyenrang�an �s meg�rt�en tudott az ura szem�be n�zni.

Hitetlen�l latolgatta az Ernestine �ll�t�s�t, hogy Paula harmincnyolc �ves. Az asszonyka a csik�k fel� fordult �s lovagl�korb�cs�val egy fekete egy�vesre mutatott, amely ott legel�szett a tavaszi gyepen.

- N�zd meg ezt az egyenes keresztcsontot, Dick, �s ezeket az �get�sre val� cs�d�ket. El�gg� k�l�nb�znek a Nimfa hossz� csukl�it�l, �gy-e, Graham? De �n �ppen ezt akartam.

Egy kicsit nevetett, nagyon kis bossz�s�ggal a hangj�ban.

- Az anyja ragyog� aranypej volt, szinte ak�r egy �j h�szdoll�ros �s �n �gy szerettem volna egy p�r csik�t t�le, ugyanolyan sz�n�t, csak a magam dics�s�g�re. H�t azt bizony nem mondhatom, hogy siker�lt, pedig egy nagyszer� aranypej �get�-m�nnel p�ros�tottam. Ez a jutalmam, ez a fekete. �s v�rjon csak, majd a teny�szkanc�kn�l meg fogja l�tni a m�sikat. �des testv�re ennek �s mahag�nibarna. Mekkor�t csal�dtam.

Azt�n k�t egy�tt legel�sz� meggypejt p�c�zett ki.

- Ez k�t Guy Dillon-ivad�k, tudja, Don Dillonnak a testv�re. K�t k�l�nb�z� kanc�t�l sz�rmaznak, az anyjuk nem volt ugyanaz a meggypej-�rnyalat. Nem kit�n�en illenek egym�shoz? Mind a kett�nek a sz�re a Guy Dillon�.

Elind�totta megzabol�zott lov�t. Csendesen elmell�zte a m�nes sz�rny�t, nehogy megriassza �ket. De n�h�ny csik� fut�snak eredt.

- N�zd! �t k�z�l�k huz�-l�! N�zd, hogy emelik az el�ls� l�bukat, mikor futnak.

- S�lyosan csal�dni fogok, - mondta elismer�en Dick - ha nem hozol ki bel�l�k egy d�jnyertes n�gyesfogatot.

�s megint felragyogott az a h�l�s n�z�s, amely rosszul esett Grahamnek, mikor �szrevette.

- Kett� k�z�l�k nehezebb kanc�t�l val�, l�tod, az ott a k�z�pen �s az a m�sik a bal sz�l�n, azt�n ott az a m�sik h�rom, azokb�l ki lehet v�lasztani a gyepl�st �s az ostorhegyest. Egy apam�n, �t k�l�nb�z� kanca, ebb�l egy �sszeill�, egyens�lyozott n�gyes, �t k�z�l v�lasztva, ugyanabb�l az �vj�ratb�l, h�t ez csak hihetetlen szerencse?

Gyorsan Hennessy �rhoz fordult:

- N�zz�k csak azokat, amiket p�l�-p�niknak fogunk eladni a k�t�vesek k�z�l. M�r kiv�laszthatja �ket.

- Ha Mendenhall el nem adja kerek ezer�tsz�z�rt azt a fak�t, - mondta n�vekv� lelkesed�ssel az �llatorvos - akkor a p�l� kiment a divatb�l. Rajtuk tartottam a szememet. Ott az a vil�gos aranypej. Tetszik eml�kezni, hogy kezdett visszamaradni. H�t nem kell annak csak m�g egy esztend� �s... ni, hogy l�p... hogy fordul... egy teh�nb�rnyi ter�leten? Meg fog tudni fordulni egy ez�stdoll�ron! Csak egy esztendei nevel�s kell neki �s a nemzetk�zi versenyen val�s�gos sz�nh�z lesz. Tess�k r�m hallgatni. Kezdett�l fogva hittem ebben a l�ban. Ne is �lljunk sz�ba azzal a burlingamei n�ps�ggel. Ha k�sz a l�, tess�k egyenesen keletre k�ldeni.

Paula b�longatva hallgatta Hennessy �r v�lem�ny�t, �s annak a b�s�ges fiatal �letnek a szeml�let�ben, amely r� volt b�zva, a szeme egy�tt csillogott melegen a Hennessy �r szem�vel.

- Az�rt mindig rosszul esik, - vallotta meg Grahamnek - mikor ilyen gy�ny�r� �llatokat elad az ember, hogy olyan kor�n kieresztj�k a vil�gba.

Annyira elmer�lt az �llatokban, hogy amit mondott, abban nem lehetett szenvelg�st vagy p�zt keresni. Dick �rezte, hogy az asszonyka v�lem�nyeit Graham el�tt m�ltatnia kell.

- �n, amilyen szam�r vagyok, �tr�ghatom magam egy eg�sz l�teny�szt�si k�nyvt�ron �s k�nl�dhatom �s vesz�dhetem a Mendel-t�rv�nnyel, m�g belesz�d�l�k. A tehets�g - �. Neki nem kell szab�lyzatokat tanulni. A maga boszork�nyos, intuit�v m�dj�n egyszer�en tudja. Nem kell neki egy�b, mint hogy szemm�rt�kre j�l megn�zzen egy csom� kanc�t, a kez�t egy kicsit v�gigh�zza a h�tukon, egy kicsit k�r�lkutasson, m�g kivad�ssza a megfelel� m�neket, - akkor azt�n k�r�lbel�l megkapja, amilyen eredm�nyt akar. Kiv�ve a sz�nt. Mi, Paula?

Az asszonyka nevetve mutatta a fogait, mikor saj�t mag�n nevetett. Nevetett Hennessy �r is. �s Dick folytatta:

- N�zd meg azt a csik�t. Mindny�jan tudtuk, hogy Paul�nak nincs igaza. De n�zd meg. Paula egy rozzant �reg teliv�rb�l, amelyiket v�ns�g�re m�r ki akartunk selejtezni, mintaszer� teny�szcs�d�rt nevelt. Kapott t�le egy csik�t. Ezt visszap�ros�totta teliv�rrel. Ebb�l kapott egy kanc�t, azt megint teliv�rrel p�ros�totta, csuny�n r�c�folt minden j�vend�l�s�nkre, �s n�zz oda, n�zd csak meg: vil�grasz�l� p�l�-p�nit hozott ki. Egy dolog miatt le kell venn�nk Paula el�tt a kalapot: a kiv�logat�sn�l nem hagyja mag�t a rendes n�i szentimentalizmust�l vezettetni. �, el�g j�zan hozz�. �ppen olyan hat�rozott, mint ak�rmelyik f�rfi, mikor arr�l van sz�, hogy a nem kiv�natosat el kell dobni �s meg kell csin�lni a c�lnak megfelel� kiv�laszt�st. De a sz�nnek m�g nem ura. Itt cs�d�t mond a tehets�ge. Mi, Paula? M�g egy kicsit tov�bb kell dolgoznod Duddyval �s Fuddyval a magad dics�s�g�re. Err�l jut eszembe, hogy van Duddy?

- L�bra kapott, - felelte Paula - h�la Hennessy �rnak.

- Nem komoly, - tette hozz� az �llatorvos - mind�ssze egy kicsit kiesett a t�pl�lkoz�si ker�kv�g�sb�l. A lov�sz ijeds�ge nagyobb volt, mint maga a baj.XIII. FEJEZET.

A csik�legel�t�l az uszod�ig Graham a h�ziasszony�val besz�lgetett. Olyan k�zel lovagolt mellette, amennyire ezt a Boh�c vad magatart�sa megengedte. Dick �s Hennessy el�l mentek m�lyen elmer�lve gazdas�gi dolgokba.

- Az �lmatlans�g mindig k�l�n nyeregs�lya volt az �letemnek, mondta Paula, mik�zben megcsiklandozta sarkanty�j�val a Boh�cot, hogy az ism�t fenyeget� h�bor�s�gnak elej�t vegye - de kor�n megtanultam, hogy az izgalmat ne hagyjam r��lni az idegeimre �s a s�ly�t az agyamra. Val�s�ggal �gy van, hogy kor�n r�j�ttem: k�l�n �letm�k�d�st csin�ltam bel�le �s sz�rakoz�st tal�ltam benne. Ez volt az egyetlen m�dja, hogy f�l�je kerekedjem valaminek, amir�l tudtam, hogy makacskodni fog, am�g �n makacskodom. Tudja a m�dj�t, - persze hogy tudja - hogyan kell kiker�lni egy �rv�nyb�l?

- Hogyne, nem szabad ellene dolgozni, - felelte Graham. Az asszonyka orc�inak sug�rz� sz�n�t n�zte �s azokat a pici verejt�kgy�ngy�ket, amelyek makrancos lov�val folytatott folytonos k�zdelm�b�l fakadtak. Harmincnyolc! Vajjon nem f�llentett-e Ernestine? Forrest Paul�t huszonnyolcnak sem n�zte volna az ember. Arcb�re egy le�ny arcb�re volt, olyan finom-p�rus� �s �ttetsz�, mint a le�nyok�.

- Nagyon helyes, - mondta az asszony - nem szabad ellene dolgozni. Bele kell egyezni, ahogy ler�ntja �s felr�ntja az embert, vele egy�tt kell dolgozni, hogy kijussunk a leveg�re. Erre a fort�lyra Dick tan�tott. Ugyanez �ll az �lmatlans�gra. Ha k�zvetlen esem�nyek izgalma nem enged bejutni �lomorsz�gba, engedek neki, �s igy a zavar� �rv�nyekb�l hamar�bb el�rkezem az �ntudatlans�gba. R�viszem a tudatomat, hogy a legk�l�nb�z�bb sz�gletekb�l �jra meg �jra v�gigszeml�lje �s v�gig�lje azokat a dolgokat, amelyek az �ntudatlans�gt�l visszah�znak. Vegy�k p�ld�ul a tegnapi f�rd�si esetet Hegyi Fick�val. M�ra virrad� �jszaka �gy �ltem �t, mintha a val�s�gban �t�ltem volna. Azt�n �t�ltem mint n�z�, mint ahogy a l�nyok l�tt�k, mint ahogy maga l�tta, mint ahogy a cowboy l�tta �s legkiv�lt mint ahogy az uram l�tta. Azt�n megkompon�ltam festm�nynek, sok k�pet csin�ltam bel�le, minden szemsz�gb�l, a k�peket k�pzeletben megfestettem, ber�m�ztam, felakasztottam, azt�n mint n�z� megtekintettem, mintha az eg�szet el�sz�r l�ttam volna. Azt�n bele�ltem magam minden rend� �s rang� n�z�k hely�be, savany� v�nkisasszonyokt�l �s biedermeyer-emberekt�l kezdve intern�tusi kisl�nyokig �s ezer �v el�tti g�r�g fi�kig. Azt�n az eg�szet megkompon�ltam, elzongor�ztam �s elk�pzeltem, hogyan j�tssz�k el nagy zenekarok �s jazz-bandek. Eld�doltam, megverseltem epikusan, l�rikusan, komikusan, azt�n, persze neh�z �s hossz� id� mulva, elaludtam a kell�s k�zep�n �s nem tudtam, hogy aludtam, csak mikor ma d�li tizenkett�kor fel�bredtem. Mikor legutolj�ra hallottam az �r�t, hatot �t�tt. Hat �r�t aludni egyhuzamban, ez az alv�si lutrin a legnagyobb kvintern� nekem.

Mire ezt befejezte, Hennessy �r ellovagolt egy kereszt�ton �s Forrest Dick visszamaradt, hogy a feles�ge m�sik oldal�n szerepeljen lovagul.

- Tartasz egy j� fogad�st, Evan? - k�rdezte.

- El�bb szeretn�m tudni, mir�l van sz�.

- Szivart teszek szivar ellen, hogy az uszoda medenc�j�ben t�z percen bel�l nem tudod megfogni Paul�t... nem, mondjunk ink�bb �t percet, mert eml�kszem, hogy nem vagy rossz �sz�.

- Kedvezz neki egy kicsit, - mondta Paula nagylelk�en - t�z perc hal�lra f�rasztja.

- Csakhogy te nem ismered �t - intette Dick - �s nem �red meg nekem a szivarokat. �n mondom neked, hogy nem rossz �sz�. Kanaka-t�rzsbelieket is elhagyott, �s te tudod, hogy ez mit jelent.

- Akkor tal�n jobb lesz, ha meggondolom. K�pes r�ms�zni egy megsemmis�t� temp�t, m�g miel�tt v�glegesen startoltam volna. Mes�ld el, mit tud, milyen d�jakat nyert.

- Csak egyet mondok el. A Marquesas-szigeteken m�g ma is emlegetik. Az 1892-es nagy ork�n idej�n t�rt�nt. Negyven�t �ra alatt huszonk�t kilom�tert tett meg, �s csak � meg egy t�rsa �rtek partot. Pedig mind kanak�k voltak. � volt az egyetlen feh�r ember k�z�tt�k. M�gis kib�jt�lte �s legy�rte az utols�t is k�z�l�k...

- De azt mondod, volt m�g egy - szak�totta f�lbe Paula.

- Az n� volt, - felelte Dick - az utols� kanaka megfulladt.

- �s a n� feh�r n� volt? - firtatta Paula.

Graham gyorsan r�pillantott. Paula az ur�hoz int�zte a k�rd�st, de a feje �sszefordult a Graham�val. A f�rfi n�z�se tal�lkozott az asszony egyenes, k�rd� n�z�s�vel. Hasonl� egyeness�ggel �llotta a n�z�st, mikor felelt:

- Kanaka n� volt.

- S�t kir�lyn�, ha �gy tetszik, - tette hozz� Dick - az �si f�n�ki t�rzsb�l sz�rmaz� kir�lyn�. � volt Huahoa kir�lyn�je.

- A fejedelmi v�r adott neki er�t, hogy t�ltegyen a bensz�l�tteken, - k�rdezte Paula - vagy maga seg�tett neki?

- Ink�bb �gy mondan�m, hogy utols� lehelletig egym�snak seg�tett�nk, - felelte Graham - r�vid �s hossz� id�k�z�kben felv�ltva voltunk �nk�v�letben. Egyszer egyik, m�sszor m�sik, ennyi volt az eg�sz. Alkonyatkor �rt�nk partot, vagyis egy szirtfalat, amelyet hatalmas d�lkeleti passz�tszelek hull�mver�se csapkodott. A kanaka n� csipkedett �s r�ngatott a v�zben, hogy eszm�letre t�r�tsen. Tudja, �n ki akartam menni, �s ez egyenl� lett volna a hal�llal. � nagynehezen meg�rttette velem, hogy tudja t�j�kozni mag�t, hogy az �ramlat a part ment�ben nyugatnak halad �s k�t �r�n bel�l olyan helyre dob benn�nket, ahol f�ldre l�phet�nk. Esk�sz�m, hogy ez alatt a k�t �ra alatt hol aludtam, hol el�jultam. �s esk�sz�m, hogy mikor v�letlen�l eszm�letre �bredtem, �s �szrevettem, hogy a hull�mver�s b�g�se megsz�nt, akkor � eszm�letlen volt: vagy aludt, vagy el�jult. Most rajtam volt a sor, hogy eszm�letre r�ngassam �s csipkedjem. M�g h�rom �r�ig tartott, m�g a homokra jutottunk. Ott aludtunk, ahol kikecmeregt�nk a v�zb�l. M�snap reggel az �get� naps�t�s k�lt�tt fel benn�nket, valami vadban�nf�k �rny�k�ba vonszoltuk magunkat, ott ihat� vizet tal�ltunk �s aludtunk tov�bb. �jszaka volt, mikor megint fel�bredtem. Megint ittam egyet �s egyhuzamban aludtam reggelig. � m�g akkor is aludt, mikor a szomsz�d v�lgyb�l egy vadkecsk�re vad�sz� kanaka-csapat ker�lt el� �s megtal�lt benn�nket.

- �mb�r t�ltett�l egy v�zbe veszett bensz�l�tt t�rsas�gon �s ki lehett�l mer�lve, fogadni mern�k, hogy te seg�tett�l ink�bb a n�nek - mondta Dick.

- �r�kk� h�l�s kellett, hogy legyen mag�nak; - mondta Paula kih�v�an, szembe n�zve Grahammel - hogy nem volt fiatal, hogy nem volt sz�p, hogy nem volt egy aranybarna fiatal istenn�, azt nekem ne is mondja.

- Az anyja Huahoa kir�lyn�je volt, - felelte Graham - az apja egyetemet v�gzett ember volt �s angol gentleman. Mind a ketten a v�zbe vesztek menek�l�s k�zben �s Nom�r maga lett a kir�lyn�. Csakugyan fiatal volt. Sz�p is volt, mint ahogy a vil�gon ak�rhol ak�rmelyik n� sz�p lehet. H�la az apja sz�n�nek, nem volt aranybarna. Aranys�rga volt. De bizonyosan hallotta a hist�ri�j�t...

Meg�llt �s k�rd�en n�zett Dickre, aki nemet intett. A k�zeli �l�s�v�ny m�g�l �rkez� l�rma, kiab�l�s �s loccsan� v�z zaja hirdette, hogy ott vannak az uszod�n�l.

- Egyszer majd elmondja nekem a t�rt�net folytat�s�t - mondta Paula.

- Dick tudja. Csud�lom, hogy nem mes�lte.

Paula v�llat vont.

- Tal�n nem �rt r�, vagy sose j�tt sz� r�la.

- Tudja Isten, el�gg� elterjedt hist�ria, - nevetett Graham - mert tudja meg, hogy valaha egyszer morganatikus, vagy hogy nevezzem, kir�lya voltam a kannib�l szigeteknek, vagy legal�bb is egy polin�ziai sziget paradicsom�nak...

�s z�rad�kul, mialatt leugrott a lov�r�l, vid�man d�dolta:

A k�k vizeken,
Op�l partokon,
A mahimi f�k rejtek�n...

Paula folytatta a dal egy m�sik sor�val:

Feh�r pillang� indasz�ron,
M�hecske ny�l� l�her�n...

�s am�g d�dolt, Boh�c egy hajsz�l h�j�n belemart a l�b�ba. Sarkanty�val utas�totta rendre �s megv�rta Dicket, aki f�ldre seg�tette, azt�n a lovat kik�t�tte.

Wainwright Bert a tizen�tm�teres nagy trambulin tetej�r�l kiab�lt le:

- Szivarba! Benne vagyok! Nem tudja megfogni! Egy pillanat, r�gt�n j�v�k!

J�tt is olyan fejessel, amely professzionist�t�l is sz�p lett volna �s a l�nyokt�l tapsol� elismer�st v�ltott ki.

- Csinos ugr�s volt, nagyon sz�p egyens�lyban volt tartva - mondta neki Graham, mikor megint kibukkant a v�zb�l.

Bert �gy szeretett volna tenni, mintha a dics�ret nem �rdekeln�, de ez nem siker�lt neki, enn�lfogva, hogy t�less�k rajta, a fogad�sra terelte a sz�t.

- Nem tudom, milyen �sz� maga, Graham, - mondotta - de �n a Dick szivarjaiban benne akarok lenni.

- �n is! �n is! - ki�ltott�k karban Ernestine, Lute �s Rita.

- Fogadok kand�rozott cukorba, keszty�be, - tette hozz� Ernestine - vagy amibe csak mer.

- De �n sem ismerem a nagys�gos asszony rekordjait, - vetette ellen Graham, miut�n minden fogad�st �llott - mindenesetre, ha �t perc alatt...

- T�z, - mondta Paula - t�z perc. �s az uszoda k�t ellenkez� v�g�r�l startolunk. Rendben van? B�rmilyen �rint�s nyert.

Graham hallgatag elismer�ssel szeml�lte v�gig h�ziasszony�t. Nem azt a sima feh�rselyem f�rd�ruh�t vette fel, amit nyilv�n csak n�i t�rsas�gban hordott f�rd�shez, hanem egy m�sikat, amely kac�ran ut�nozta a legfrissebb divatot: a f�rd�koszt�mje majdnem a v�zzel azonos sz�n�, vil�gosk�k-z�ld changeant selyemb�l k�sz�lt, a szoknya �ppen t�rden fel�l �rt �s Graham �jra l�tta ezeknek a t�rdeknek a g�mb�ly�s�g�t, - l�b�ra hasonl� sz�n� harisny�t h�zott �s keresztszalagokkal megk�t�tt pici f�rd�cip�t, fej�re eleven kis f�rd�sapk�t tett, amely �ppen olyan eleven volt, mint �, mikor �t perc helyett t�zhez ragaszkodott.

Wainwright Rita tartotta az �r�t, mialatt Graham �tment az �tvenm�teres medence m�sik oldal�ra.

- Paula, - mondta int�en Dick - ha nem vigy�zol, baj lesz. Graham Evan val�s�gos halember.

- �n pedig fogadni mern�k, - hencegett a loj�lis Bert - hogy Paula a szelel�lyuk n�lk�l is fittyet h�nyna neki. �s fogadni mern�k, hogy Paula ugrani is jobban tud.

- Akkor el is veszten�d a fogad�st, - felelte Dick - l�ttam Huaho�ban azt a szikl�t, ahonnan leugrott. Az � ideje ut�n �s Nom�r kir�lyn� hal�la ut�n j�rtam ott. Az ugr�s idej�n m�g nagyon fiatal volt Graham, huszonk�t �ves mind�ssze. De ehez az ugr�shoz fiatalnak is kellett lennie. A Pau-Wi szikla tetej�r�l ugrott le. H�romsz�gel�ssel ki lehetett sz�m�tani, hogy a szikla harminckilenc m�ter magas. �s nem is ugorhatott szab�lyos, j�l kivitelezett fejest, mert k�t alantabb kiugr� sziklafokot is ki kellett ker�lnie, m�g a leveg�ben volt. A kanak�k hagyom�nyai szerint a k�t kiugr� fok k�z�l a magasabbik volt az a pont, ahonnan a legkit�n�bb kanak�k embereml�kezet �ta le mertek ugrani. H�t � leugrott a cs�csr�l. Megjav�totta a hagyom�nyt. � maga fog hagyom�ny maradni, m�g Huaho�ban kanak�k �lni fognak... L�gy k�szen, Rita. Ha a m�sodpercmutat� a hatvanhoz �r, startoltass.

- Szinte sz�gyen egy ilyen kiv�l� �sz�t tr�kk�kkel becsapni - mondta bizalmasan Paula, mialatt szembe n�zett a medence t�loldal�n �ll� ellenfel�vel �s mind a ketten a jelad�st v�rt�k.

- Lehet, hogy megcs�p, miel�tt a tr�kk�dh�z jutsz - intette megint Dick. Azt�n mintegy agg�dva egy kicsit, Berthez fordult: - J�l m�k�dik a szelel�? Mert ha nem, akkor Paul�nak lesz �t kellemetlen m�sodperce, m�g kijut onnan.

- Minden rendben, - biztos�totta Bert - magam ott j�rtam. A szelel� m�k�dik. Annyi leveg� van, amennyi kell.

- K�sz? - ki�ltotta Rita. - Mehet!

Graham �gy sz�guldott a medence innens� v�ge fel�, mint egy versenyfut�, Paula pedig a nagy trambulin fel� rep�lt. Mikor a k�l�nb�z� magass�g� ugr�deszk�kkal ell�tott trambulin legtetej�re �rt, Graham keze-l�ba m�r rajta is volt az als� keresztl�cen. �s mikor Graham f�lig fel�rt a faalkotm�nyon, Paula ugrani k�sz�lt. Ezzel arra k�sztette az �ld�z�t, hogy abbahagyja a m�sz�st, a h�t m�teres ugr�deszk�n meg�llapodj�k �s ugr�sra k�szen legyen, ha Paul�t k�vetni kell a v�zbe. De Paula lekacagott r� �s nem ugrott.

- M�lnak a percek, - kiab�lta Ernestine - az id� dr�ga!

Mikor Graham megint m�szni kezdett felfel�, Paula megint meg�ll�totta f�l�ton a sz�nlelt ugrani k�sz�l�ssel. De Graham nem sokat fecs�relte az idej�t. Elt�k�lten nekiv�gott �s Paula hi�ba j�tszotta az ugrani k�sz�l� testhimb�l�st, nem tudta meg�ll�tani. Igyekezett felfel�, hogy el�rhesse a t�zm�teres ugr�deszk�t, miel�tt m�g Paula leugrott. �s Paula sokkal okosabb volt, semhogy t�tov�zott volna. Leugrott. Fej�t h�traszegte, karj�t behajl�totta, kez�t szorosan a mell�hez fogta, l�bsz�rait egyenesen egym�shoz szor�totta. A teste v�zszintesre fordult a leveg�ben, amint �velve zuhant le �s el a trambulint�l.

- �, Kellermann Annette! - hangzott fel Wainwright Bert lelkes, csod�l� ki�lt�sa.

Graham abbahagyta a m�sz�st, hogy az ugr�s t�k�letess�g�t megfigyelje. L�tta, amint az asszonyka valamivel a v�z sz�ne el�tt el�re szegi a fej�t, kiegyenes�ti a karjait �s �sszeteszi a kez�t, hogy �vet form�ljon a feje el�tt �s igy megv�ltoztatva a teste egyens�ly�t, a v�zszintesb�l �tmenjen a hib�tlan v�zhas�t� sz�gbe.

Abban a pillanatban, ahogy a v�zbe �rt, Graham kihajlott a t�zm�teres ugr�deszk�n �s v�rt. Ebb�l a magass�gb�l ki tudta venni a v�z sz�ne alatt a Paula test�t, amint teljes temp�val �szik a medence m�sik v�ge fel�. �s csak ekkor ugrott. B�zott benne, hogy ut�l�ri. Er�s, hossz� fejest ugrott, h�t m�terrel t�volabb �rt vizet, mint a Paula ugr�sa.

De amint Graham a v�zbe �rt, Dick k�t nagy lapos k�vet mer�tett a v�zbe �s �ssze�t�gette �ket. Ez volt a jelad�s Paula sz�m�ra, hogy v�ltoztassa meg az ir�ny�t. Graham is hallotta a v�z alatt a hangot �s csod�lkozott. M�r temp�val �rt a v�zbe, �s a fen�ken azonnal hihetetlen gyorsan kezdett �szni a medence t�voli v�ge fel�. Felbukkant �s sz�ttekintett a v�z fel�let�n. A tapsol�sban kit�r� l�nyok tekintet�t k�vetve megpillantotta az asszonyk�t, aki a medence m�sik oldal�n �ppen kapaszkodott kifel� a v�zb�l.

Graham �jra v�gigfutott a medence ment�n �s Paula �jra felm�szott a trambulin fav�z�n. De ez�ttal a f�rfi jobban gy�zte lend�lettel �s kitart�ssal, �s az asszonyka, elvesztv�n a vezet�st, odaszorult a h�tm�teres ugr�deszk�ra. Nem is vesztegette az idej�t azzal, hogy szab�lyosan fel�lljon a fejeshez, egyszer�en l�bbal beledobta mag�t a v�zbe �s a medence nyugati oldala fel� fordult. Mind a ketten szinte ugyanabban a pillanatban has�tott�k a leveg�t. Graham a v�z sz�n�n is, a v�z alatt is meg�rezte az arc�n �s a karj�n a v�zt�megnek azt a mozg�s�t, amit Paula igyekv� temp�i okoztak, de az asszonyka elveszett abban a m�ly �rny�k� r�szben, amelyet a d�lut�ni nap alacsony �ll�sa hom�lyos�tott el �s itt Graham nem l�thatott semmit.

Az �ld�z�, mikor el�rte a medence oldal�t, felbukkant. Az asszony nem volt l�that�. Graham pr�szk�lve kapaszkodott a sz�razra, azt�n ugr�sra k�sz �ll�sba helyezkedett, hogy azonnal ugorjon, mihelyt Paul�t megpillantja. De az asszony nem mutatkozott sehol. Rita ki�ltotta az id�t:

- H�t perc!... H�t �s f�l!... Nyolc!... Nyolc �s f�l!

�s Forrest Paula nem t�rt fel a v�z sz�n�re. De Graham nem nyugtalankodott, mert a t�bbiek arc�n nem l�tott nyugtalans�got. Rita ki�ltott:

- Kilenc perc!

- Vesztettem! - jelentette ki Graham. - T�bb mint k�t perce van a v�z alatt �s ti olyan �ldott j� nyugodt arcot v�gtok, hogy �n sem lehetek izgatott. M�g van egy percem. Lehet, hogy m�gsem vesztettem.

Ezt m�r gyorsan tette hozz� �s hirtelen l�bbal ugrott be a medenc�be. A v�z alatt megfordult �s a kez�vel kezdte v�gigvizsg�lni a medence cementfal�t. K�z�pt�jon, becsl�se szerint mintegy h�rom m�ternyire a felsz�n alatt, a keze ny�l�st tal�lt a falon. Kitapogatta, meg�llap�totta, hogy nincs rajta r�cs �s b�tran behatolt. �gysz�lv�n be sem jutott, m�ris azt tapasztalta, hogy a v�zb�l ki tud emelkedni. Vigy�zva, lassan emelkedett fel, szuroks�t�tben bukkant ki �s �vatosan, loccsan�s n�lk�l tapogat�dzott maga k�r�l.

Ujjai egy hideg, sima karhoz �rtek, amely g�rcs�sen h�z�dott vissza az �rint�st�l, mialatt tulajdonosa a meglep�d�tt r�m�let ki�lt�s�t hallatta. Graham szorosan megragadta �s elkezdett nevetni. Paula vele nevetett. �s a f�rfi tudat�n a »First Chanty« egy sora cik�zott kereszt�l: »Hallottam kacag�s�t a hom�lyban �s m�lyen szerettem �t...«

- Megijesztett, mikor hozz�m �rt, - mondta Paula - nesztelen�l j�tt �s �n ezer m�rf�ldnyire voltam innen. �br�ndoztam...

- Mir�l?

- Megmondom �szint�n: egy toalett-�tlet jutott eszembe. Porhany�s tapint�s�, puha, m�lnabor-sz�n� b�rsony, hossz�, z�rt vonalak �s m�ly, f�nytelen arany-bord�r�k, zsin�rok, minden. Egyetlenegy �kszer: egy gy�r�, egy �ri�si, galambv�rsz�n� rubin, amit Dickt�l kaptam, mikor a Tov�bb vitorl�ssal haj�k�ztunk.

- M�ssal nem foglalkozik e pillanatban? - nevetett Graham.

Paula vele nevetett �s a j�kedv�k zaja furcsa �ress�ggel kongott a z�rt �s visszhangz� s�t�ts�gben.

- Ki mondta meg mag�nak? - k�rdezte Paula.

- Senki. Mivel k�t perce volt m�r a v�z alatt, tudtam, hogy valami eff�l�nek kell lenni a j�t�kban. Nekifogtam megkeresni.

- A Dick �tlete volt. Ut�lag �p�ttette bele a medenc�be. Csupa szesz�lyes �tlet. �r�me telt benne, hogy �reg h�lgyek g�rcs�ket kaptak a r�m�lett�l, mikor � a fiaikkal vagy az unok�ikkal beszaladt a medenc�be �s itt b�jt el vel�k. De miut�n egy-kett� k�z�l�k, m�r tudniillik az �reg h�lgyek k�z�l, szinte sz�rnyet halt ijedt�ben, Dick engem b�ztatott fel, hogy - mint most - kem�nyebb leg�nyeket tartsak bolondd�. P�ld�ul mag�t. De voltak m�s esetek is. Volt itt p�ld�ul egy Coghlan-l�ny, Ernestinenek egy bar�tn�je, egy kis int�zeti l�ny. Ravaszul oda�ll�tott�k odafent a szelel�lyuk mell�. Dick leugrott a nagy trambulinr�l �s ide�szott a szelel�f�lke bels� fal�hoz. N�h�ny perc mulva, mikor a kisl�ny m�r odavolt, hogy Dick megfulladt, � rettenetes s�ri hangon elkezdett felkiab�lni hozz� a szelel�lyukon �t. A Coghlan-l�ny abban a nyomban f�lholtra �jult.

- Gyenge kis port�ka lehetett, - v�lte Graham, akiben pik�ns v�gy�d�s �tk�z�tt fel egy sz�l gyujt� ut�n, hogy meggyujthassa �s megn�zhesse, hogyan fest Forrest Paula, amint ott lubickol mellette, hogy a felsz�nen tartsa mag�t.

- Volt ments�ge b�ven, - felelte Paula - nagyon fiatal volt, tizennyolc �ves. Azt�n meg olyan bakfisszer�en bele volt bolondulva Dickbe. Mind belebolondulnak. Tudja, Dick olyan gyerekes, mikor eltr�f�l vel�k, hogy el sem tudj�k k�pzelni benne a kem�ny, vasszorgalm�, m�ly gondolkod�s�, �rett, javakorbeli h�zasembert. Kicsit zavar�an hatott, hogy ez a kisl�ny, mikor fel�bredt, de m�g nem t�rt eg�szen �ntudatra, a sz�ve minden titk�t ki�nt�tte. Dick arca val�s�gos tanulm�ny volt, mikor a kisl�ny kidadogta a...

- Na? Ott maradtok �jszak�ra? - hangzott le a szelel�lyukon megafonszer� z�rts�ggal a Wainwright Bert hangja.

- Jaj, - s�hajtott fel megk�nnyebb�lten Graham, mert az els� hangra megijedt �s megkapta a Paula karj�t - most az egyszer �n ijedtem meg. A kisl�ny meg van bosszulva. Most azt�n azt is tudom, mi a szelel�lyuk...

- Itt az ideje, hogy nekiv�gjunk a felvil�gnak, - mondta Paula - ismerek enn�l b�josabb cseveg�helyeket is. Menjek el�re?

- Mindenesetre, �n majd szorosan maga m�g�tt megyek. Mindenesetre k�r, hogy a v�z nem foszforeszk�l. Mert akkor k�vethetn�m a maga t�nd�kl� sark�t, mint az az �riember, akir�l Byron �rt... eml�kszik?

Hallotta az asszony igenl� felelet�t a s�t�tben, azt�n amint ezt mondta:

- H�t �n indulok.

A leghom�lyosabb k�rvonalakat sem l�thatta, de abb�l a kev�s neszb�l, amit Paula �t�tt, tudta, hogy az asszonyka fejjel el�re lebukott a v�z al�. �s csak k�pzeletben l�tta azt a kecsess�get, amellyel Paula ezt megcsin�lta. Ez az a mozdulat, amit az �tlagos �sz� n�k �ppens�ggel nem kecsesen szoktak megcsin�lni.

- Valaki �rulkodott - vetette fel azonnal a v�dat Bert, mihelyt Graham felbukkant a medenc�ben �s kim�szott.

- Bizony�ra maga volt az a csirkefog�, - dupl�zott r� Graham - aki k�veket kocogtatott a v�z alatt. Ha vesztettem volna, felt�tlen�l �v�st jelentettem volna. Ez g�rbe dolog volt, val�s�gos b�nsz�vets�g. Hivatott bizotts�g, meg vagyok gy�z�dve, �rul�snak min�s�tette volna az eg�szet. Ez m�r a ker�leti b�r�s�g el� tartozik.

- De hiszen nyert - sz�lt Ernestine.

- Bizony nyertem. �s �ppen ez�rt nem is jelentem fel sem mag�t, sem a cinkost�rsait, ha a vesztett fogad�sokat r�gt�n kifizetik. L�ssuk csak. Mag�t�l kapok egy skatulya szivart...

- Egy szivart, pardon.

- Egy skatuly�t! Egy skatuly�t!

- Fog�csk�t! - ki�ltotta Paula. - J�tsszunk fog�csk�t! Maga a fog�!

Ahogy mondta, meg is tette. R��t�tt a Graham v�ll�ra �s beugrott a v�zbe. Miel�tt ut�naugorhatott volna Graham, Bert is megfogta, megforgatta, de Graham r��t�tt a v�ll�ra. Erre Bert r��t�tt Dickre, aki m�r nem tudott elmenek�lni. Dick a medenc�ben �ld�zte a feles�g�t, Bert �s Graham az alkalmat lest�k, hogy r��thessenek, a le�nyok pedig felmenek�ltek a trambulinra �s cs�b�t� sorban �llt�k v�gig az �tm�teres ugr�deszk�t.XIV. FEJEZET.

Ware Donald, mint nem jelent�s �sz�, kihagyta a programmj�b�l a d�lut�ni sport-sz�rakoz�st. De diner ut�n teljesen lefoglalta Paul�t a zongor�n�l, ami valahogyan el�gedetlen �rz�ssel t�lt�tte el Grahamet. A nagy h�zba, ahol mindig el voltak k�sz�lve v�ratlan l�togat�sokra, �j vend�gek j�ttek: egy Weil Adolph nev� �gyv�d, aki az�rt j�tt, hogy egy nagyobb v�zjogi p�rr�l �rtekezz�k Dickkel, azt�n Braxton Jeremy, egyenesen Mexik�b�l, Dick f�fel�gyel�je a Harvest-csoportn�l, amely Braxtonnel egy�tt �lland�an kifogyhatatlan volt, azt�n O'Hay Edwin, sz�nh�zi �s zenekritikus, v�r�shaj� ember, v�g�l Bishop Chauncey, a San Francisc�i Hetilap szerkeszt�je �s kiad�tulajdonosa, �s mint Graham megtudta: Dick r�gi cimbor�ja �s �lland� l�togat�ja.

Dick egy borzaszt� k�rtyapart�t szervezett, amelynek »Iszony� �t�s« volt a neve, �s amelyben, noha az izgalom az egeket verte �s a j�t�kosok veszett�l t�rt�k a fej�ket, t�z cent volt a legnagyobb t�t �s er�s j�t�k eset�n a vonul� bank�r �sszesen kilencven centet nyerhetett vagy veszthetett, de egy ilyen j�t�kot is t�z percig tartott lej�tszani. A szoba v�g�n egy nagy asztal mellett folyt ez a csata, a j�t�kosok �lland�an apr� �sszegeket hoztak vagy k�lcs�n�ztek �s sz�ntelen�l apr�p�nz�rt kiab�ltak.

Kilenc j�t�kos �lt a nagy harc k�r�l. Graham nem akarta a lapot venni, ink�bb kibicelt Ernestinenek �s �lland�an len�zett a nagy szoba m�sik v�g�re, ahol Forrest Paula �s a heged�s Beethoven-szimf�ni�kba �s D�libes-balettekbe mer�ltek el. Braxton Jeremy azt k�vetelte, hogy az alapot emelj�k fel h�sz centre. Dick, aki n�gy doll�r �s hatvan cent erej�ig a legnagyobb veszt� volt, mint maga �ll�totta, sir�nkozva ind�tv�nyozta: �ll�tsanak fel pink�t, hogy legyen mib�l kifizetni a villanyt �s a takar�t�st. Graham m�lyet s�hajtv�n, hogy megint elvesz�tett egy t�tet (�t centet, amit k�tszeresen tartott), kijelentette Ernestinenek, hogy meg akarja ford�tani a k�rtyaj�r�st �s ez�rt kabal�b�l k�r�ls�t�l a szob�ban.

- Tudtam el�re - mondta f�lhangon Ernestine.

- Mit?

A l�ny jelent�sen Paula ir�ny�ba n�zett. Graham megfelelt:

- L�ssa, m�r csak ez�rt is k�nytelen vagyok odamenni.

- Ekkora mer�szs�get - mondta g�nyosan a l�ny - nem merek let�rni.

- Ha mer�szs�gbe ker�lne, m�r nem is tenn�m meg.

- Akkor ink�bb biztatom r�.

Graham ingatta a fej�t.

- �n m�r el vagyok sz�nva, hogy egyenesen odamegyek �s �rtalmatlann� teszem azt a cincog� embert. Most m�r k�s� volna lebesz�lni engem. Azonk�v�l itt van O'Hay �r, aki tenni akar a maga lapj�ra.

Ernestine hamar odadobott t�z centet �s nem igen tudta, nyer-e vagy vesz�t, annyira �l�nken figyelte Grahamet, aki �tment a szob�n. Pedig tudta a l�ny, hogy Wainwright Bert figyelm�t nem ker�li ki, hogy � n�z �s hogy hova n�z. Viszont sem �, sem Bert, sem ak�rki az asztaln�l nem vette �szre, hogy Dick gyorspillant�s� szeme egy r�szletet sem mulasztott el a mell�kcselekm�nyb�l, mialatt a sz�ja csacsis�gokat hadart, amik mindenkit megnevettettek.

Ernestine, aki azt a benyom�st keltette, hogy csak kev�ssel kisebb Paul�n�l, de ink�bb hajland� a h�z�sra, ragyog� eg�szs�g�, vil�gossz�ke l�ny volt, akinek arcb�r�t a tizennyolc�ves l�nyok szinte �tl�tsz� piross�ga ragyogta �t. A szeml�l�nek �gy tetszett, hogy ujja, keze, csukl�ja, karja, nyaka, keble r�zsasz�n� gyeng�ds�g�n kereszt�l lehet l�tni. �s ehez a r�zs�s, gyenge-piros �ttetsz�s�ghez most valami meleg t�nus j�rult, ami nem ker�lte el Dick figyelm�t, amint a l�nynak a szob�n v�gigl�pked� Grahamre szegzett pillant�s�t kileste. Dick �szrevette �s felismerte a l�ny rajong�an k�pzelt vagy kital�lt �lm�t, b�r ennek szavai rejtve maradtak el�tte.

Amire n�zett a l�ny, amir�l �lmodott, az a Graham fejedelmi j�r�sa volt, fej�nek magas, k�nnyed, teliv�r tart�sa �s aranybronz, napt�l hamvas haj�nak az az elragad� k�coss�ga, amely f�jdalmas v�gyat keltett az ujjaiban, hogy d�delgetve ebbe a hajba f�rja �ket, amire, csak most �rezte el�sz�r, hogy haszn�lni lehet az ujjait.

Paula is �szrevette �s szemmel k�s�rte Graham k�zeled�s�t a heged�m�v�sszel val� t�rsalg�s�nak egy sz�net�ben, melynek folyam�n nem mulasztotta el megkritiz�lni azt a kritik�t, amelyet O'Hay legut�bb Bauer Haroldr�l �rt. � is gy�ny�rk�dve figyelte meg a f�rfi kecses mozg�s�t, feje magas, k�nnyed egyens�ly�t, rendetlen haj�t, sima arca tiszta bronz�t, nagyszer� homlok�t, nagy sz�rke szem�t, a f�lig leh�nyt pill�k alatt lappang� gyerekes dacoss�ggal, amely megel�zte az asszonyk�t �dv�zl� mosolyt. Paula az�ta, hogy el�sz�r l�tta ezt az embert, gyakran megfigyelte a mosoly�t. Ellen�llhatatlan mosoly volt ez, amely a der�k pajt�skod�s sug�rz�s�val ragyogott a szem�ben �s szeme sarkait pici, lelkes vonalakba r�ncolta. Ez a mosoly kih�vta a m�sok mosoly�t; Paula �rezte, hogy � is hallgatag �dv�zletet mosolyog viszonz�sul, amint tov�bb magyar�zta Warenek, mennyire kifog�solja, hogy O'Hay t�ls�gosan elismerte Bauert.

De hallgat�lagosan �gy int�z�d�tt, hogy Ware Donalddel maradt a zongor�n�l j�tszani. P�r fut� sz� ut�n m�r benne volt egy sorozat magyar t�ncban. Graham megint csak csod�lta, semmittev�en �ld�g�lt �s cigarett�zott egy ablakm�lyed�sben.

Csod�lta az asszony ezerf�les�g�t ezeknek a gyakorlott ujjaknak a l�tt�n, amelyek a Boh�cot tudt�k korm�nyozni �s f�ken tartani, a f�ldalatti �regben tudtak �szni �s lubickolni �s tizenk�t m�ter magasr�l hatty�-�vben szelve �t a leveg�t, pontosan a v�z sz�ne el�tt tudtak �sszefon�dni, hogy a m�ugr�k fejv�d� kar�v�t megform�lj�k.

Graham illend�s�gb�l csak p�r percet j�rk�lt, visszat�rt a k�rty�z�khoz �s az eg�sz t�rsas�got kacag�sra fakasztotta, olyan j�l ut�nozta zsargonban a zsid�ember aggodalm�t �s szenved�ly�t, mikor egyre-m�sra adta le az �tcentes p�nzdarabokat a szerencs�s, napbarn�totta mexik�i b�nyaf�fel�gyel�nek.

K�s�bb, mikor az Iszony� �t�s feloszlott, Bert �s Desten Lute pocs�kk� tett�k Beethoven Sonata Path�tiquej�nek adagio-t�tel�t: lehetetlen ragtime-t�ncot j�rtak hozz�, amit Dick azonnal el is nevezett Szerelmi Vad-andalg�nak, m�gnem Paula nevett�ben nem b�rt t�bb� mag�val �s abbahagyta a j�t�kot.

�j csoportok alakultak. Weil, Rita, Bishop �s Dick bridgere �ltek �ssze. Ware Donaldet a fiatals�g Braxton Jeremy vez�rlete alatt kiszor�totta a Paula monopoliz�l�s�b�l, Graham �s O'Hay, ketten f�lre�ltek egy ablakm�lyed�sbe �s O'Hay �zletr�l besz�lt.

A zongor�n�l �ll�k egy ideig valamennyien hawaii n�ger »hula«-dalokat �nekeltek, azt�n Paula k�s�rte saj�t mag�t. N�h�ny n�met szerelmi dalt �nekelt el egym�sut�n, csak a k�r�l�tte �ll�knak sz�nta az �neket, nem az eg�sz szob�nak �s Graham Evan szinte �r�mmel �llap�totta meg mag�ban, hogy v�gre egy kis t�k�letlens�get tal�lt benne. Az asszonyka nagyszer� zongor�s lehetett, nagyszer� lovas, m�ugr� �s �sz�, de az nyilv�nval� volt, hogy j�l form�lt torka ellen�re sem nagyszer� �nekesn�. De Graham ezt a meg�llap�t�st hamarosan k�nytelen volt m�dos�tani. Bizony Paula �nekesn� volt, m�g pedig kifog�stalan. Hangj�nak gyenges�ge v�gre is csak viszonylagos volt. Nem rendelkezett ide�lis hanganyaggal. Kellemes volt a hangja, gazdag, a nevet�s�nek melegsz�v�s� rezg�se az �nek�ben is megvolt, de a nagy �nekhangok l�nyeges terjedelm�vel �s erej�vel nem rendelkezett. Hall�sa, inton�l�sa minden gond n�lk�l tiszta tudott maradni; �rz�s, m�v�szi sz�nvonal, tud�s �s intelligencia volt az �nek�ben. De a hangterjedelme �s ereje Graham �t�lete szerint alig �rte el a j� �tlagot.

Ha a mennyis�g el�tt nem is, a min�s�g el�tt meg kellett hajolni. Egy n� hangja volt ez, a n�is�g minden gazdags�g�val teljes. A vil�g minden v�rm�rs�klete, hangulata megvolt benne, de a fegyelem vez�rlete alatt: - ez volt Graham anal�zis�nek �j eredm�nye. Csod�lni kellett, milyen m�v�szettel t�rt ki az el�l, hogy hangja adott hat�rait t�ll�pje. Ezt nagyon sikeresen csin�lta.

�s mialatt sz�rakozottan b�logatott O'Haynek az opera helyzet�r�l val� elmefuttat�s�ra, Graham hirtelen k�v�ncsi lett, vajjon az a Forrest Paula, aki ilyen t�k�letesen ura a v�rm�rs�klet�nek, ura tud-e maradni m�lyebb, szenved�lyesebb dolgokban is. Volt ebben a gondolatban valami kih�v�; alapja k�v�ncsis�g volt, az igaz, de csak r�szben. A k�v�ncsis�gon messze-messze t�l pedig ez a kih�v�s a f�rfi �si k�p�ben �rte a f�rfit.

Ez a kih�v� valami k�sztette arra, hogy ott �ld�g�ljen, v�gigtekintsen a nagy szob�n, feje felett a gerend�zott tet�n, a mindenf�le zs�km�nyokkal teleaggatott f�gg� gal�ri�n �s megl�ssa v�g�l Forrest Dicket, mindennek a sok f�ldi j�nak gazd�j�t, az asszony f�rj�t, amint bridget j�tszik �s hangosan kacag azon, hogy Rit�t megint passzol�son kapta. Mert Grahamben megvolt a b�tors�g, hogy szem�be n�zzen minden m�lyebb jelent�s�gnek, minden tudat alattinak. Amit t�n�d�s�ben kih�v�nak �rzett, am�g�tt ott bujk�lt a N�. Forrest Paula ragyog�an, �lvezetesen n� volt, eg�szen �s szokatlanul n�. Annak a megh�kkent� l�tv�nynak a szemekbe sujt� els� pillanat�t�l kezdve, mikor az uszod�ban a nagy m�n h�t�n �szott, Paula folyton-folyv�st �jra meg �jra megbabon�zta az � f�rfi-fant�zi�j�t. Hogy nem szokta volna meg a n�ket, azt Graham nem mondhatta mag�r�l. S�t �lland� �llapota az volt, hogy a n�k k�zepes egyformas�ga m�r untatja. Hogy erre a k�l�n�s n�re bukkant, az olyan volt, mikor a gy�ngyhal�szok megtal�lj�k a tengerben azt a nagy gy�ngy�t, amin�t egy nemzed�k csak egyszer hal�szhat ki.

- �r�mmel l�tom, hogy m�g �letben van - mosolygott r� Paula valamivel k�s�bb.

Az asszonyka Lute-tal egy�tt k�sz�l�d�tt aludni menni. Ernestine, Bert, Braxton Jeremy �s Graham r�szv�tel�vel m�g egy bridge-parti alakult, O'Hay �s Bishop pedig f�lig elmer�ltek a sz�nh�zi messzel�t�kr�l sz�l� eszmecser�be.

- Ez az O'Hay - folytatta Paula - roppant kedves �r ember, ha ki lehet csalni a b�v�hely�r�l.

- B�v�helye alatt, - mondta Graham - gondolom, a zen�t kell �rteni.

- Zen�ben egyenesen szenvedhetetlen, - sz�lt bele Lute - ez az egyetlen dolog, amir�l azt�n a leghalv�nyabb sejtelme sincs. Meg�rj�ti az embert.

- Nem baj, - csit�totta Paula, a nevet�st�l elfojtott hangon - �ri�si bossz� k�sz�l. Dick �ppen most s�gta nekem, hogy holnap est�re h�vjam meg a b�lcseket. Hiszen maga is hallotta, hogyan besz�lnek zen�r�l. A zenekritikus, az hivatalosan az � pr�d�juk.

- Terrence a multkor este - sz�lt Lute - megjegyezte, hogy az idei szez�n zenekritikusok dolg�ban nagyon term�ketlen volt.

- Terrence �s Aaron majd itatni fogj�k - nevetett el�re Paula - �s Hyal Dar egymaga k�pes az � irt�zatos m�v�szet-elm�let�t �gy r�h�zni a zen�re, hogy az els� sz�t�l az utols�ig mindent a vil�gon megc�fol. � maga mondja, hogy a saj�t elm�let�ben egy cs�ppet sem hisz, mint ahogy nem gondolta komolyan, mikor t�ncolt. Ez az � j�kedve. � olyan m�ly filoz�fus, hogy a j�kedvet meg kell szereznie valahonnan.

- �s ha egyszer O'Hay Terrence-szel �sszeakasztja a kereket, - j�vend�lte Lute - m�r l�tom el�re, hogy Terrence karon fogja, leviszi a bili�rdterembe �s az italok olyan �r�letes sor�val fogja �l�nk�teni a vit�t, amilyenben O'Haynek sohasem volt r�sze.

- �s O'Hay �r - �r�lt megint el�re Paula - m�snap egy kicsit beteg lesz.

- Megmondom Terrencenek, hogy csin�lja meg! - lelkesedett Lute.

- Ne gondolja �m, - mondta Paula Grahamnek - hogy rosszak vagyunk. Ez m�r benne van a h�z leveg�j�ben. Dick �gy szereti. � maga is folyton ugrat�sokat csin�l. Ez a sz�rakoz�sa. Fogadni mern�k, hogy most is Dick mondta Lutenak, hogy Lute mondja Terrencenek, hogy vigye O'Hayt a bili�rdterembe. Lute, tedd a kezed a sz�vedre...

Lute �vatosan �s z�rk�zottan felelt:

- H�t... �szint�n sz�lva... a gondolat eredetileg nem teljes eg�sz�ben t�lem val�...

Ekkor Ernestine l�pett hozz�juk �s elragadta Grahamet:

- Mind mag�ra v�runk. A parti ki van osztva. Mi ketten j�tszunk egy�tt. Azt�n meg Paula m�r nagyon �lmos. K�sz�nj�n neki �s hagyja menni.

T�z �ra volt, mikor Paula aludni ment. A bridge egyig is eltartott. Dick rokoni k�zvetlens�ggel karolva �t Ernestine v�ll�t, j� �jszak�t k�v�nt Grahamnek, mikor az �t a toronyszoba fel� �gazott, azt�n csinos kis s�gorn�j�vel a maga szob�i fel� haladt tov�bb.

- Valamire figyelmeztetni akarlak, Ernestine - mondta b�cs�z�skor. Sz�rke szeme nyiltan �s �szint�n n�zett a l�ny szem�be, de a hangja el�g komoly volt ahoz, hogy a l�ny felfigyeljen.

- Mit csin�ltam megint? - k�rdezte Ernestine nevetve.

- Semmit... egyel�re. De ne is kezdj bele, mert nagy sz�vf�jdalmat szerzel magadnak. M�g gyerek vagy, tizennyolc �ves. M�g hozz� �tkozottul csinos �s kedves gyerek. Annyira, hogy ak�rmelyik f�rfi rajtad felejtheti a szem�t. De Graham Evan nem ak�rmelyik f�rfi...

- �, tudok �n vigy�zni magamra - b�kte ki a l�ny hirtelen kit�r� bossz�s�ggal.

- De az�rt csak hallgass r�m. Minden l�ny �let�ben elj�n az az id�, mikor a szerelem m�hecsk�je nagyon hangosan kezd z�mm�gni a sz�szke fej�ben. Ilyenkor kell legjobban vigy�zni, hogy az ember ne t�vedjen �s ne szeressen abba, aki nem arra val�. Te m�g nem szerett�l bele Graham Evanbe �s nem is kell egyebet tenned, mint ezut�n sem beleszeretni. Nem neked val�, fiatal l�nyoknak egy�ltal�ban nem val�. Megcsontosodott aggleg�ny, aki bizonyosan t�bbet elfelejtett m�r a szerelemr�l, a romantikus szerelemr�l, a fiatal l�nyokr�l, mint amennyit te valaha is megtanuln�l, ha t�z �leted volna is. �s ha valaha megint megh�zasodik...

- Megint?

- Hogyne, dr�g�m, hiszen �zvegyember. T�bb, mint tizen�t �ve.

- Nos? - k�rdezte a l�ny bizalmatlanul.

- �ppen ez az, - folytatta Dick nyugodtan - � m�r �t�lte a maga ifj�s�gi reg�ny�t, m�g pedig csod�latosan. �s az a t�ny, hogy tizen�t �vig nem n�s�lt meg �jra, azt jelenti...

- Hogy a csap�st nem tudta kiheverni? - v�gott k�zbe Ernestine. - Az lehet. De nem bizony�t semmit...

- ...azt jelenti, - folytatta Dick rend�letlen�l - hogy a vadreg�nyes ifj�s�g inas�vein m�r t�l van. Csak r� kell n�zned �s megl�tnod, hogy alkalom dolg�ban mindig el volt l�tva �s hogy mindig akadtak az �tj�ba nagyon kit�n� asszonyok, nagyon okos asszonyok, �rett asszonyok, akik kivetett�k r� a h�l�t �s pr�b�ra tett�k az ellen�ll�k�pess�g�t �s szil�rds�g�t. De egyik sem tudta megfogni. Ami a fiatal l�nyokat illeti, nagyon j�l tudod, hogy az ilyenfajta embernek minden ujj�ra t�z akad. Gondold meg ezt j�l �s igyekezz nem �br�ndozni r�la. Ha most vissza tudod t�le tartani a sz�vedet, megtakar�tod magadnak a k�s�bbi nagyon f�jdalmas csal�d�st.

Megfogta a l�ny egyik kez�t �s a v�ll�t gyeng�den �tkarolva mag�hoz vonta. �s a k�vetkez� csend percei alatt eredm�nytelen�l t�n�d�tt azon, vajjon hol j�rnak most a l�ny gondolatai.

- Tudod, mi kutyam�j� v�n fick�k... - kezdte f�lig menteget�dzve, f�lig tr�f�lkozva.

De a l�ny nyugtalan, bossz�s mozdulattal sz�lalt meg:

- Csak az ilyen v�n fick�k �rnek valamit. A fiatalok mind gyerekek. �ppen ez a baj vel�k. Tele vannak �lettel, t�nccal, n�t�val, olyanok, mint a csik�k. De nem komolyak. Nem nagyok. Nem... �, ezek sohasem keltik egy l�nyban az okoss�g, a kipr�b�lt er�, a... a... sz�val a f�rfiass�g �rz�s�t.

- �rtem. De n�zz�k meg az �rem m�sik oldal�t is. Az kellene ezzel szemben, hogy ti ragyog� fiatal j�sz�gok is hasonl� benyom�st keltsetek az illet� v�n fick�ban. Csakhogy egy meglett f�rfi n�zhet benneteket j�t�kszernek, j�tsz�pajt�snak, aranyos kis teremt�seknek, akikkel �gy vagy am�gy roppant kedvesen el lehet bolondozni, de nem n�zhet bar�tnak, egyenrang�nak, t�rsnak, mindenben igazi t�rsnak. Az �let valami olyan, amit meg kell ismerni. �s egy hozz�d hasonl� fiatal bakfis megismert m�r bel�le valamit?

- Mondd, - k�rte Ernestine hirtelen, szinte tragikusan - mes�ld el nekem ezt az � fiatalkori reg�ny�t, azt a fiatal l�nyt, mikor � is fiatal volt, tizen�t �vvel ezel�tt.

- Tizen�t? Tizennyolc. H�rom�ves h�zasok voltak, mikor az asszony meghalt. Sz�m�tsd ki magadnak. Annak rendje �s m�dja szerint megesk�dtek, egy anglik�n pap adta �ssze �ket �s rendes h�zass�gban �ltek, mikor te �ppen a legels� piheg� l�lekzetet vetted ezen a vil�gon.

- Igen, igen. Csak mondd tov�bb. Milyen volt a n�?

- A n� ragyog� b�r�, aranybarna, vagy ink�bb aranys�rga, f�lv�rsz�let�s� polin�ziai kir�lyn� volt. Az anyja volt az el�bbi kir�lyn�, az apja pedig egy Oxfordban nevelkedett angol ember. Nom�rnak h�vt�k. � volt Huahoa kir�lyn�je. Vadnak sz�letett, de Graham el�g fiatal volt hozz�, hogy m�g vadabb legyen. A h�zass�gukban nem volt semmi kicsinyes. Graham nem volt �henk�r�sz kalandor. A feles�g�nek pedig egy szigeti kir�lys�g �s negyvenezer alattval� volt a hozom�nya. � a vagyon�t csatolta ehez a kir�lys�ghoz �s az a vagyon nem volt megvetend�. Olyan palot�t �p�ttetett, amilyen addig sem �llott az ottani szigeteken �s ezut�n sem fog �llani. Igazi, st�lusos szigetlak�-palota volt, a teteje f�vel fedve, a gerend�it k�zzel faragt�k �s k�kusz-szak�llal k�t�zt�k �s a t�bbi. A szigetben volt a gy�kere, abb�l n�tt ki. Egy volt a szigettel. Pedig nem m�s tervezte, mint Hopkins, akit Graham New-Yorkb�l hozatott oda. Istenem, megvolt a maguk kir�lyi jachtja, megvolt a nyaral�juk a hegyekben, megvolt a haj�h�zuk: egy kenu-h�z, amely maga is palotasz�mba mehetett. Tudom, mert nagy �nneps�geken ott voltam, igaz, hogy az � idej�k ut�n. Nom�r halott volt m�r �s senki sem tudta, hogy Graham merre van. Egy oldal�gi uralkod� volt a kir�ly. Azt m�r eml�tettem, hogy Graham barb�rabb volt, mint a n�. Az eb�dj�kh�z arannyal ter�tettek. De mire val� ezekr�l besz�lni. Graham gyerek volt m�g, az asszony pedig f�lig angol, f�lig bensz�l�tt, de igazi �s h�s�ges kir�lyn�. Mind a kett� faj�nak egy-egy gy�ngye, csod�latram�lt� gyermeki p�r. T�nd�rmese volt, amit v�gig�ltek. �s... l�tod, Ernestine, az �vek elm�ltak �s Graham Evan r�g elhagyta az ifj�s�g birodalm�t. Az azt�n igaz�n rendk�v�li n� lesz, aki most elcsavarja a fej�t. Amellett j�form�n le van t�rve. Nem verte el a p�nz�t, ink�bb azt lehet mondani, hogy nem volt szerencs�je.

- Paula ink�bb lehetne az esete - mondta Ernestine elgondolkozva.

- Igen, hogyne, - j�rult hozz� Dick - Paula, vagy egy m�s n�, aki van olyan figyelemrem�lt�, mint Paula, ezerszer ink�bb hat�ssal lehetne r�, mint a hozz�d hasonl� dr�ga, fiatal, aranyos teremt�sek. Tudod, nek�nk �reg leg�nyeknek megvan a magunk k�l�n gusztusa.

- Nekem pedig a fiatal fi�kkal kell be�rni - s�hajtott Ernestine.

- Id�vel, igen. De k�zben mindig arra gondolhatsz, hogy egyszer bel�led is lesz majd olyan nagyszer�, �rett n�, aki a szerelmi csat�ban legy�ri az Evanhoz hasonl� f�rfit.

- Csakhogy akkor m�r r�g f�rjn�l leszek.

- Az lesz a szerencs�d, dr�g�m. �s most j� �jszak�t. Harag nincs, mi?

Ernestine szenved�lyesen mosolyogva r�zta a fej�t, cs�kra tartotta a sz�j�t �s mikor elv�ltak, �gy sz�lt:

- Nem haragszom, meg�g�rem egy felt�tel alatt: ha megmutatod az utat, amelynek a v�g�n megtal�lom az olyan aggasty�nokat, mint te, meg Graham.

Forrest Dick menet k�zben minden�tt lecsavarva a villanyt, bement a k�nyvt�rba, kiv�lasztott �t-hat k�tet mechanikai �s fizikai �rtekez�st �s k�zben a s�gorn�j�vel val� besz�lget�sre visszagondolva elmosolyodott, mint aki meg van mag�val el�gedve. Er�sen hitte, hogy idej�ben sz�lt, egy perccel sem hamar�bb a kellet�n�l. De a k�nyvek k�z� rejtett csigal�pcs�n felmenet, amely a dolgoz�szob�j�ba vezetett, Ernestine egy megjegyz�se, amely a tudat�ban visszhangzott, olyan hirtelen �ll�totta meg a l�pcs� k�zep�n, hogy k�nytelen volt nekit�maszkodni a falnak:

- Paula ink�bb lehetne az esete...

Azt�n hangosan elnevette mag�t �s folytatta az �tj�t.

- Ostoba szam�r! �s tizenk�t �ves h�zas vagy!

Csak akkor jutott esz�be megint a dolog, mikor m�r lefek�dt az �gyra, egy pillant�st vetett a barom�terre �s a h�m�r�kre �s nekifogott, hogy megoldja azt az elektromoss�gi k�rd�st, amely nem ment ki a fej�b�l. �tpillantott a nagy udvaron a feles�ge �p�letsz�rnya fel�, hogy vajjon Paula �bren van-e m�g �s ekkor megint felbukkant benne az Ernestine megjegyz�se. De len�z�en elhessegette a gondolatot, megint ostoba szam�rnak nevezte mag�t, r�gyujtott egy cigarett�ra, gyakorlott szemmel kezdte �tfutni a k�tetek tartalomjegyz�k�t �s a keresett oldalakat gyujt�sz�lakkal jel�lte meg.XV. FEJEZET.

Graham m�snap reggel nyugtalanul �d�ng�tt a nagy h�zban. K�v�ncsian, vajjon Paula el�j�n-e a nappal els� fel�ben. M�r j�val elmult t�z �ra, mikor a zeneterembe vet�d�tt. �mb�r t�bb napos vend�ge volt a nagy h�znak, olyan nagy volt ez a h�z, hogy a zeneterem eg�szen �j birodalom volt a sz�m�ra. Nagyon sz�p helyis�g volt, hossz�ban h�sz, sz�lt�ben tizenk�t m�terre lehetett becs�lni, magas, d�szes mennyezet�r�l s�rga �veg al�l rejtett aranysz�n� vil�g�t�s �ml�tt sz�jjel. V�r�s t�nusokat adtak l�gyan a falak �s a b�torok, �s az eg�sz terem Grahamre azt a benyom�st tette, hogy a muzsika ringat� csendj�t leheli.

Egy Keith-k�pet szeml�lt csak �gy unottan, amelyen diadalmas nap-ragyogta l�gk�r volt megfestve s a b�r�nyok iker-�rny�kot vetettek. Egyszer csak a szeme sark�b�l l�tta, hogy h�ziasszonya l�p be a terem t�voli v�g�n. Ez a l�tv�ny, amilyen fest�i volt, megint el�ll�totta egy kicsit a l�lekzet�t. Paula talpig feh�rbe volt �lt�zve. A m�v�sziesen egyszer� �s nyilv�n szab�stalannak k�sz�lt »holoku« oml� red�i nagyon fiatalnak �s magasabbnak mutatt�k. Graham ezt a holokut j�l ismerte onnan, ahonnan ered: a Hawaii-szigetek »lana«-ir�l, ahol a holoku b�joss� tudja tenni a jelent�ktelen asszonyt �s k�tszeresen b�joss� a b�jos asszonyt.

Ahogy a termen kereszt�l �dv�z�lve mosolyogtak egym�sra, Graham megfigyelte az asszony testtart�s�t, feje mozdulat�t, tekintete ny�jass�g�t, ami mind bar�ts�gos, pajt�skod�, fi�s k�sz�nt�st l�tszott mondani. Legal�bb a f�rfi ezt h�mozta ki bel�le, mikor az asszony fel�je tartott.

- Nagy hib�t k�vetett el enn�l a szob�n�l - mondta komolyan Graham.

- Ne mondja, mit?

- Hosszabbnak kellene lennie, sokkal hosszabbnak, k�tszer ekkor�nak.

- Mi�rt? - k�rdezte Paula, tiltakoz�an r�zva a fej�t. A f�rfi gy�ny�rk�dve n�zte az arca l�nyos sz�n�t, ami r�c�folt harmincnyolc esztendej�re.

- Az�rt, mert akkor k�tszer ennyit kellett volna j�nnie ma reggel �s k�tszeress� tette volna azt a gy�ny�r�s�get, hogy n�zem mag�t, amint j�n. Mindig mondtam, hogy a holokun�l b�josabb n�i ruh�t sohasem tal�ltak fel.

- Sz�val a holoku �s nem �n. L�tom, maga is olyan, mint Dick. A b�kja gumira j�r. Ha az ember moh�n ut�na ny�l, a b�k visszaugrik. De most megmutatom mag�nak ezt a termet. A tervez�skor Dick szabad kezet adott nekem. Teljesen az eny�m, m�g a m�retei is.

- �s a k�pek?

- Azokat is �n v�lasztottam. Mindegyiket magam akasztottam fel. B�r Dick veszekedett velem amiatt a Verescsagin miatt. A k�t Milletre �s ott arra a Corotra vonatkoz�lag egyet�rtett velem, azt az Isabeyt is helyeselte, abba is belement, hogy akadhat Verescsagin, ami beleillik egy zeneterembe, de �ppen ez a Verescsagin nem. Tudja, � a mi hazai piktoraink mellett kardoskodik �s a t�bbire f�lt�keny. T�bb hazait akart, ki akarta mutatni, hogy �rt�keli a hazai tehets�get.

- Ezek a maguk Pacific-partvid�ki emberei nagyon j�k. Besz�ljen r�luk. N�zz�k csak ezt... Persze, ez egy Keith. De mi az ott mellette? Nagyon sz�p.

- Az egy Maccomas, - felelte Paula. Graham j�les� kellemetess�ggel k�sz�lt neki egy f�l�r�s k�pz�m�v�szeti cseveg�snek, mikor Ware Donald l�pett be. Kutat� tekintete l�that�an felragyogott, mikor az asszonyk�t megpillantotta.

A heged�j�t a h�na alatt hozta. Hat�rozott, szinte �zletszer� l�p�sekkel odament a zongor�hoz �s kott�kat kezdett kirakni.

- A lunchig dolgozni fogunk, - magyar�zta Paula Grahamnek - Ware esk�d�zik, hogy gyal�zatosan kij�ttem a gyakorlatb�l. Azt hiszem, f�lig-meddig igaza is van. A lunchn�l tal�lkozunk. Persze itt is maradhat, ha akar, de �va intem mag�t: csakugyan dolgozni fogunk. D�lut�n megy�nk �szni. Dick azt mondta, hogy n�gykor tal�lkozunk az uszod�ban. Azt is mondta, hogy valami �j n�t�ja van, amit el fog �nekelni... H�ny �ra, Ware?

- T�z perc mulva tizenegy, - felelte r�viden, szinte kiss� �lesen a heged�m�v�sz.

- Kor�bban j�tt, tizenegyre besz�lt�k meg. �s tizenegyig v�rnia kell, tisztelt uram. Szaladok �s megn�zem Dicket. M�g nem mondtam neki j� reggelt.

Paula j�l ismerte az ura id�beoszt�s�t. A kis notesznek a h�ts� lapjaira, amely mindig ott �llt az �gya mellett az olvas��llv�nyon, titkos hieroglif�k voltak be�rva. Ezekb�l minden nap tudta, hogy az ura f�lh�tkor k�v�zott; ha nem lovagolt ki, akkor h�romnegyed kilencig minden val�sz�n�s�g szerint az �gy�ban tal�lhat� kefelevonatai �s k�nyvei k�z�tt; kilenc �s t�z k�z�tt hozz�f�rhetetlen, mert Blakenek dikt�lja a levelez�st; t�z �s tizenegy k�zt hozz�f�rhetetlen, mert fel�gyel�kkel �s igazgat�kkal t�rgyal, mik�zben Bonbright, a titk�r, mint valami udvari h�rlap�r�, minden sz�t lejegyez, amit b�rki a besz�lget�sek perg�t�z�ben kiejt a sz�j�n.

Tizenegykor, ha v�ratlan t�viratok vagy t�rgyal�sok nem j�ttek k�zbe, rendesen sz�m�thatott r�, hogy egy id�re egyed�l tal�lja Dicket, b�r v�ltozatlanul elfoglalva akkor is. Mikor a titk�rok dolgoz�szob�j�n kereszt�lment, az �r�g�p kattog�s�b�l tudta, hogy egy akad�llyal m�r nem kell sz�molnia. A k�nyvt�rban pedig abb�l, hogy Bonbright �r egy k�nyvet vad�szott Manson �r, a r�vidszarvu-teny�szet fel�gyel�je sz�m�ra, tudta, hogy f�rje befejezte a vezet�kkel val� t�rgyal�si �r�t.

Megnyomta a gombot, amely a rakott k�nyvespolcok egy szakasz�t kett�nyitotta �s el�var�zsolta azt a kis ac�lfok� csigal�pcs�t, amely Dick dolgoz�szob�j�ba vezetett. Lent egy hasonl�an elford�that� polc-szakasz engedelmeskedett a gombnyom�snak �s zajtalanul engedte be Paul�t a szob�ba. Arc�n a csal�d�s kis �rny�ka futott kereszt�l, mikor megismerte Braxton Jeremy hangj�t. Habozva meg�llt. � sem l�tta �ket, azok sem l�tt�k �t.

- Ha �rasztunk, h�t �rasztunk, - mondta a b�nyaf�fel�gyel� - de beleker�l egyp�r garasba, j� egyp�r garasba, m�g megint kiszivatty�zzuk. Azt�n meg csunya sz�gyen �gy a v�zbe fojtani az �reg Harvestet.

- A k�nyvek azonban megmutatj�k, hogy a tavalyi esztend�ben nyilv�nval� passz�v�val dolgoztunk, - sz�lalt meg most Dick hangja - minden nyavaly�s bandita Huert�t�l kezdve az utols� parasztig, aki lovat lopott, kizsebelt benn�nket. S�t most m�r j�nnek a komolyan veend� bandit�k is, a rendk�v�li taks�val, a forradalmiak, meg a sz�vets�giek. T�l lehetne �ket �lni, ha legal�bb a v�g�t l�tn� az ember. De semmi biztos�t�kunk nincs, hogy ezek a rendetlens�gek nem fognak m�g t�z-h�sz �vig eltartani.

- M�gis... az �reg Harvest... gondolja csak el: el�rasztani... - protest�lt a f�fel�gyel�.

- Gondoljon csak Vill�ra, - felelte �les nevet�ssel Dick, amelynek keser� �ze nem ker�lte el Paula figyelm�t - azt mondja, hogy ha fel�lkerekedik, mind a f�ldet sz�tosztja a parasztoknak. A k�vetkez� logikus l�p�s a b�ny�k sz�toszt�sa lesz. Mennyire becs�li, amit a lefolyt esztend� alatt kigub�ztunk az alkotm�nyp�rtiaknak?

- Sz�zh�szezren fel�l. Nem is sz�m�tva azt az �tvenezer doll�rt aranyban, amit Torenas kapott, mikor visszal�pett. Guaymasn�l megugrott a sereg�t�l �s Eur�p�ba ment a p�nzzel... hiszen ezt mind meg�rtam �nnek.

- Ha �zemben tartjuk a t�rn�kat, Jeremy, ezek tov�bb fognak benn�nket zsebelni �s zsebelnek mind�r�kk�n �r�kk�, �men. Azt gondolom, jobb lesz el�rasztani. Ha jobban tudunk vagyont csin�lni, mint ezek a csirkefog�k, mutassuk meg, hogy �ppen olyan k�nnyen rombolni is tudjuk a vagyont.

- Ezt mondom �n is nekik. �k mosolyognak �s �jra kezdik, hogy ennyi meg ennyi �nk�ntesen felaj�nlott �sszeg a k�nyszer�t� k�r�lm�nyek k�z�tt nagyon megfelelne a forradalmi vez�reknek. Ez alatt �nmagukat �rtik. Az igazi, komoly vez�rek t�z pesob�l egyet sem igen l�tnak. Istenem. Megmutattam nekik, mit csin�ltunk. �lland� munkaalkalmat �tezer parasztnak. A napsz�mot t�z centav�r�l sz�zt�zre emelt�k. Mutattam nekik parasztokat, akik t�z centav�t kaptak, mikor felvett�k �ket �s �t pes�t kaptak, mikor mutattam �ket. A felelet: ugyanaz a r�gi mosoly, ugyanaz a r�gi viszket� teny�r, ugyanaz a r�gi k�szs�g az »�nk�nt felaj�nlott« �sszeg elfogad�s�ra a forradalom szent c�lja �rdek�ben. Istenemre mondom, az �reg Diaz is rabl� volt, de tisztess�ges rabl�. Azt mondom Arranz�nak: »Ha letessz�k a lantot, itt marad �tezer mexik�i munka n�lk�l, mit csin�lnak vel�k?« Arranzo nevetett �s hidegv�rrel v�laszolt. »Mit csin�lunk vel�k?« Azt mondja: »H�t pusk�t adunk a kez�kbe �s lek�ldj�k �ket Mexik�t elfoglalni.«

Paula k�pzeletben l�tta Dick kedvetlen v�llvon�t�s�t, mikor felelni hallotta:

- A l�nyeg az, hogy az �rcanyag ott van �s csak mi tudjuk kiszedni. A mexik�iak nem. Nincs hozz� esz�k. De puska van a kez�kben �s t�bbet kiszednek bel�l�nk, mint mi a b�ny�b�l. Itt mi csak egyet tehet�nk, Jeremy. Egy esztend�re nem besz�l�nk haszonr�l, kitessz�k a munk�sokat �s azt�n egy �v mulva gyer�nk a m�rn�k�kkel �s a szivatty�kkal.

- Beadtam �n ezt Arranz�nak. �s mit felelt? Ha mi kitessz�k a munk�sokat, neki majd gondja lesz r�, hogy a m�rn�k�k is ki legyenek t�ve, a b�nya majd ott �ll el�rasztva �s megehetj�k. Nem, ezt m�r nem is mondta. Csak mosolygott. De a mosolya ezt jelentette. K�t cent�rt kicsavartam volna azt a s�rga nyak�t, de mit �rtem volna vele? M�snap az � csizm�j�ban �gyis bej�n az irod�mba egy m�sik hazafi �s m�g t�bbet k�r. �gy azt�n Arranzo megkapta a baksist �s m�g ennek tetej�be, miel�tt elment volna, hogy Juarez k�r�l a f�csapathoz csatlakozz�k, az embereivel elhajtatta h�romsz�z �szv�r�nket, ami harmincezer doll�r �rt�k� �szv�rh�st jelent, mikor m�g hozz� le is adtam neki a tejet. S�rga g�r�ny!

- Ki most a forradalm�rok vez�re a mi z�rt kutatm�nyi ter�let�nk�n? - hallotta Paula a k�rd�st �s megismerte a Dick hirtelen gondolatugr�s�t, amit mindig olyankor lehetett n�la �szrevenni, mikor valamely helyzet sz�mos fonal�t �sszefogta �s tettre k�sz�lt.

- Bena Raoul.

- Mi a rangja?

- Ezredes. Valami hetven csirkefog� van alatta.

- Mi volt a mesters�ge, mikor m�g dolgozott?

- Juh�sz.

- Helyes, - sz�lt Dick gyorsan �s �lesen - maga sz�nh�zat fog j�tszani. Maga hazafi lesz. Rohanjon vissza, ahogy a l�ba b�rja. El�g�tse ki ezt a Bena Raoult. Kereszt�l fog l�tni a szit�n, vagy nem mexik�i. Szerelje le, mondja neki, hogy t�bornokot csin�l bel�le, egy m�sodik Vill�t.

- Szent isten, igen, de hogyan?

- Ugy, hogy egy �tezer emberb�l �ll� sereg �l�re �ll�tja. Eressze el a munk�sokat. Vele v�tesse fel �ket �nk�nteseknek. Biztons�gban vagyunk, Huerta meg van szel�d�tve. Mondja neki, hogy maga igaz�n hazafi. Adjon minden embernek pusk�t. Ezt m�g kiizzadjuk utols� guba gyan�nt, �s maga igazi hazafinak fog bizonyulni. �g�rje meg minden embernek, hogy visszavessz�k, ha a h�bor�nak v�ge lesz. Azt�n adja r�juk �ld�s�t, hadd menjenek Bena Raoullal egy�tt. Csak a szivatty�er�t tartsa �zemben. �s ha egy esztend�re kiz�rjuk a hasznot, ugyanakkor kiz�rjuk a vesztes�get is. �s tal�n egy�ltal�ban nem kell el�rasztanunk az �reg Harvestet.

Paula mosolygott a Dick megold�s�n, mikor lopva visszat�rt a csigal�pcs�n a zeneterembe. Levert volt, de nem a Harvest-csoport helyzete miatt. Hiszen mi�ta f�rjhez ment, mindig volt valami zavar a mexik�i b�ny�kban, amiket Dick �r�k�lt. A leverts�g�t az okozta, hogy elmulasztotta a reggeli �dv�zl�st. De ez a leverts�g elt�nt, mikor Grahammel tal�lkozott, aki Ware t�rsas�g�ban a zongor�n�l �gyelgett �s az asszonyka bel�p�sekor �gy l�tta, hogy itt a t�voz�s perce.

- Ne szaladjon, - biztatta Paula - maradjon itt �s legyen tanuja a szorgalom k�l�nleges l�tv�ny�nak. Ez majd inspir�lni fogja, hogy belefogjon abba a k�nyvbe, amit Dick eml�tett nekem.XVI. FEJEZET.

A lunchn�l Dick arc�n nyoma sem volt a Harvest-csoport miatti gondnak. Nem is tal�lta volna ki senki, hogy Braxton Jeremy l�togat�sa valami kev�sb� kellemest is jelenthetett, mint a szil�rd �zleti hasznot. Weil Adolf annak jel��l, hogy ami j�ratban volt, azt Dickkel valami �szre nem vett id�ben elint�zte, elutazott ugyan a hajnali vonattal, Graham az asztaln�l m�gis nagyobb t�rsas�got l�tott, mint valaha. Egy Tullyn� nev� h�lgy�n k�v�l, aki id�s, testes, t�rsas�gbeli h�lgy volt, szem�veget hordott, de egyebet nem lehetett tudni r�la, h�rom �j urat is l�tott, akiknek kil�t�t �gy-ahogy meg�llap�totta: Gulhuss �r, �llami �llatorvos, Deacon �r, a partvid�ken igen ismert nev� arck�pfest�, �s Lester kapit�ny, egy Pacific Mail-�ce�nj�r� kapit�nya, aki egyszer idestova h�sz �ve kapit�nykodott Dick egy kereskedelmi vitorl�s�n �s bevezette �t a haj�z�s tudom�ny�ba.

Az �tkez�s v�get �rt �s a b�nyaf�fel�gyel� az �r�j�ra n�zett, mikor Dick megsz�lalt:

- Jeremy, meg akarom mutatni mag�nak, milyen f�ba v�gtam a fejsz�met. R�gt�n megy�nk is. Majd lesz ideje �gyis, m�g ki�r az �llom�sra.

- Menj�nk mind, - mondta Paula - csatlakozzunk hozz�juk. Magam is meghalok a k�v�ncsis�gt�l, Dick olyan hom�lyosan besz�lt r�la.

Miut�n megkapta Dick hozz�j�rul� fejb�lint�s�t, a k�vetkez� percben m�r aut�kat �s h�taslovakat rendelt.

- Mi az? - k�rdezte t�le Graham, mikor elk�sz�lt a parancsokkal.

- Dick valami �jabb bolonds�ga. Mindig �j dolgokon t�ri a fej�t. Ez most egy tal�lm�ny. Esk�d�zik, hogy forradalmat fog csin�lni a farmgazd�lkod�s ter�n, pontosan sz�lva a kisbirtokok ter�n. �ltal�ban m�r van r�la fogalmam, de a kivitelt m�g nem l�ttam. M�r egy hete k�sz, de valami zavar volt egy k�bellel vagy valami berendez�si dologgal.

- Milli�rdokat jelent... ha megy a dolog - mosolygott Dick az asztalon kereszt�l - milli�rdokat a vil�g minden farmere sz�m�ra �s nekem is egy kis percentet bel�le... ha menni fog.

- De mir�l van sz�? - k�rdezte O'Hay. - Zen�t vezet be a tejgazdas�gi ist�ll�kba, hogy a tehenek nyugodtabban adj�k le a tejet?

Dick a tr�fa hangj�n v�laszolt:

- Annyi az eg�sz, hogy minden farmer �gy sz�nthat, hogy a h�za el�tt �l a verand�n. Komolyan: munkakik�sz�b�l� �llom�st akarok iktatni a term�f�ld term�szetes produkci�ja �s az �lelem tiszta laborat�riumi el��ll�t�sa k�z�. De csak v�rjanak, m�g megl�tj�k. Gulhuss, tudja meg, hogy ha a tal�lm�ny bev�lik, meg�l�m vele a saj�t mesters�gemet, mert innen Jerik�ig minden kisgazda nyugodtan n�lk�l�zni fogja az egyetlen lov�t is.

Aut�k �s h�taslovak a tejgazdas�gon t�l vagy k�t kilom�ternyire vitt�k a t�rsas�got, ahol egy n�gyzetalak� s�k f�ldr�sz be volt ker�tve. Dick megjegyezte, hogy ez �ppen huszon�t hold.

- Tess�k, - mondta - ez az a farm, ahol nem kell l� �s a farmer �ld�g�l a verand�n. M�lt�ztassanak a verand�t ide k�pzelni.

A s�k r�sz k�zep�n egy legal�bb tizenk�t m�ter magas, eg�sz alacsonyan meger�s�tett ac�lp�zna �llott. A p�zna tetej�n l�v� dobb�l v�kony dr�thuzal futott a f�ld legsz�le fel� �s ott egy kis benzines lokomobil egyik korm�nycsapj�hoz kapcsol�dott. A lokomobil mellett k�t szerel� �lldog�lt. Dick int�s�re megind�tott�k a motort �s �tnak ind�tott�k.

- Ez itt a veranda, - mondta Dick - k�pzelj�k csak el, hogy mi vagyunk a j�v� farmerei, �ld�g�l�nk az �rny�kban �s olvassuk a reggeli lapot, mialatt az ember �s l� n�lk�li sz�nt�s megindul.

Az ac�lp�zna cs�cs�n �l� dob lassan gomboly�totta fel a dr�thuzalt �s a g�p, amelyet a huzal k�rben engedett, k�ralak� bar�zd�t sz�ntott, vagy nem is k�ralak�t, hanem befel� t�rekv� spir�lis-alak�t.

- Nincs l�, nincs hajt�, nincs munk�s. Csak a farmer kell, hogy megind�tsa a motort �s elind�tsa az �tj�n.

A boszork�nyos masina kiford�totta a barna anyaf�ldet �s vezet�s n�lk�l folytatta a f�ldr�sz k�z�ppontja fel� r�vid�l� spir�lis vonal �tj�t. Dick tov�bb lelkesedett:

- Sz�ntani, boron�lni, hengerelni, vetni, tr�gy�zni, m�velni, aratni, mindent lehet innen a verand�r�l. �s ahol a farmer egy villamost�rsas�gt�l tud �ramot b�relni, ott nem lesz egy�b munka, mint hogy �, vagy a feles�ge, megnyomja a gombot, azt�n a f�rfi mehet ujs�got olvasni, az asszony t�szt�t gy�rni.

- Most m�r mind�ssze az hi�nyzik, - mondta Graham - hogy ezt a k�rt n�gysz�ges�teni lehessen.

- �gy van, - helyeselt Gulhuss �r - a n�gysz�gbe helyezett k�r lev�g a f�ldb�l n�h�ny holdat.

Graham arca egy pillanatig a fejsz�mol�s jeleit �rulta el. Azt�n kimondta:

- Huszon�t holdank�nt �tlag h�t hold a hozz�vet�leges vesztes�g.

- Igaz, - felelt Dick - de a farmer verand�ja valahol ezen a h�t holdon lesz. Ezen a h�t holdon lesz a h�za, az ist�ll�ja, a konyhakertje �s mindenf�le mell�k�p�lete. Nagyon j� lesz. Ha kiveri a fej�b�l a hagyom�nyokat, akkor mindezt nem a huszon�t hold k�zep�re, hanem a h�t holdnyi sarkakra fogja �p�teni. Oda fogja �ltetni a gy�m�lcsf�it, a m�lnabokrait �s az �rny�kot ad� f�kat is. Mert k�pzelj�tek j�l el: ha a r�gi megszokott m�don a n�gyzet k�zep�n h�zza fel az �p�leteit, ez arra k�nyszer�ti, hogy a k�z�ppont k�r�l megt�rt der�ksz�gekben v�gezze a sz�nt�st.

Gulhuss lelkesen b�lintott.

- �gy van. Azonk�v�l mindig utat kell hagynia a k�z�ppontt�l az orsz�g�thoz vagy a szolgalmi �thoz. Ez zavarja a sz�nt�s alaposs�g�t. Ha az ember huszon�t holdat �gy elv�g a megfelel� kisebb n�gysz�gekre, ez m�r k�lterjes gazd�lkod�s.

- B�rcsak a haj�z�s is ilyen mag�t�l menne, - j�rult hozz� az �ltal�nos tetsz�shez Lester kapit�ny.

- Vagy az arck�pfest�s, - nevetett Wainwright Rita, jelent�sen kacsintva Deacon �rra.

- Vagy a zenekritika, - jegyezte meg Lute, aki nem kacsintott ugyan senkire, de hogy a jelenvoltak k�z�l valaki el�rtette a c�lz�st, azt O'Hay gyors v�lasza jelezte:

- Vagy sz�pnek lenni.

- Mennyib�l �ll�that� ki a g�p? - k�rdezte Braxton Jeremy.

- E pillanatban, belesz�m�tva a hasznot is, gy�rtani �s sz�ll�tani tudjuk �tsz�z doll�r�rt. Ha �tmegy a k�zhaszn�latba, modern, nagyban val� elad�si berendezked�ssel h�romsz�z�rt is meg tudjuk csin�lni. De mondjunk �tsz�zat. Vegyen tizen�t sz�zal�kot kamatra �s t�ket�rleszt�sre, akkor a g�p �vi hetven doll�rba ker�l a farmernek. K�tsz�z doll�ros f�ld�rak mellett melyik farmer kap �vi hetven doll�r�rt lovat? A g�p m�g hozz� a legszigor�bb minimumot v�ve k�tsz�z doll�rt takar�t meg neki �vente ak�r saj�t munk�ban, ak�r napsz�mban.

- De mi vezeti a g�pet? - k�rdezte Rita.

- A p�zna tetej�n az a dob. A dob fokokra van osztva az eg�sz radius szerint, ami, mondhatom, el�g hossz� sz�mol�sokba ker�lt, �s a dr�thuzal, mikor a dob k�r� csavarodik �s r�vid�l, lassan vonja a lokomobilt a k�z�ppont fel�.

- Van azonban nagyon sok ellen�rve annak, - mondta Gulhuss - hogy �tmegy a k�zhaszn�latba, m�g a kisbirtokosok szempontj�b�l is.

Dick egyet�rt�en b�lintott.

- Hogyne. Magam feljegyeztem �s oszt�lyoztam negyvenn�l t�bbet. Ugyanannyi kifog�som van maga a g�p ellen. Ha siker�l is, hossz� id�be telik, m�g t�k�letes�tj�k �s �tadjuk a nyilv�noss�gnak.

Graham �nk�nytelen�l kett�osztotta a figyelm�t: r�szint a k�rben j�r� g�pre figyelt, r�szint meg-megn�zte a lovon �l� Forrest Paula fest�i jelens�g�t. Aznap �lte el�sz�r a Szarvast, azt a Palomina-kanc�t, amit Hennessy lovagolt be neki. Graham rejtett mosollyal ismerte el kiv�l� asszonyis�g�t. Az asszonyka vagy a l�hoz rajzolta a toalettj�t, vagy kiv�lasztotta a l�hoz legalkalmasabbat, mindenesetre nagy sikert aratott vele.

Lovagl�kab�t helyett, mivel a d�lut�n meleg volt, drapp v�szonbl�zt hordott feh�r kihajtott gall�rral. A lovagl�ruh�k alj�nak mint�j�ra szabott r�vid szoknya csak a t�rd�ig �rt, t�rdt�l a champagne-sz�n�, sarkanty�s kis csizma sz�r�ig feszes lovagl�nadr�g l�tszott ki. A szoknya �s a nadr�g szarvassz�n� selyem-corduroyb�l k�sz�lt, ami a manchester-szer� bord�zott nadr�ganyagok egy fajt�ja. A kez�re h�zott l�gy-feh�r keszty�k sz�ne �ssze volt hangolva a bl�zgall�r sz�n�nek a hangs�ly�val. Kalapja nem volt, a haja sim�n �s m�lyen le volt f�s�lve a f�l�re �s h�tul a nyak�ra.

- Nem �rtem, - mondta Graham szel�d fedd�ssel - hogy ilyen arcb�rrel hogy teheti ki mag�t a naps�t�snek.

Paula mosolygott, feh�r fogai ragyogtak.

- Nem is teszem. Pontosan sz�lva: az �vnek csak egy kis r�sz�ben szoktam magam �gy s�ttetni. Szeretem ezt, mert szeretem, ha a hajam egy kis aranybarna �rnyalatot kap a napt�l, viszont eg�szen les�lni nem merek.

A l� t�ncolt. Egy kis leveg��raml�s visszaford�totta az asszony szokny�ja szeg�ly�t �s megmutatta pontosan kirajzolt t�rd�t, ahogy a lovagl�nadr�g szorosan megfesz�lt rajta. Graham �szrevette, milyen kem�nyen szorul ez a t�rd az eg�szen �j, szarvassz�n� angol diszn�b�rnyereghez, amelyet gazd�ja k�l�n a ruh�hoz �s l�hoz v�lasztott. �s a f�rfi k�pzelet�ben megint megjelent az a g�mb�ly�, feh�r t�rd, amely az �sz� Hegyi Fick� izmai k�z�tt keresett t�maszt�kot.

Mikor a motor m�gneses gyujt�ja defektust kapott �s a szerel�k s�rg�l�dve tasz�tott�k a f�lig felsz�ntott k�r k�zepe fel�, a t�rsas�g Paula vezet�se alatt ott hagyta Dicket a tal�lm�ny�n�l �s nekiv�gott, hogy a k�l�nb�z� teny�sztelepek k�z�tt elzar�ndokoljon az uszod�hoz. Crellin �r, a sert�steny�szt�si fel�gyel�, megmutatta nekik Lady Isletont, amely nagyszer�, k�v�r, �jsz�l�tt tizenegy malac�val k�l�nb�z� naiv magasztal�sokat v�ltott ki. Crellin �r legal�bb n�gyszer lelkes melegs�ggel jegyezte meg:

- �s k�rem, a tizenegy k�z�tt egyetlenegy korcs nincsen.

L�ttak m�g m�s dics� koc�kat is, Berkshiret, Duroc-Jerseyt, k�kszalagosokat, m�g bele nem f�radtak, l�ttak �jsz�l�tt g�d�ly�ket, b�r�nyk�kat, kerekre h�zott kosokat �s birk�kat. Paula telepr�l-telepre felvette a telefonkagyl�t �s el�re leadta a figyelmeztet�st, hogy j�n a t�rsas�g. Manson �r val�s�gos ki�ll�t�st heveny�szett, bemutatta a nagy King Pol�t sz�lesh�t�, r�vidszarv� h�rem�vel egy�tt, valamint r�vidszarv� h�rem�t m�s bik�knak is, amelyek nagyszer�s�g �s rekordok dolg�ban csak kev�ssel maradtak King Pol�nak alatta. Parkman, a Jersey-fel�gyel�, is k�zn�l volt a kell�en felk�sz�lt szem�lyzettel, hogy par�d�zva bemutassa a Nagy S�rk�nyt, Arany Kedvest, Kir�lykutat, Oxfordi Leg�nyt �s a Karnaki T�nd�rgyereket, mindmegannyi k�kszalagos bik�t, kit�n� h�r�, el�kel� j� tejel� dinaszti�k alap�t�it �s lesz�rmazottait, tov�bb� R�zsakir�lyn�t, a L�gyott anyj�t, Menyecsk�t, az Arany Kedves anyj�t, Zs�km�nyt, az Olga anyj�t, Gertiet, a Maitlands anyj�t, a j� tejel�s birodalm�nak hasonl�an k�kszalagos �s k�kv�r� Jersey-matr�n�it. Mendenhall �r, aki a lovak birodalm�t korm�nyozta, b�szk�n vezettetett el� egy csoport hatalmas apam�nt, �l�n a hatalmas Hegyi Fick�val �s egy m�g nagyobb csoport kanc�t, �l�n az ez�stnyer�t�s� Fotherington Princesszel. M�g a Princess anyj�t, a m�r csak f�lnapi munk�ra fogott �reg Alden Bessiet is el�hozatta, hogy kiki megadhassa a kell� tiszteletet egy ilyen kiv�l� anya�llatnak.

Mikor a n�gy �ra k�zeledett, Ware Donald, aki nem szeretett �szni, az egyik aut�val visszat�rt a nagy h�zba, Gulhuss �r pedig visszamaradt, hogy Mendenhall �rral l�teny�szt�sr�l csevegjen. Dick m�r ott volt, mikor a t�rsas�g az uszod�hoz �rkezett �s a l�nyok azonnal k�vetelni kezdt�k az �j n�t�t.

- Tulajdonk�ppen nem is n�ta, - magyar�zta Dick, huncut csillog�ssal a szem�ben - �s nem is �n tal�ltam ki. T�rsasj�t�k, Jap�nban j�tszott�k m�r a sz�let�sem el�tt �s meg vagyok gy�z�dve, m�g azel�tt hogy Kolumbus felfedezte volna Amerik�t. Egy duettr�l van sz�, ami z�logol�ssal van egybek�tve. Paula fogja velem �nekelni. Gyere, majd megtan�talak. �lj le ide, �gy. Ti mindny�jan �ljetek le k�rbe.

Paula, �gy ahogy volt, lovagl�ruh�san, le�lt a hallgat�s�g k�r�nek a k�zep�re a betonra, szemk�zt az ur�val. Ahogy Dick magyar�zta neki, a tenyer�vel a t�rd�re csapott, azt�n �sszecsapta a tenyer�t, azt�n odacsapta a tenyer�t a Dick tenyer�hez, mint a gyerekek szoktak j�tszani, a ritmust egy�tt tartva az ur�val. Akkor azt�n Dick el�nekelte a n�t�t, amely kurta volt, Paula azonnal megtanulta, vele �nekelte �s teny�rrel csapkodta a taktust hozz�. A keletiesen f�lbem�sz� mel�di�t lassan, szinte egyhang�an �nekelt�k, de az �nek hamarosan izgalmat v�ltott ki a hallgat�s�gb�l:

Cson-K�na, Cson-K�na,
Cson-cson, K�na, K�na,
Nagasaki, Yokohama,
Hakodate... haj!!!

Azt az utols� sz�tagot, hogy haj, hirtelen, kirobban�an kellett �nekelni, egy okt�v�val magasabban, mint a mel�dia hangneme. M�r most abb�l �llt a t�rsasj�t�k, hogy enn�l a ki�lt�sn�l Dick �s Paula �ssze�t�tt�k a kez�ket �s Paula kez�nek csukva kellett lennie, ha Dick� csukva volt, vagy nyitva, ha Dick� nyitva volt. Ha nem, akkor Paula vesztett. A legels� �nekl�sn�l Paula nyert, mert az � keze is csukva volt, a Dick� is. Dicknek z�logot kellett adni. Levette a kalapj�t �s Lute �l�be dobta.

- Ez a z�logom! Gyer�nk tov�bb, Paula.

�s megint �nekelt�k �s csapkodt�k a tenyer�ket:

Cson-K�na, Cson-K�na,
Cson-cson, K�na, K�na,
Nagasaki, Yokohama,
Hakodate... haj!!!

Ez�ttal a Paula keze csukva volt, a Dick� nyitva.

- Z�logot! Z�logot! - kiab�lt�k a l�nyok.

Paula ijedten n�zett v�gig mag�n.

- Mit adhatok?

- Adj egy hajt�t! - tan�csolta Dick. �s Paula egyik tekn�sb�ka-hajt�je is a Lute �l�be v�ndorolt.

- Hogy az �rd�g vigye el! - haragudott Paula, mikor ugyan�gy az utols� hajt�j�t is elvesztette, mert m�r k�tszer vesztett, m�g Dick egyszer. - Nem �rtem, hogy lehetek ilyen buta. Te t�ls�gosan ravasz is vagy, Dick. Sose tudlak megel�zni, sose tudom kital�lni, mit akarsz.

Megint el�nekelt�k a j�t�kot. Paula vesztett. Tullyn� r�m�lt felki�lt�sa k�zben odaadta z�logba az egyik sarkanty�j�t �s azzal fenyeget�dz�tt, hogy leh�zza az egyik csizm�j�t, ha a m�sik sarkanty�t is elveszti. De h�romszor nyert egym�sut�n. Dick odaadta az �r�j�t �s mind a k�t sarkanty�j�t. Azt�n Paula vesz�tette el az �r�j�t �s a m�sik sarkanty�j�t is. Megint elkezdt�k a Cson-K�n�t �s Tullyn� hat�rozottan protest�lt:

- K�rlek, Paula, most m�r befejezhetn�d. Dick, sz�gyelheted magad.

De Dick gy�zedelmesen v�gta ki a haj!-t, nyert. Egy�tt kacagott a t�bbiekkel, mikor Paula leh�zta az egyik kis csizm�t �s odadobta a Lute �l�ben �sszegy�lt halomhoz.

- Nincs semmi baj, Martha n�ni, - nyugtatta meg Paula Tullyn�t - Ware nincs itt. � az egyetlen, aki megbotr�nkozn�k ezen. Gyer�nk, Dick. Mindig csak nem fogsz nyerni. Cson-K�na, Cson-K�na...

Most m�r sokkal gyorsabban �nekeltek, egyszer�en v�gighadart�k �s a tenyer�k olyan gyorsan ver�d�tt �ssze, mint a taps. A testmozg�s �s izgalom hat�sa hozz�j�rult a naps�t�shez, az asszonyka nevet� arca csupa r�zsapiros ragyog�s volt.

Graham Evan, a sz�tlan n�z�, kellemetlen m�ltatlans�got �rzett. Ismerte a Cson-K�na-j�t�kot m�g a nipponi teah�zak g�s�i r�v�n �s noha tudta, hogy a Forrest-csal�d �s a nagy h�z nem t�r�dik a konvenci�val, megd�bbent�nek �rezte, hogy Paula ilyen j�t�kban r�szt vegyen. Ebben a pillanatban m�g nem jutott esz�be, hogy ha a j�t�kban t�rt�netesen Lute, vagy Ernestine, vagy Rita vett volna r�szt, � egyszer�en k�v�ncsi lett volna, mi fog kis�lni ebb�l a bolonds�gb�l. Csak ut�lag �llap�totta meg azt�n, hogy er�s �rdekl�d�se �s felh�borod�sa m�s sz�ml�ra volt irand�: az volt a f�, hogy Paula volt a j�t�kos �s Paula ekkor m�r nagyobb sz�mot tett a fant�zi�j�ban, mint � maga is k�pzelte volna. Ezt m�g nem tudta. Mind�ssze annyit tudott e pillanatban, hogy haragudni kezd �s hat�rozottan er�fesz�t�s�be ker�l, hogy bele ne sz�ljon.

Ekkorra m�r Dick cigarettat�rc�ja, gyufaskatuly�ja, Paula m�sik csizm�ja, �ve, szokny�j�nak biztos�t�t�je �s jegygy�r�je a z�logok csom�j�hoz ker�lt. Tullyn� sztoikusan belet�r�d�tt arccal hallgatott.

- Cson-K�na, Cson-K�na... - nevetett Paula �s tov�bb �nekelt. �s Graham hallotta, mikor Ernestine nevetve sz�lt oda Bertnek:

- Nem tudom, mi marad rajta a v�g�n.

- Hiszen ismerj�k, - felelte Bert - ha nekivadul, akkor nincs meg�ll�s. �s most �gy l�tszik, nekivadult.

- Haj!! - ki�ltott�k Paula �s Dick egyszerre �s azt�n sz�tkapt�k a kez�ket. A Dick keze nyitva volt, a Paul�� csukva. Graham �gyelte, amint az asszonyka hi�ba n�z v�gig mag�n, hogy valamit z�lognak tal�ljon.

- Gyer�nk, Lady Godiva, - s�rgette Dick - itt�l, t�ncolt�l, most add meg az �r�t.

- Bolond ez az ember? - gondolta mag�ban Graham. - Akinek ilyen feles�ge van!

- H�t j�, - s�hajtotta Paula �s az ujjai m�r a bl�z�n motoszk�ltak - ha musz�j, h�t musz�j.

Graham tombolt mag�ban, elford�totta a tekintet�t �s nem is n�zett vissza. Sz�net k�vetkezett �s � tudta, hogy most mindenki lesi, mit fog Paula csin�lni. Egyszer csak Ernestine elfojtott nevet�s�t hallotta, majd az eg�sz t�rsas�g kit�r� kacag�s�t �s Bert hangj�t, aki kiab�lni kezdett:

- �ssze voltak besz�lve! Ki volt csin�lva!

Ez megd�nt�tte Graham elhat�roz�s�t. Gyorsan odan�zett. Az asszonyk�n nem volt bl�z, ellenben �vt�l felfel� �sz�ruh�ban volt. Nyilv�n m�g a lovagl�s el�tt mag�ra vette.

- Gyer�nk! - ki�ltotta Dick - Lute a k�vetkez�.

De Lute nem k�sz�lt a Cson-K�n�ra. Pirulva szaladt a l�nyok �l�n az �lt�z�kabinok fel�.

Graham n�zte a Paula testtart�s�t a trambulin tizenk�tm�teres ugr�deszk�j�n, n�zte pomp�s m�ly fejes�t, hallotta Bert magasztal� felki�lt�s�t:

- � Kellermann Annette!

Azt�n m�g mindig idegesen a tr�f�t�l, amely megbotr�nkoztat�ssal fenyegette, elkezdett t�n�dni err�l a csodan�r�l, a nagy h�z apr� asszony�r�l. Vajjon hogy lett ilyen csod�latos n�v�? Mialatt v�gigvette v�z alatt a medenc�t, k�nyelmes temp�kkal �szott el�re �s nyitott szemmel figyelte a felfel� sek�lyesed� feneket, r�j�tt, hogy semmit sem tud r�la. A Forrest Dick feles�ge. Ennyit tudott �sszesen. De nem tudott semmit a sz�let�s�r�l, az �let�r�l, a multj�r�l.

Ernestine eml�tette neki, hogy � meg Lute f�ltestv�rei Paul�nak. Ez is egy kis adat volt, mindenesetre. (A talaj n�vekv� vil�goss�ga figyelmeztette, hogy k�zeledik a medence v�g�hez �s mivel valamiben, ami nem lehetett m�s, mint k�t birk�z� ember �sszekeveredett csom�ja, megismerte Dick �s Bert �ssze-vissza fon�dott l�bait, visszafordult �s a v�z alatt �szott m�g vagy hat m�tert.) Azt�n adat volt az is, hogy Paula Martha n�ninek sz�l�totta Tullyn�t. Vajjon v�rszerinti nagyn�nje? Vagy csak csal�diass�gb�l sz�l�tja �gy a Lute �s Ernestine anyj�nak a n�v�r�t!

Felj�tt a v�z al�l. A t�bbiek felsz�l�tott�k, hogy l�pjen be: k�nn a b�r�ny benn a farkast j�tszanak. Ebben a f�rge j�t�kban a k�vetkez� f�l�ra alatt minduntalan meg kellett csod�lnia Paula elevens�g�t, hajl�konys�g�t, de agyaf�rts�g�t is, mikor az embergy�r�n mindig siker�lt �tsz�knie. Mikor m�r �gy elf�radtak, hogy be kellett fejezni a j�t�kot, az eg�sz t�rsas�g lihegve �szott a medenc�n v�gig, azt�n kim�sztak a napra �s k�r�l�lt�k Tullyn�t.

Hamarosan �j tr�f�k ker�ltek sz�nyegre �s Paula lehetetlen dolgokr�l vitatkozott Tullyn�val.

- De Martha n�ni, �ppen mert maga sosem tanult �szni, nincs igaza, ha tart egy ilyen �ll�spontot. �n nagyon j� �sz� vagyok �s azt �ll�tom, hogy ak�r itt r�gt�n beugrom a medenc�be �s t�z percig a v�z alatt tudok maradni.

- Csacsis�g, fiam, - mosolygott Tullyn� - az ap�d, mikor fiatal volt, sokkal fiatalabb, mint te most, dr�g�m, tov�bb b�rta v�z alatt, mint ak�rki, �s a rekordja, ha j�l eml�kszem, h�rom perc �s negyven m�sodperc volt, m�r pedig j�l eml�kszem, mert magam tartottam az �r�t �s magam m�rtem le az id�t, mikor Selby Harry ellen megnyerte a fogad�st.

- Igen, tudom, hogy az ap�m annak idej�n leg�ny volt a talp�n, - b�szk�lkedett Paula - de az id�k megv�ltoztak. �s ha most itt volna a dr�ga �reg, fiatals�g�nak minden pomp�j�val, �s megpr�b�lna velem a v�z al� j�nni, �n bizony legy�zn�m. T�z percig? H�t persze, hogy lenn tudok maradni t�z percig. Fogok is. Maga tartja az �r�t, Martha n�ni, �s lem�ri az id�t. Ugyan, nincsen enn�l k�nnyebb. Annyi az eg�sz, mint...

- Mint halat l�ni a vederben - eg�sz�tette ki helyette Dick.

Paula felm�szott a trambulin tetej�re.

- K�rem lestoppolni, mikor a leveg�ben vagyok.

- K�rek egy bukfenc-fejest! - ki�ltotta Dick.

Paula b�lintott, mosolygott �s sz�n�szkedve j�tszotta, milyen �ri�si er�fesz�t�st tesz, hogy a t�dej�t annak lehet� befogad�k�pess�g�ig megt�ltse leveg�vel. Graham gy�ny�rk�dve szeml�lte. Maga is m�ugr� volt �s a bukfencfejest m�s n�t�l, mint professzionist�t�l, m�g nem l�tta. A k�nny� k�kes-z�ld selyemkoszt�m nedvesen tapadt Paul�ra �s megmutatta test�nek ar�nyos vonalait. Miut�n tr�f�san m�g egy g�rcs�s nyel�ssel bekapta azt az utols� k�bcentim�ter leveg�t, ami m�g a t�dej�be f�rt, ugrott. F�gg�leges tart�ssal, egyenesen, �ll� l�bakkal, amelyek egym�shoz fesz�ltek, mikor r�toppantak az ugr�deszka m�sik, rugalmas v�g�re. A rugalmas deszka feldobta a leveg�be. Paula labd�v� g�mb�ly�d�tt �ssze, teljesen megfordult maga k�r�l, azt�n a bukfenc ut�n a fejes t�k�letes testtart�s�ba egyenesedett ki �s hull�mot is alig vetve maga k�r�l, hib�tlan fejessel a v�zbe zuhant.

- Egy toled�i penge is nagyobbat loccsant volna - volt Graham �t�lete.

- � istenem, ha �n �gy tudn�k ugrani, - s�hajtotta �mulattal Ernestine - de sosem fogok �gy tudni. Dick azt mondja, hogy a m�ugr�s a kell� id�beoszt�st�l f�gg. Paula ez�rt csin�lja olyan hihetetlen�l j�l. Neki nagyszer� id��rz�ke van...

- �s �rz�ke a keresetlen testtart�shoz - tette hozz� Graham.

- A sz�nd�kosan keresetlen testtart�shoz - mondta Dick.

- �rti, hogyan kell f�rads�gos �ton eljutni a v�gs� k�nnyeds�ghez; - f�zte tov�bb Graham - ilyen t�k�letes bukfencez�st m�g sose l�ttam professzionist�kt�l.

- �s �n m�g b�szk�bb vagyok r�, mint �, - mondta Dick - tudod, �n tan�tottam. Igaz, hogy k�nny� volt megtan�tani. Nem ker�lt semmi meger�ltet�s�be. Ehez m�g hozz� az er�s akarata, az id��rz�ke, k�rlek: az els� pr�b�ja m�r kifog�stalan volt.

- Paula rendk�v�li n�, - mondta b�szk�n Tullyn�, mik�zben a szeme ide-oda ingadozott az �ra kis mutat�ja �s a v�z s�ma felsz�ne k�z�tt - a n�k sohasem �sznak olyan j�l, mint a f�rfiak. � igen... H�rom perc negyven m�sodperc! Lef�zte az apj�t!

- De �t percet sem fog kib�rni odalenn, t�zn�l mindenesetre sokkal kevesebbet, - �llap�totta meg Dick �nnep�lyesen - felrobbanna a t�deje.

N�gy perc eltelt�vel Tullyn� izgatott kezdett lenni �s aggodalmasan n�zett az egyik arcr�l a m�sikra. Lester kapit�ny, aki nem volt beavatva, k�romkodva topogott ide-oda �s v�g�l is beugrott a v�zbe.

- Valami t�rt�nt, - mondta Tullyn� meg�rizve �nuralm�t - tal�n baja esett ugr�s k�zben. Maguk f�rfiak, menjenek ut�na.

Graham, Bert �s Dick tal�lkoztak a v�z alatt, vid�man vigyorogtak �s jelent�sen nyomkodt�k egym�s kez�t. Dick jelet adott a m�sik kett�nek, hogy k�vess�k �s az �rnyas, s�t�t v�z alatt oda�szott a szelel�h�z, ott csatlakoztak Paul�hoz �s taposva a vizet, halkan suttogtak �s nevetg�ltek.

- Csak az�rt j�tt�nk, - magyar�zta Dick - hogy megmondjuk: minden rendben van. Most csak m�g �gyesebben folytatni kell... Te menj el�re, Bert. �n majd Evan ut�n.

Egym�sut�n mentek a s�t�t v�z al� �s egym�sut�n bukkantak ki a medence felsz�n�n. Ekkorra Tullyn� m�r felkelt �s ott �llott a medence perem�n.

- Ha tudn�m, hogy megint viccelsz, Dick... - kezdte mondani.

De Dick �gyet sem vetett r�, emberfeletti nyugalmat m�melt �s olyan hangosan rendelkezett, hogy Tullyn� is hallja:

- Ezt rendszeresen kell csin�lni, gyerekek. Bert �s Evan, gyertek velem. K�t-k�t m�ternyire egym�st�l ezen az oldalon indulunk �s v�gigkutatjuk a feneket. Azt�n megy�nk tov�bb �s megism�telj�k visszafel�.

- Ne f�radjanak az urak, - ki�ltotta Tullyn�, aki m�r nevetni kezdett - te pedig, Dick, csak gyere ki. Nyakon akarlak �tni.

- Vigy�zzatok r�, l�nyok, - ki�ltott Dick - nevet�g�rcs�t kapott szeg�ny.

- M�g nem kaptam, - kacagott Tullyn� - de fogok.

- De a keserves teremt�sit neki, asszonyom, ez nem nevetni val�! - lihegte Lester kapit�ny, mik�zben k�sz�l�d�tt megint nekiv�gni, hogy felkutassa a feneket.

Mikor a der�k tenger�sz a v�z al� mer�lt, Dick megk�rdezte:

- R�j�tt, Martha n�ni, komolyan �s igaz�n r�j�tt?

Tullyn� b�lintott.

- De az�rt csak folytass�tok, van m�g egy beugrott ember. Nekem Coghlan Elsie anyja tavaly Honoluluban elmondta az eg�szet.

Paula mosolyg� arca csak tizenegy perc eltelt�vel bukkant fel a felsz�n al�l. Adta a kimer�ltet, gyorsan kievick�lt �s a nagyn�ni mellett zih�lva omlott a f�ldre. Lester kapit�ny, aki a meger�ltet�, ser�ny kutat�st�l csakugyan kimer�lt, figyelmesen tanulm�nyozta Paul�t, azt�n odament a legk�zelebbi oszlophoz �s h�romszor al�zatosan odacsapta a fej�t a betonhoz.

- F�lek, hogy nem voltam lenn t�z percig, - mondta Paula - de nem sokkal kevesebb ideig voltam, �gy-e, Martha n�ni?

- Egy�ltal�ban nem volt�l sok�ig v�z alatt, - felelte Tullyn� - ha k�v�ncsi vagy a v�lem�nyemre. M�g az is meglep, hogy nedves vagy. Na, na, vegy�l rendesen l�lekzetet, fiam. A sz�n�szetnek nincs �rtelme. Eml�kszem kisl�nykoromra, mikor Indi�ban utaztam. Ott volt egy fak�r-iskola. A fak�rok m�ly kutakba mentek le �s sokkal tov�bb voltak lenn, mint te, �des fiam, sokkal tov�bb.

- Maga tudta! - sz�lt v�dol� hangon Paula.

- De te nem tudtad, hogy tudom. �s enn�lfogva nagyon csuny�n viselted magad. Egy h�lgy az �n koromban �s ilyen sz�vvel...

- �s ilyen kem�ny fejjel...

- Egy f�lesgomb�rt sz�vesen nyakon �tn�lek.

- Egy f�lesgomb�rt sz�vesen meg�leln�m mag�t, - nevetett vissza Paula - ilyen csuronvizesen. De legal�bb Lester kapit�nyt bolondd� tartottuk. �gy-e, kapit�ny?

- Ne besz�ljen hozz�m, - morogta s�t�ten a der�k kapit�ny - el vagyok foglalva, a bossz��ll�son gondolkozom. Ami mag�t illeti, Forrest, egyel�re habozok, vajjon felrobbantsam a tejgazdas�g�t, vagy les�nt�tsam a Hegyi Fick�t. Lehet, hogy megteszem mind a kett�t. K�zben kimegyek megn�zni, melyik l� a mag�� �s megr�gom.

Dick a Harami�n, Paula a Szarvason egym�s mellett lovagoltak haza a nagy h�zba.

- Hogy tetszik neked Graham? - k�rdezte Dick.

- Nagyszer� ember, - felelte Paula - a te t�pusod, Dick. Univerz�lis ember, mint te, �s �ppen �gy rajta van a vil�gl�totts�g �s kalandos mult mindenf�le b�lyege, tenger, k�nyv, minden. M�v�szl�lek m�g hozz� �s igaz�n sokoldal�. Azonk�v�l ked�lye is van. Megfigyelted a mosoly�t? Ellen�llhatatlan. Musz�j vele mosolyogni.

- �gy van. De megvannak a komoly von�sai is.

- Igen, ott a szeme sark�ban, r�gt�n a mosolyg�sa ut�n, �szre lehet venni. Nem �ppen f�radts�gra vall� von�sok, ink�bb azok a r�gi, �r�k�s k�rd�sek: mi�rt, minek, mire j� ez, mire val� az eg�sz?

A lovascsapat sereghajt�i gyan�nt Ernestine �s Graham besz�lgettek h�tul.

- Dick m�ly ember, - mondta Ernestine - maga egy�ltal�ban nem ismeri �t teljesen. F�lelmesen m�ly ember! �n egy kicsit ismerem. Paula nagyon ismeri. De azonk�v�l nagyon kevesen l�thatnak a felsz�ne al�. � igazi filoz�fus, olyan �nuralma van, mint egy sztoikus b�lcsnek vagy egy angol embernek �s �gy tud kom�di�zni, hogy bolondd� tartja az eg�sz vil�got.

A hossz� ker�t�sn�l a t�lgyek alatt, ahol a l�r�l lesz�ll� t�rsas�g �sszever�d�tt, Paula az oldal�t fogta a nevet�st�l.

- Tov�bb, tov�bb, - biztatta Dicket - m�g, m�g!

- Paula azzal v�dolt, - magyar�zta Dick - hogy azzal a rendszerrel, ahogy az inasokat szoktam elkeresztelni, kimer�tem a sz�t�ramat.

- � pedig m�sf�l perc alatt legal�bb negyven ilyen nevet mondott m�g... tov�bb, Dick, m�g...

- Azt�n - folytatta Dick �nekl� hangon - lehet m�g L�tode �s Tudode, Fusside �s Menjoda, Figyeljcsak �s �gyeljcsak, Hopplah� �s Netene, Hajahaj �s Ejnyeno, Azabaj �s Azaj�, Forduljfel �s Pukkadjmeg, �rd�gvigyen �s Azany�d...

Azzal sarkanty�pengetve bement a h�zba, m�g �tk�zben is folytatva a r�gt�nz�tt n�vjegyz�ket.XVII. FEJEZET.

Az el�gedetlens�g �s nyugtalans�g egy hete k�vetkezett most Graham sz�m�ra. V�v�dott r�szint annak tudata k�z�tt, hogy az els� vonattal el kellene hagynia a nagy h�zat, r�szint a v�gy k�z�tt, hogy l�ssa �s m�g t�bbet l�ssa Paul�t, hogy vele legyen �s t�bbet legyen vele, - sem el nem utazott, sem pedig nem l�tta gyakrabban, mint ittl�te legels� napjai alatt.

El�sz�r is az alatt az �t nap alatt, m�g az ifj� heged�m�v�sz itt volt, az szinte teljesen lefoglalta mag�nak Paula minden nyilv�nos idej�t. Graham gyakran bevet�d�tt a zeneterembe �s mialatt azok �gyet sem vetettek r�, kedvetlen�l �ld�g�lt ott f�l�r�k hosszat �s hallgatta �gynevezett munk�jukat. �k eg�szen megfeledkeztek a jelenl�t�r�l �s vagy belepirulva m�lyedtek el a szenved�lyes muzsik�l�sba, vagy �sszedugva a fej�ket pajt�skod�an fecsegtek �s nevetg�ltek a pihen� sz�netek alatt. Hogy a fiatal muzsikus m�r szinte k�nos hevess�ggel szerelmes Paul�ba, az nyilv�nval� volt Graham el�tt. De ami rosszul esett neki, az az �nk�nytelen h�dolat volt, amellyel az asszonyka n�ha Warere pillantott, mikor az k�l�n�sen sz�pen csin�lt valamit. Hi�ba pr�b�lta mag�nak mondani Graham, hogy ebben az asszonynak csak az �rtelme sz�lalt meg, csak a m�sik m�v�szet�nek ad�zott a gy�ny�rk�d� elismer�ssel. Graham f�rfi volt �s rosszul esett neki. �s addig esett rosszul, am�g nem b�rt tov�bb ott maradni.

Egyszer v�letlen�l �ppen akkor cseppent oda a zeneterembe, mikor egy Schumann-dal befejez�se ut�n Ware elment. Paula m�g ott �lt a zongor�n�l, arc�n valami �tszellem�lt �lmodoz�s kifejez�s�vel. Ahogy r�n�zett Grahamre, szinte nem ismerte meg, g�piesen felszedel�dzk�d�tt, mondott valami sz�rakozott k�zhelyet. Grahamet ez s�rtette �s b�ntotta, de igyekezett azt gondolni, hogy ez Paula r�sz�r�l csak aff�le m�v�sz�br�nd, az im�nt j�tszott zen�nek m�g lelk�ben cseng� visszhangj�ra val� hallgat�s. Azonban �nk�nytelen�l okoskodni kezdett: az asszonyok furcsa teremtm�nyei az �ristennek, k�pesek sz�v�ket a legk�l�n�sebb �s legk�vetkezetlenebb m�don elvesz�teni. H�tha ez a fiatal leg�ny �ppen a zen�j�vel fogja meg benne a n�t?

Ware elutaz�sa ut�n Forrest Paula �gysz�lv�n teljesen visszavonult a maga lakoszt�ly�ba a titkos ajt� m�g�. De mint Graham a szem�lyzeten �szrevette, ezt senki sem tal�lta felt�n�nek.

- Paula olyan n�, - magyar�zta Ernestine - aki kit�n� t�rsas�got tal�l saj�t mag�ban. Gyakran vannak n�la a mag�nyoss�gnak olyan id�szakai, mikor Dick az egyetlen, aki l�tja.

- Ami a t�rsas�g t�bbi r�sz�re nem nagyon h�zelg� - mondta mosolyogva Graham.

- Ami azt jelenti, - vetette ellen Ernestine - hogy mindig kit�n�nek tal�lja a t�rsas�got, valah�nyszor t�rsas�gban van.

A vend�gj�r�s a nagy h�zban csappan�f�lben volt. J�tt m�g n�h�ny �j vend�g, �zleti vagy t�rsadalmi alapon, de t�bben mentek el. Hallode �s k�nai szem�lyzete r�v�n a nagy h�z �lete �gy folyt, mint a karikacsap�s, hogy a vend�gek sz�rakoztat�sa a h�ziak nagyon csek�ly k�teless�g�nek t�nt fel. A vend�gek b�ven elsz�rakoztak vagy magukban, vagy egym�ssal. Dick a lunch el�tt m�g egy percre is ritk�n jelent meg. Paula pedig, aki most k�l�n �let�nek programj�t �lte, diner el�tt sohasem volt l�that�.

- Ne gondolj a gonddal! - mondta nevetve egy d�lben Dick �s a box-keszty�k, kardok �s t�r�k birodalm�ban egy kis testmozg�sra h�vta ki Grahamet.

Mikor k�t menet k�z�tt kif�jt�k magukat, �gy sz�lt:

- �s most itt az ideje, hogy nekil�ss annak a k�nyvnek. �n csak egy vagyok a sok k�z�l, akik v�rnak, hogy olvashass�k, �s m�r nagyon v�rom. Tegnap kaptam Havelyt�l levelet. Eml�ti a k�nyvet �s k�v�ncsi, mennyire vagy.

Igy azt�n Graham a toronyszob�ban rendbeszedte a jegyzeteit �s f�nyk�pfelv�teleit, megcsin�lta a munka v�zlat�t �s nekifogott a bevezet� fejezeteknek. Annyira belemer�lt, hogy Paula ir�nt �bredez� �rdekl�d�se elhalv�nyodott volna, ha nem tal�lkozik vele minden este a dinern�l. Azonk�v�l, m�g Ernestine �s Lute el nem utaztak Santa Barbar�ba, mindig volt d�lut�nonk�nt �sz�s, lovagl�s, vagy aut�-kir�ndul�s a Miramar-dombok legel�ire �s az Anselmo-hegyek fens�k-tany�ira. Tettek m�s aut�utakat is, olykor Dick is vel�k tartott, a Sacramento medr�ben dolgoz� nagy kotr�g�pekhez, a Kis Farkas �s Los Cuatos foly�csk�k g�t�p�t�seihez, vagy az �tvenholdas farmerek tizenk�tezer holdnyi kol�ni�j�hoz, ahol Dick megpr�b�lta, hogy k�tsz�z�tven csal�dapa a csal�dj�val egy�tt meggazdagodj�k a f�ldb�l.

Graham tudta, hogy Paula n�ha hossz� mag�nyos lovagl�sokat csin�l. Egyszer ott is kapta a ker�t�sn�l, mikor lesz�llt a Szarvasr�l.

- Nem gondolja, - mondta neki szemreh�ny�an - hogy megr�vid�ti a lov�t, ha nem t�rsas�gban lovagolja?

Paula nevetett �s a fej�t r�zta.

- H�t akkor - rukkolt ki b�tran Graham - �n m�gis szeretn�k mag�val kilovagolni.

- Ott van Lute, Ernestine, Bert, meg a t�bbiek.

- Ez az orsz�g �j orsz�g nekem. �s az ember csak olyanok �ltal ismerhet meg egy vid�ket, akik ismerik. L�ttam ezt a vid�ket a Lute, az Ernestine �s mind a t�bbiek szem�n kereszt�l, de m�g nagyon sok minden van, amit nem l�ttam �s amit csak a maga szem�n �t l�thatok.

- Tetszet�s elm�let, - felelte Paula kit�r�en - maga egy... egy t�jk�p-vamp�r.

- De a vamp�rok gonosz k�vetkezm�nyei n�lk�l - felelte Graham gyorsan.

Paula nem v�laszolt azonnal. Nyiltan �s egyenesen n�zett a f�rfi szem�be �s az l�thatta, hogy Paula megfontolta �s meggondolta, amit mond.

- Nem tudom, j�l �rtem-e mag�t? - mondta v�gre az asszonyka. �s Graham fant�zi�ja r�ugrott erre a p�r sz�ra �s sorra vette �s tal�lgatta az esetleg benn�k rejl� mell�k�rtelmet.

- De hiszen annyi mindent besz�lhetn�nk egym�ssal, - pr�b�lkozott ism�t - annyi mindent... kellene besz�ln�nk egym�ssal...

- Igy �rtettem - mondta Paula nyugodtan. �s a szavait megint az a nyilt, egyenes tekintet k�s�rte.

�gy �rtette. Ez a gondolat l�ngba bor�totta Grahamet. De a nyelve nem volt el�g gyors �s nem tudta kiv�deni azt a h�v�s, kih�v� nevet�st, amellyel Paula befordult a h�zba.

A nagy h�z t�rsas�ga tov�bb fogyatkozott. Paula nagyn�nje, Tullyn�, Graham nagy csal�d�s�ra, aki sokat akart m�g t�le megtudni Paula fel�l, n�h�ny napi id�z�s ut�n elutazott. Esett ugyan sz�, hogy tal�n hosszabb tart�zkod�sra visszat�r, de maga Tullyn� mondta, hogy mivel most j�tt haza Eur�p�b�l, eg�sz csom� olyan k�teless�gszer� l�togat�s van a nyak�n, amit el�bb le akar adni, hogy azt�n az �lvezetes l�togat�sokhoz fogjon hozz�.

O'Hay, a zenekritikus, k�nytelen volt n�h�ny napot itt vesztegelni m�g, hogy szem�lyesen, szemt�l-szembe �lje t�l annak a zenei t�mad�snak sz�rny� kulmin�ci�j�t, amelyet a filoz�fusok z�d�tottak r�. Ez persze a Dick �tlete �s tr�f�ja volt. A csata estig is eltartott, ha Ernestine egy l�tsz�lag v�letlen megjegyz�se alkalmat adott Hancock Aaronnak, hogy belevesse az els� bomb�t O'Hay legm�lyebb meggy�z�d�seinek kell�s k�zep�be. Hyal Dar, aki k�szs�ges �s heves sz�vets�gesnek bizonyult, robbant� zeneelm�let�re t�maszkodva, �tkarol� t�mad�ssal sietett a vesz�lyeztetett O'Hay seg�ts�g�re. Az �tk�zet d�h�ngve tombolt addig, m�g a lobban�kony �r ember, aki a k�t �gyes sz�facsar� ellenf�l v�g�sait�l m�r mag�nk�v�l volt, nagy lelki k�nnyebbs�ggel el nem fogadta Mc Fane Terrence gyeng�d unszol�s�t, hogy vonuljanak vissza kettesben egy nyugalmas helyre, pihenjenek meg a bili�rdteremben, ahol ketten egy csillap�t� italka mellett, t�vol ezekt�l a barb�rokt�l, sz�v�k szerint kidiskur�lhatj�k magukat az igazi zen�r�l. �s reggel k�t �r�ra a szem�t vadul forgat� �s d�h�ng� O'Hay ott tartott, hogy az egyenesen l�pdel� �s megd�nthetetlen�l szil�rd Terrence vitte lefek�dni.

- Nem tesz semmit, - mondta k�s�bb Ernestine O'Haynek - ez el�rel�that� volt. Ezek a sz�sz�ty�r filoz�fusok m�g egy szentet is az iv�sba kergetn�nek.

- Azt hittem, hogy a Terrence kez�ben mag�t nem kell f�lteni, - menteget�dz�tt Dick tr�f�san - tudja, m�gis: k�t �r ember egy�tt... Elfelejtettem, hogy Terrence rettenetesen tud inni. Mikor mag�nak j� �jszak�t k�v�nt, akkor m�g felj�tt hozz�m egy kis besz�lget�sre. �s olyan szil�rd volt, mint a k�szikla. �gy besz�d k�zben eml�tette, hogy lenyelt n�h�ny kortyot, �n, �n... igaz�n nem is �lmodtam, hogy... mag�t... ilyen kellemetlen helyzetbe hozta...

Mikor Lute �s Ernestine elutaztak Santa Barbar�ba, Wainwright Bertnek �s a hug�nak esz�be jutott, hogy Sacrament�ban nekik is van egy otthonuk, amelyet r�g�ta elhanyagoltak m�r. Ugyanaznap k�t fest� �rkezett, Paula p�rtfogoltjai. De ezek keveset mutatkoztak, befogattak �s eg�sz napra kimentek a dombok k�z�, vagy hossz�sz�r� pip�jukb�l p�f�keltek a bili�rdteremben.

A nagy h�z k�nny�, szabad �lete haladt tov�bb, mint a v�zfoly�s. Dick dolgozott. Graham dolgozott. Paula megmaradt a maga visszavonults�g�ban. A madrono-erdei b�lcsek otthon maradtak besz�lget�ssel f�szerezett vacsor�jukn�l vagy vitaest�lyeiken �s csak akkor j�ttek be, ha Paula zongor�zott nekik. Sacrament�b�l, Wickenbergb�l �s a v�lgy m�s v�rosaib�l most is v�ratlanul be-becs�ppentek aut�z� t�rsas�gok, de ez sohasem zavarta Hallod�t �s inassereg�t; Graham v�gign�zte, mikor adott esetben t�k�letes diner mell� tudtak le�ltetni h�sz v�ratlan vend�get, ha az �rtes�t�st h�sz perccel el�bb megkapt�k. Voltak olyan est�k is, b�r ritk�n, mikor csak Dick, Graham �s Paula �ltek a diner-asztaln�l. Ilyenkor a k�t f�rfi a korai lefekv�s el�tt m�g elbesz�lgetett egy �r�t, Paula pedig k�nny� dolgokat zongor�zgatott mag�nak, vagy m�g hamarabb visszavonult, mint �k.

De egy holdvil�gos este, mikor Watson�k, Mason�k �s Wombold�k aut�kon be�ll�tottak, Graham azon vette �szre mag�t, hogy mindegyik bridge-n�gyes �sszever�d�tt m�r �s � mindegyikb�l kimaradt. Paula zongor�zott. Graham, mikor odal�pett, elkapta a szem�ben az �r�m villan�s�t, amely �ppen olyan gyorsan el is t�nt. Paula k�nnyed mozdulatot tett, mintha fel akarna kelni. Ezt Graham �ppen �gy megfigyelte, mint azt: mennyire ura ez az asszony az apr� �szt�neinek. Mert �lve maradt.

Azonnal az lett megint az asszonyka, gondolta mag�ban Graham, aminek eddig mindig l�tta, az igaz, hogy el�g keveset l�tott bel�le. A f�rfi besz�lt, ami �ppen esz�be �tl�tt �s az asszonnyal egy�tt b�ng�szett a dalkott�k k�z�tt. Egyik dalt a m�sik ut�n pr�b�lgatta vele �s olyan sikerrel rendelte al� a maga magas baritonj�t a Paula vil�gos szopr�nj�nak, hogy a bridgez�k t�bb dalt meg�ljeneztek.

- Igen, hat�rozottan f�jdalmat �rzek a v�gyt�l, hogy megint kimehessek Dickkel a nagyvil�gba, - mondta Paula, mikor sz�netet tartottak - �, b�rcsak holnap indulhatn�nk. De Dick most nem utazhatik. Nyakig �l mindenf�le k�s�rletekben �s gazdas�gi esem�nyekben. H�t p�ld�ul mit gondol, mit tervez megint? Mintha nem lenne �gyis el�g dolga, most azon van, hogy felforgassa az eg�sz elad�si rendszert, vagy legal�bb a Kaliforni�ra �s a Pacific-partvid�kre vonatkoz� r�sz�t: a vev�ket ide akarja hozni a gazdas�gra.

- Hiszen j�nnek. Az els� ember, akivel itt tal�lkoztam, idahoi bev�s�rl� �gyn�k volt.

- Igen, de Dick az eg�szet int�zm�nyesen akarja megcsin�lni, tudja, �gy, hogy valamennyien en masse j�jjenek egy meghat�rozott id�ben. Nem olyan egyszer� aukci�f�le elad�sra gondol, �mb�r azt mondja, hogy egy kicsit ilyesmivel is felpiszk�lja �ket �s n�veli az �rdekl�d�st. Hanem �venk�nt nagy v�s�rt gondol, h�rom napig tart� nagy ki�ll�t�st, ahol � az egyetlen ki�ll�t�. Mostan�ban minden d�lel�ttj�nek a fel�t Agar �s Pitts urakkal t�lti. Agar az elad�si fel�gyel�je. Pitts a ki�ll�t�si fel�gyel�je.

S�hajtott �s v�gigfuttatta ujjait a billenty�soron.

- �, csak elmehetn�nk m�gis... Timbuktuba, Mokp�ba vagy Jerik�ba!

- Csak nem akarja azt mondani, - nevetett Graham - hogy volt m�r Mokp�ban?

- Esk�sz�m mindenre, ami szent �s az �letemre. Voltam. R�gesr�gen, Dickkel egy�tt, a Tov�bb vitorl�s idej�n. Szinte azt mondhatn�m, hogy m�zesheteinket Mokp�ban t�lt�tt�k.

�s Graham, mialatt mokp�i visszaeml�kez�seket cser�lt ki vele, azon t�rte a fej�t, vajjon Paula sz�nd�kosan hivatkozik-e folytonosan az ur�ra.

- Az ember azt hinn�, hogy maga itt paradicsomnak tal�lja az �letet.

- Hogyne, hogyne, - felelte Paula olyan hangon, amely Graham el�tt f�l�sleges buzgalomnak l�tszott - de ut�bbi id�ben nem tudom, mi lelt. Parancsol� sz�ks�g�t �rzem annak, hogy felkerekedjem. Tavaszi nyugtalans�g, azt hiszem. Az indi�n v�r�s istenek var�zsa. Csak Dick ne dolgozn� agyon mag�t �s ne k�tn� meg kez�t-l�b�t mindenf�le tervekkel. Tudja, eg�sz h�zass�gunk alatt az egyetlen komoly riv�lisom ez a gazdas�g volt. Dick h�s�ges term�szet� ember �s alapj�ban v�ve ez a gazdas�g az els� szerelme. M�g akkor tervelte ki �s ind�totta el az eg�szet, mikor engem nem ismert �s azt sem tudta, hogy a vil�gon vagyok.

- Itt ni, pr�b�ljuk csak ezt egy�tt, - mondta Graham hirtelen, egy dalt rakva el�je a kottatart�ra.

- Hiszen ez a »Cig�nyok �tja«. Ett�l m�g jobban r�mj�n a bolond�ra.

�s elkezdte d�dolni:

A nyugv� napnak sz�llta fel�
K�vesd a h�v� szavakat,
M�g hontalanul visz a sz�l tov�bb,
S mindegy: kelet �s nyugat.

- Mit kell az alatt �rteni, - szak�totta f�lbe mag�t - hogy h�v� szavakat? �n mindig �gy �rtettem, hogy cig�ny szavakat, cig�ny nyelvet. N�ha olyan bolond dolognak �reztem, milyen furcsa lehet egy nyelvet k�vetni a vil�g k�r�l, milyen �rdekes biol�giai kir�ndul�s.

- Elv�gre lehetne �gy is magyar�zni. De nem azt jelenti. Egy m�sik str�f�b�l meg lehet �llap�tani, hogy ez a h�v� sz� a cig�nyok �tmutat� jeleire vonatkozik. �k k�t �gacsk�t szoktak bizonyos form�ban keresztbe tenni �s az �ton hagyj�k, ez a cig�ny �tjelz�. A k�t �gat k�t k�l�nb�z� f�r�l vagy bokorr�l kell t�rni. P�ld�ul itt a farmon manzanita-�gb�l �s madrono-�gb�l lehetne cig�ny �tjelz�t csin�lni, vagy t�lgyfagallyb�l �s v�r�sfeny�b�l, vagy vadgeszteny�b�l �s �gerf�b�l, vagy bor�kafeny�b�l �s borosty�nb�l vagy �fony�b�l �s orgon�b�l. Ez a cig�ny-cimbora jele a cimbora sz�m�ra, vagy a cig�ny-szerelmes jele a szerelmes sz�m�ra. �s most � d�dolta:

Vissza az �tra tov�bb, tov�bb,
Tenger hi�ba int,
K�vesd a gallykereszteket,
Menj s t�rj vissza megint.

Paula meg�rt�en intett, egy pillanatig zavarodott szemmel n�zett kereszt�l a hossz� szob�n a k�rty�z�k fel�, azt�n felocsudott pillanatnyi sz�rakozotts�g�b�l �s hamar megsz�lalt:

- Tudja isten, nagyon sok cig�nys�g van n�melyik�nkben. �n m�g teliv�r cig�nyn�l is t�bb vagyok. �s bukolikus hajland�s�gai ellen�re Dick is sz�letett cig�ny. �s amit mag�r�l besz�lt nekem, abb�l mag�t is menthetetlen�l cig�nynak tartom.

- Tulajdonk�ppen a feh�r ember az igazi cig�ny, a cig�nyok kir�lya. Messzebb hat�rt bev�ndorolt, vadabbul �s kevesebb felk�sz�lts�ggel, mint ak�rmelyik cig�ny. A cig�nyok k�vett�k az �tjelz�iket, de a feh�r ember sz�m�ra nem rakott gallykereszteket senki. J�jj�n, pr�b�ljuk meg.

�s am�g a vers gondtalan mondatait a vid�m, k�nnyelm� mel�di�ra el�nekelt�k, Graham len�zett Paul�ra �s csod�lkozott rajta is, saj�t mag�n is. Dick fedele alatt neki nincs helye az asszony mellett. M�g mindig itt van, pedig m�r napokkal el�bb el kellett volna mennie. �vek hossz� sora ut�n most kezdte mag�t igaz�ban megismerni. Ez var�zslat, ez �r�let. Az volna j�, ha azonnal elt�pn� mag�t innen. �lt m�r var�zslatban azel�tt is, ismerte az ilyen �r�letet �s mindig ki tudta szak�tani mag�t. Tal�n elpuh�tott�k az �vek? - k�rdezte saj�t mag�t. Vagy ez az �r�let m�lyebb, mint amilyet valaha ismert? Hiszen innen elt�pni mag�t azt is jelenten�, hogy dr�ga dolgokat tiporjon el mag�ban, f�lt�kenyen d�delgetett �s f�ltett dr�ga dolgait titkos bels� �let�nek, amelyben m�g sohasem kellett eltiporni semmit.

�s eddig nem szak�totta ki mag�t. Itt �ll az asszony mellett, len�z barna hajkoron�j�ra, amely aranyosan �s bronzosan ragyog �s a f�lek felett �rj�ng� csig�kba g�nd�r�dik, �nekli vele ezt a dalt, amely l�ngra lobbantja a lelket, amely az asszony lelk�t is l�ngra kell hogy lobbantsa, mert ez az asszony olyan, amilyen, �s �gy �rez, ahogy olykor elsuhan� hom�llyal f�lig tudt�n k�v�l sejteni engedi.

- Boszork�ny ez az asszony �s a hangja nem utols� fegyvere a boszork�nys�g�nak - gondolta Graham, mikor a f�l�ben zengett �s remegett a Paula hangja, ez a gazdag asszonyi hang, amely minden m�s n��t�l elt�r�en annyira a Paula l�ny�nek eredeti hangja volt. �s Graham minden k�ts�gen t�l tudta, hogy most az asszonyt is meg�rintette valahogyan ez az �r�let, amely �t megragadta, hogy az asszonynak is �reznie kell, mint ahogy � �rzi, hogy a f�rfi �s a n� �sszetal�lkoztak.

Megremegtek mind a ketten, mikor �nekeltek �s ennek a megremeg�snek puszta gondolata is �lesztette a f�rfi �r�let�nek t�z�t, h�t m�g biztos tudata; a hangja �ntudatlanul hozz�melegedett a befejez� sorok mer�szs�g�hez, mikor hangjuk �s remeg�s�k egym�sba fon�dva �nekelte:

S�lyomnak a sz�ll� fellegek,
Kis �znek a z�ld legel�,
A n� sz�v�nek egy f�rfisz�v,
Mint hajdani sz�p id�n,
A n� sz�v�nek egy f�rfisz�v,
�gy sz�llj velem tov�bb,
Ott messze, messze a hajnal int,
S mi�nk az eg�sz vil�g.

V�rta, hogy Paula feln�zzen, mikor az utols� hangok elhaltak. De az asszony egy pillanatig mozdulatlan maradt. A zongor�ra szegezte a szem�t. �s az az arc, amely ekkor fordult Graham fel�, m�r a nagy h�z asszonyk�j�nak az arca volt, a sz�ja huncutul mosolygott, a szem�ben hamiss�g ragyogott.

- Gyer�nk �s r�zzuk fel Dicket. Vesz�t. Sose l�ttam, hogy k�rtya k�zben kij�tt volna a sodr�b�l, de nevets�gesen rosszkedv� lesz, ha sok�ig vesz�t.

�s a j�t�kasztal fel� indulva folytatta:

- K�l�nben szeret k�rty�zni. Ez az � sz�m�ra �d�l�s. J�t tesz neki. Megesik �vente egyszer-k�tszer, hogy ha j� poker-part� van egy�tt, eg�sz �jszaka ott �l �s lehetetlen �sszegeket tesz fel, mikor nem maxim�lj�k az alapot.XVIII. FEJEZET.

Szinte k�zvetlen�l azut�n, hogy a Cig�nyok �tj�t el�nekelt�k, Paula el�bukkant elvonults�g�b�l �s Graham val�s�ggal k�nl�dott a toronyszob�ban, hogy minden�ron munk�ja mellett maradjon, mikor reggelente a Paula �p�letsz�rny�b�l dalokat �s opera�ri�kat, a nagy t�likertb�l kacag�st �s kutyaszid�st, vagy a t�voli zeneteremb�l a zongora-ritmus �r�khosszat tart� l�ktet�s�t hallhatta. De Dick p�ld�j�ra a d�lel�ttjeit � is munk�nak szentelte �s ritk�n tal�lkozott Paul�val a lunch el�tt.

Paula kijelentette, hogy �lmatlans�gi peri�dusa elmult �s k�sz minden mulats�gra �s kir�ndul�sra, amit Dick nyujthat neki. Arra az esetre pedig, ha Dick nem volna hajland� ezeket szem�lyesen szervezni, azzal fenyeget�dz�tt, hogy vend�gekkel t�lti tele a h�zat �s majd megtan�tja Dicket, hogy mi az az �l�nks�g. A nagyn�nje, Tullyn�, ezid�t�jt t�rt vissza n�h�ny napi tart�zkod�sra �s Paula is ekkor fogta be �jra Duddyt �s Fuddyt a magas, Studebaker-�get�kocsiba. Duddy �s Fuddy t�zes �get�k voltak, de Tullyn� kora �s tests�lya ellen�re nyugodt volt, ha Paula kez�ben tudta a gyepl�sz�rat. Ahogy Grahamnek meg is mondta.

- Ez olyan engedm�ny volt, amit Paula kiv�tel�vel egy n�nek sem teszek meg. � az egyetlen n�, akire l�-dolgokban r� merem b�zni magam. � tud l�val b�nni. M�r gyermekkor�ban is odavolt a lovak�rt. Csoda, hogy cirkuszi lovarn� nem lett bel�le.

Graham m�g sokkal t�bbet is megtudott Paul�r�l a nagyn�nivel folytatott k�l�nb�z� cseveg�sek folyam�n. Desten Philipr�l, Paula apj�r�l, Tullyn� nem gy�z�tt eleget besz�lni. Desten a b�tyja volt Tullyn�nak, sokkal id�sebb volt mint � �s az � gyermekkor�nak kir�lya gyan�nt szerepelt. Nagy koncepci�j�, kir�lyi term�szet� ember volt, a k�z�ns�gesebb emberek �r�lts�gnek n�zt�k a term�szet�t. A legkalandosabb �s leggavall�rosabb dolgokat csin�lta folyton. Viszont ez a term�szete tette k�pess�, hogy a negyvenkilences id�k nagy arany vihar�ban �ppen olyan k�nnyen nyert vagyonokat, mint amilyen k�nnyen el is vesz�tette. � maga r�gi new-englandi csal�db�l sz�rmazott, de egyik d�dapja francia ember volt, aki haj�t�r�st szenvedett a nyilt �ce�non, megmenek�lt �s partot �rt, hogy a Maine-partvid�k egy�b tenger�sz-farmerei k�z�tt megtollasodj�k.

- �s minden gener�ci�ban egyszer, de csak egyszer, - mondta Tullyn� - ki�t ez a francia Desten. A saj�t gener�ci�j�ban Philip volt ez a francia, a mostaniban pedig Paula kapta meg ezt az �r�ks�get, m�g pedig teljes m�rt�kben. Lute �s Ernestine f�ltestv�rei neki, de senki sem gondoln�, hogy egy cs�pp k�z�s v�r is van benn�k. Ez�rt szaladt Paula az els� alkalommal Franciaorsz�gba, ahelyett hogy elment volna m�lovarn�nek. Az a francia Desten-�s h�zta �t oda.

Err�l a franciaorsz�gi kiruccan�sr�l is sokat megtudott Graham. Desten Philip csillaga annak idej�n le�ldoz�ban volt, szerencs�j�nek kereke v�ltoz�an fordult hol fel, hol le. Lute �s Ernestine cs�pp j�sz�gok voltak m�g, az � gondoz�suk nem sok gondot volt okozand� Desten hugainak. De Paula, aki Tullyn�nak jutott, a nehezebb esetnek sz�m�tott, »amiatt a francia miatt«.

- �, Paula az�rt hamis�tatlan new-englandi, - bizonykodott Tullyn� - ami a tisztess�get, egyeness�get, engedelmess�get, h�s�get illeti, � a legmegb�zhat�bb teremt�s a vil�gon. Gyerekkor�ban k�ptelen volt hazugs�got kiereszteni a sz�j�n, csak ha m�st meg kellett menteni. De akkor azt�n new-englandi �sei egyszerre nem voltak sehol �s �ppen olyan nagyszer�en hazudott, mint annak idej�n az apja. Az apja ugyanilyen elragad� modor�, mer�sz, hangosan nevet�, �l�nk l�ny volt, mint �. De ami benne k�nnyed �s vid�m, az az apj�ban udvariass�g volt. Az emberek vagy rajongtak �rte, vagy elkeseredett ellens�gei lettek. Akivel tal�lkozott, azt nem hagyta hidegen. A vele val� �rintkez�s vagy a szeretetet, vagy a gy�l�letet h�vta ki. Paula, azt hiszem, abban k�l�nb�zik t�le, hogy n� �s nem megy bele sz�lmalomharcokba, ami a f�rfiak el�joga. Azt hiszem, nincs egyetlen ellens�ge a f�ld kereks�g�n. Mindenki szereti, legfeljebb azok a kac�r n�k nem, akik ir�gylik t�le a csinos ur�t.

�s ahogy ezt Graham hallgatta, a nyitott ablakon �t valahonnan a hossz� �rk�dok al�l behallatszott a Paula dalol�sa, hangj�ban azzal az �r�k�sen k�s�rt� remeg�ssel, ami Grahamnek k�s�bb mindig esz�be jutott. Paula most felkacagott �s Tullyn� a hang fel� intve a fej�vel, r�mosolygott Grahamre:

- Hallja? Most Desten Philip nevet ott �s a francia �s, �s a francia n�k mind a francia �s m�g�tt, aki �tsz�rmazott ide a Penobscot partj�ra, amerikai ruh�t h�zott mag�ra �s belement a hajsz�ba. Vette �szre, hogy Paula nevet�s�t�l felpillant �s elmosolyodik kiv�tel n�lk�l mindenki? �ppen �gy volt a Philip nevet�s�vel is.

Tullyn� szerint Paula mindig szenved�lyesen szeretett muzsik�lni, festeni, rajzolni. Kisl�ny kor�ban el lehetett menni ut�na a h�z k�r�l vagy m�g messzebb azoknak a figur�knak �s �br�knak a nyom�n, amiket minden�v� odarajzolt, ahova csak lehetett: pap�rszeletekre, fadarabokra, m�g a homokba �s s�rba is.

- Mindent, mindenkit szeretett, - mondta Tullyn� - �s minden, mindenki szerette. Az �llatokt�l sohasem f�lt. De az�rt mindig nagyon tisztelte �ket: nagyon finom�rz�k�nek sz�letett �s ez a tisztelete az �llatok sz�ps�g�nek sz�lt. Igen, jav�thatatlan b�lv�nyim�d� volt, im�dta a h�seit, ak�r puszt�n sz�pek voltak az illet�k, ak�r v�ghezvittek valamit. Legyen az zongora, vagy egy nagy k�p, vagy l� vagy egy t�jr�szlet, Paula sohasem fogja kin�ni azt a sz�ps�gim�datot, amit a szeretett dolgok ir�nt �rez.

�s amint a nagyn�ni tov�bb mes�lte, Paula tettre v�gyott, a sz�ps�get csin�lni is akarta, nemcsak b�mulni. De k�nosan ingadozott, hogy a zen�nek vagy a fest�snek szentelje-e mag�t. Mikor Boston legels� zenetan�rainak a vezet�se alatt teljes iramban dolgozott, nem b�rt mag�val: vissza kellett t�rnie a rajzol�shoz. A fest��llv�nyt�l pedig elcsalta a szobr�szat.

- A legk�l�nb ir�nt val� rajong�s�val, sz�vben-l�lekben a sz�ps�ggel eltelve igy n�tt fel folyton ingadozva �s �nmag�t k�nozva, mihez van nagyobb talentuma �s vajjon zseni-e vagy nem. �n �gy tal�ltam j�nak, hogy minden munk�t teljesen hagyjon abba �s elvittem egy �vre k�lf�ldre. Erre m�g a t�nchoz is nagy talentumot kezdett mutatni. De mindig vissza-visszaf�jt a muzsik�j�hoz, meg a k�peihez. Nem, nem volt �llhatatlan. Az volt a baja, hogy t�ls�gosan talentumos volt...

- T�lsokf�lek�ppen volt talentumos, - sz�lt k�zbe Graham.

- �gy van, �gy helyesebb. De a talentum �s a zseni k�z�tt nagy a k�l�nbs�g �s ha most v�n koromban a lelkem �dv�ss�g�re kell megmondanom, nem tudom megmondani, hogy a gyerekben mutatkozott-e valaha a zseni nyoma. Ak�rmibe fogott bele, semmiben sem alkotott valami nagyot, az bizonyos.

- Kiv�ve, hogy az, aki! - tette hozz� Graham.

- Az bizony nagy dolog, - b�lintott Tullyn� lelkes mosollyal - Paula ragyog�, rendk�v�li n�, makul�tlan, term�szetes. �s elv�gre mit jelent alkotni? T�bbre n�zem Paula egyetlen bolond brav�rj�t, - � igen, hallottam, hogy �lte meg az �sz� teny�szm�nt, - mint valamennyi k�p�t, ha mind mesterm� is egyt�l-egyig. De eleinte nehezen tudtam �t meg�rteni. Dick gyakran h�vja �t a soha meg nem n�v� kisl�nynak. Pedig �n istenem, milyen nagynak tud l�tszani, ha kell. �n a magam r�sz�r�l azt szoktam mondani r�la, hogy a leg�rettebb gyerek, akit l�ttam. Dick volt a legjobb dolog, ami valaha is t�rt�nt vele. Akkor l�tszott �gy el�sz�r igaz�n, hogy megtal�lta mag�t. Igy tal�lta meg.

�s Tullyn� tov�bb mes�lt: le�rta, hogyan utazgattak egy esztendeig Eur�p�ban, hogyan kezdte �jra a fest�st Paula P�rizsban, hogyan jutott v�g�l is arra a meggy�z�d�sre, hogy a sikert csak k�zdelem �r�n lehet megszerezni �s hogy a nagyn�nje p�nze csak akad�ly a sz�m�ra.

- �s erre is tudott m�dot, - mondta Tullyn� s�hajtva - bizony egyszer�en felmondott nekem, hazak�ld�tt. Csak eg�szen sov�ny apan�zst volt hajland� elfogadni, �n�ll� lak�st vett a Quartier Latinben, �ssze�llt k�t m�sik amerikai l�nnyal. Akkoriban tal�lkozott Dickkel. Dick k�l�n�s ember volt. Nem lehetne hamarj�ban megmondani, hogy akkor mivel foglalkozott. Kabar�t vezetett, � nem eff�le modern kabar�t, hanem igazi di�kk�v�h�zat, igazi kabar�t. Nagyon disztingv�lt kocsma volt. Eg�sz sereg �r�lt j�rt oda. Tudja, Dick akkor �rkezett vissza valami lehetetlen kalandokb�l a vil�g v�g�r�l �s azt mondta, hogy most egy darabig nem �lni fogja az �letet, hanem ahelyett besz�lgetni fog az �letr�l. Paula elvitt egyszer oda. El�z� nap jegyezt�k el egym�st, Dick megl�togatott, meg minden. Annak idej�n ismertem Szerencs�s Rich�rdot �s a fi�r�l is tudtam mindent. A vil�g szempontj�b�l Paula nem is csin�lhatott volna jobb partit. Reg�ny volt az eg�sz. Paula l�tta �t, mikor a kaliforniai egyetemi csapatot gy�zelemre vezette Stanford ellen. �s most abban a m�teremben l�tta viszont, ahol egy�tt lakott a k�t amerikai l�nnyal. Nem tudta, hogy Dick milliomos-e vagy k�v�s, Dicknek akkor nem volt semmije, Paula pedig nem sokat t�r�d�tt a p�nzzel. Mindig a sz�v�re hallgatott. K�pzelje el ezt a helyzetet: Dick, a megh�d�thatatlan, �s Paula, aki sohasem fl�rt�lt. �gy l�tszik, egyenesen egym�s nyak�ba estek, mert egy h�t leforg�sa alatt ny�lbe volt �tve az eg�sz dolog �s Dick engem is megl�togatott, mintha az �n elhat�roz�som ak�r jobbra, ak�r balra jelentett volna valamit. De a Dick kabar�j�r�l besz�ltem. A Filoz�fus-kabar�nak h�vt�k. Sz�k kis pincehelyis�g volt a Quartier k�zep�n, �s nem volt benne t�bb egyetlen asztaln�l. K�pzelje el azt a kabar�t. De milyen asztal volt az! Hatalmas, s�ma lap�, kerek asztal, m�g viaszkosv�szonnal sem ter�tett�k le, f�ja mocskos volt az italt�l, amit az asztalt verdes� filoz�fusok d�nt�ttek r�. Harminc embernek akadt hely k�r�l�tte. N�ket nem engedtek be. Paul�val �s velem kiv�telt tettek. L�tta itt Hancock Aaront. H�t � is egyike volt ott a filoz�fusoknak �s m�ig is azzal henceg, hogy nagyobb sz�ml�val maradt ad�sa Dicknek, mint b�rmelyik vend�ge. Ott szoktak volt �sszej�nni mind ezek a vad, fiatal gondolkoz�k, vert�k az asztalt �s Eur�pa valamennyi nyelv�n b�lcs�szetr�l besz�lgettek. Dicknek mindig gyeng�i voltak a filoz�fusok. De Paula els�p�rte ezt a kis kalandot. Csak akkor esk�dtek meg, mikor Dick felszerelte a Tov�bb nev� szkunert �s az istenadta fiatal p�r nekiv�gott a m�zesheteknek Bordeauxb�l Hongkongba.

- �s a kabar�t bez�rt�k, - mondta Graham - �s a filoz�fusok ott maradtak hajl�k �s vita n�lk�l.

Tullyn� sz�vb�l kacagott �s r�zta a fej�t. �gy kacagott, hogy az oldal�t fogta.

- R�juk hagyta alap�tv�nynak! Valami r�szalap�tv�ny, vagy valami ilyen, nem tudom. Annyit tudok, hogy egy h�napon bel�l a rend�rs�g r�tette a kez�t, mint anarchista klubra.

�mb�r �gy tudom�st szerzett Paula �rdekl�d�s�nek �s talentumainak sz�les ter�let�r�l, Graham m�gis meg volt lepetve, mikor egy napon eg�szen egyed�l tal�lta Paul�t egy ablakm�lyed�sben teljesen elmer�lve valami finom h�mz�sbe.

- Szeretek k�zimunk�zni, - mondta az asszonyka - minden dr�ga bolti k�zimunka semmi nekem ahoz k�pest, amit magam rajzolok �s magam csin�lok. Dick azel�tt haragudni szokott, ha k�zimunk�zok. � a teljes�t�k�pess�g embere, a k�rbaveszett energia kik�sz�b�l�s�nek a h�ve. Mindig azt mondta, hogy a k�zimunka id�pazarl�s. Parasztok egy f�lesgomb�rt elv�gzik ugyanazt a munk�t. De azt�n meg tudtam �rtetni vele az �ll�spontomat. Olyan ez, mint ha az ember maga muzsik�l. P�nz�rt persze jobb zen�t hallhatok, mint amilyen t�lem telik, de le�lni a zongor�hoz �s muzsik�lni a magunk ujj�val, a magunk fej�vel, eg�sz m�s �s sokkal kedvesebb �lvezet. Teljesen mindegy, hogy az ember a m�s el�ad�s�t akarja-e fel�lm�lni, vagy az el�ad�sba a maga egy�nis�g�t �s felfog�s�t viszi bele. Nagy lelki �r�m �s beteljes�l�s. N�zze ezt a kis h�mzett liliomszeg�lyt a bojt sz�l�n, ehez semmi sem hasonl�t a vil�gon. Eny�m az �tlet, eg�szen az eny�m, �s eny�m az �tlet megform�l�sa �s megval�s�t�sa. A boltokban akad szebb �tlet �s jobb munka, de az m�s. Ez az eny�m. �n k�pzeltem el �s �n csin�ltam meg. �s ki mondja, hogy a h�mz�s nem m�v�szet?

Elhallgatott �s k�rd�en mosolygott Grahamre.

- �s ki mondja, - folytatta Graham - hogy a sz�p n�i nem �kes�t�se nem a leg�rt�kesebb �s egyszersmind a leg�desebb m�v�szet?

- Roppantul tudok tisztelni - b�lintott Paula helyesl�en - egy �gyes masam�dot vagy varr�n�t. Ezek igaz�n m�v�szek, m�g pedig fontosak a vil�g k�zgazdas�gi �let�ben, mint Dick mondan�.

Egy m�sik alkalommal Graham, mikor a k�nyvt�rba igyekezett, hogy az Andes-hegys�gr�l megn�zzen valamit, Paul�ra bukkant, amint kecsesen hajolt a nagy asztalon egy nagy �v rajzpap�r f�l�, k�r�tte vaskos m��p�t�szeti mapp�k tornyosultak �s azzal foglalkozott, hogy terveket rajzolt a madrono-erd� b�lcsei sz�m�ra �p�tend� tany�hoz vagy h�zik�telephez.

- Nagy probl�ma, - mondta s�hajtva; - Dick azt mondja, hogyha meg�p�ttetem, akkor h�t ember sz�m�ra �p�tsem. Most n�gy b�lcs�nk van, de neki h�t a sz�ve v�gya. Azt mondja, hogy ne sokat vesz�djem tusvezet�kekkel meg ilyesmivel, mert melyik filoz�fus szokott egy�ltal�ban f�r�dni? Azonk�v�l eg�sz komolyan h�t t�zhelyet �s h�t konyh�t aj�nl, mert a filoz�fusok mindig �ppen az ilyen f�ldi dolgok f�l�tt szoktak veszekedni.

- Persze. H�t nem Voltaire veszekedett gyertyav�gek miatt egy kir�llyal? - k�rdezte Graham, gy�ny�rk�dve az asszonyka graci�zusan hanyag testtart�s�ban. Harmincnyolc? Lehetetlen. Szinte kisl�nynak l�tszott, aki az iskolai feladat�n izgul �s m�rgel�dik. �s esz�be jutott Tullyn� megjegyz�se, hogy Paula a leg�rettebb gyerek, akit valaha l�tott.

Elcsod�lkozott. Ugyanaz az asszony ez, aki a ker�t�s mellett a t�lgyek alatt k�t r�vid mondattal a sz�v�ig v�gott egy bek�vetkezhet� helyzetnek? Azt mondta: »Igy �rtettem.« Mit �rtett? Csak �gy �rtelem n�lk�l haszn�lt egy t�rsalg�si fr�zist? De viszont � remegett �s lelkendezett vele egy�tt, mikor a Cig�nyok �tj�t �nekelt�k. Ezt Graham tudta. De viszont a Ware Donald j�t�k�ra is l�tta felmelegedni �s felragyogni. Enn�l a pontn�l azonban Graham egy�nis�ge, �nje is megsz�lalt. Ware Donalddal, az m�r m�gis csak m�s volt. �s erre a gondolatra j�les�en, de egyszersmind �ng�nnyal is, elmosolyodott.

- Min mulat? - k�rdezte Paula. - Isten l�tja a lelkemet, nem vagyok m��p�t�sz. �s ezennel felsz�l�tom mag�t, helyezzen el egy �p�letben h�t filoz�fust azoknak a lehetetlen meg�llap�t�soknak a figyelembev�tel�vel, amiket Dick leszegezett.

Fenn a toronyszob�ban Graham, maga el�tt a fel sem nyitott Andes-k�nyvekkel, harapd�lta az ajk�t �s gondolkozott. Ez a n� nem n�. Gyerek a feje b�bj�ig. Vagy - �s enn�l a gondolatn�l habozott egy kiss� - csak t�lozza ezt a term�szetess�get? Csakugyan meg�rtette ott a t�lgyek alatt? Felt�tlen�l. Meg kellett hogy �rtse. Elv�gre nagyvil�gi asszony. Ismeri a vil�got. Nagyon okos. Ha az ember visszaeml�kszik sz�rke szem�nek pillant�s�ra, abb�l csak a s�ly �s er� benyom�sa marad meg. Er�: ez az? Graham visszaid�zte azt az els� est�t, mikor Paula olykor az ac�l k�pzet�t villantotta fel benne, a v�kony �s csecsebecseszer� ac�l�t. Akkor a k�pzelet�ben hasonlatok bukkantak fel: a Paula erej�t elef�ntcsonthoz, v�sett gy�ngykagyl�hoz, l�nyok h�t�g� hajfonat�hoz hasonl�totta.

�s most �bredt csak a tudat�ra annak a ker�t�s melletti r�vid szavak �s a Cig�nyok �tja el�nekl�se �ta, hogy valah�nyszor egym�s szem�be n�ztek, mindig k�lcs�n�sen tudat�ban voltak ki nem mondott dolgoknak.

Hi�ba forgatta a k�nyv lapjait az ut�n az adat ut�n, amit keresett. Megpr�b�lta a fejezetet e n�lk�l az adat n�lk�l folytatni, de egy �rva sz� nem j�tt a toll�ra. Esztelen izgatotts�g j�tt r�. El�vett egy menetrendet �s a vonatok indul�s�t fontolgatta, majd m�st gondolt, a h�zi telefont �sszek�t�tte az ist�ll�val �s nyergeltette Altaden�t.

A kora ny�ri Kalifornia t�k�letes reggel�t tal�lta kinn. A legenyh�bb szell� sem h�borgatta az alv� f�ldeket, amelyekr�l a f�rjek pitypalattya �s a mezei pacsirt�k dala hallatszott. A leveg�ben neh�z orgonaillat �szott, �s mikor az orgonas�v�ny ment�n ellovagolt, messzir�l a Hegyi Fick� �bl�s nyer�t�s�t �s Fotherington Princess ez�st�s v�lasz�t hallotta.

Mi�rt �l most itt a Forrest Dick lov�n? - k�rdezte mag�t�l. Mi�rt nem siet most az �llom�s fel� vezet� �ton, hogy elcs�pje a legels� vonatot, amelyet megn�zett a menetrendben? Az elhat�roz�snak �s cselekv�snek ez a szokatlan gyenges�ge, amint keser�en �tgondolta, �j szerep volt a sz�m�ra. De az biztos, gondolta fell�ngolva, hogy ez az egyetlen �let most az � sz�m�ra �s ez az egyetlen n� a vil�gon.

F�lrer�ntotta a lovat, hogy el hagyjon oldalt haladni egy angora-kecskeny�jat. T�bb sz�z �llat volt �s mind anyakecske. Lassan terelt�k �ket a baszk p�sztorok, az �llatok gyakran meg�llottak, mert mindegyiket kis g�d�ly�je k�s�rte. A l�telepen sok kanc�t lehetett l�tni �jsz�l�tt csikaj�val. Egyszer pedig, mivel idej�ben meghallotta a figyelmeztet� ki�lt�st, nyargalva t�rt le a mell�k�sv�nyre, hogy kit�rjen egy csapat harmadf�ves m�ncsik�nak, amelyeket a telepen �t hajtottak valahova. Izgalmukat a farmnak ez az eg�sz r�sze �tvette, a leveg� csak�gy zengett az �les nyihog�st�l, mialatt Hegyi Fick�, ennyi versenyt�rsat l�tv�n �s hallv�n maga mellett, bolondul nyargalt le s fel a maga elker�tett hely�n �s �jra meg �jra beletrombit�lta a vil�gba azt a kih�v� meggy�z�d�s�t, hogy � a legcsod�latram�lt�bb �s leghatalmasabb l�ny, amely eleven l�nak ezen a vil�gon valaha is �tj�ba akadt.

�s a mell�k�sv�nyre a Haramia h�t�n Forrest Dick �gaskodott �s farolt be. Gy�ny�r�s�ggel el�rehajolva n�zte sok-sok �llata k�z�tt ezt a kis vihart.

- Term�kenys�g! Term�kenys�g! - ki�ltotta k�sz�n�s gyan�nt, mikor megr�ntotta a kant�rt �s meg�llt, ha ugyan meg�ll�snak lehetett nevezni, hogy aranybarna kanc�ja habz�, vicsorg� sz�jjal kapkod hol a gazd�ja, hol a Graham l�basz�ra ut�n, egyik pillanatban kap�lja az utat, r�gt�n ut�na pedig tehetetlen d�h�ben egyik h�ts� l�b�val beler�g az �res leveg�be �s beler�g m�g t�zszer egym�sut�n.

- Ezek a fiatal csik�k - mondta Dick nevetve - j�l megnyer�ttetik a der�k Hegyi Fick�t. Hallgasd a dal�t: »Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon! �n t�lt�m be a v�lgyeket! Halljanak meg a kanc�k �s remegjenek meg a csendes legel�k�n, mert �k ismernek engem. A f�ld tele van k�v�rs�ggel, a f�k nedvekkel teljesek. Ez a tavasz. A tavasz az eny�m. �n vagyok a tavasz kir�lys�g�nak a fejedelme. A kanc�k eml�keznek a hangomra. Ismernek any�ik �ltal m�g a l�t�k el�tti id�b�l. Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon, �s a v�lgyek, amelyek a j�vetelem hangj�t visszhangozz�k, az �n heroldjaim!«XIX. FEJEZET.

Tullyn� elutaz�sa ut�n Paula bev�ltotta a fenyeget�s�t: megt�lt�tte vend�gekkel a h�zat. Nyilv�n esz�be jutott mindenki, aki v�rta a megh�v�st. A hint�, amely a tizenk�t kilom�ternyire fekv� �llom�sra j�rt, ritk�n j�tt �s ritk�n ment �resen. �nekesek, muzsikusok, m�v�szemberek j�ttek-mentek, meg a fiatal l�nyok eg�sz csapatai a fiatalemberek elmaradhatatlan k�s�ret�vel. Mam�k, n�nik, t�rsalkod�n�k hemzsegtek a nagy h�z minden folyos�j�n �s zs�fol�sig �lt�k tele az aut�kat a piknik-kir�ndul�sok alkalm�val.

�s Graham azon t�n�d�tt, vajjon Paula nem sz�nd�kosan hagyja-e maga k�r� �z�nleni ezt a sok embert. � a maga r�sz�r�l v�gleg abbahagyta a k�nyve munk�j�t, r�szt vett a sportol� ifj�s�g kora reggeli �sz�saiban, a reggeli lovagl�sokban �s minden mulats�gban, ami a h�zban vagy h�zon k�v�l el�fordult.

Reggelt�l estig folyton volt valami. Egy este Dick, aki ragaszkodott a szok�saihoz �s lunch el�tt sohasem mutatkozott a vend�gei k�r�ben, neki�lt a p�kernek a doh�nyz�ban �s eg�sz �jszaka k�rty�zott. Graham is benne volt a j�tszm�ban, de b�ven k�rp�tolva �rezte mag�t, mikor hajnalt�jt Paula megl�togatta a j�t�kosokat. Az asszonyka ism�t egy �gynevezett feh�r �jszak�t virrasztott v�gig, noha ezt friss arcb�r�n �s sz�n�n semmi sem mutatta. Grahamnak er�t kellett vennie mag�n, hogy ne n�zze t�lsokat Paul�t, aki aranysz�n� pezsg�s italokat kevert a z�ll�tt tekintet�, elcsig�zott j�t�kosok fel�d�t�s�re. Mikor pedig ittak, bemondatta vel�k a h�rom mestert, azt�n elkergette �ket, hogy vegyenek hideg f�rd�t a reggeli �s a mindennapi munka, vagyis mulats�g el�tt.

Paula sosem volt egyed�l. Graham mind�ssze annyit tehetett, hogy csatlakozott a folyton k�r�l�tte l�v� csoportokhoz. B�r a fiatalok sz�net n�lk�l ropt�k a stepet �s a tang�t, Paula ritk�n t�ncolt, akkor is az ifj� leg�nyk�kkel. Egyszer m�gis kit�ntette Grahamet egy r�gim�di kering�vel.

- �seitek v�z�z�n el�tti t�nca! - ki�ltotta tr�f�san a fiataloknak, mikor nekifogott. Az eg�sz parkett az �v� �s Graham� volt.

Amint egyszer v�gigt�ncoltak a terem hossz�n, eg�szen belej�ttek. Paula azzal a meg�rt�en alkalmazkod� �rz�kkel, amit Graham felismert benne �s amely az asszonyk�t olyan kiv�teles zongorak�s�r�v� �s lovass� tette, al�vetette mag�t a f�rfi mesteri t�nctud�s�nak �s csakhamar szinte egy �rz� g�p r�szei lettek, amely z�kken� �s meg�ll�s n�lk�l csin�lta a dolg�t. P�r perc mulva m�r ismert�k egym�s t�k�letes l�p�s�t �s fordul�s�t. Graham �rezte Paul�nak a t�ncban val� teljes odaad�s�t, �s m�r ritmikus meg�ll�sokat �s t�rdhajl�t�sokat pr�b�ltak, �gy hogy l�buk nem hagyta el a parkettet. Ez �gy elragadta a n�z�ket, hogy az �ltal�nos elragadtat�snak Dick felki�lt�sa adott hangot:

- Rep�lnek! Rep�lnek!

A zene a Salome-kering�t j�tszotta. A mel�dia ellassul� befejez�s�vel �k is egyre lassabban �s lassabban j�rt�k, m�g eg�szen meg nem �llottak.

Besz�dre itt nem volt sz�ks�g. Sz�tlanul egym�sra pillantva t�rtek vissza a t�rsas�ghoz, ahol Dick sz�nokolni kezdett:

- L�ss�k, �rficsk�k, kisasszonyk�k �s egy�b fiatals�g! Igy t�ncolunk mi �regek. Ne �rts�k f�lre, a modern t�ncok ellen egy szavam sincs. Akad k�zt�k nagyon j� �s eleg�ns is. De �ppen ez�rt nem volna nagy szerencs�tlens�g, ha a kering�t j�l megtanuln�k. Ahogy maguk szoktak kering�zni, mikor megpr�b�lj�k, az rettenetes. Mi �regek m�g tudunk egyetm�st, ami �r valamit.

- P�ld�ul? - k�rdezte egy kisasszonyka.

- Megmondom mag�nak. Arr�l nem besz�lek, hogy az ifj� nemzed�k testmozg�si m�dja benzinszag�...

Egy percig tiltakoz� ki�lt�sok nyomt�k el a hangj�t.

- Err�l nem besz�lek. Magam is benzinszag� vagyok, tudom. De senki maguk k�z�l nem tanulta meg a helyv�ltoztat�s r�gi j� m�dj�t. Nincs itt egy l�ny sem, akit Paula az asztal al� ne tudna t�ncolni. Nincs itt egy leg�ny sem, aki k�rh�zba ne ker�lne, ha Grahammel �s velem elkezd gyalogolni. Igen, igen, tudom, hogy mindny�jan �gy fel tudj�k kurblizni a g�pet �s �gy meg tudj�k r�ntani a f�ket, hogy no. De senki sincs maguk k�z�tt, aki szab�lyosan meg tudja �lni a lovat, az igazi lovat, �gy, ahogy kell. �s ahogy k�t befogott lovat elhajtanak! Borzaszt�! �s ti nyurga kamaszok, akik a motorcs�nakjaitokkal v�gignyargal�ssz�tok az �bl�t, h�ny k�z�letek tudn� megfogni egy r�gim�di dereglye vagy szk�ner korm�ny�t seg�ts�g n�lk�l, hogy a maga embers�g�b�l kik�ss�n vele?

- Az�rt m�gis csak oda�r�nk, ahova kell - vetette ellen a fentebbi kisasszony.

- Azt elismerem. Csakhogy nem nyujtanak mindig tetszet�s l�tv�nyt. Mondok �n maguknak egy sz�p l�tv�nyt, amilyet egyik�k sem tud soha produk�lni: mikor Paula kez�be kapja n�gy szilaj l� gyepl�j�t, a l�b�t nekifesz�ti a kocsinak �s hajr�, v�gigrep�l a hegyi �ton.

Egy meleg reggelen, a fedett folyos� h�v�s �rk�djai alatt, n�gyen-�ten ver�dtek �ssze, k�zt�k volt Paula is. Graham k�r�l csoportosultak, aki olvasva �ld�g�lt ott egyed�l. Miut�n elbesz�lgettek kiss�, Graham �jra belemer�lt a foly�iratba, m�g pedig �gy, hogy csakhamar teljesen megfeledkezett a t�bbiekr�l. De a bek�vetkezett csend tudata hirtelen felk�lt�tte a figyelm�t. Feln�zett. A t�bbiek elsz�ledtek, csak Paula maradt ott. M�g hallotta a keresztfolyos�r�l visszacseng�, t�volod� kacag�sukat. De Paula! Graham elfogta az arca, a szeme kifejez�s�t. A Paula n�z�se �rajta nyugodott, �r� volt szegezve. A szem�ben k�ts�g, t�pel�d�s, szinte f�lelem �lt, ebben az elsuhan� pillanatban Grahamnek m�g ideje volt �szrevenni, hogy ez a n�z�s m�ly �s kutat�; gyors fant�zi�j�nak ideje volt ezt a n�z�st annak a n�z�s�hez hasonl�tani, aki v�gzet�nek �ppen most felnyitott k�nyv�be pillant bele. Paula tekintete megremegett, les�t�tte a szem�t �s az arcsz�ne f�lre�rthetetlen pirul�ss� �l�nk�lt. K�tszer is megmozdult az ajka, hogy sz�ljon, de mint akit ennyire tetten �rtek, k�ptelen volt fut� gondolatai k�z�l egyet is kimondani. A k�nos helyzetet Graham mentette meg. Odavetve mondta:

- �ppen ennek a De Vriesnek a Burbank Luther m�k�d�s�r�l �rott magasztal�s�t olvasom. �gy t�nik fel nekem, hogy ami Burbank a h�zin�v�nyek vil�g�ban, ugyanaz Dick a h�zi�llatok vil�g�ban. Maguk �leteket teremtenek itt, az �let anyag�b�l a hasznoss�g �s sz�ps�g �j alakjait form�lj�k.

Paula ekkorra m�r �sszeszedte mag�t, nevetett �s fogadta a b�kot.

- Att�l tartok, - folytatta Graham k�nnyed komolys�ggal - mikor a maguk eredm�nyeit szeml�lem, hogy elfecs�relt �letre n�zek vissza. Mi�rt nem fogtam �n is bele �s mi�rt nem cselekedtem? Borzaszt�an ir�gylem mind a kett�j�ket.

- Bizony, f�lelmesen sok �l�l�ny sz�let�s��rt vagyunk felel�sek - mondta Paula. - Az embernek el�ll a l�lekzete, ha ezt a felel�ss�get meggondolja.

- A farm bizonyosan csak �gy leheli mag�b�l a term�kenys�get; - mosolygott Graham - noha m�g ilyen m�ly benyom�st nem tett r�m az �let vir�gz�sa �s gy�m�lcs�z�se. Itt minden boldogul �s sokasodik...

Paula hirtelen gondolatt�l megkapatva k�zbev�gott:

- Egyszer megmutatom mag�nak az aranyhalaimat. �n teny�sztem �ket, igen, m�g hozz� kereskedelmi c�lokra. A legritk�bb fajokkal �rasztom el a sanfrancisk�i keresked�ket. M�g New-Yorkba is sz�ll�tok. S�t mi t�bb, eg�sz komolyan keresek vele. Igazi p�nzt. Dick k�nyvei mondj�k, m�r pedig � a legrigor�zusabb k�nyvel�. Az eg�sz telepen nincs egy kalap�cs, ami ne volna lelt�rozva �s nincs egy patk�szeg, ami ne volna sz�ml�zva. Ez�rt van annyi hivatalnoka a k�nyvel�sn�l. Tudja, mit csin�lt Dick? Sz�mba vette a legcsek�lyebb kiad�si t�telt is, felsz�m�totta a lovak felf�v�d�sa vagy les�ntul�sa miatt elveszett id� k�z�par�nyos�t �s ijeszt�en v�gn�lk�li sz�moszlopokb�l a harmadik tizedesig kisz�m�totta, mennyibe van neki egy ig�sl� egy �rai munkaereje.

- �s az aranyhalak?... - sz�lt Graham, akit idegess� tett, hogy Paula annyit besz�l az ur�r�l.

- Igen. H�t Dick a k�nyvel�ivel ugyan�gy tartatja sz�mon az �n aranyhalaimat. A farm-munka �s a h�zimunka minden olyan kis r�szlet�vel megterhelik a sz�ml�mat, amit a halakra veszek ig�nybe. M�g a postab�lyeget �s az irodaszereket is felsz�m�tj�k. A berendez�s amortiz�ci�j�ra r�szt kell fizetnem. M�g v�zd�jat is fizetek, mintha Dick valami v�rosi v�zm�v�llalkoz� volna, �n pedig el�fizet�. M�gis keresek t�z sz�zal�kot. Kerestem m�r harmincat is. De Dick kinevet. Azt mondja, hogy ha az eg�szb�l levonom egy halteny�szt�si fel�gyel� fizet�s�t, vagyis azt, ami nekem j�rna, akkor vagy rossz fizet�st kapok a munk�m�rt, vagy r�fizetek az �zletre, mert amit keresek, az nem volna el�g fizet�s egy ilyen kit�n� fel�gyel� sz�m�ra. De Dick �ppen ezzel a m�dszerrel boldogul a v�llalkoz�saiban. Hacsak nem kimondottan k�s�rletet v�gez, sohasem csin�l semmit, m�g a legpar�nyibb r�szletekig pontosan nem tudja, mit csin�l.

- Nagyon biztos mindenben - jegyezte meg Graham.

- Sohasem ismertem embert, - folytatta Paula melegen - aki saj�tmag�ban ennyire biztos lett volna. De m�g olyat sem, aki csak fel�nyire szil�rd. Dick zseni, de a sz�nak csak paradox �rtelm�ben. Zseni, mert annyira egyens�lyozott �s norm�lis, hogy a zseninek a legszemernyibb r�sze sincs meg benne. Az ilyen emberek ritk�bbak �s nagyobbak, mint a zsenik. Kedvenc gondolatom, hogy Lincoln is ehez a t�pushoz tartozott.

- Meg kell vallanom, - mondta Graham - hogy nem �rtem eg�szen.

- �, nem mern�m azt mondani, hogy Dick olyan j�, olyan... olyan kozmikusan j�, mint Lincoln, - felelte Paula gyorsan - Dick j�, de nem err�l besz�lek. Ami a k�z�s t�pus benn�k, az a rendk�v�li egyens�ly, a k�z�pszer, a l�ngol�s hi�nya. �n viszont zseni�lis vagyok. Tudja, �gy csin�lom a dolgokat, hogy nem tudom, hogyan csin�lom. Csak �ppen csin�lom. A zen�ben �gy tudok hat�st el�rni. Vagy vegy�k a m�ugr�st. Esk�sz�m, nem tudom mag�nak megmondani, hogy csin�lom a fecskefejest vagy a bukfencet. Ezzel szemben Dick semmit sem k�pes megcsin�lni, am�g el�re vil�gosan nem tudja, hogyan fogja csin�lni. Mindent egyens�llyal, el�rel�t�ssal csin�l. Dick egy �ltal�nos, �sszefoglal� csoda, aki sohasem volt r�szletcsoda b�rmiben is. �, �n ismerem. Az atl�tika semmif�le szak�ban soha nem volt Champion vagy rekordjav�t�. De k�zepes sem volt soha. �gy van minden egy�bbel, lelkileg, �rtelmileg is. Olyan, mint az egyenletesen kov�csolt l�nc, amelynek sem er�sebb, sem gyeng�bb szeme nincsen.

- Att�l tartok, - mondta Graham - hogy olyan vagyok, mint maga: k�z�ns�gesebb �s csek�lyebb l�ny, zseni�lis. Alkalomadt�n �n is fell�ngolok �s �ntudatlan dolgokat csin�lok. �s nem vagyok f�l�tte annak a sz�nvonalnak, ahol az ember t�rdre hull a titokzatoss�g el�tt.

- Dick pedig gy�l�li a titokzatoss�got, vagy legal�bb �gy l�tszik, � sosem el�gszik meg azzal, hogy tudja a hogyant, �r�k�sen kutatja a hogyannak a mi�rtj�t is. A titokzatoss�gban az � sz�m�ra van valami kih�v�. �gy izgatja, mint a v�r�s poszt� a bik�t. R�gt�n h�mozni kezdi �s a magv�t keresi �s megtudja a hogyant is, a mi�rtet is, mikor az illet� dolog m�r nem titokzatoss�g t�bb�, hanem egyszer� �ltal�nos�t�s �s tudom�nyosan levezethet� val�s�g.

A fejl�d� helyzetb�l nagyon sok rejtve maradt a h�rom f�szerepl� el�tt. Graham semmit sem tudott arr�l, milyen k�ts�gbeesett er�fesz�t�ssel igyekszik Paula g�rcs�sen ragaszkodni az ur�hoz, Dick pedig k�ts�gbeesetten el l�v�n foglalva ezer terv�vel �s kis�rlet�vel, egyre ritk�bban tart�zkodott a Paula t�rsas�g�ban. A lunchn�l mindig megjelent, de d�lut�n ritk�n jutott hozz�, hogy kimenjen a vend�geivel. Azoknak a hossz� sifr�rozott t�viratoknak a sokas�g�b�l, amelyek Mexik�b�l j�ttek, Paula tudta, hogy a Harvest-csoport helyzete nagyon s�lyos. Meg azt�n l�thatta, hogy Mexik� k�lf�ldi t�k�seinek sok �gyn�ke �s fut�rja mindig l�hal�l�ban �s sokszor alkalmatlan id�ben �rkezik a telepre Dickkel t�rgyalni. De azon a panaszon fel�l, hogy ezek elveszik a leg�rt�kesebb idej�t, Dick a t�rgyal�sok l�nyeg�r�l nem k�z�lt vele semmit.

- Istenem, �gy szeretn�m, ha nem volna annyi dolgod, - s�hajtotta az ura karjai k�z�tt, mikor egy szerencs�s d�lel�tt tizenegy �rakor egyed�l tal�lta �s a t�rd�re �lt.

De m�g ekkor is megzavarta Dicket, aki levelet dikt�lt a fonogr�fba. A s�haj�t pedig a Bonbright figyelmeztet� k�h�g�se okozta, akit t�bb t�virattal a kez�ben l�tott bel�pni. K�rlel�en sz�lt az ur�hoz:

- Akarod, hogy megkocsik�ztassalak ma d�lut�n Duddy �s Fuddy fogat�n? Csak �gy kettesben �s a vend�gekt�l megsz�k�nk, j�?

Dick a fej�t r�zta �s mosolygott.

- Lunchn�l igen fontos t�rsas�ggal fogsz tal�lkozni. M�snak nem sz�ks�ges megtudni, de neked megmondom.

Itt meghalk�totta a hangj�t, Bonbright pedig tapintatosan az akta-�llv�nyokn�l keresett dolgot mag�nak.

- Ezek a Tampico-petr�leum emberei. Maga Samuels, a Nacisco eln�ke. Azt�n Wishaar, a Pearson-Brooks �rdekelts�g fontos bels� embere, az a fick�, aki �sszehozta a kelet-partvid�ki vas�t �s a Tiuna Central megv�s�rl�s�t, mikor ezek a Nacisc�t ki akart�k �tni a nyeregb�l. Azt�n Mathewson, ez a nagy t�rzsf�n�ke a Palmerston-�rdekelts�g �ce�non-inneni r�sz�nek; tudod, ezek a Palmerston�k az az angol t�rsas�g, amelyik olyan cs�ny�n ell�tta a baj�t a Nacisc�nak �s Pearson-Brooks�knak. Azt�n... sz�val lesznek m�g egyn�h�nyan. Ha ilyen emberek egyszerre ott hagyj�k a boltot �s �sszefutnak, abb�l l�thatod, hogy odalenn Mexik�ban bajok lehetnek a kr�ta k�r�l. Tudod, ezek petr�leumban dolgoznak �s �n a magam szakm�j�ban nagyon fontos leg�ny vagyok odalenn; m�r most �k az �n b�nya�rdekeimet bele akarj�k kapcsolni a petr�leumba. Igaz�n nagy dolgok vannak a leveg�ben �s nek�nk most �ssze kell fognunk �s valamit csin�lnunk, vagy pedig kih�zni a l�bunkat Mexik�b�l. �s mert �k a h�rom�vel�tti bajok idej�n benne hagytak a v�zben, most megengedem magamnak, hogy duzzogjak a s�tramban �s r�szor�tsam �ket, hogy elj�jjenek hozz�m.

Megsimogatta a feles�g�t, dr�ga minden�nek nevezte, de Paula �szrevette, hogy a szeme t�relmetlen�l r�vedezik a fonogr�fon �s annak befejezetlen level�n. S�t Dick olyan b�cs�f�le m�don egy er�sebbet �lelt rajta, ami sejteni engedte, hogy t�bb id� nincs �s Paul�nak menni kell.

- �gy azt�n, - mondta Dick - a d�lut�nom el van foglalva. Egyik p�nzember sem maradhat tov�bb, valamennyi m�g diner el�tt indulni akar.

Paula szokatlan hirtelens�ggel siklott le a f�rje t�rd�r�l �s bontakozott ki az �lel�s�b�l. Meg�llt egyenesen el�tte, a szeme felvillant, az arca els�padt �s a tekintet�ben valami elhat�roz�s �lt ki, mintha s�lyosan fontos dolgot k�sz�lne mondani. De megsz�lalt egy cseng� �s Dick az �r�asztal telef�nja ut�n ny�lt.

Paula lehajtotta a fej�t, n�m�n s�hajtott �s mikor v�gigment a szob�n �s kil�pett az ajt�n, Bonbright pedig moh�n l�pett el� a t�viratokkal, m�g hallotta a telef�nbesz�lget�s elej�t:

- Nem. Az lehetetlen. Vagy megcsin�lja az az �r a dolgot, vagy t�nkreteszem. Az � meg�llapod�sai haj�t�f�t sem �rnek. Ha csak a meg�llapod�s volna a kezeink k�z�tt, persze hogy nyugodtan megszegn�. De �n nekem a birtokomban van �m egy roppant �rdekes levelez�s, amir�l � megfeledkezett... Igen, igen, ez minden b�r�s�g el�tt elegend� lesz. D�lut�n �tig az akta ott lesz �nn�l. �s azt �zenem neki, hogy ha ezt a tr�kk�t megpr�b�lja kereszt�lvinni, kit�r�m a nyak�t. Alap�tok egy konkurrens vonalat �s egy �ven bel�l minden haj�ja a v�grehajt� kez�n lesz... Azonk�v�l... Hall�, ott van m�g?... N�zzen ut�na annak is, amit mondtam. Megl�tja, r� fog j�nni, hogy az �llamk�zi Kereskedelmi B�r�s�g k�tszer is megcs�pte...

Sem Graham, sem maga Paula, nem sejtette, hogy Dick, az �lesesz�, m�lyl�t�s� Dick, aki megt�rt�nt�k el�tt is meg tudta l�tni �s �rteni a dolgokat, aki k�zzel meg nem foghat� �rnyalatokb�l �s sejt�sekb�l tudott olyan ravaszul kispekul�lt hipot�ziseket �p�teni, amelyeket a k�vetkez� esem�nyek gyakran igazoltak, - m�r �rezte, ami m�g nem k�vetkezett be, de ami bek�vetkezend� lehetett. Nem hallotta Paula r�vid, jelent�s szavait a t�lgyek alatt, nem volt ott, mikor Graham az �rk�dok alatt Paul�t azon a m�ly, vizsg�l�d� n�z�sen kapta rajta. Dick semmit sem hallott, keveset l�tott, de sokat �rzett, s�t a sejt�s kusza m�dj�n m�g Paul�n�l is hamar�bb meg�rzett olyan dolgokat, amiket Paula maga csak k�s�bb tudott meg�rteni.

A legk�zzelfoghat�bb dolog, amelyre gondolatait �p�thette, az az �jszaka volt, mikor � el volt ugyan mer�lve a bridgeben, de az�rt �szrevette, hogy a Cig�nyok �tja el�nekl�se ut�n Paula milyen hirtelen hagyja ott a zongor�t, �s abban az �dv�zl� mosolyg�sban is, amellyel azok ketten hozz�l�ptek, hogy a veszt�sb�l fel�ll�ts�k, megl�tta, hogy Paula tr�f�s, ingerked� arc�ra valami szokatlannak az �rz�se van �rva. Abban a percben, mikor maga is nevetve viszonozta a Paula nevet�s�t, mosolyg�sa k�zben r�pillantott a Paula mellett �ll� Grahamre, �s annak az arc�n is felfedezte ezt a szokatlan valamit. Ez az ember ki van kelve mag�b�l - gondolta akkor Dick. De mi�rt van kikelve mag�b�l? Van valami �sszef�gg�s a Graham lelki�llapota k�z�tt �s a k�z�tt, hogy Paula olyan hirtelen�l felkelt a zongor�t�l? K�rtya k�zben mindig ezek a k�rd�sek j�rtak a fej�ben, mag�ban nevetett az eg�sz dolog ostobas�ga felett, osztott, megkereste a seg�t�t �s megnyerte a rubbert.

Mag�ban azut�n is esztelennek �s k�ptelennek sz�m�totta azt a lehet�s�get, hogy t�tova sejtelme val�s�gg� v�lj�k. J�zanul arra a k�vetkeztet�sre jutott, hogy az eg�sz csak v�letlen kital�l�s, ostoba agyr�m, amely semmis�geken alapul. Mind�ssze azt lehetett k�vetkeztetni, hogy a bar�tja �s a feles�ge vonz�dnak egym�shoz. De olykor nem tudta agy�b�l a hirtelen felt�r� gondolatot elhessegetni, hogy mi�rt hagyt�k abba olyan hirtelen az �nekl�st akkor este. Mi�rt volt neki az az �rz�se, hogy most itt valami szokatlan t�rt�nik? Mi�rt volt Graham kikelve mag�b�l?

Bonbright sem tudta, hogy mikor a gazd�ja egyik napon kev�ssel tizenkett� el�tt t�viratot dikt�l neki, az�rt l�p dikt�l�s k�zben az ablak fel�, mert az �tr�l k�zelg� l�dobog�s t�voli nesze hallatszik be. M�skor is megt�rt�nt d�lel�tt�nk�nt, hogy Dick ugyan�gy az ablakhoz l�pett �s l�that� sz�rakozotts�ggal pillantott ki a lovagl� t�rsas�g l�rm�j�ra, amely a kir�ndul�s utols� �llom�sa gyan�nt meg�rkezett a t�lgyek al�. De ezen a d�lel�tt�n, miel�tt m�g az �rkez�ket megpillantotta volna, tudta, hogy ezek az �rkez�k kik lesznek.

- Braxton biztons�gban van, - folytatta v�ltozatlan hangon a dikt�l�st, de szem�t az �tra szegezte, ahol a lovasoknak fel kell majd bukkanni - baj eset�n a hegyek k�z�tt �tjuthat Arizon�ba. Keresse fel Connorst azonnal. Braxton r�szletes rendelkez�seket hagyott n�la. Connors holnap Washingtonban van. B�rmi t�rt�nik, kimer�t� jelent�st k�rek... al��r�s.

Az �ton a Szarvas �s Altadena poroszk�ltak egym�s mellett a h�z fel�. Dick nem csal�dott, �ket v�rta. T�volabbr�l kiab�l�s, kacag�s, l�dobog�s jelezte, hogy a t�rsas�g t�bbi r�sze k�zvetlen�l m�g�tt�k k�zeledik. Dick szil�rdan folytatta a munk�t s ezalatt mag�ban meg�llap�totta, hogy Graham meglehet�s lovas, de nem jelent�keny �s gondoskodni kellene r�la, hogy az Altaden�n�l nehezebb lovat kapjon.

- A k�vetkez�t, Bonbright �r, legyen sz�ves a Harvest-chiffre szerint meg�rni. Braxton Jeremynek �runk. K�ldje el mind a k�t ir�nyban. Vagy az egyik, vagy a m�sik tal�n kereszt�lcs�szik...XX. FEJEZET.

A vend�gek �rja megint elvonult a nagy h�zb�l �s a lunch nem egyszer csak a k�t f�rfit �s Paul�t tal�lta az asztaln�l. Est�nk�nt, mialatt Graham �s Dick elbesz�lgettek egy �r�csk�t lefekv�s el�tt, Paula nem j�tszogatott m�r csendes dolgokat a zongor�n�l, hanem ott �lt vel�k, finom h�mz�sen dolgozott �s hallgatta, amit besz�ltek.

A k�t f�rfinak sok volt a k�z�s t�m�ja, �let�k m�dj�ban volt valami hasonl� �s a vil�got hasonl� szempontokb�l n�zt�k. �letfelfog�suk ink�bb rideg volt, mint szentiment�lis. Re�lis ember volt, mind a kett�. Paula �lland�an a k�t �rctusk�nak h�vta �ket.

- Igen, igen, - mondta nekik nevetve - �rtem magukat. Maguk siker�lt emberek, maguk az �l� sikerek. Fizikai sikereket gondolok. Eg�szs�gesek. Ellen�ll�k. Sz�v�sak. B�rt�k szusszal, ahol kev�sb� ellen�ll� emberek a f�be haraptak. Kereszt�lg�zoltak az afrikai l�zakon �s eltemett�k a t�bbieket. Ez vagy az a szeg�ny g�th�s fick� m�r a faluja patakj�ban megkapja a t�d�gyullad�st �s elpatkol, miel�tt a nyilt tengerre eljuthatna. Maguk m�rt nem kaptak t�d�gyullad�st? Mert el�kel�bbek? Mert szolidabban �ltek? Mert jobban vigy�ztak magukra �s t�bb �v�int�zked�st tettek?

Fej�t r�zva felelt mag�nak:

- Nem. Hanem mert maguk szerencs�sebbek. �gy �rtem, hogy szerencs�sebben sz�lettek, jobb szervezetet kaptak. Dick p�ld�ul Guayaquilben h�rom matr�z�t �s k�t g�p�sz�t temette el. S�rgal�z. Dicket m�rt nem �lte meg az a s�rgal�z-csira, vagy micsoda? Igy �ll a dolog mag�n�l is, tisztelt sz�lesv�ll� �s sz�lesmell� Graham �r. A legutols� csatangol�sa alkalm�val m�rt nem maga veszett oda a mocsarakban, mi�rt a f�nyk�p�sze? No vallja meg. H�ny kil� volt az a f�nyk�p�sz? Milyen sz�les v�lla volt neki? Mi volt a mellb�s�ge? Milyen t�g volt az orrlyuka? Milyen kem�ny volt az ellen�ll�k�pess�ge?

- Bizony �sszevissza hatvan kil� volt, - ismerte be Graham b�nb�n� hangon - de indul�skor �gy l�tszott, hogy nagyon j� karban van. Azt hiszem, �n jobban meglep�dtem, mint �, mikor beadta a kulcsot. De nem azon m�lt, hogy kicsi �s k�nny� ember. A kistermet� emberek, ha k�l�nben rendben vannak, sz�v�sabbak szoktak lenni. Csakhogy az�rt maga fej�n tal�lta a sz�get. Nem volt meg a hozz� val� szervezete, az ellen�ll�k�pess�ge. �rted, Dick, mit akarok mondani?

- Bizonyos tekintetben - felelte Dick - ez �ppen �gy az izmok �s a sz�v min�s�g�nek a k�rd�se, mint azokn�l a bokszol�kn�l, akiket az izom �s a sz�v tesz k�pess�, hogy gy�zz�k a dolgot ak�r h�sz, harminc, negyven fordul�n kereszt�l. Mostan�ban San Francisc�ban nagy divat a bokszol�s, sok sz�z fiatalember �lmodozik arr�l, hogy sikerei lesznek a ringben. Megfigyeltem �ket munka k�zben. Mind kit�n�en n�z ki, a test�k pomp�s, eg�szs�gesek, �gyesek, fiatalok. A szellem�k, akaraterej�k kiv�l�. �s t�z k�z�l nem akad egy, aki t�z fordul�t v�gig tudjon csin�lni. Nem �gy �rtem, hogy le�tik �ket. Kif�lnak. A sz�v�k, az izmuk nem a legjobb min�s�g� rostokb�l k�sz�lt. Egyszer�en nem arra val�k, hogy teljes temp�ban �s fesz�lts�gben t�z fordul�t v�gigcsin�lhassanak. N�melyik m�r n�gy-�t fordul�ban kif�l. Olyan pedig, aki a h�sz-fordul�s m�rk�z�st v�gigcsin�lja, �ss�n �s kapjon, h�rom percnyi vereked�s ut�n csak egy-egy percnyi pihen�vel, hogy h�sz perc jusson pihen�sre �s egy �ll� �ra a vereked�sre, - olyan negyven k�z�l sem akad egy. Egy akad t�zezer k�z�l, aki negyven fordul�ig gy�zi, mint Nelson, Gans vagy Wolgast.

- �rtik, �gy-e, mire akarok kilyukadni? - folytatta megint Paula. - Itt vannak maguk ketten. Mind a ketten elm�ltak negyven �vesek. Mind a ketten kem�nyk�t�s� v�n b�n�s�k. Mind a ketten �tmentek m�r olyan bajokon �s megpr�b�ltat�sokon, amikt�l m�sok elhulltak az �ton. Mind a ketten tudnak j�kedv�ek �s bolondok lenni. Mind a ketten v�gigk�nl�dt�k �s v�gigverekedt�k a vil�got. Mind a ketten...

- ...j�tszottuk az �r�lt kakad�t? - tr�f�lt Dick.

- �gy van �s ittak, mint a g�d�ny. M�g az alkohol sem tudta magukat t�nkre tenni. T�lsz�v�sak voltak. Az asztal al� itt�k a t�bbieket, vagy pl�ne a k�rh�zba, vagy pl�ne a s�rba, �s dalolva mentek tov�bb a maguk ragyog� �tj�n �pen maradt izomsz�vetekkel �s �z�letekkel, m�g csak nem is f�jt m�snap a fej�k. Ide akarok kilyukadni: maguk siker�lt p�ld�nyok. Az izmaik a teliv�r �llat izmai, a szerveik a teliv�r �llat szervei. Ebb�l ered a maguk teliv�r �llati �letfiloz�fi�ja. Ez�rt h�vom magukat �rctusk�knak, ez�rt pr�dik�lj�k �s gyakorolj�k a realizmust, mikor eltasz�tj�k, legy�rik, leg�zolj�k azokat a szerencs�tlenebbeket, akik meg sem mernek mukkanni �s mint a Dick bokszol� fiatalemberei, m�r az els� fordul�n�l kif�ln�nak, ha ki kellene �llniok a g�tra.

Dick a tr�f�s megs�rt�d�s hossz� f�tty�t hallatta.

- Ez�rt pr�dik�lj�k az er�sek evang�lium�t, - folytatta Paula - mert ha gyeng�knek sz�lettek volna, akkor a gyeng�k evang�lium�t pr�dik�ln�k, �s odatartan�k a m�sik arcukat is. De maguk, k�t tagbaszakadt �ri�s, ha nyaklevest kapnak, nem tartj�k oda a m�sik arcukat.

- De nem �m, - v�gott k�zbe nyugodtan Dick - mi azonnal elord�tjuk magunkat: »�sd, nem ap�d«, �s meg is tessz�k. Te, Evan, ez az asszony alaposan megfogott benn�nket. Az �letfiloz�fia olyan, mint a vall�s: hasonl�t ahoz, aki vallja. Az ember k�p�re �s hasonlatoss�g�ra teremt�dik.

�s m�g a besz�lget�s tov�bb �radt, Paula tov�bb varrogatott: szeme tele volt ennek a k�t embernek a k�p�vel, csod�lta, kutatta, m�rlegelte �ket mag�ban, h�j�val az � szil�rds�guknak, r�eszm�lve, hogy olyan r�gi meggy�z�d�sek recsegnek �s inognak a lelk�ben, amelyek m�r l�ny�nek r�szei voltak.

Az est k�s�bbi folyam�n ez a zavar sz�ra is k�sztette. V�laszolt Dicknek egy megjegyz�s�re:

- A legfurcs�bb az, hogy az �letr�l val� t�lsok filoz�f�l�s t�bbet �rt az embernek, mint ak�rmi m�s. A filoz�fiai l�gk�r megzavarja az embert, a n�t legal�bb biztosan megzavarja. Annyit hallunk mindenr�l �s minden ellen, hogy a v�g�n semmiben sem lehet�nk biztosak. P�ld�ul a Mendenhall feles�ge protest�ns. A vil�gon semmi fel�l nincsen semmif�le k�ts�ge. Az � sz�m�ra minden szil�rd, elint�zett �s megmozd�thatatlan. Csillagsebess�gr�l �s j�gkorszakr�l fogalma sincs, de ha volna is, ez a legkisebb m�rt�kben sem v�ltoztatn� meg a felfog�s�t, hogy f�rfinak, n�nek hogy kell viselkednie ezen a vil�gon �s a t�lvil�ggal val� viszonylatban. De itt n�lunk maguk ketten lesujtanak az �rctusk�val, Terrence elj�rja az epikureus anarchizmus g�r�g t�nc�t, Hancock a bergsoni metafizika csillog� f�tylait lobogtatja, Le� �nnepi �ldozatokat mutat be a Sz�ps�g olt�r�n, Hyal Dar pedig abba nem hagyja szemf�nyveszt� mutatv�nyait a maga csavaros, robbant� b�lcs�szet�vel, m�g az esz�t meg nem tapsolj�k. Nem l�tj�k, mit jelent ez? Azt, hogy az emberi �t�letben nincs semmi szil�rd. Semmi sem helyes. Semmi sem helytelen. Az ember az Eszm�k tenger�n ott �ll delejt�, korm�ny �s t�rk�p n�lk�l. Tegyem ezt? Vissza kell magamat tartanom att�l? Rossz lesz? Tisztess�ges dolog ez? Mendenhalln�nak ezekre a k�rd�sekre nyomban van felelete. De van-e a filoz�fusoknak? Nincs. Nekik csak eszm�ik vannak. R�gt�n besz�lni kezdenek az eszm�r�l, besz�lnek, besz�lnek, besz�lnek, �s �sszes m�velts�g�kkel nem jutnak semmi v�geredm�nyre. �n magam is �gy vagyok vele m�r. Hallgatok �s hallgatok, besz�lek �s besz�lek, mint ahogy most besz�lek �s maradok meggy�z�d�s n�lk�l. Nincs pr�bak�ve semminek...

- De van, - mondta Dick - a r�gi, �r�k pr�bak�: az igazs�g. Nem el�g?

- �, most megint lesujt az a bizonyos r�ztusk� - nevetett Paula. - �s Hyal Dar n�h�ny karl�b�l�ssal �s sz�facsar�ssal ki fogja mutatni, hogy a r�ztusk� is ill�zi�. �s Terrence ki fogja mutatni, hogy a r�ztusk� a legjobb esetben megvetend�, csek�ly �s l�nyegtelen valami. �s Hancock kimutatja, hogy Bergson esed�kes mennyorsz�ga r�ztusk�kkal van kik�vezve, de fels�bbrend�ekkel, mint a tieid. �s Le� kimutatja, hogy egyetlen r�ztusk� van a vil�gmindens�gben, az a Sz�ps�g, �s az sem r�z, hanem arany.

Egy napon Paula k�rlelte az ur�t:

- Gyere, V�r�s Felh�, ma d�lut�n menj�nk lovagolni. Verd ki a gondokat a fejedb�l, �s az �gyv�dek, a b�ny�k, a teny�sz�llatok akassz�k fel magukat.

- Szeretn�k, Paul, de nem lehet. Aut�val ki kell mennem a Vadgeszteny�sre. Lunch el�tt izenetet kaptam. Nem boldogulnak a l�ppal. Az alagcs�vez�sben valami hib�nak kellett lenni �s most az er�s dinamitoz�ssal felbontott�k. Sz�val mit �r a j� g�t, ha a feneke nem tartja a vizet?

Mikor h�rom �r�val k�s�bb visszat�rt a Vadgeszteny�sr�l, Dick �szrevette, hogy Paula �s Graham most el�sz�r lovagoltak ki ketten egyed�l.

Egy m�s napon Wainwright�k �s Coghlan�k, akik k�t aut�val egy heti kir�ndul�sra indultak az Orosz-foly�hoz, egy napra meg�llapodtak a nagy h�zban, �s ottl�t�k arra ind�totta Paul�t, hogy kiadja a hajr�-jelsz�t: ki fognak r�ndulni a Los Banos-hegyekbe. Mivel reggel indulnak, Dick nem tudta �ket elk�s�rni, �mb�r a dikt�l�s kell�s k�zep�n otthagyta Blaket �s a kocsikhoz k�s�rte a t�rsas�got. Meggy�z�d�tt r�la, hogy a befog�s, a l�szersz�mok k�r�l minden rendben van �s be�ltette a kir�ndul�kat, ragaszkodv�n hozz�, hogy Graham a bakra �lj�n Paula mell�.

- Azt akarom, hogy sz�ks�g eset�re egy f�rfi ereje ott legyen tartal�kban Paula mellett. �n is vittem m�r le eff�le talig�t �gy a lejt�n, hogy a benne �l�k nem j�l �rezt�k magukat. Egyp�r k�z�l�k kit�rte a nyak�t. De hogy m�g egyszer megnyugtassam magukat arra n�zve, hogy Paula hajt, mondok egy verset:

Ni csak a kis Paula, ni,
Hogy tud kett�t hajtani.
H�t m�g mit tudsz, kicsik�m?
N�gyet is elhajtok �n.

Mindenki kacagott. Paula intett az inasoknak, hogy eressz�k el a lovak fej�t, a kez�be fogta a n�gy er�s sz�j korm�nyz�s�t, �s rendbe szedte, a nyakon megh�zta, megszor�totta a gyepl�t, ahogy n�gyesfogathoz kell.

A b�cs�z� tr�f�k b�beli z�rzavar�ban a vend�geknek nem j�rt az esz�ben egy�b, mint a ragyog� reggel, a vid�m nap �g�rete �s a ny�jas h�zigazda, aki j� mulat�st k�v�n. De Paula annak a lelkes �r�mnek a fenek�n, hogy n�gy ilyen l� van a kez�ben, valami t�tova kedvetlens�get �rzett, amelyben valahogy az is benne szerepelt, hogy Dick itt marad. Graham lelk�n pedig Dick vid�m arc�nak l�tt�ra egy kis furdal�s futott kereszt�l, hogy itt �l e mellett az asszony mellett, ahelyett hogy vas�ton �s haj�n rohanna innen a vil�g m�sik v�g�re.

Dick arc�n azonban r�gt�n elhalv�nyodott a j�kedv, mihelyt sarkon fordult, hogy bemenjen a h�zba. T�z �ra ut�n p�r perccel befejezte a dikt�l�st �s Blake �r felkelt, hogy menjen. De nem ment, mintegy bocs�natk�r�en megsz�lalt:

- Azt tetszett mondani, Forrest �r, hogy eml�keztessem a r�vidszarv�-k�nyv kefelevonataira. Tegnap m�r a m�sodik t�viratot k�ldt�k, hogy s�rgessenek.

- K�ptelen vagyok magam neki�lni, - felelte Dick - a tipogr�fi�t korrig�lja meg maga, azt�n adja oda Manson �rnak az �rtelmi hib�kat korrig�lni, mondja meg neki, hogy a Devon-kir�ly pedigreeje okvetlen ki legyen jav�tva, azt�n tegy�k post�ra.

Tizenegyig Dick a fel�gyel�ket �s munkavezet�ket fogadta. Ut�na alig egy negyed�ra alatt v�gzett Pitts �rral, a ki�ll�t�si fel�gyel�vel, akivel hozz�vet�leg meg�llap�tott�k a telep els� ki�ll�t�sos nagyv�s�r�nak a katal�gus�t. Ekkorra Bonbright �r m�r ott �llt kez�ben a t�viratcsom�val �s m�g ezt fel sem dolgozt�k, m�r itt volt a lunch ideje.

Most maradt el�sz�r egyed�l az�ta, hogy a kir�ndul� t�rsas�got kocsiba �ltette. A h�l�f�lk�j�be ment �s odal�pett, ahol a falon a barom�terek �s h�m�r�k sorakoztak. De nem ezekhez j�tt, hanem ahoz a le�nyarchoz, amely alattuk a kerek far�m�b�l mosolygott le.

- Paula, Paula, - mondta hangosan - ennyi esztend� ut�n meglepet�st szerzel magadnak is, nekem is? �rett fejjel megy el az eszed?

L�bsz�rv�d�t �s sarkanty�t tett fel, hogy lunch ut�n k�szen legyen kilovagolni. Hogy mit gondolt �ssze, am�g lehajlott, azt r�viden �sszefoglalva megmondta a ber�m�zott arck�pnek:

- �llok el�be.

�s kisv�rtatva, mikor indult, m�g hozz�tette:

- A mez�ny szabad. El�ny nincs... semmi el�ny.

Az esti cocktail idej�n Grahamen k�v�l Paula volt az egyetlen a kir�ndul� t�rsas�gb�l, aki megjelent. Graham nevetve mondta Dicknek:

Komolyan mondom, ha hamarosan el nem megyek t�letek, m�g nyugd�jas lesz itt bel�lem �s csatlakozhatom a madrono-erd� b�lcseihez.

- B�r valamennyien egy�ttv�ve egyetlen k�nyvet tudn�nak �sszehozni! - felelte Dick. - Neked meg �ppen az a dolgod, hogy itt �rd meg a k�nyvedet. �n piszk�ltalak, m�g neki�lt�l, �s az �n dolgom, hogy tov�bb is piszk�ljalak.

Paula is biztatta Grahamet, hogy maradjon m�g. Azok a k�z�mb�s, g�pies fr�zisok, amelyekkel marasztalta, �des muzsika gyan�nt hangzottak a Dick f�l�be. Repesett a sz�ve. V�gre is lehetetlen-e, hogy teljess�ggel t�vedett? Paula �s Graham okos, meglett emberek, az eff�le bolonds�got r�luk k�ptelennek �s hihetetlennek tetszett felt�telezni. Hiszen nem mai csirke egyik sem, hogy olyan k�nnyen kiadja mag�t.

Dick f�lemelte a pohar�t:

- Igyunk a k�nyvre!

Azt�n Paul�hoz fordult:

- A cocktail els�rang�. Paula, te fel�lm�lod �nmagadat. K�r, hogy Hallode urat nem tan�tod meg a m�v�szeted titkaira. Az � cocktailj�t a tieddel nem is lehet egy napon eml�teni. Igen, m�g egyet k�rek.XXI. FEJEZET.

Graham a Szelimmel ismerkedett, azzal az �tm�zs�s, sz�nfekete her�lttel, amelyet Dick adott al�ja az Altadena helyett. Egyed�l lovagolt a szakad�k fenyvesei k�z�tt azokon a dombokon, ahonnan le lehetett l�tni a farm k�z�ppontj�ra. Poroszk�lt a lov�n, figyelgette az �llat j�indulat�, vid�m, engedelmes term�szet�t, a Cig�nyok �tj�t d�dolgatta �s gondolatait a dal sz�vege szerint hagyta kalandozni. Gondtalanul, szesz�lyes kedv�ben azokra a term�szetim�d� szerelmesekre gondolva, akik erdei f�kba v�gj�k a kezd�bet�iket, let�rt egy borosty�n�gat �s egy feny��gat. Fel kellett �llnia a kengyelben, hogy le tudjon t�pni egy hossz�sz�r�, �t�g�, k�sz� ind�t �s az �gakb�l keresztet k�thessen. Mikor az �tjelz� kialakult a keze alatt, maga el� dobta az �tra �s l�tta, hogy Szelim kereszt�ll�p rajta, de nem l�p r�. M�g vissza is n�zett �s n�zte, m�g az �t el nem fordult. J� jel, gondolta mag�ban, hogy a l� nem taposta el.

A k�sz� ind�k, amelyeket el�rhetett, borosty�n- �s feny�gallyak, amelyek az arc�ba csap�dtak lovagl�s k�zben, arra k�sztett�k, hogy tov�bb k�t�zgesse az �tjelz�ket, amiket, ha k�szen lettek, mindj�rt el is dobott. Egy �ra mulva a szakad�k elhajl�s�hoz �rt. Tudta, hogy az �t erre m�r neh�z �s kem�ny. Tanakodott, v�g�l visszafordult.

Szelim nyer�t�s�re felfigyelt. K�zvetlen k�zelb�l v�laszol� nyer�t�s hangzott. Az �t k�nny� volt erre, Graham �get�sbe fogta a lovat, nagy �vben fordult be �s megl�tta a Szarvason lovagl� Paul�t.

- Hall�! - ki�ltott r�. - Hall�! Hall�!

Paula visszafogta a lov�t, m�g egym�s mell� ker�ltek.

- �n �ppen most fordultam meg, - mondta az asszonyka - de mi�rt fordult vissza maga? Azt hittem, hogy a Kis Sz�rke tany�ra igyekszik.

- Maga tudta, hogy el�tte lovagolok? - k�rdezte Graham, b�mulva a Paula egyenesen r�szegezett szem�nek nyilt, fi�s tekintet�n.

- Persze hogy tudtam. A m�sodik �tjelz� ut�n m�r nem volt semmi k�ts�gem.

- Igaz, ezt eg�szen elfelejtettem - nevetett Graham rajtakapottan. - De mi�rt fordult vissza?

Paula v�rt, m�g Szarvas �s Szelim �tl�ptek egy keresztbe d�lt �gert�rzs�n, hogy a szem�be n�zhessen Grahamnek, mikor v�laszol:

- Mert nem akartam k�vetni a nyom�t... senkinek a nyom�n nem akarok menni, - tette hozz� mingy�rt magyar�z�an - a m�sodik �tjelz�re m�r visszafordultam.

Graham hirtelen nem tudott mit mondani �s valami f�lszeg csend k�vetkezett. �rezt�k mind a ketten ezt a f�lszegs�get, amely egy�tt j�r a tudott, de ki nem mondott dolgokkal.

- Szok�sa mag�nak �gy �tjelz�ket dob�lni? - k�rdezte Paula.

- Most tettem el�sz�r - mondta fej�t r�zva Graham. - Tudja, itt olyan garmad�ban terem a hozz�val�, hogy ez k�s�rtett. Azt�n meg az a dal is motoszk�lt bennem.

- Bennem is motoszk�lt ma reggel, mikor fel�bredtem - felelte Paula �s ez�ttal egyenesen el�re szegte a fej�t, hogy kiker�lj�n egy vadsz�l�-ind�t, amely �ppen el�tte l�gott be az �tra.

�s Graham, am�g az arca profilj�t, aranybarna haj�nak koron�j�t, dalra sz�letett tork�t n�zte, meg�rezte a maga sz�v�ben az �si f�jdalmat, �hs�get �s s�v�rg�st. Az asszony k�zels�ge izgatta. Ahogy megn�zte szarvas-sz�n� selyem corduroy-ruh�j�ban, a l�tv�ny viharosan verte fel benne a teste k�p�nek eml�keit; amint a Hegyi Fick� h�t�n �szik, amint tizenk�t m�terr�l fejest ugrik, amint k�z�pkori st�lus� s�t�tk�k toalettj�ben v�gigl�pked a szob�n �s a hull� sz�vetet t�rd�nek azzal az �rj�t� mozdulat�val emeli.

Paula tr�f�san szak�totta f�lbe ezeket a l�tom�sokat:

- Kap egy krajc�rt, ha megmondja, mire gondol.

Graham azonnal k�sz volt a felelettel:

- H�l�t adtam az Istennek, hogy maga m�g egyszer sem eml�tette Dicket.

- Annyira nem szereti?

- Ne legyen igaztalan - felelt Graham majdnem szigor�an. - �ppen az, hogy szeretem Dicket. K�l�nben pedig...

- Nos?

A hangj�b�l b�tors�g csengett, �mb�r mereven maga el� n�zett Szarvas hegyes f�l�re.

- Nem is �rtem, mi�rt maradok. M�r r�g el kellett volna mennem.

- Mi�rt? - k�rdezte Paula, m�g mindig a l� f�l�t szeml�lve.

- Ne besz�ljen �gy. Kett�nknek nincs besz�dre sz�ks�g�nk, hogy meg�rts�k egym�st.

Paula eg�szen fel�je fordult, arca forr� lett a piross�gt�l �s sz�tlanul n�zett r�. A jobbkeze gyorsan felemelkedett, mintha a mell�hez akarn� szor�tani, de f�l�ton hat�rozatlanul meg�llt, azt�n lehullott. Graham l�tta, hogy a szem�ben �r�m �s izgalom �g. Ezt nem lehetett f�lre�rteni. Izgalom is volt a szem�ben, �r�m is. �s �, ahogy ez n�mely f�rfinak tudni adatik, a m�sik kez�be fogta a kant�rt, szorosan mell�je l�ptetett, �gy mag�hoz h�zta, hogy a l� megingott bel� �s t�rd�vel a Paula t�rd�n, sz�j�val a Paula sz�j�n belecs�kolta a maga v�gy�t az �v�be. Itt nem volt t�bb� k�ts�g, a szor�t�sra szor�t�s felelt, a forr�s�gra forr�s�g. A f�rfi a b�szkes�g boldog borzad�s�val �rezte mag�n az asszony lehellet�t.

A k�vetkez� pillanatban Paula kir�ntotta mag�t. Arca olyan lett, mint az �n. A szeme t�zelt. Felkapta a lovagl�ostor�t, mintha Grahamet akarn� meg�tni, de a r�m�lt Szarvasra csapott vele. Ugyanabban a pillanatban olyan hirtelens�ggel �s er�vel d�fte a l�ba a sarkanty�j�t, hogy az felhorkant �s megugrott bel�.

Graham hallgatta, hogyan hal el a tompa dobog�s az erdei �sv�nyen, m�g � v�re lobog�s�t�l sz�d�lten �l a nyeregben. Mikor a t�volod� pat�k utols� nesze is elhangzott, f�lig lecs�szott, f�lig leesett a nyeregb�l a f�ldre �s le�lt egy mohos szikl�ra. Nagyon odavolt, - sokkal jobban, mintsem lehets�gesnek tartotta volna addig a pillanatig, m�g Paul�t a karjai k�zt �rezte. A kocka el van vetve.

Olyan hirtelen egyenesedett ki, hogy Szelim megijedt, visszaugrott, m�g a kant�r engedte �s horkolni kezdett.

Ami t�rt�nt, nem volt el�re megfontolt dolog. Ezt nem lehetett kiker�lni. Ennek �gy kellett t�rt�nni. � nem akarta, nem tervezte. �mb�r most m�r tudta, hogy mikor az elutaz�s�t egyre halogatta, mikor itt lebzselt, akkor mindezt el�re kellett l�tnia. Most m�r azzal sem �r semmit, ha elutazik. �r�lts�get, poklot, boldogs�got jelent egyszerre, hogy most m�r nincs k�ts�ge t�bb�. Paula megmondta neki, amit kellett, besz�d n�lk�l, olyan besz�ddel, amelynek eml�ke m�g ott �g az ajk�n. Felid�zte �s hosszasan �t�lte ezt a cs�kot, �rz�kei boldogan f�r�dtek a visszaeml�kez�s tenger�ben.

Cir�gatva �rintette meg a t�rd�t azon a helyen, ahova a Paula t�rde �rt �s az �szinte szerelmes al�zatos h�l�j�t �rezte. Csod�latos dolognak l�tta, hogy egy ilyen csod�latos n� szereti, aki nem kisl�ny, hanem asszony, aki tiszt�ban van a saj�t akarat�val �s esz�vel. Ez az asszony lihegett a karjai k�z�tt, ennek az asszonynak az ajka volt az �v�. Minden �rz�s fel�bredt most benne, amit adni tudott, �s nem is �lmodta ennyi esztend� ut�n, hogy ennyit tud adni m�g.

Felkelt, nekil�tott, hogy fel�lj�n Szelimre, amely a sz�j�val taszig�lta a v�ll�t, de meg�llott �s elt�n�d�tt.

Hogy elutazz�k-e, arr�l most m�r nincs sz�. Ez most m�r v�gleg el van int�zve. Dicknek megvannak a maga jogai, az igaz. De Paul�nak is. Neki pedig a t�rt�ntek ut�n nincs joga elutazni, hacsak... hacsak Paula is vele nem j�n. Ha most elutazna, az azt jelenten�, hogy cs�kol�dzott �s od�bb �llott. Mi�ta a nemek �let�ben megt�rt�nik, hogy ugyanazok a f�rfiak egy n�t szeretnek �s ilyenkor a k�zkelet� h�romsz�g k�r�ben r�gt�n fel�ti a fej�t a csal�s, az�ta a f�rfit megcsalni kisebb dolog, mint a n�t.

Amint lassan lovagolt tov�bb, azt latolgatta mag�ban, hogy a vil�g a val�s�gok vil�ga. Paula is, Dick is, � is re�lis emberek ebben a vil�gban, �ntudatosak, akik az �let dolgainak egyenesen a szem�be n�znek. Ez az �gy sem papra, sem t�rv�nyre, sem egy�b b�lcses�gekre nem tartozik. Ezt maguknak kell elint�zni. Valaki szenvedni fog, az bizonyos. De az �let maga is szenved�s. Siker az �letben nem egy�b, mint a f�jdalmat legkisebbre korl�tozni. H�listennek Dick is �gy fogta fel az �letet. Mind a h�rman �gy fogj�k fel. �s azt�n semmi sem �j a nap alatt. Sz�mtalan nemzed�kek sz�mtalan h�zass�gi h�romsz�gei elint�zt�k m�r a maguk dolg�t. Majd elint�zik most �k is. A vil�gon mindent el lehet int�zni.

Azt�n elkergette fej�b�l a j�zan gondolatokat �s �tadta mag�t az eml�kez�s gy�ny�r�nek, m�g egyszer megsimogatta a t�rd�t, m�g egyszer az ajk�ra k�pzelte a Paula ajk�t. Egyszer Szelimet meg is �ll�totta, hogy kit�rt karjai k�z�tt megn�zze azt a homor� �ress�get, amelyet egy pillanatig Paula t�lt�tt ki.

Paul�t csak diner-n�l l�tta viszont �s a megszokott Paul�nak tal�lta. M�g az � szeme, amelyet a titok tudata �lesebb� tett, sem tudta rajta felfedezni a nagy nap esem�ny�nek semmi nyom�t, sem annak a haragnak a nyom�t, amelyt�l Paula �gy els�padt �s amely a tekintet�ben �gett, mikor felkapta a lovagl�ostor�t, hogy �ss�n vele. Mindenben a nagy h�z asszonyk�ja volt, mint m�skor. Mikor a tekintet�k v�letlen�l tal�lkozott, a Paula szeme tiszt�n, zavartalanul tekintett r�, nyoma sem volt benn�k a titoknak. A helyzetet k�nnyebb� tette n�h�ny �j vend�g jelenl�te. Ezek h�lgyek voltak, Dick �s Paula j� ismer�sei, akik k�t napra j�ttek.

M�snap reggel a zeneteremben a zongor�n�l tal�lta �ket �s Paul�t.

- Szokott �nekelni, Graham? - k�rdezte egy bizonyos Hoffman kisasszony, aki, mint Graham megtudta, egy San Francisc�ban megjelen� n�i foly�irat szerkeszt�je volt.

- Gy�ny�r�en, - felelte Graham - nem igaz, nagys�gos asszony?

- De igen, - felelt Paula mosolyogva - m�r csak az�rt is, mert el�g gy�ng�d, hogy ne �nekelje t�l az �n hangomat.

- Nincs m�s h�tra, mint hogy ezt bebizony�tsuk.

�s Paul�ra n�zett, hogy egy pillant�st kapjon t�le:

- Itt van az a duett, amit a multkor �nekelt�nk, az nekem nagyon j�l fekszik.

�s megint Paul�ra n�zett, de semmi jelet nem kapott t�le, ami a Paula kedv�t vagy sz�nd�k�t el�rulta volna.

- A kotta ott van a m�sik szob�ban, megyek �s elhozom.

Mikor kiment, akkor hallotta a Paula hangj�t:

- A Cig�nyok �tja, kedves, j� dal.

Most nem �nekelt�k olyan k�nnyed�n, mint az els� alkalommal. A hangjuk sz�nd�kosan kev�sb� remegett �s kiss� h�v�sebb volt. De gazdagabban �nekelt�k, tartalmasabban, mint ahogy ak�r a zeneszerz� is gondolhatta. A maguk egy�ni felfog�s�nak nem adtak most helyet. De Graham sok mindenre gondolt, am�g �nekelt �s tudta, hogy Paula is azokat gondolja �s hogy a sz�veikben egy m�sik duett l�ktet, amelyr�l sejtelme sincs annak a p�r asszonynak, aki a dal v�g�t megtapsolja.

- Fogadni mern�k, hogy sohasem �nekelte jobban - mondta Paul�nak.

Mert �j sz�nt vett �szre a hangj�ban. A hangja most teljesebb, teltebb volt, a kiterjed�se megn�tt �s �nekre termett torka most t�nt fel igaz�n.

- �s most, mivel tudom, hogy �gysem tudja, mi az, - mondta Paula - elmagyar�zom mag�nak, mi az az �tjelz�...XXII. FEJEZET.

- �reg Dick, - mondta Mc Fane apai hangon - a te �ll�spontod f�lreismerhetetlen�l Carlyle-szer�.

A madrono-erd� b�lcsei az asztaln�l �ltek. Paul�val, Dickkel �s Grahammel h�ttag� diner-t�rsas�got alkottak.

- Kedves Terrence, - felelte Dick - azzal, hogy nevet adsz egy �ll�spontnak, m�g nem gy�r�d le. Tudom, hogy a t�telem Carlyle-szer�, de ett�l nem lesz gy�ng�bb. A h�s�k tisztelete nagyon helyes dolog. Nemcsak mint puszta skolasztikus besz�lek, hanem mint gyakorlati teny�szt� is, akin�l a Mendel-rendszerek alkalmaz�sa mindennapos dolog.

- Sz�val azt kell k�vetkeztetnem, - v�gott k�zbe Hancock - hogy a hottentotta fel�r a feh�r emberrel?

- A D�l el��t�lete besz�l bel�led, Aaron; - mosolygott Dick - az az el��t�let, amit nem is a sz�let�s, hanem a korai k�rnyezet okoz, t�ls�gosan kem�ny di� a te eg�sz filoz�fi�d sz�m�ra. Mint ahogy Spencer Herbertnek sem v�lt jav�ra a manchesteri iskola t�lkorai befoly�sa.

- Sz�val, - mondta harcra k�szen Hyal Dar - Spencer meg a hottentotta, az egy kutya?

Dick r�zta a fej�t.

- Majd kifejtem neked a dolgot, Hyal. Azt hiszem, tiszt�zni tudom. Az �tlagos hottentotta, vagy az �tlagos melan�ziai nincs messze att�l, hogy egy kutya legyen az �tlagos feh�r emberrel. A k�l�nbs�g ott van, hogy ar�nylag sokkal t�bb hottentotta marad csup�n �tlagember �s ar�nylag sokkal nagyobb sz�zal�k feh�r ember fel�lm�lja az �tlagot. Ezeket neveztem el iramvezet�knek, ezek mozd�tj�k el� fajuk �tlag�nak a halad�s�t. Hangs�lyozom, hogy az �tlagember term�szet�t nem v�ltoztatj�k meg, intelligenci�j�t nem fejlesztik ki. De n�velik a felk�sz�lts�g�t, k�nnyebb� teszik a dolg�t, k�pess� teszik arra, hogy az egy�ttes iram r�v�n gyorsabban dolgozhassanak. Adj az indi�n kez�be az �j meg a ny�l helyett egy modern fegyvert �s az indi�n hasonl�thatatlanul jobb �s sikeresebb vad�ssz� v�lik. Maga az indi�n vad�sz egy cs�ppet sem v�ltozik meg. De az indi�n faj olyan kev�s �tlagfeletti embert termelt, hogy t�zezer nemzed�ken kereszt�l egy sem akadt, aki pusk�t tudott volna adni nekik.

- Fejtsd ezt ki r�szletesen, - biztatta Terrence - k�r�lbel�l sejtem m�r a gondolatmenetet. Aaron egykett�re meg fog futamodni �sszes faji el��t�leteivel �s a fels�bbs�gre vonatkoz� ostobas�gaival egy�tt.

- Ezek az �tlagf�l�tti emberek, - folytatta Dick - ezek az iramvezet�k a feltal�l�k, a felfedez�k, az �p�t�k, a produk�l� vez�rszellemek. Azt a fajt, amely kev�s ilyen vez�rszellemet tud felmutatni, nevezhetj�k alantasabb als�bbrend� fajnak. Az ilyen faj m�g mindig �jjal �s ny�llal vad�szik. Nincs m�g felszerelve. M�r most: az �tlagos feh�r ember mag�ban v�ve �ppen olyan besti�lis, korl�tolt, merev, visszamaradt, fejletlen, mint az �tlagos vadember. De az �tlagos feh�r embernek gyorsabb a temp�ja. Az � t�rsadalm�ban a nagysz�m� produk�l� vez�rszellemek megadt�k neki a felszerelts�get, a szervezetts�get �s ell�tt�k t�rv�nnyel. Hol az a nagy ember, az a h�rosz, a produk�l� vez�rszellem fogalm�t �rtve alatta, akit a hottentotta faj fel tud mutatni? A Hawaii-n�gert egyetlenegyet mutatnak fel: Kamehameh�t. Az amerikai n�gerek legfeljebb kett�t: Booker T. Washingtont �s Du Boist. Ez is mind a kett� feh�r f�lv�r.

Paula eleven �rdekl�d�st sz�nlelt, mikor Dick folytatta a fejteget�st. �gy l�tszott, hogy a dolog nem untatja. De Graham meg�rt� szeme �gy vette �szre, hogy a lelke m�ly�n el van tikkadva. �s mikor Terrence �s Hancock egy kis id�re fegyversz�netet k�t�ttek, az asszonyka halkan odasz�lt Grahamnek:

- Szavak, szavak, szavak, csupa sz� �s milyen sok! Lehet, hogy Dicknek igaza van, majdnem mindig igaza szokott lenni. De megvallom azt a r�gi gyenges�gemet, hogy ezt a sok sz��radatot k�ptelen vagyok r�h�zni az �letre, az �n �letemre, az �n �l�semre, arra, hogy mit kellene tennem, mit musz�j tennem.

Az asszony szeme besz�d k�zben rend�letlen�l az �v�re szegez�d�tt. Graham nem maradhatott k�ts�gben azir�nt, hogy Paula mir�l besz�l.

- Nem tudom meg�rteni, hogy produk�l� vez�rszellemek �s iramvezet�k mit jelentenek az �n �letemben... Nem mondj�k meg nekem, mi a j�, mi a rossz, nem mutatnak utat egyetlen l�p�snek sem. Itt pedig megindult a sz��r �s most m�r eg�sz este h�mp�ly�gni fog...

Azt�n kiss� hevesen hozz�tette:

- � j�l �rtem �n, mit besz�lnek �k. Csakhogy ez nem tartozik r�m. Szavak, szavak, szavak... �n pedig tudni akarom, hogy mit tegyek, mit csin�ljak magammal, mit csin�ljak mag�val, mit csin�ljak Dickkel.

Graham nem felelhetett neki. Forrest Dick ezen a napon benne volt a besz�dben �s �ppen most hozz� fordult, hogy adatokat k�rdezzen t�le bizonyos d�lamerikai n�pt�rzsek fel�l, akik k�z�tt Graham utazott volt. Aki ekkor a Dick arc�ra n�zett, nem tal�lhatta ki, hogy a gondtalan, vid�m vit�z�n k�v�l m�s is van az arca m�g�tt. Graham �ppen �gy nem is �lmodta, ak�rcsak Paula, Dicknek tizenk�t �v �ta feles�ge, hogy Dick v�letlen, gondtalan pillant�sai pontosan �szrevesznek minden k�zmozdulatot, minden sz�k-od�bbtol�st, minden elsuhan� arckifejez�st. �s Dick ezt k�rdezte mag�ban:

- Mi t�rt�nik itt? Paula m�s, mint rendesen. Hat�rozottan ideges, a besz�lget�s�k nagyon komoly. Graham eg�szen s�padt. Az agya k�ptelen �gyelni arra, amit mond. Valami egy�b j�r a fej�ben �s nem az, amir�l besz�l. Mi az az egy�b?

Azt�n a vita �rd�ge, amely m�g� titkos gondolatait rejtette, m�k�dni kezdett: m�g nagyobb mederben �s nagyobb h�vvel vitatkozott tov�bb. Graham befejezte a k�rdezett adatok felsorol�s�t. Paula halkan kit�rve sz�lt oda neki:

- Most az egyszer szinte gy�l�lni tudn�m ezt a n�gy b�lcset.

Dick mialatt nyugodt mondatokban fejlesztette tov�bb a t�tel�t �s l�that�an elm�lyedve a t�rgyban, besz�lt tov�bb, l�tta Paula oldalt fordul�s�t. A Paula szavait nem hallhatta, de l�tta n�vekv� idegess�g�t, l�tta Graham hallgatagon meg�rt� kifejez�s�t �s azon t�n�d�tt, mi lehet az a p�r sz�, amit Paula mondott. Mindezalatt pedig folytatta el�ad�s�t tov�bb:

- Fischer �s Speiser megegyeznek abban, hogy sokkal csek�lyebb a karakter-egys�g az als�bbrend� fajok lesz�rmaz�s�ban, mint amennyi p�ld�ul a franci�ban, a n�metben, az angolban...

Az asztaln�l senki sem gyan�totta, hogy Dick sz�nd�kosan terelte a sz�harcot egy �j mell�k�sv�nyre. �s Le� sem �lmodta k�s�bb, hogy nem az � felsz�lal�sa, hanem Dick mesteri k�szs�ge v�ltoztatta meg az �ltal�nos t�m�t. Le� ugyanis azt k�rdezte, hogy a n�i produk�l� vez�rszellemek milyen szerepet j�tszanak a maguk faj�ban.

- A n�k nem produk�lnak, �des Le� fiam, - felelt neki Terrence, mik�zben a t�bbiekre hunyor�tott - a n�k konzervat�vok. �k tiszt�n megtartj�k a t�pust. Leszegezik �s ugyanolyannak tartj�k fenn. �k a halad�s diadalszeker�nek �r�k k�l�ncei. Ha nem voln�nak n�k, akkor k�z�l�nk minden anyasz�lte fick� produk�l� vez�rszellem volna. �tnyujtalak t�ged a mi kiv�l� �llatteny�szt�nknek �s gyakorlati mendelist�nknak, aki itt �l ma este k�zt�nk �s igazolni fogja fut� meg�llap�t�saimat.

Dick azonnal felkapta a dolgot:

- Hatoljunk le mindenekel�tt a k�rd�s fenek�ig �s keress�k meg, hogy mir�l van sz� alapj�ban v�ve.

�s komoly arccal feltette a k�rd�st:

- Mi az, hogy n�?

Hyal Dar v�laszolt. Sz�ja sark�ban az incselked�s �rd�ge nevetett �s g�nyra g�rb�tette v�kony, cinikus ajkait:

- A r�gi g�r�g�k azt mondt�k a n�r�l, hogy a term�szet f�rfit akart csin�lni, de elhib�zta.

Le� megd�bbent. Elpirult. A szem�ben f�jdalom �lt �s a sz�ja vonaglott, mikor n�m�n fordult Dickhez seg�ts�g�rt. Hancock azonban m�g r�dupl�zott:

- A n�? A f�l-nem. Mintha az isten teremt�s k�zben visszavonta volna a kez�t. Csak f�l-lelket hagyott neki. A legjobb esetben vakon tapogat�dz� lelket.

- Nem! Nem! - ki�ltott fel az ifj�. - Ne mondjatok ilyeneket! Dick, te tudod. Sz�lj nekik! Sz�lj nekik! Mondd meg nekik!

- Szeretn�m, - felelte Dick - de ez a l�lekr�l sz�l� vita csak hom�lyos lehet, mint a lelkek maguk. Mindny�jan tudjuk magunkr�l, hogy gyakran tapogat�dzunk, gyakran elt�ved�nk �s akkor t�ved�nk el legjobban, mikor azt hissz�k, hogy tudjuk, hol vagyunk �s mikor azt hissz�k, hogy mindent tudunk �nmagunkr�l. Micsoda az �r�ltnek az �nje? Ami a mi�nk, csak kicsit kev�sb�, vagy sokkal kev�sb� �sszef�gg�. Mi az �nje a bolondnak? A f�lkegyelm�nek? A gyengeelm�j� gyereknek? A l�nak? A kuty�nak? A moszkit�nak? A kecskeb�k�nak? A faf�regnek? A csig�nak? �s mi a te �ned, Le�, mikor alszol �s �lmodol? Mikor tengeri beteg vagy? Mikor szerelmes vagy? Mikor k�lik�d van? Mikor g�rcs �ll a l�badba? Mikor hirtelen elfog a hal�lf�lelem? Mikor d�h�s vagy? Mikor magadon k�v�l vagy a vil�g sz�ps�g�nek meg�rz�s�t�l �s azt hiszed, hogy most kifejezhetetlen, elmondhatatlan dolgokat gondolsz? Sz�nd�kosan mondom: csak hiszed, hogy gondolsz. Mert ha csakugyan gondoln�l is ilyen dolgokat, akkor a vil�g sz�ps�g�nek ez a meg�rz�se nem volna kifejezhetetlen, elmondhatatlan. Hanem tiszta volna, �les �s hat�rozott. Szavakba tudn�d foglalni. Az �ned is tiszta, �les, hat�rozott volna, mint a gondolataid �s a szavaid. Erg�, kedves Le�, mikor egzalt�lt hangulataidban azt hiszed, hogy a l�t cs�cs�n �llsz, a val�s�gban csak �rz�seidnek �r�lt orgi�j�t hadon�szod, reszketed, t�ncolod, de sem a t�nc l�p�s�t, sem az orgia �rtelm�t nem ismered. Nem ismered �nmagadat. A lelked, az �ned abban a pillanatban k�sza, tapogat�dz� valami. Lehet, hogy a kecskeb�k�nak, mikor a t� partj�n felfuvalkodik �s a s�t�tben rekedt brekeg�seket int�z varangyos p�rj�hoz, abban a pillanatban szint�n van valami k�sza, tapogat�dz� �nje. Nem, Le�k�m, az emberi �n t�lhom�lyos valami ahoz, hogy b�rmelyik�nk hom�lyos �nje is felfoghassa. Vannak, akik f�rfiaknak l�tszanak, de �nj�k n�i. Vannak, akiknek �nj�k t�bbsz�r�s. Vannak k�tl�b� teremtm�nyek, akik aff�le se h�s, se hal, se mad�r l�nyek. Az �njeink k�d�s lid�rcek gyan�nt lebegnek �t hom�lyokon, s�t�ts�geken �s dereng�seken. Minden k�d �s hom�ly, �s mi mind k�d�sek �s hom�lyosak vagyunk a miszt�rium kell�s k�zep�n.

- De h�tha nem miszt�rium, - sz�lt Paula - csak misztifik�ci�? F�rfi-misztifik�ci�?

- Igy az igazi n� besz�l, - felelt Dick - akir�l Le� azt tartja, hogy nem f�l-l�lek. A l�nyeg az, Le�, hogy nem �s l�lek �ssze van fon�dva �s keverve; az egyikr�l keveset tudnak, a m�sikr�l m�g kevesebbet.

- De a n�k sz�pek - hebegte az ifj�.

- Oh�! - v�gott k�zbe Hancock gonoszul villog� fekete szemmel. - Sz�val te a n�t azonos�tod a sz�ps�ggel?

Az ifj� k�lt� ajka sz�ra nyilt, de csak b�lintani tudott.

- Rendben van. Akkor h�vjuk tanus�gul az ut�bbi �vezredek fest�szet�t, mint a gazdas�gi viszonyok �s t�rsadalmi int�zm�nyek t�kr�t. Ennek a seg�ts�g�vel megl�thatjuk, hogy a f�rfi hogyan rothasztotta �s alacsony�totta le a n�t v�gy�nak k�p�v� �s a n� hogyan engedte meg neki, hogy...

- Ne b�nts�k tov�bb Le�t, - sz�lt k�zbe Paula - legyenek mindny�jan �szint�k, mondj�k azt, amit tudnak, vagy hisznek.

- A n� igaz�n szent dolog - jelentette ki �nnep�lyesen Hyal Dar.

- Ott van a Madonna - sz�lt Graham, Paula seg�ts�g��l a vit�ba elegyedve.

- �s a gerincvel� - tette hozz� Terrence, ami�rt mingy�rt megkapta Hyal Dar helyesl� b�lint�s�t.

- Egyszerre egy besz�ljen! - mondta Hancock. - N�zz�k a Madonna-kultuszt, amely r�szleges n�kultusz volt az �sszes n�knek ahoz a mai �ltal�nos n�kultusz�hoz k�pest, amit Le� k�pvisel. A f�rfi lusta �s tunya �llat. Nem szereti a k�nyelmetlens�get. Szereti a nyugalmat, a zavartalans�got. �s mi�ta csak a f�ld�n �l, azon veszi mag�t �szre, hogy egy nyugtalan, ideges, ingerl�keny, hiszt�ri�s �tit�rshoz van sz�jazva, akinek a neve n�. Ennek a t�rsnak hangulatai, k�nnyei, hi�s�gai, m�rgei vannak �s erk�lcsi felel�tlens�gei. Nem puszt�thatja el, meg kell tartania, pedig a n�, mi�ta a vil�g �ll, mindig felzaklatta a nyugalm�t. Mit tehet ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt a f�rfi?

- Csak b�zd r� a ravasz gazemberre - sz�lt k�zbe Terrence.

- �gi b�lv�nyk�pet csin�lt bel�le, - folytatta Hancock - eszm�ny�tette a n� j� tulajdons�gait �s olyan t�vols�gba tette, hogy a rossz tulajdons�gai ne �rhessenek el az � idegeihez �s ne zavarhass�k, mikor nyugalmas, lusta b�kepip�j�t sz�vja �s a csillagokr�l elm�lkedik. �s mikor a rendes h�tk�znapi n� nyugtalan�tani pr�b�lta, � kiverte a fej�b�l ezt a n�t �s az �gi n�re gondolt, a t�k�letes n�re, az �let hordoz�j�ra, a halhatatlans�g let�tem�nyes�re. Akkor j�tt a reform�ci�. Az anya-kultusznak bealkonyult. De a f�rfi m�g mindig hozz� volt k�t�zve nyugalm�nak h�bor�t�j�hoz. Mit tett most?

- A gazember... - vigyorgott Terrence.

- Azt mondta: »�lmot �s illuzi�t csin�lok bel�led.« �s megcsin�lta. Addig a Madonna volt az �gi n�je, a n�r�l alkotott legmagasztosabb elk�pzel�se. M�r most a Madonna minden eszm�nyi tulajdons�g�t visszaruh�zta a f�ldi n�re, mindegyik n�re �s elbolond�totta saj�t mag�t: az�ta is hisz a n�kben, hisz a n�ben, mint Le�.

- Hallod, - mondta Dick - ahoz k�pest, hogy leg�nyember vagy, b�mulatos t�j�kozotts�got mutatsz a n�k nyugtalan�t� volt�t illet�leg. Vagy puszt�n elm�let az eg�sz?

Terrence elnevette mag�t.

- Kedves Dick, Aaron �ppen most olvassa Marholm Laur�t. K�pes neked fejezetenk�nt, mondatonk�nt felmondani.

- �s ezzel a sok besz�ddel - mondta Graham - a n�nek mindeddig m�g a ruh�ja szeg�ly�t sem �rintett�k.

Paula �s Le� h�l�san pillantottak r�.

- P�ld�ul a szerelem, - lehelte Le� - senki m�g egy sz�t sem sz�lt a szerelemr�l.

- �s a h�zass�gi jogr�l, - csattant fel Hancock - �s a v�l�sr�l �s a t�bbnej�s�gr�l �s az egynej�s�gr�l �s a szabad szerelemr�l.

- Mondjad csak, Le�, - k�rdezte Hyal Dar - mi�rt van az, hogy szerelmi �gyekben mindig a n� a t�mad�, a vad�sz� f�l?

- Ez nem igaz, - felelte a fi� nyugodtan, a f�l�nyes tud�s hangj�n - ez is egyike a ti Shaw-f�le szam�rs�gaitoknak.

- �ljen Le�! - helyeselt Paula.

- Sz�val Wildenak - k�rdezte tov�bb Hyal Dar - nem volt igaza, mikor azt mondta, hogy a n� hirtelen �s v�ratlan odaad�ssal t�mad?

- N�zd, - mondta Le� - az ilyen besz�dek �llatot, ragadoz�t csin�lnak a n�b�l.

�s Dickhez fordult, de k�zben lopva Paul�ra pillantott �s a szem�b�l szerelem �radt.

- Mondd, Dick, ragadoz� �llat a n�?

Dick csendesen felelt, r�zta a fej�t �s a hangj�ban benne volt a szel�ds�g afelett, amit a fi� titkos tekintet�ben l�tott:

- Nem. Hogy a n� ragadoz�, azt nem mondhatom. De azt sem mondhatom, hogy a n� zs�km�ny. Azt sem, hogy zavartalan gy�ny�r�s�g a f�rfi sz�m�ra. Csak azt, hogy a f�rfi sz�m�ra nagy gy�ny�r�s�g...

- �s nagy �r�lts�g - tette hozz� Hancock.

- Nagy �s sz�p �r�lts�g - igaz�totta ki komolyan Dick.

- Hadd k�rdezek Le�t�l valamit - sz�lt most Hyal Dar. - Mondja, Le�, mi�rt szereti a n� azt a f�rfit, aki megveri?

- H�t azt, aki nem veri meg, nem szereti?

- Nem h�t.

- Kedves Dar, neked r�szben igazad van, de nagy r�szben nincs igazad. Meghat�roz�sok dolg�ban m�r r�g tanultam t�letek egyetm�st. Ebb�l a k�t �ll�t�sb�l ravaszul kihagyt�l egy fontos definici�t. Majd �n p�tolom helyetted. Az a f�rfi, aki megveri azt a n�t, akit szeret, als�bbrend� f�rfi. Az a n�, aki szereti azt a f�rfit, aki megveri, als�bbrend� n�. A fels�bbrend� f�rfi nem veri meg azt a n�t, akit szeret. A fels�bbrend� n� - �s itt �ntudatlanul Paul�ra t�vedt a szeme - nem szeretheti azt a f�rfit, aki megveri.

- Biztos�thatlak, Le�, - mondta Dick - hogy �n Paul�t soha, soha nem vertem meg.

Le� elpirult. Azt�n folytatta:

- L�tod, Dar, nincs igazad. Paula szereti Dicket, pedig Dick nem is verte meg.

Dick most Paul�hoz fordult, arc�n azzal a kifejez�ssel, hogy kit�n�en mulat �s mintegy tekintet�vel kereste a Paula arc�n a leg�nyke szavainak helyesl�s�t. De val�j�ban m�s�rt n�zett r�: azt a hat�st kereste, amit a feles�g�re ilyen helyzetben ezek a szavak gyakorolhattak. �gy l�tta, hogy a Paula szem�ben meglobban valami, amit nem ismer. A Graham arc�t kifejez�stelennek tal�lta, legal�bb is az �rdekl�d�s kifejez�s�nek semmi l�that� v�ltoz�sa nem volt felfedezhet� rajta. Graham b�kolt Le�nak:

- A n�i nem ma este megtal�lta a maga Szent Gy�rgy lovagj�t. Maga megsz�gyen�t engem, Le�. �n itt �l�k �lbe tett k�zzel, m�g maga h�rom s�rk�nnyal k�zd egyszerre.

- De m�g milyen s�rk�nyokkal! - csatlakozott Paula. - Ha O'Hayt le tudt�k itatni, vajjon mit fognak m�velni mag�val?

- A szerelmi lovagon - mondta Dick - a vil�g �sszes s�rk�nyai sem vehetnek er�t. Az a legjobb a dologban, Le�, hogy ez�ttal a s�rk�nyoknak sokkal ink�bb igazuk van, mint te k�pzeled, de az�rt neked �ppen �gy sokkal ink�bb igazad van.

Terrence jelentkezett:

- Ez a s�rk�ny j� s�rk�ny, Le� fiam. Ez a s�rk�ny ezennel cserben hagyja h�rhedt t�rsait, �tp�rtol a te oldaladra �s felveszi a Szent Terrence nevet. �s ez a Szent Terrence egy �des kis k�rd�st akar int�zni hozz�d.

- El�bb ez a s�rk�ny ord�t! - sz�lt k�zbe Hancock. - Le�! k�rdezlek mindenre, ami a szerelemben dr�ga �s szent: mi�rt t�rt�nik meg nem egyszer, hogy a szerelmesek f�lt�kenys�gb�l meg�lik a n�t, akit szeretnek?

- Mert meg vannak sebes�lve, mert betegek �s mert el�g szerencs�tlenek voltak, hogy egy als�bbrend� n�t szerettek, aki nem riadt vissza att�l a b�nt�l, hogy f�lt�kenny� tegye �ket.

- Csakhogy Le�k�m, - sz�lt Dick - a szerelem t�vedhet. Adj kiel�g�t�bb feleletet.

- Dicknek igaza van, - mondta Terrence - de �n mindenesetre testtel-l�lekkel a te vit�zi kardod mellett �llok. A szerelem fels�bbrend� t�pusokn�l is t�vedhet �s ha t�ved, fel�ti a fej�t a z�ldszem� sz�rnyeteg. Tegy�k fel, hogy az elk�pzelhet� legt�k�letesebb n� megsz�nik szeretni a f�rfit, aki nem veri �s beleszeret a m�sikba, aki szereti �s szint�n nem veri. Mi t�rt�nik akkor? Hangs�lyozom, hogy mindegyik fels�bbrend� t�pus. H�t most ki a kardot �s �ss sz�t a s�rk�nyok k�z�tt.

Le� b�tran felelt:

- Az els� f�rfi nem fogja meg�lni a n�t, egy�ltal�ban nem is fogja b�ntani. Mert ha b�ntan� nem fels�bbrend� ember volna, hanem als�bbrend�.

Dick a cigarett�j�val bajl�dott �s senkinek az arc�t nem figyelhette.

- Sz�val - k�rdezte - az illet� egyszer�en f�lre�llna?

Le� szil�rdan, komolyan b�lintott.

- Egyszer�en f�lre�llna, megk�nny�ten� az asszony dolg�t �s nagyon finoman b�nna vele.

- Alkalmazzuk az �rvet »ad hominem«, - mondta Hancock. - Tegy�k fel, hogy beleszeretsz a nagys�gos asszonyba �s a nagys�gos asszony bel�dszeret �s ketten a nagy hint�ban megsz�kt�k...

- �, �n nem sz�kn�k meg... - b�kte ki �g� arccal az ifj�.

- Hallja, ez nem nagyon h�zelg� - b�tor�totta Paula.

- Felt�ve, de meg nem engedve - mondta Hancock.

A fi� zavara m�r sz�nalmas volt. A hangja remegett, de az�rt b�tran Dick fel� fordult:

- Dicken van a sor felelni.

- Meg is felelek - mondta Dick. - Nem �ln�m meg Paul�t. T�ged sem �ln�lek meg, Le�. Ezt nem. Az m�r m�s k�rd�s, mit �rezn�k bel�l. Azt mondan�m: isten veletek, gyerekek. De...

Itt meg�llt �s a szeme sark�ban a nevet�s vonalai tr�f�t jelentettek:

- ...azt mondan�m magamban, hogy Le� bakot l�tt. Nem ismeri Paul�t.

- A nagys�gos asszony - nevetett Terrence - megzavarn�, valah�nyszor a csillagokr�l elm�lkedik.

- Soha, soha, Le�, - ki�ltott fel Paula - ezt �g�rem mag�nak.

- Ezzel meghazudtoln� saj�t mag�t, nagys�gos asszony, - sz�lt Terrence. - El�sz�r is nem tehetne r�la, de megtenn�. M�sodszor kutyak�teless�ge volna, hogy megtegye. V�g�l pedig, ha szabad magamat igy kifejeznem, mint f�lig-meddig tekint�ly mondhatom, hogy fiatal koromban, mikor �r�lt szerelmes voltam, mikor a sz�vem tele volt a n�vel �s a szemem tele volt a csillagokkal, az volt a legdr�g�bb gy�ny�r�s�gem, ha az im�dott n� elszeretett a csillagokt�l.

- Terrence, - ki�ltott fel Paula - ha m�g tov�bb is ilyen sz�p dolgokat besz�l, akkor h�rmasban sz�k�m meg mag�val �s Le�val a hint�n.

- B�r m�r l�tn�m, - mondta g�l�nsan Terrence. - De a kalapskatuly�k k�z�tt hagyjon helyet egy p�r csillag�szati k�nyvnek, amiket �n meg Le� tanulm�nyozni fogunk �res �r�inkban.

A csata dag�lya elh�z�dott Le�r�l. Hyal Dar �s Hancock Dicknek estek neki.

- Mondd, - k�rdezte Hyal Dar - hogy �rtetted azt, hogy »ez nem volna elj�r�s«?

- Ahogy mondtam. Ahogy Le� mondta.

Dick m�r �szrevette, hogy Paula f�radts�ga �s idegess�ge egy id� �ta elt�nt �s az asszony szinte s�v�r �rdekl�d�ssel figyel. Folytatta:

- Az �n gondolkod�som �s v�rm�rs�kletem szerint az elk�pzelhet� legborzaszt�bb lelki szenved�s lehet megcs�kolni egy n�t, aki t�ri a cs�komat.

De tegy�k fel, hogy a n� elbolond�tana, mondjuk a r�gi bar�ts�g miatt, az�rt, hogy szenved�st ne okozzon, az�rt, mert sajn�lna?

- El�ttem ez megbocs�thatatlan b�n volna. Ez nem volna elj�r�s az � r�sz�r�l. Nem tudom meg�rteni, mi a helyes, vagy mi a kellemes abban, ha valaki tov�bb l�ncolja mag�hoz azt a n�t, aki nem akar ott maradni. Le�nak teljesen igaza van. A r�szeg mesterember az �kl�vel keltheti fel �s tarthatja �bren a szerelmet a maga korl�tolt �letep�rj�ban. De a magasabbrend� emberi h�m, akiben felsuhan egy kis racionalit�s, akiben megvillan egy kis spiritualit�s, nem emelhet durva kezet a szerelemre. Le�val tartok: megk�nny�tem az asszony dolg�t �s nagyon finoman b�nn�k vele.

- �s mi lesz �gy - k�rdezte Hyal Dar - a ti nyugati civiliz�ci�tok h�res monog�m h�zass�gi int�zm�ny�vel?

Hancock is megsz�lalt:

- A szabad szerelem h�ve vagy tal�n?

- Csak egy elcs�pelt k�zhellyel felelhetek - mondta Dick. - Nincs szerelem, amely nem szabad. Persze sose felejts�tek el, hogy fels�bbrend� emberekr�l van sz�. �s ez a szempont meg is adja neked a v�laszt, Dar. Az egyedek �ri�si t�bbs�g�t a monog�m berendezked�ssel, vagy ak�rmilyen m�s rideg, szigor� h�zass�gi int�zm�nnyel kell a t�rv�ny �s a munka keretei k�z�tt tartani. A t�meg nem �rett a szabad h�zass�gra vagy szabad szerelemre. A szabad szerelem ezekn�l csak a kicsapong�s engedelm�t jelenten�. Csak olyan nemzetek n�ttek fel �s maradtak meg, ahol az Isten �s az �llam fegyelemben �s rendben tartott�k a n�p �szt�neit.

- Sz�val, - k�rdezte Hyal Dar - te nem hiszel a h�zass�g t�rv�nyeiben, ha p�ld�ul r�lad van sz�, de hiszel benn�k, ha m�sokr�l van sz�?

- Hiszek benn�k, ak�rkir�l van sz�. Gyerekek, csal�d, �letp�lya, t�rsadalom, �llam, mindezek a dolgok parancsolj�k a h�zass�g, a t�rv�nyes h�zass�g sz�ks�g�t. �s �ppen ez�rt hiszek a v�l�s int�zm�ny�ben is. F�rfi �s n�, t�bb �zben is tud szerelmes lenni, t�bbsz�r is megeshetik vele, hogy a r�gi szerelem elhal benne �s �j sz�letik a hely�n. Az �llam �ppen �gy nem ellen�rizheti a szerelmet, mint a f�rfi vagy a n�. Ha valaki szerelmes, akkor szerelmes, ez minden, amit tud r�la. Egyszer csak itt a szerelem: megragad, s�hajt, �nekel, dobog. A kicsapong�st azonban ellen�rizheti az �llam.

- Nagyon komplik�lt szabad szerelem ez a te �ll�spontod - mondta b�r�l�an Hancock.

- Hogyne. M�g pedig az�rt, mert a t�rsadalomban �l� f�rfi is nagyon komplik�lt �llat.

Ekkor Le� �j gondolattal lepte meg az asztalt�rsas�got:

- Vannak azonban szerelmes f�rfiak, akik belehalnak, ha szerelm�k t�rgy�t elvesztik. Belehalnak, ha a n� meghal, de m�g ink�bb belehalnak, ha a n� tov�bb �l �s m�st szeret.

- H�t azok csak haljanak meg tov�bb is, - felelte k�ny�rtelen�l Dick - mint ahogy eddig mindig meghaltak. Sehol semmi baj nem lett abb�l, hogy meghaltak. �gy vagyunk alkotva, hogy a sz�v�nk n�ha t�ved.

- Az �n sz�vem nem t�vedhet soha, - sz�lt b�szk�n Le�, nem is sejtv�n, hogy titk�t az asztaln�l mindenki tudja - �n biztosan tudom, hogy nem voln�k k�pes k�tszer szeretni.

- Igazad van, fiam, - helyeselt neki Terrence - a te sz�db�l az �sszes igaz szerelmesek hangja besz�l. »A szerelemben a teljess�g a gy�ny�r�.« Hogy mondta Shelley? Vagy Keats �rta? »Csod�latoss�g, vad gy�ny�r.« Nyomor�s�gos, f�lszerelm� semmirekell� volna, aki csak �lm�ban is azt k�pzeln�, hogy az � asszony�n k�v�l m�s asszonyi l�ny csak ezredr�sznyire is lehet olyan dr�ga, olyan b�b�jos, olyan elragad�, olyan dics�, olyan csod�latos, hogy � m�g egyszer szerelmes lehessen �let�ben.

Mikor k�s�bb �tmentek az eb�dl�b�l a zeneterembe, Dick folytatta a t�rsalg�st Hyal Darral, de mag�ban arra volt k�v�ncsi, vajjon Paula bej�n-e ma hozz� j� �jszak�t k�v�nni �s megcs�kolni, vagy a zongor�t�l egyenesen aludni siet majd. Paula pedig Le�val arr�l az �j szonettr�l besz�lgetett, amit a fi� mutatott neki �s mag�ban arra volt k�v�ncsi, vajjon meg fogja-e ma Dicket cs�kolni. �s hirtelen nagyon er�s v�gyat �rzett, hogy megcs�kolja, maga sem tudta, mi�rt.XXIII. FEJEZET.

Diner ut�n aznap este m�g besz�lgettek egy kicsit. Paula �nekelni kezdett a zongor�n�l �s Terrencet egy szerelmi sz�noklat kell�s k�zep�n zavarta meg. Terrence a mondatot k�z�pen hagyta f�lbe, �gy kezdte hallgatni azt az �j valamit, amit az asszony hangj�ban �szrevett, azt�n csendesen �tlop�dzkodott a szob�n, hogy mint Le�, � is v�gignyuljon a medveb�r�n. Hyal Dar �s Hancock hasonl�k�ppen abbahagyt�k a vit�t, mind a kett� egy-egy h�vogat� karossz�kbe f�szkelte mag�t. Graham, akit az �nek mintha nem nagyon �rdekelt volna, valami foly�iratot b�ng�szett. De Dick megfigyelte, hogy hamarosan abbahagyta a lapozgat�st. Az az �j valami a Paula hangj�ban sem ker�lte el a Dick figyelm�t. Iparkodott ennek a jelent�s�g�re r�j�nni.

Mikor Paula befejezte az �neket, a h�rom b�lcs egyszerre cs�d�lt oda hozz� megmondani, hogy most az egyszer belefelejtkezett az �nekbe �s �gy dalolt, ahogy �k mindig k�rt�k, hogy daloljon. Le� mozdulatlanul, sz�talanul, �tszellem�lt �br�zattal maradt fekve a medveb�r�n, �ll�t a k�t tenyer�be t�masztotta.

- Az eg�sz ett�l a szerelmi besz�lget�st�l van, - mondta nevetve Paula - azokt�l a kedves gondolatokt�l, amiket Le� meg Terrence... meg Dick besz�ltek bele a fejembe.

Terrence megr�zta boglyas, �sz fej�t.

- A sz�v�be, akarta mondani ink�bb. A maga sz�ve �s a torka ma este tele van szerelemmel. �s dr�ga nagys�gos asszony, most el�sz�r hallottam a hangj�t a maga sz�p teljess�g�ben. T�bbet nekem ne panaszkodj�k, hogy kicsi a hangja. Nagy hang az, telt, mint egy nagy k�t�l, nagy aranyk�t�l, amivel a haj�kat k�tik meg a Boldogok sziget�n a kik�t�ben.

- Ez�rt jutalmul el�neklem mag�nak a Gl�ri�t. Ezzel fogjuk meg�nnepelni, hogy a s�rk�nyokat olyan dics�en kiv�gezt�k Szent Le�, Szent Terrence... �s term�szetesen Szent Richard.

Dick egy sz�t sem mulasztott, de maga azzal ker�lte ki a sz�l�st, hogy �tment a poh�rsz�khez �s sz�d�s whiskyt kevert mag�nak.

Mialatt Paula a Gl�ri�t �nekelte, � v�gigny�lt egy kereveten, szopogatta az italt �s visszaeml�kezett. Egyszer m�r hallotta �gy �nekelni Paul�t: P�rizsban, r�vid jegyess�g�k alatt �s r�gt�n azut�n, mikor a Tov�bb fed�lzet�n n�szutaztak.

Kisv�rtatva �res pohar�val intett Grahamnek, hogy igy�k. K�t cocktailt kevert �s mikor Graham is megitta az �v�t, azt ind�tv�nyozta Paul�nak, hogy �nekelj�k el megint ketten a Cig�nyok �tj�t.

Paula r�zta a fej�t �s elkezdte a »Das Kraut Vergessenheit«-ot �nekelni. A dal ut�n Le� kit�rt:

- Ez nem volt j� n�, ez borzaszt� n� volt. De a f�rfi igazi szerelmes volt. A n� boldogtalann� tette, de � m�gis szerette. �s most nem tud m�g egyszer szeretni, mert ezt a szerelmet nem tudja elfelejteni.

- �s most, V�r�s Felh�, - mondta Paula r�mosolyogva az ur�ra - a makk-n�ta k�vetkezik. Tedd le a poharadat, l�gy j� �s �ltesd a t�lgyet.

Dick lust�n felt�p�szkodott a kerevetr�l �s fel�llt. Makrancosan r�zta a fej�t, mintha a s�r�ny�t r�zn� �s nagyokat kap�lva a l�b�val Hegyi Fick�t ut�nozta.

- Meg akartam mutatni Le�nak, hogy a telepen nem � az egyetlen k�lt� �s szerelmi lovag. Hallgass�tok meg a Hegyi Fick� dal�t, csupa csoda �s vad gy�ny�r, hallgass�tok meg, Terrence �s ti t�bbiek. Hegyi Fick� nem sokat �br�ndozik az im�dott egyetlenr�l. Egy�ltal�ban nem �br�ndozik. � maga a megtestes�lt szerelem, �gaskodik, ha megl�tja a lovakat �s megmondja nekik. Hallgassatok ide!

Dick vad, boldog m�nnyer�t�ssel t�lt�tte meg a szob�t �s reszkettette meg a leveg�t. Azt�n s�r�nyr�z� �s f�ldkap�l� mozdulatokkal �nekelte:

- Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon. �n t�lt�m be a messzi v�lgyeket. A kanc�k hallanak engem �s megremegnek a csendes legel�k�n, mert �k ismernek engem. A f�ld tele van k�v�rs�ggel �s a f�k nedvekkel teljesek. Ez a tavasz. A tavasz az eny�m. �n vagyok a tavasz kir�lys�g�nak a fejedelme. A kanc�k eml�keznek a hangomra. Ismernek any�ik �ltal m�g a l�t�k el�tti id�b�l. Hallgassatok r�m! �n vagyok a Szerelem! �n dobogok v�gig a dombokon �s a messzi v�lgyek, amelyek a j�vetelem hangj�t visszhangozz�k, az �n heroldjaim.

A madrono-erd� b�lcsei most hallott�k el�sz�r a Dick dal�t �s nem gy�zt�k magasztalni. Hancock mingy�rt felhaszn�lta, hogy �jra megind�tsa a vit�t �s elkezdte kidolgozni a szerelem biologiko-bergsoni meghat�roz�s�t, de Terrence meg�ll�totta. Terrence ugyanis �szrevette, milyen f�jdalom t�kr�z�dik a Le� arc�n.

- Dr�ga nagys�gos asszony, - k�rte Terrence - legyen sz�ves, �nekeljen m�g. Szerelemr�l �nekeljen, csak szerelemr�l. Azt tapasztaltam, hogy a csillagokr�l n�i �nekhang-k�s�ret mellett tudok legjobban elm�lkedni.

Kis id� mulva Hallode l�pett a szob�ba, v�gigv�rta a Paula dal�t, azt�n nesztelen�l Grahamhez osont �s t�viratot adott �t neki. Dick szigor�an r�n�zett az inasra. A k�nai menteget�dz�tt:

- Nagyon fontos... azt hiszem...

- Ki vette fel? - k�rdezte Dick.

- �n... �n felvettem. Eldorad�b�l �jszakai inspekci�s telefonon bemondta. Nagyon fontosan, mondta. �n felvettem.

- El�g fontos bizony - sz�lalt meg Graham, miut�n a t�viratot elolvasta. - Dick, k�rlek, van vonat �jszaka San Francisc�ba?

- Hallode, gyere csak vissza - sz�lt Dick az �r�j�ra pillantva. - Melyik sanfrancisc�i vonat �ll meg Eldorad�ban?

- Tizenegy t�z, - felelt azonnal a k�nai - van id�. De nem sok. Soff�r h�vjak?

Dick igent b�lintott �s Grahamhez fordult:

- Felt�tlen el kell menned m�g az �jjel?

- Felt�tlen. Nagyon fontos. Van id�m becsomagolni?

Dick m�g egyszer intett Hallode fel�, hogy igen. �s megint Grahamhez fordult:

- Annyi id�d m�g van, hogy egy k�zit�sk�ba bedob�ld a legsz�ks�gesebb holmit. Mondd, Hallode, Gyeride �bren van m�g?

- Igenis.

- K�ldd fel a nagys�gos �rnak seg�teni. Ha az aut� el��llott, r�gt�n sz�ljatok. Aut� kell, nem kocsi. Mondd meg Saundersnek, hogy a versenyg�pet vegye.

Mikor Graham kisietett, Terrence megjegyezte:

- Kellemes, sz�p nagy darab ember.

Mind Dick k�r� �ltek, Paul�t kiv�ve, aki a zongora mell�l hallgatta az ur�t.

- Graham azok k�z� a kevesek k�z� tartozik, - mondta Dick - akikkel el mern�k menni a vil�g v�g�re is. Ott volt a D�lv�z f�d�lzet�n, mikor ez a haj� a kilencvenhetediki ork�nkor Pang�ban partot �rt. Pango kis homokfolt, semmi egy�b, n�gy m�ter magasan �ll a dag�ly sz�ne felett, n�h�ny k�kuszdi�fa van rajta �s lakatlan. Az utasok k�zt valami negyven asszony volt, angol tisztek feles�gei, meg ilyenek. Grahamnek f�jt az egyik karja, csuny�n meg volt dagadva, k�gy� harapta meg. A tenger �r�lten viharzott. A cs�nakok nem tudtak boldogulni. Kett�t eresztettek le a haj�r�l �s mind a kett�nek a leg�nys�ge odaveszett. N�gy matr�z pr�b�lkozott egym�sut�n, hogy partra vigyen egy k�nny� cs�nakot �s mind a n�gynek csak a holttest�t dobta vissza a fed�lzetre a v�z. Mikor a legutols� cs�nakot oldozt�k le, Graham a f�j�s karj�val nekivetk�z�tt �s nekifogott. Partra is vitte a haj�t, az igaz, hogy a hull�m �gy odacsapta a parthoz, hogy a f�j�s karja elt�rt �s h�rom bord�ja behorpadt. De a cs�nakot m�g meger�s�tette. Hogy a k�telet partra vigy�k, m�g hat ember v�gott neki az Evan cs�nakj�ban a homokpadnak. N�gy el is jutott a homokra. Az asszonyok k�z�l csak egy veszett oda: sz�vbajos volt �s sz�rnyet halt az ijedts�gt�l. K�s�bb besz�ltem Grahammel err�l a dologr�l. De olyan sz�fukar volt, mint egy angol. Csak annyit tudtam kiszedni a csirkefog�b�l, hogy a gy�gyul�sa s�m�n folyt le. Az � v�lem�nye szerint a s�sv�z, az er�fesz�t�s, a csontt�r�s mintegy ellenm�reg gyan�nt hatott �s meggy�gy�totta a karj�t.

A szoba m�sik v�g�n Graham �s Hallode l�ptek be. Dick l�tta, hogy Graham els� keres� pillant�sa Paul�t illette.

- K�sz vagyunk - jelentette Hallode.

Dick felk�sz�lt, hogy kik�s�rje vend�g�t a kocsihoz, de Paula l�that�lag benn sz�nd�kozott maradni. Graham odal�pett hozz�, hogy elmondja az ilyenkor szok�sos sajn�lkoz�sokat �s b�cs�z�si formul�kat.

�s az asszony, m�g melegen att�l, amit Dick az im�nt mes�lt, gy�ny�rk�d�tt Graham kit�n� megjelen�s�ben, kedv�re legeltette szem�t k�nnyed, magas fejtart�s�n, hanyag, naps�t�tte haj�n �s tart�s�nak k�nnyeds�g�n, amely tests�lya �s sz�les v�llai ellen�re szinte m�r ked�lyesnek t�nt fel. Mikor Graham k�zel l�pett hozz�, Paula egyenesen belen�zett a hossz�k�s, sz�rke szemekbe, amelyeknek f�lig leh�nyt pill�i m�g�tt gyerekes szomor�s�g bujk�lt. Megv�rta, m�g a szomor�s�gnak ez a kifejez�se elt�nik �s hely�n felf�nylik az a mosoly, amelyet olyan j�l ismert.

Amit a f�rfi mondott, �ppen olyan k�znapi volt, mint az asszonyka sajn�lkoz�sa. De a Graham szem�ben, am�g egy pillanatig a kez�t fogta, ott �lt az a valami, amit Paula �ntudatlanul v�rt �s amelyre a maga n�z�s�vel felelt. �s ugyanaz a valami benne volt abban is, ahogy Graham megszor�totta a kez�t. Erre a gyors szor�t�sra �nk�nytelen�l szor�t�ssal felelt � is. Mint ahogy Graham megmondta: k�zt�k kev�s besz�dre volt sz�ks�g.

Mikor eleresztett�k egym�s kez�t, Paula lopva Dickre pillantott. Tizenk�t �vi k�z�s �let�k alatt megtanulta, milyen �lesen tud megfigyelni Dick, �s babon�san tisztelte f�rj�nek azt a szinte boszork�nyos tehets�g�t, hogy �rnyalatokb�l megl�tja a t�nyeket �s hogy az �rnyalatokat olyan k�vetkezetesekk� tudja egybef�zni, amelyek n�ha megijesztenek �that�s�gukkal �s helyess�g�kkel. De Dick, noha fel�je volt fordulva, Hancock valami m�k�j�n nevetett �s mosolyra vont szem�t �ppen most ford�totta �fel�j�k. Indult Grahamet kik�s�rni.

Nem, gondolta Paula, Dick eg�sz biztosan nem l�tott semmit abb�l a kis titokb�l, amit kicser�ltek maguk k�z�tt. Kicsi volt, gyors volt az eg�sz: villan�s a szemben, az ujjak hirtelen �sszeszorul�sa. Nem tartott sok�. Hogy l�thatta volna ezt Dick, vagy hogy �rezhette volna meg? A szem�k meg a kez�k k�l�nben is rejtve volt el�le, mert Graham h�ttal �llt neki.

M�gis, azt k�v�nta mag�ban, b�r ne n�zett volna �gy lopva Dickre. B�ntotta a lelkiismeret. Ennek a gondolata k�nozta, mikor n�zte, hogyan megy a k�t egyforma alak�, nagy sz�ke f�rfi egym�s oldal�n kifel�. Miben v�tkes? - k�rdezte mag�t�l. Mi takargatnival�ja is volna? De volt annyira becs�letes, hogy szemben�zzen az igazs�ggal �s kertel�s n�lk�l meg�llap�tsa, hogy van valami takargatnival�ja. Az arca l�ngot vetett arra a gondolatra, hogy csal�sra ragadtatta mag�t.

- Csak k�t-h�rom napr�l van sz� - mondta Graham, mikor a kocsin�l kezet szor�tott Dickkel.

Dick l�tta a bar�tja nyilt, egyenes tekintet�t �s megismerte keze szor�t�s�nak erej�t �s kem�nys�g�t. Graham kezdett valamit mondani, de azt�n nem mondta. �s Dick tudta, hogy egyebet akart mondani, nem amit mondott:

- Azt hiszem, ha visszaj�v�k, be kell csomagolnom.

- H�t a k�nyv? - vetette ellen Dick, mag�ban korholva mag�t az�rt a hirtelen �r�m�rt, ami a m�sik szavaira t�madt benne.

- �ppen ez az, - felelte Graham - be szeretn�m fejezni. �gy l�tszik, nem tudok �gy dolgozni, mint te. Ez a hely tele van k�s�rt�ssel. Nem vagyok k�pes neki�lni a k�nyvnek. �l�k, �l�k, �s az �tkozott pacsirt�k folyton a f�lembe csengenek �s magamban l�tni kezdem a r�teket, a fenyveseket �s Szelimet. Egy �r�ig elt�tov�zom, akkor azt�n feladom a k�zdelmet �s telefon�lok, hogy nyergelj�k Szelimet. Vagy ha nem ez van, h�t valami egy�b az ezerf�le mulats�gb�l.

Feltette a l�b�t a l�ktetve remeg� g�p felh�g�j�ra �s �gy sz�lt:

- H�t a viszontl�t�sra, �regem.

- Gyere vissza �s fogj neki kem�nyen. Ha kell, szigor� napi adagokra fogjuk beosztani a munk�t �s minden reggel r�d z�rom az ajt�t, m�g meg nem csin�ltad. �s ha estig nem csin�lod meg, estig nem eresztelek ki. Majd �n megdolgoztatlak. Van cigarett�d? Gyujt�d?

- Minden rendben van.

- Mehet, Saunders - parancsolta Dick a soff�rnek. A kocsi a ragyog�an vil�gos felhajt�r�l egy csap�ssal belet�nt a s�t�tbe.

Mikor visszament a h�zba, Paula a b�lcseknek zongor�zott. Dick f�lreh�z�dott a kerevetre, hogy v�rjon �s k�v�ncsi legyen, vajjon Paula j�n-e j��jszak�t k�v�nni �s megcs�kolni, ha j�n a lefekv�s ideje. Az bizonyos, mondta mag�ban, hogy ezt az esti cs�kot nem tett�k rendszeress�. Paul�t sokszor nem l�tta m�snap d�lig, akkor is csak vend�gek t�rsas�g�ban. Azt is nagyon sokszor megtette Paula, hogy felt�n�s n�lk�l m�r kor�n fek�dni ment �s nem cs�kolta meg az ur�t, mert ez azt jelenthette volna, hogy a t�bbiek is menjenek �s zavarta volna a t�rsas�got.

Nem, - hat�rozta el Dick mag�ban - egy�ltal�ban nem d�nt� jelent�s�g�, hogy �ppen ma este j�n-e Paula megcs�kolni, vagy nem. - De az�rt k�v�ncsi volt, mi lesz.

Paula tov�bb j�tszott �s tov�bb �nekelt, a zen�nek nem volt v�ge-hossza �s Dick elaludt. Mikor fel�bredt, egyed�l volt a szob�ban. Paula �s a b�lcsek csendesen t�voztak el. Megn�zte az �r�j�t. Egy �r�t mutatott. Paula teh�t szokatlanul sok� j�tszott. Mert azt tudta Dick, hogy csak most ment el. �ppen att�l �bredt fel, hogy a zene �s a besz�lget�s megszakadt.

�s Dick tov�bb k�rdezgette mag�ban, mi lesz. M�skor is megt�rt�nt, hogy elb�biskolt a Paula j�t�k�n. A j�t�k v�g�n a feles�ge ilyenkor mindig cs�kkal k�lt�tte fel �s aludni k�ldte. Ma nem. Lehet, hogy m�g visszaj�n. Fekve maradt �s f�l�lomban v�rt tov�bb. Mikor megint az �r�ra n�zett, k�t �ra volt. Paula nem j�tt vissza.

Leoltotta a l�ngokat �s mikor v�gigment a h�zon �s a folyos� l�ngjait is v�gig leoltogatta, az apr�, jelent�ktelen semmis�gek szinte magukt�l sorakoztak a k�ts�g �s gyanu �sszef�gg� l�nc�v�, amelyet akaratlanul v�gig kellett n�znie mag�ban.

A h�l�f�lk�j�ben, mikor a barom�terekre �s h�m�r�kre pillantott, a far�m�b�l Paula nevet� arca t�nt a szem�be. Meg�llt el�tte, m�g k�zelebb is l�pett hozz� �s hosszasan vizsg�l�dva n�zte.

- H�t j�, mondta azt�n, mikor felhajtotta a paplant, megigaz�totta maga m�g�tt a p�rn�kat �s egy csom� kefelevonat ut�n ny�lt - ak�rmi lesz, �llok el�be.

Oldalt feln�zett a k�pre:

- De jobb szeretn�m, kicsi asszonyka, ha nem tenn�d.

Ezzel k�v�nt neki j� �jszak�t.XXIV. FEJEZET.

Azonk�v�l, hogy olykor-olykor lunchre vagy dinerre vend�g akadt, a nagy h�z �res volt. Az els� �s m�sodik napon Dick hi�ba mulasztotta vagy halasztotta el a munk�j�t, hogy k�szen �lljon, ha Paula d�lut�nra �szni vagy lovagolni h�vn�.

Dick megfigyelt valamit: Paula mindig �gy int�zte, hogy a cs�k alkalm�t kiker�lje. H�l�f�lk�je ajtaj�b�l a nagy fedett folyos�n �t sz�lt oda neki j��jszak�t. Reggel Dick m�r v�rta, hogy mint rendesen, Paula tizenegy �rakor bej�n hozz� j�reggelt k�v�nni. Amint az �ra tizenegyet �t�tt, Dick azonnal kitette Agar �s Pitts urakat azokkal a fontos �gyekkel egy�tt, amelyek a bek�vetkezend� telepi teny�sz�llatv�logat�s m�g rendezetlen anyag�ra vonatkoztak. Tudta, hogy Paula m�r fenn van, hallotta �nekelni. Ott �lt az �r�asztaln�l, v�rt �s most az egyszer t�tlen volt. Eg�sz halmaz lev�l ott v�rta az asztalon az al��r�s�t. Arra gondolt, hogy ezeket a reggeli l�togat�sokat Paula vezette volt be �s Paula volt az, aki kiss� cs�k�ny�sen ki is tartott mellett�k. Im�dand� dolog volt, mikor Paula l�gyan r�k�sz�nt�tt, hogy »J�reggelt, vid�m �riember«, � pedig karj�ba z�rta az asszonyka kimon�s kis alakj�t.

� maga r�vidre fogta ezt a l�togat�st �s mikor �t�lelve tartotta az asszonyt, nem egyszer �reztette vele, hogy nagyon sok a dolog. Most esz�be jutott, hogy sokszor �szrevette ilyenkor a karjaib�l kibontakoz� Paula arc�n azt a bizonyos n�ma �rny�kot elsuhanni.

M�r negyed tizenkett� volt, �s Paula nem j�tt. Felvette a telefonkagyl�t, hogy felh�vja a tejgazdas�got �s egy besz�lget�sbe kapcsol�dott bele. Mingy�rt visszaakasztotta a kagyl�t, de a n�i hangok gyors perg�s�b�l m�g meghallotta:

- Hagyd az �rd�gbe az uradat. Pakold fel a kis Wade-eket �s gyere, hacsak egy-k�t napra is.

Ez Paul�t�l szokatlan volt. Mindig �r�mmel szokta fogadni az olykor el�fordul� vend�gtelen id�k�z�ket, mikor ketten egym�ssal maradtak egy napra, vagy kett�re. �s most azon igyekezett, hogy Waden�t ide�desgesse Sacrament�b�l. Olyan sz�ne volt a dolognak, mintha Paula nem akarna vele egyed�l maradni �s t�rsas�ggal igyekezn�k v�dekezni.

Dick elmosolyodott, mikor meg�llap�totta mag�ban, hogy a reggeli �lel�s, amelynek gy�ng�ds�ge most nem jutott ki neki, hirtelen k�v�natoss� v�lt. Az a v�gya t�madt, hogy elvigye mag�val Paul�t, ahogy n�ha szokt�k, utazgatni. Ez tal�n megoldan� a probl�m�t. Nagyon szorosan mag�hoz vonn� a feles�g�t �s m�g szorosabban maga mellett tartan�. Mi�rt ne mehetn�nek el Alask�ba egy kis vad�szkir�ndul�sra? Paul�nak ez r�gi v�gya volt. Vagy m�rt ne mehetn�nek a Tov�bb napjainak r�gi porty�z� ter�let�re, a D�li Tengerekre? San Francisc�nak k�zvetlen haj� �sszek�ttet�se van Tahitival. Tizenk�t nap mulva partra sz�llhatn�nak Papitiban. Vajjon Lavini�nak megvan-e m�g a kocsm�ja? Elfut� t�n�d�sein �tillant egy k�p, mikor � meg Paula a mang�f�k �rny�k�ban Lavinia verand�j�n reggeliznek.

�kl�vel lecsapott az �r�asztalra. Nem, annyira m�gsem gy�va, hogy b�rmilyen f�rfit�l val� f�lelm�ben megsz�kj�k a feles�g�vel. Azonk�v�l szabad az asszonyt elvinni onnan, ahov� tal�n a v�gy�d�sa k�ti? A v�gyait nem ismeri. Azt sem tudja, milyen messzire haladt Paula �s Graham k�zt a dolog. Nem valami tavaszi bolonds�g esetleg, ami elm�lik majd a tavasszal egy�tt? Csakhogy az a baj, hogy h�zass�guk tizenk�t esztendeje alatt Paula sohasem mutatott hajland�s�got eff�le tavaszi bolonds�gokra. A f�rje sz�v�nek soha egy percnyi k�ts�get sem okozott. Hihetetlen�l vonzotta a f�rfiakat, sok f�rfival j�tt �ssze, fogadta csod�latukat, s�t udvarl�sukat is, de � maga mindig megmaradt egyform�nak �s nyugodt saj�tmag�nak, Forrest Dick feles�g�nek...

- J� reggelt, vid�m �riember!

� kukkantott be hozz�, eg�sz term�szetes arccal, a hallb�l. Szeme-sz�ja mosolygott az ura fel�, ujja v�g�vel cs�kot dobott neki.

- J� reggelt, dr�ga kis holdvil�gom! - mondta � is eg�szen term�szetesen �s k�zvetlen�l.

Most be fog j�nni, gondolta Dick, � a karj�ba fogja �lelni �s kiteszi a cs�k pr�b�j�nak.

Hivogat�an t�rta ki a karj�t. De Paula nem j�tt be... Megrezzent, egyik kez�vel �sszefogta a mell�n a kimon�j�t, a m�sikkal felkapta a ruha hossz� alj�t, mintha el akarna futni �s gyanakodva, f�lelve pillantott vissza a hallon v�gig. Dick �les f�le semmi neszt sem volt k�pes felfedezni. Paula visszamosolygott r�, m�g egy cs�kot dobott fel�je �s elt�nt. Dick m�g t�z perc mulva sem ocsudott fel. Mikor a bel�p� Bonbright t�viratokkal a kez�ben megriasztotta, m�g akkor is olyan mozdulatlanul �lt ott az �r�asztaln�l, mint t�z hossz� percen kereszt�l.

Azonban Paula boldog volt. Dick sokkal r�gebben ismerte m�r minden hangulat�nak k�ls� jeleivel egy�tt, semhogy ne �rtette volna annak a jelent�s�g�t, hegy Paula most �nekelve ment v�gig a h�zon, az �rk�dok alatt, v�gig a t�likerten. Dick csak a lunch gongszav�ra hagyta el az irod�j�t. Paula nem j�tt az �ton el�be, mint m�skor. De a hangj�t lehetett hallani: az �nekl�s elhalkulva veszett el a t�likerten �t az eb�dl� ir�ny�ban.

Stoddard Harrison ezredes, a nemzet�rs�g ezredese, nyugalomba vonult kereskedelmi fejedelem, akinek az ipari helyzet �s a szoci�lis nyugtalans�g volt a vessz�parip�ja, szinte eg�sz �tkez�s alatt sz�val tartotta a t�rsas�got a munkaad�-felel�ss�gi t�rv�nynek a mez�gazdas�gi munk�sokra val� kiterjeszt�s�r�l. De Paula k�zben m�dot tal�lt, hogy mintegy v�letlen�l elujs�golja Dicknek: d�lut�n �tr�ndul Wickenbergbe Mason�khoz.

- Hogy mikor j�v�k vissza, azt persze nem tudom. Hiszen ismered Mason�kat. Azt nem is merem k�rni, hogy velem gyere, pedig szeretn�m.

Dick r�zta a fej�t.

- Sz�val, - folytatta Paula - ha nincs sz�ks�ged Saundersre...

Dick helyesl�en b�lintott:

- �n ma d�lut�n Callahannel megyek ki - mondotta �s miut�n Paula kiesett a d�lut�nj�b�l, egy pillanat alatt m�r beosztotta a maga idej�t. - Nem �rtem, Paula, m�rt szereted jobban Saunderst. Callahan a jobbik soff�r �s term�szetesen a biztosabb is.

- Tal�n �ppen ez�rt, - felelte mosolyogva Paula - ami biztos, az lass�.

- Az�rt m�g egy gyorst�r�n is Callahan volna a favoritom, nem Saunders.

- Hova m�gy vele ma d�lut�n?

- Megmutatom Stoddard ezredesnek a l�mentes, egy embert ig�nyl� farmot, tudod, azt az automatikus sz�nt�s� huszon�t holdas bolonds�got, amibe belev�gtam a fejsz�met. Eg�sz csom� �j�t�s van, amivel m�r egy hete v�rnak, hogy el�ttem pr�b�lj�k ki. Nagyon el voltam foglalva. Azut�n pedig v�gigkalauzolom a kol�ni�n. Mit sz�lsz: �t szaporulat a mult h�ten.

- Azt hittem, - mondta Paula - hogy a telepesek l�tsz�ma m�r betelt.

- Be is telt. De ezek kisbab�k. �s �ppen a legkevesebbet �g�r� csal�d elk�vette azt a vakmer�s�get, hogy ikrei sz�lettek.

Stoddard ezredes is megsz�lalt, akinek rendk�v�l hizelgett, hogy Dick szem�lyesen fogja elk�s�rni.

- A f�ldk�stol�k eg�sz serege cs�v�lja a fej�t a maga k�s�rlete felett. �n fentartom a magam v�lem�ny�t akkorra, mikor a kell� sz�madatokkal egy�tt megtekintettem a dolgot.

Dick alig hallotta, annyi m�s gondolat kavargott benne. Paula nem eml�tette, vajjon Waden� �s a kis Wade-ek j�nnek-e, azt m�g kev�sb� eml�tette, hogy megh�vta �ket. De ezt nem lehetett hib�ul felr�ni. Mindkett�j�knek voltak olyan vend�gei, akikr�l a m�sik csak akkor tudott, mikor m�r meg�rkeztek.

Annyi mindenesetre biztos volt, hogy Waden� ma nem j�n, k�l�nben Paula nem aut�zna �tven kilom�tert. �ppen ez az elmen�s, ezt nem lehetett �szre nem venni. Paula fut, m�g pedig t�le fut. Nem tud szemben�zni azzal az eshet�s�ggel, hogy ketten maradnak �s az intimit�s term�szetes veszedelmei fenyegethetnek. Az �, Dick sz�m�ra egyetlen dolog veszedelmes: azt mutatni, hogy f�l.

Az is �tl�tsz�, hogy Paula bebiztos�tja az est�t. A dinerhez nem j�n vissza, arra m�rget lehet venni, s�t r�gt�n diner ut�n sem, hacsak az eg�sz wickenbergi t�rsas�got mag�val nem hozza. Olyan k�s�n j�n haza, hogy Dicket m�r �gyban hihesse. H�t j�, nem rontja el a kedv�t - hat�rozta el mag�ban kem�nyen Dick, mikor Stoddardnak v�laszolt:

- Pap�ron a k�s�rlet f�nyesen bev�lt. B�s�ges helyet hagytam a sz�m�t�sokban az emberi term�szetnek is. El is ismerem, hogy itt a k�ts�get �s a veszedelmet egy okozhatja: az emberi term�szet. De a pr�b�nak egyetlen m�dja az, hogy az ember csakugyan megpr�b�lja. Amit meg is tesz�nk.

- Nem ez az els� dolog, - mondta Paula - amit Dick kital�lt, hogy nyerjen vagy vesz�tsen rajta.

- Csakhogy tizenk�tezer hold f�ld, azt�n az �sszes farmerek sz�m�ra a forg�t�ke, meg mindegyiknek �vi ezer doll�r k�szp�nz! - sz�lt Stoddard ezredes. - N�h�ny ilyen kudarc, ha ez kudarc lesz, alaposan megszivatty�zza �m a Harvestet.

- A Harvestnek �ppen erre van sz�ks�ge - felelte Dick k�nnyed�n.

Stoddard ezredes �rtelmetlen�l b�mult r�.

- Igen, igen, - mondta Dick - szivatty� kell neki. A b�nyam�veket el�rasztottuk... tudja, a mexik�i helyzet...

M�sodik nap d�lel�tt t�rt�nt, aznap, mikorra Graham visszaj�tt�t v�rt�k, hogy Dick, aki tizenegykor l�ra �lt �s �gy ker�lte ki a Paula d�lel�tti k�sz�n�s�vel j�r� el�z� napi kudarcot, kifel� menet a hallban tal�lkozott Ohoh�val, aki egy �lre val� frissen szedett orgon�t vitt valahov�. Az inas �tja nyilv�n a toronyszoba fel� vezetett, de Dick k�l�n megbizonyosodott r�la:

- Hov� viszed, Ohoh�?

- Graham �r szob�j�ba... ma j�nni fog...

M�r most kinek az �tlete volt ez? Dick gondolkozott. Ohoh��? Hallode�? Paul��? Eml�kezett, hogy Graham t�bbsz�r emlegette, mennyire szereti az orgon�t.

A k�nyvt�rszob�ban let�rt az �tj�r�l �s a toronyszob�hoz k�zel l�pett ki a h�zb�l a vir�gok k�z�tt. A toronyszoba nyitott ablakain �t Paula boldog d�dol�sa hallatszott ki. Dick hirtelen beharapta az als� ajk�t a foga k�z� �s tov�bb bandukolt.

Azon j�rt az esze, hogy ebben a szob�ban sok kit�n�, s�t csod�latram�lt� f�rfi �s n� lakott m�r, �s Paula m�g sohasem n�zett ut�na a szob�juk vir�gd�sz�nek. Hallode, aki val�s�gos m�v�sze volt a vir�goknak, maga l�tta ezt el, vagy megvolt a j�l kitan�tott szem�lyzete hozz�.

Azok k�z�tt a t�viratok k�z�tt, amelyeket Bonbright k�zbes�tett neki, ott volt a Graham� is. Dick k�tszer is elolvasta, noha Graham egyszer�en �s l�nyegtelen�l csak jelezte, hogy k�s�bb �rkezik.

Szok�s�t�l elt�r�en Dick ez�ttal nem v�rta meg a lunch-gong m�sodik �t�s�t. M�r az els� �t�sre elindult, mert sz�ks�g�t �rezte, hogy a Hallode cocktailjei k�z�l igy�k egyet. B�tors�got kellett szednie mag�ba, hogy az orgon�k ut�n Paul�val tal�lkozz�k. De Paula m�r megel�zte. Az asszonyka, aki ritk�n ivott, egyed�l �ltal�ban nem, �ppen egy �res cocktailes poharat tett vissza a poh�rsz�kre.

Dick intett Hallode fel� �s feltartotta egy ujj�t. �s ezalatt meg�llap�totta mag�ban, hogy mint neki, Paul�nak is sz�ks�ge volt a sz�ver�s�t�re.

- Most megcs�ptelek! - szidta vid�m hangon Paul�t. - Titokban korhelykedel. Ez a legs�lyosabb szimpt�ma. Aznap, mikor elvettelek, igaz�n nem hittem volna, hogy akit elveszek, deliriumban fog meghalni.

Miel�tt Paula felelhetett volna, egy fiatalember l�pett be, akit mind a ketten Winters �r gyan�nt �dv�z�ltek �s akinek szint�n meg kellett inni egy cocktailt. Dick megpr�b�lta mag�val elhitetni, hogy az nem megk�nnyebb�l�s volt, amit Paula modor�ban �rzett, mikor az asszony a vend�get �dv�z�lte. Tudniillik m�g egyszer sem l�tta Paul�t ilyen ny�jasnak Winters �rhoz, pedig el�g gyakran tal�lkoztak. Mindenesetre h�rmasban fognak eb�delni.

Winters �r okleveles gazd�sz volt �s a Pacific F�ldm�vel� Ujs�g tud�s�t�ja, Dick proteg�ltja. Adatokat j�tt �ssze�rni a kaliforniai halastavakr�l �s Dick mag�ban m�r rendezte Winters sz�m�ra a d�lut�ni idej�t.

- Evan t�viratozott, - mondta Paul�nak, - csak holnaput�n j�n a n�gy�r�ssal.

- Pedig mennyit vesz�dtem miatta, - mondta Paula, - az orgon�im elhervadnak �s t�nkremennek.

Dick az �r�m meleg nyilall�s�t �rezte mag�ban. Most az � nyilt, egyenes Paul�ja sz�lalt meg. Mindegy, hogy miben megy a j�t�k �s mi lesz a v�ge, a f�, hogy Paula az alantas kis csal�sok n�lk�l fogja v�gigj�tszani. Mindig ilyen volt: t�ls�gosan nyilt ahoz, hogy csalni tudott volna.

De az�rt Dick megj�tszotta a szerep�t: fel�letes �s �rdekl�d�s n�lk�li k�rd�st int�zett Paul�hoz, hogy mif�le orgon�k.

- H�t a Graham szob�j�ba - felelte Paula - egy �lre val�t vitettem fel a leg�nyekkel �s magam rendeztem el az eg�szet. Tudod, mennyire szereti az orgon�t.

Lunch v�g�ig Paula nem tett eml�t�st Waden� j�vetel�r�l �s Dick most m�r tudta, hogy nem is j�n, mert Paula odavetve megk�rdezte:

- V�rsz valakit?

Megr�zta a fej�t �s megk�rdezte:

- Van valami dolgod ma d�lut�n?

- Nem gondoltam semmire. R�d pedig, azt hiszem, most nem igen sz�m�thatok, mert Winters �rral folyton halakr�l fogtok besz�lni.

- Dehogy nem, - felelte Dick - �tadom �t Hanley �rnak, aki a legfrissebb kik�lt�tt ikr�ig megolvasta a pisztr�ngokat �s minden s�g�r nagyapj�nak tudja a nev�t. Mondok neked valamit...

Meg�llt �s gondolkozott. Azt�n hirtelen �tlet ragyogott fel az arc�n:

- Ma d�lut�n naplop�s lesz. Fogjuk a pusk�t �s megy�nk m�kust l�ni. A multkor �szrevettem, hogy nagyon odakaptak arra a dombra a Kis Mez� felett.

Dick figyelm�t nem ker�lte el a nyugtalans�gnak az a hull�ma, amely hirtelen elhom�lyos�totta a Paula szem�t. De �ppen olyan hirtelen el is t�nt, mert Paula tapsolt egyet �s m�ris a r�gi volt.

- De nekem ne hozz�l pusk�t.

- Ha nem akarsz j�nni... - kezdte szeliden Dick.

- De igen, akarok menni, csak nincs kedvem l�v�ld�zni. Viszem a Le Gallienne �j k�nyv�t, most j�tt, �s k�zben majd felolvasok neked. Eml�kszel? Mikor legutolj�ra ment�nk m�kust vad�szni, akkor is Le Galliennet olvastam fel neked. »Az aranyle�ny keres�se«, az volt a c�me...XXV. FEJEZET.

Paula a Szarvast �s Dick a Harami�t �lte. Szorosan egym�s mellett lovagoltak ki, m�r amennyire ezt a Haramia meg�talkodott gonoszs�ga engedte. Besz�lgetni is csak t�red�kesen lehetett miatta. Kis f�l�t visszacsapta �s fogait vicsor�tva szeretett volna megszabadulni Dick kant�rj�nak �s sarkanty�j�nak korm�nyz�s�t�l, hogy harap�snyira kaphassa a Paula l�b�t vagy a Szarvas sima v�kny�t. Minden k�s�rletn�l �thull�mzott szeme feh�rj�n a r�zsasz�n �rnyalat. Nyugtalan fejdob�l�sa, h�nykol�d� �gaskod�si k�s�rletei, amelyeket a fejszor�t� sz�j akad�lyozott, sohasem sz�neteltek, csak mikor megtorpant, oldalgott �s farolni kezdett.

- Ez az utols� �ve neki - mondta Dick. - Idom�thatatlan l�. K�t �ll� esztendeig dolgoztam rajta a legcsek�lyebb eredm�ny n�lk�l. Ismer, ismeri a szok�saimat, tudja, hogy hatalmamban tartom, tudja, mikor kell beadni a derek�t, de mindig el�gedetlen. Folyton t�pl�lja mag�ban az �r�k�s rem�nys�get, hogy egyszer valamikor el tud kapni a fog�val, �s hogy ezt az id�t el ne mulassza, egyetlen alkalmat sem szalaszt el.

- Egyszer m�g csakugyan t�lj�r az eszeden.

- Ez�rt is teszek le r�la. Nem mintha nagy gondot okozna, de el�bb-ut�bb meg kell hogy harapjon, ha a val�sz�n�s�g t�rv�nye �r valamit. Ha a val�sz�n�s�g csak annyi is, mint milli� az egyhez, isten tudja, hogy a milli�ban hol van az a hely, ahol az a bizonyos egy hirtelen felbukkan.

- Csod�latos valaki vagy te, V�r�s Felh� - mosolygott Paula.

- Mi�rt?

- Statisztikai adatokban, sz�zal�kokban, �tlagokban �s kiv�telekben gondolkozol. K�v�ncsi vagyok, hogy mikor el�sz�r l�ttuk egym�st, vajjon melyik formula szerint vett�l szem�gyre �s m�rlegelt�l engem?

- Akasszanak fel, ha ilyesmire gondoltam - nevetett vissza Dick. - Hiszen minden sz�m�t�si alapom hi�nyzott. Nem �llott rendelkez�semre olyan statisztika, amely r�d illett volna. Mind�ssze meg�llap�tottam magamban, hogy itt van a legcsod�latosabb n�nem� l�ny, aki valaha k�t l�bon j�rt, �s tudtam, hogy jobban akarom �t, mint ahogy valaha b�rmit is akartam. Musz�j volt, hogy az eny�m legyen... �s...

- �s, ti�d is lett - fejezte be helyette Paula. - De az�ta, V�r�s Felh�, az�ta. Bizonyosan el�g statisztikai adal�kot gy�jt�tt�l �ssze r�lam.

- Keveset, eg�szen keveset. De rem�lem is, hogy az utols�t sohasem fogom megtal�lni.

Itt hirtelen meg�llt, mert Hegyi Fick� f�lreismerhetetlen nyer�t�se szak�totta f�lbe. Felbukkant maga a cs�d�r is, h�t�n a cowboyjal, �s Dick egy pillanatig gy�ny�rk�d�tt a l� hossz�, leng� l�p�s�nek befejezett t�k�letess�g�ben. De azt�n, mikor Hegyi Fick� megl�tv�n �ket, v�gtatni kezdett, figyelmeztette Paul�t:

- Ebb�l j� lesz kijutni.

Egyszerre kapt�k sarkanty�ba a k�t kanc�t, visszaford�tott�k �s rep�lni kezdtek, mialatt a h�tuk m�g�tt hallott�k a lovas csendes�t� h�hah�-ki�lt�s�t, a s�lyos pat�k dobban�s�t az orsz�g�ton �s a cs�d�r vad, k�vetel� nyer�t�s�t. A Haramia felelt �s r�gt�n ut�na a Szarvas is. A hangokb�l tudt�k, hogy Hegyi Fick� nem tr�f�l.

Let�rve az egyenes �tr�l, v�gtatva fordultak be �s �tven l�p�snyire meg�lltak. Ott v�rtak addig, m�g a veszedelem elhaladt.

- Tulajdonk�ppen m�g nem tett k�rt soha senkiben - mondta Paula, mikor visszafel� indultak.

- Kiv�ve mikor v�letlen�l letaposta a Cowley l�b�t. Egy h�napig fek�dt bele, eml�kezhetel - mondta Dick, visszaszor�tva az egyenes �tra az oldalg� Harami�t. A szeme sarka egy villan�s�val elkapta azt a furcsa pillant�st, amellyel Paula n�zett r�.

K�rd�s volt ebben a pillant�sban, ahogy kivette, szeretet �s f�lelem, igen, szinte f�lelem, vagy legal�bb is valami olyan v�rakoz�s, ami az aggodalommal volt hat�ros, de legkiv�lt valami kutat�s, k�rd�s, f�rk�sz�s. Dick �gy tal�lta, hogy ez valahogyan egybeesik Paul�nak a statisztikai gondolkod�sr�l tett megjegyz�s�vel. De �gy tett, mintha nem l�tott volna semmit. Lovagl�ostor�val v�gigv�gott a lov�n �s �rdekl�dve n�zett egy lefoly� csatorn�t, amely mellett elhaladtak.

- Ezt se csin�lt�k meg, - mondta - m�r egy h�napja ki kellett volna jav�tani.

- Mi lett azokkal a nevadai muszt�ngokkal? - k�rdezte Paula.

Dick egy m�nest vett volt abban az id�ben, mikor a nevadai legel�kre olyan rossz esztend� j�rt, hogy vagy elvesztegett�k a muszt�ngokat potom�ron, vagy hagyt�k �ket �hen d�gleni. Egy eg�sz vas�trakom�nyra val�t hozatott le �s beosztotta �ket a t�volabbi hegyi legel�kre nyugatnak.

- Itt az ideje, hogy bet�rj�k �ket - felelte Dick. - K�l�nben arra gondolok, hogy a j�v� h�ten amolyan igazi, r�gim�di �llatszeml�t �ssek ny�lbe. Mit sz�lsz hozz�? Csin�ljunk �k�rs�t�st, meg mindenf�l�t �s h�vjuk meg az eg�sz vid�ket?

- Csakhogy te nem leszel ott - vetette ellen Paula.

- Egy napot r�sz�nok. Rendben van?

Paula b�lintott. A lovaikkal let�rtek az �t sz�l�re, hogy kit�rjenek h�rom nagy mez�gazdas�gi g�pnek, amely ott haladt el mellett�k mindenf�le korongjaival �s boron�ival.

- Ezeket - magyar�zta Dick - �tviszik most a G�rg� R�tekre. Arraval� talajon sokkal jobban fizet a g�p, mint a l�.

A v�lgyb�l kijutottak m�r. Megm�velt f�ldek �s f�s dombok k�z�tt elhaladva, �j �tra fordultak, amely ny�zsg�tt a sok t�rszek�rt�l. Ezek az �tt�r�shez val� kavicsot cipelt�k a k�fejt� malomb�l, amelynek mormog�sa �s kattog�sa fel�lr�l lehallatszott hozz�juk.

- T�bbet kell vele foglalkozni, mint amennyit �n foglalkoztam vele - jegyezte meg Dick, elr�ntva a Haramia vicsorg� fog�t a Szarvas v�kony�nak veszedelmes k�zels�g�b�l.

- �s �n milyen h�l�tlanul elhanyagoltam Duddyt �s Fuddyt, - mondta Paula - olyan sz�kre fogtam a kosztjukat, hogy az m�r sz�gyen. M�gis milyen v�gak �s kedvesek.

Dick nem felelt. De a k�vetkez� huszonn�gy �r�n bel�l rosszul esett neki, ha esz�be jutott, mit mondott Paula.

Folytatt�k �tjukat. A k�fejt� l�rm�ja elhalt m�g�tt�k. Behatoltak egy erd�s gy�r�be, �tlovagoltak egy kis szakad�kon, amelyben a manzanita b�rsz�n�re, a madrono r�zs�sra festette a d�lut�ni naps�t�st, azt�n leereszkedtek a fiatal eukaliptusz-�ltetv�nyen �t a Kis R�tre. De miel�tt le�rtek, lesz�lltak �s kik�t�tt�k a lovakat. Dick el�szedte a nyeregk�p�b�l a huszonk�t millim�teres ism�tl�-fegyvert �s Paul�val egy�tt �vatosan megk�zel�tette a r�t sz�l�n �ll� v�r�sfeny�-csoportot. Elrejt�zk�dtek az �rny�kban �s a r�ten �t f�rk�szve vett�k szem�gyre a dombnak sz�z�tven m�ternyire kezd�d� meredek lejt�j�t.

- Ott vannak... h�rom... n�gy... - suttogta Paula, mikor �les szeme �szrevette �ket a fiatal b�z�ban.

Ezek az �vatosak voltak, a v�gtelen k�r�ltekint�s �s figyelem bajnokai, amelyek a Dick irt� b�reseinek m�rgezett b�z�j�t�l meg ac�lkelepc�j�t�l mindeddig �vakodtak. Ezek a t�l�l� p�ld�nyok voltak, mindegyik az az �gyes, amely h�sz �gyetlen k�z�l megmarad �s megint be tudja n�pes�teni a domboldalt.

Dick apr� t�lt�nyekkel t�lt�tte meg a fegyvert, megvizsg�lta a hangfog�t �s teljes hossz�ban hasrafekve, k�ny�k�re t�maszkodva n�zett v�gig a mez�n. Mikor t�zelt, nem hallatszott d�rren�s, csak a szerkezet kettyent egyet, jel��l annak, hogy kidobta az �res t�lt�nyt, �j t�lt�nyt szor�tott a hely�re �s automatikusan �jra felh�zta a ravaszt. Egy nagy, s�t�tbarna m�kus ugrott fel a leveg�be, felfordult �s elt�nt a b�z�ban. Dick v�rt. Szem�t a puskacs� ment�n azokra a foltokra szegezte, ahol a puszta f�ld jelezte az elpuszt�tott b�zavet�s hely�t. Mikor egy ilyen tiszt�son a sebzett m�kus megjelent, hogy biztos helyre v�nszorogjon, a fegyver megint kettyent egyet, a m�kus oldalv�st elhemperedett �s fekve maradt.

Az els� kettyen�sre valamennyi m�kus a lyukba menek�lt, ezt a megl�ttet kiv�ve. Nem maradt m�s h�tra, mint megv�rni, m�g a k�v�ncsis�guk legy�zi az �vatoss�gukat. Erre az id�k�zre sz�m�tott Dick. Amint ott fek�dt �s f�rk�szte a domboldalt, nem bukkan-e ki valahol egy k�v�ncsi fej, azon t�n�d�tt, vajjon Paula fog-e sz�lni neki. Paul�nak lelki baja van, megtartja-e mag�nak? Ezt nem szokta. Mindig �gy volt, hogy el�bb-ut�bb hozz� j�tt a baj�val. Viszont, gondolta Dick, ilyesf�le baja sohasem volt azel�tt. �ppen ez az egyetlen dolog, amit nem igyekszik az ur�val megbesz�lni. M�sr�szr�l azonban Paula mindig olyan nyilt �s egyenes szokott lenni. �veken kereszt�l csod�lta �s szerette ezt a tulajdons�g�t. Meg fog-e most nyilalkozni ez a tulajdons�g?

�gy fek�dt �s gondolkozott. Paula viszont hallgatott Nem volt nyugtalan. Meg sem moccant. Mikor Dick oldalt pillantott, ott l�tta fek�dni a h�t�n, beh�nyt szemmel, kit�rt karokkal, mintha f�radt volna.

Egyik lyukb�l kikukkant a fejecske, ugyanolyan sz�n�, mint a sz�raz f�ld, amelyben lakott. Dick hossz� percekig v�rt, m�g a fej tulajdonosa megbizonyosodott r�la, hogy nincs veszedelem, kib�jt �s fel�lt a h�ts� l�baira k�r�ln�zni, mi volt az a kettyen�s, ami megijesztette. A puska megint kettyent.

- Eltal�ltad? - k�rdezte Paula, ki sem nyitva a szem�t.

- El. M�g pedig a hasasat. Eg�sz sor nemzed�knek bev�gtam az �tj�t.

Eltelt egy �ra. A d�lut�ni nap er�sen t�z�tt le, de �rny�k�ban nem volt kellemetlen. A fiatal b�zavet�st koronk�nt k�nnyed szell�cske hajl�totta lusta hull�mokba �s megz�rgette felett�k a v�r�sfeny�f�k �gait is. Dick elejtette a harmadik m�kust is. Paula mellett ott hevert a k�nyv, de nem aj�nlkozott, hogy felolvas. Dick v�gre megemberelte mag�t, hogy megsz�laljon:

- Valami bajod van?

- Semmi. F�j a fejem. Az a gyal�zatos kis neuralgikus f�jdalom a szemem felett, ez az eg�sz.

- T�ls�gba vitted a k�zimunk�t.

- Nem, nem k�zimunk�ztam.

L�tszatra mindez el�g term�szetes volt. De Dick, mik�zben megengedte egy szokatlan nagys�g� m�kusnak, hogy kib�jjon a lyukb�l �s j�kora utat tegyen meg a kopasz f�ld�n a vet�s fel�, ezt gondolta mag�ban: »Nem, ma itt k�zt�nk nem lesz besz�lget�s. �s nem fogunk �sszeb�jni �s nem fogunk cs�kol�dzni a f�ben.«

Az �ldozatra sz�nt m�kus most �rt a vet�s sz�l�hez. Megnyomta a ravaszt. Az �llat elesett, egy pillanatig nem mozdult, azt�n gyors, torz r�ngat�dz�ssal igyekezett az �rege fel�. A szerkezet tov�bb m�k�d�tt: klik, klik, klik. A menekv� m�kus k�r�l porfelh�csk�k sz�ktek fel a f�ldr�l, megmutatva, hogy a hib�s l�v�sek milyen k�zel j�rtak hozz�. Dick olyan gyorsan t�zelt, ahogy csak billegetni tudta a mutat� ujj�t a ravaszon, mintha csak valami �nt�z�cs�b�l �lom�radatot fecskendezett volna.

M�r majdnem befejezte az �jrat�lt�st, mikor Paula megsz�lalt:

- Szent isten, micsoda sort�z! Eltal�ltad?

- El, az �sszes m�kusok nagypap�j�t tal�ltam el, a hatalmas b�zafal�t, fiatal borjak t�pl�l�k�nak puszt�t�j�t. De kilenc f�sttelen patron egy m�kusra, az nem �zlet. Jobban kell vigy�znom.

A nap lejjebb sz�llott. A szell� meg�llt. Dick megint elejtett egy m�kust �s er�sen leste a domboldalt, hogy m�g egyet megl�sson. �me, gondoskodott a hozz�val� id�r�l �s most v�rta a bizalmas vallom�st. A helyzet csakugyan olyan s�lyos, mint amilyent�l f�lt. �s m�g s�lyosabb� v�lhatik, mert minden jel szerint a vil�ga d�ledezik k�r�l�tte. R�gi hat�rk�vek tol�dlak el a hely�kr�l. Dick megriadt, meg volt r�zva. Hiszen ha ak�rmilyen m�s n�r�l volna sz�, nem Paul�r�l! Olyan biztos volna a dolg�ban. Itt volna a biztons�ga t�mogat�s�ra az egy�tt elt�lt�tt tizenk�t esztend�.

- �t �ra, megy le a nap - sz�lalt meg, l�b�ra �llt �s nekik�sz�lt, hogy Paul�t felseg�tse.

- Jaj de j�l esett ez a kis pihen�s, - mondta Paula, mikor elindultak a lovakhoz - a szemem sokkal jobban van. De nem is pr�b�ltam neked felolvasni.

- Ne is l�gy olyan csacsi, - felelt Dick k�nnyed�n, mintha nem b�ntan� semmi - bele ne merj kukkanni se abba a Le Galliennebe. Majd elolvassuk m�skor. Tartsd fel a kezed az �gre. Mondd, hogy bizony isten.

- Bizony isten.

- Mondd ut�nam: »szamarak t�ncoljanak �regany�m s�rj�n, ha olvasok.«

- Szamarak t�ncoljanak �regany�m s�rj�n, ha olvasok...

Graham t�voll�t�nek harmadik reggel�n Dick gondoskodott r�la, hogy a tejgazdas�gi fel�gyel�j�vel legyen elfoglalva, mikor Paula megtette rendes tizenegy�rai l�togat�s�t, bekukucsk�lt hozz� �s az ajt�b�l sz�lt be: j� reggelt, vid�m �riember. Mason�k megj�ttek n�h�ny aut�nyi l�rm�s fiatals�ggal �s Paula �gy a lunch �s a d�lut�n idej�re biztons�gba jutott. Dick �szrevette, hogy Paula az est�j�t is bebiztos�tja, mikor unszolva tartja ott �ket bridgezni �s t�ncolni.

De a negyedik d�lel�tt�n, Graham v�rt visszat�r�s�nek napj�n, Dick egyed�l volt tizenegykor az irod�j�ban. Az �r�asztala f�l� hajolva leveleket �rt al� �s hallotta, mikor Paula l�bujjhegyen bel�pett a szob�ba. Nem n�zett fel, de mialatt folytatta az al��r�st, eg�sz lelk�vel odahallgatott a kimon� halk, selymes suhog�s�ra. �rezte, hogy Paula most f�l�je hajlik �s visszafojtotta a l�lekzet�t. Paula l�gyan megcs�kolta a haj�t �s a szok�sos sz�val j� reggelt k�v�nt neki, de kisiklott a Dick karjainak s�v�r lend�let�b�l �s kacagva futott ki. Ami �ppen olyan er�sen hatott Dickre, mint ez a csal�d�s, az a boldogs�g volt, amit az asszonyka arc�n l�tott. Paula nagyon szeg�nyesen tudta �lc�zni a hangulatait: most ragyogott a szeme �s moh� volt a tekintete, mint a gyerek�. Dick k�ptelen volt elhessegetni mag�t�l az �sszef�gg�st: ma d�lut�nra v�rj�k Graham j�tt�t.

Nem is igyekezett meggy�z�dni r�la, vajjon Paula telerakta-e friss orgon�val a toronyszob�t. Lunchn�l, amelyet h�rom davisi gazdas�gi akad�miai hallgat�val osztottak meg, azon kapta mag�t, hogy er�nek-erej�vel dolgot keres mag�nak d�lut�nra, mikor Paula pr�b�lkozva sz�ba hozta, hogy szeretn� Grahamot kocsin behozni Eldorad�b�l.

- Kocsin? - k�rdezte Dick.

- Igen, Duddyval �s Fuddyval. Ideje m�r befogni �ket �s gyakoroln�m �ket is, magamat is. De ha ezt meg akarod osztani velem, akkor persze megy�nk, ahova akarod, Graham pedig j�jj�n aut�val.

Dick pr�b�lta elhitetni mag�val, hogy Paula arc�n nem aggodalom l�tszik, mikor v�rja, hogy az aj�nlat�val mi t�rt�nik. Mag�ban m�r k�rvonalozta a d�lut�ni programj�t �s nevetve felelt Paul�nak:

- Szeg�ny Duddy �s Fuddy kiadn�k a p�r�jukat, ha az �n utamat kellene beszaladniok ma d�lut�n. Mostant�l dinerig k�tsz�z kilom�tert kell megtennem. A versenyg�pen megyek, az �t csupa por lesz meg z�kken�, �s csak n�hol egy kis s�k. Nincs sz�vem hozz�, hogy magammal vigyelek. Csak menj �s vedd Duddyt �s Fuddyt.

Paula fels�hajtott, de olyan rossz sz�n�szn� volt, hogy Dick ebb�l a s�hajb�l, amely az � t�rsas�g�r�l val� lemond�s szok�sos jel��l volt sz�nva, k�nytelen volt a d�nt�se felett val� megk�nnyebb�l�st kiolvasni.

- Hov� m�gy? - k�rdezte Paula ragyogva. �s Dick megint megl�tta, hogyan sz�nesedik az arca, milyen boldog �s hogy csillog f�l a szeme.

- Le kell mennem a foly� ment�n a csatorn�z�shoz. Carlson ragaszkodik hozz�, hogy �tbaigaz�t�sokat adjak neki. Azt�n felmegyek Sacrament�ba �s �tba ejtem a Vadkacsa-vid�ket is, hogy besz�ljak Ving-Fo-Vonghoz.

- Az isten szerelm�re, - k�rdezte kacagva Paula - ki az a Ving-Fo-Vong, hogy hely�be kell menned �s meg kell l�togatnod?

- Nagyon fontos ember az, dr�g�m. K�t milli�ja van, krumplival �s sp�rg�val kereste lenn Delta-�llamban. A Vadkacsa-vid�ken b�rbe adok neki nyolcsz�z holdat.

Itt az akad�mist�khoz fordult Dick.

- Ez a f�ldr�sz �ppen Sacrament�n t�l fekszik, a foly� nyugati oldal�n. J� p�ld�ja a f�ld�hs�gnek, amely most k�vetkezik. Iszapos zsomb�k volt, mikor megvettem, a r�gi v�g�s� emberek egyenesen kinevettek vele. S�t egy csom� vad�szati jogot is meg kellett vennem. H�t doll�romban volt holdja, nem is olyan r�gen. Ismerik az ilyen k�k�s zsomb�kot. Nem �r semmit. Legf�ljebb a kacs�knak j�, meg itt-ott legel�nek. Holdank�nt �tlag sz�z�tven doll�rba ker�lt lecsapolni, kisz�r�tani �s viselni a folyamszab�lyoz�s r�mes� r�sz�t. �s most mit gondolnak, milyen �rt�kel�si alapon csin�lom meg a t�z�ves b�rleti szerz�d�st a v�n Ving-Fo-Vonggal! Nyolcsz�z doll�r holdja. T�bbet keresek, mintha magam csin�ln�k kert�szetet rajta. Ezek a k�naiak a z�lds�g ter�n val�s�gos var�zsl�k �s telhetetlen�l dolgoznak. Nem ismerik a nyolc�rai munkaid�t. Hanem a tizennyolc�rait. Az utols� kuli is �zletr�szes, ak�rmilyen mikroszk�pikusan pici �zletr�sze van is. �gy ker�li meg Ving-Fo-Vong a nyolc�r�s munkaid�-t�rv�nyt.

Dick d�lut�n maga vezette a g�pet. Nagyon gyorsan hajtott ugyan, de teljes biztons�ggal. Nem t�rt soha olyan baleseteket, amelyek�rt szem�lyesen lett volna felel�s. Nem is t�rt�nt vele ilyesmi soha. A tapogat�dz�st, a k�r�lbel�ls�get nem szerette: amilyen pontoss�ggal �s hat�rozotts�ggal vett fel egy ceruz�t, vagy ny�lt egy ajt�gomb ut�n, ugyanolyan pontosan �s hat�rozottan v�gzett el nagyobb dolgokat is, p�ld�ul vezette a n�pes orsz�gutakon gyors iramban a nagy l�erej� g�pkocsit.

De ak�rhogy vezetett, ak�rhogy hajtotta kereszt�l Carlsonnal �s Ving-Fo-Vonggal a legnagyobb fontoss�g� �gyeket, �ntudat�nak kell�s k�zep�n folytonosan ott makacskodott a gondolat, hogy Paula t�le igen szokatlan dolgokat csin�l: Eldorad�t�l a telepig t�z kilom�teres hossz� �ton kocsik�ztatja Grahamet.

- Hej... - kezdett �ppen bele, hogy hangosan elmorogja egy gondolat�t. De ezt felf�ggesztette, a kocsi �r�nk�nti sebess�g�t hetven kilom�terr�l felrugtatta sz�zt�zre, elrohant balr�l egy el�tte halad� egylovas kocsi mellett, �tcsapott az orsz�g�t jobboldal�ra, hogy maga mellett helyet hagyjon, de l�tsz�lag szinte az orr�ra rohanjon egy szembej�v� gyalogosnak. A sebess�get nyolcvanra m�rs�kelte �s visszat�rt a gondolat�hoz:

- Hej, kicsi Paula, miket gondolna, ha �n mern�k �gy kocsik�zni valami j�k�p� kisl�nnyal.

Ahogy ezt elk�pzelte �s kirajzolta mag�nak, nevetett rajta, mert k�l�n�sen a h�zass�guk elej�n kitapasztalta Paul�nak a n�ma f�lt�kenys�gre val� hajland�s�g�t. Paula sohasem csapott szc�n�t, soha nem tett hat�rozott megjegyz�st, soha nem kock�ztatott k�rd�st, de kezdett�l fogva �ppen olyan n�m�n, mint f�lre�rthetetlen�l mindig �reztetni tudta a s�rt�d�tts�g�t, ha Dick valamelyik n�vel a kellet�n�l t�bbet foglalkozott.

Elmosolyodott a Dehamenyn� eset�re val� visszaeml�kez�st�l. Dehamenyn�, a csinos barna �zvegy - Paula bar�tn�je, nem az �v� - egyszer r�gen vend�ge volt a nagy h�znak. Paula egy nap kijelentette, hogy d�lut�n nem fog kilovagolni, de d�lut�n � meg Dehamenyn� Paula el�tt besz�lt�k meg, hogy kilovagolnak a fenyves hegyszorosba a b�lcsek erdej�n t�l. �s kev�ssel indul�suk ut�n ki m�s �rte ut�l �ket �s csatlakozott hozz�juk harmadiknak, mint Paula? Akkor nagyon nevetett mag�ban az eset felett �s roppantul j�l esett neki a dolog Paul�t�l, mert sem Dehamenyn�, sem a vele val� kilovagl�s nem jelentett a sz�m�ra semmit.

Kezdett�l fogva �gy volt, hogy m�s n�k ir�nt val� �rdekl�d�seit elnyomta mag�ban. �ltal�ban mindig sokkal k�r�ltekint�bb volt e tekintetben, mint Paula. M�g b�tor�totta is a feles�g�t, mindig szabad kezet adott neki, b�szke volt r�, hogy a feles�ge milyen kit�n� emberekre van hat�ssal, boldog volt, hogy Paula boldog, ha azok mulattatj�k vagy sz�rakoztatj�k. �s joggal. Hiszen olyan szil�rd, olyan biztos lehetett Paul�ban, m�g ink�bb, mint Paula lehetett �benne. �s ezt a szil�rds�got tizenk�t esztend� nevelte �gy, hogy �ppen olyan biztos volt a feles�g�ben, mint a f�ld naponk�nti forg�s�ban. Most pedig �me, a f�ld forg�sa k�ts�ges t�tell� lett �s a r�gi, dr�ga kis Paula tiszta vil�ga r�szolg�lt, hogy jobban megn�zze az ember.

Visszahajtotta balcsukl�j�r�l a keszty�sz�rat, hogy r�pillantson az �r�j�ra. Graham �t perc mulva kisz�ll a vonatb�l az eldorad�i �llom�son. Dick maga is Sacrament�t�l nyugatnak hazafel� tartott �s falta a kilom�tereket. Egy negyed�ra mulva elhaladt mellette az a vonat, amely Grahamet kellett hogy hozta legyen. Csak mikor m�r j�csk�n elhagyta Eldorad�t, �rte ut�l Duddyt, Fuddyt �s a fogatot. Paula hajtott, Graham �lt mellette. Dick lass�tott, mikor elhaladt mellett�k, �dv�zletet intett Grahamnek �s mikor �jra gyors�tott, ny�jasan ki�ltott oda:

- Ne haragudjatok, hogy felverem el�ttetek a port. Diner el�tt j�tszhatunk egy parti bili�rdot, Evan, ha be�rkezel.XXVI. FEJEZET.

- Ez nem mehet �gy tov�bb. Tenni kell valamit... most mingy�rt.

A zeneteremben voltak, Paula a zongor�n�l �lt arccal Graham fel� fordulva, aki szorosan mellette �llott, szinte f�l�tte.

- Hat�roznia kell - folytatta Graham.

Egyik�k arca sem mutatta, hogy boldogok att�l a nagy dologt�l, ami t�rt�nik vel�k, most hogy tanakodtak, mit kell tenni�k.

- De �n nem akarom, hogy maga elmenjen, - mondta Paula - �n nem is tudom, mit akarok. Legyen t�relmes hozz�m. Nem magammal t�r�d�m most. Magammal majd azut�n fogok t�r�dni. Dickkel kell t�r�dn�m. �s mag�val kell t�r�dn�m...

�s k�nyszeredetten elmosolyodott:

- Ez olyan szokatlan helyzet nekem...

- De ezt el kell int�zni, dr�ga sz�vem. Dick nem vak.

- Mit l�thatott volna? Semmit, azt az egy cs�kot kiv�ve az erd�ben, azt pedig nem l�thatta. Vagy maga valami m�sr�l is tud? Felsz�l�tom, hogy nyilatkozz�k, tisztelt uram!

Graham igyekezett csatlakozni Paula k�nnyed hangj�hoz:

- B�r tudn�k egy�br�l is.

De azt�n visszaesett a komors�g�ba:

- �r�lt vagyok, mag�ba vagyok �r�lve. �s itt meg is �llok. Nem tudom, hogy van-e maga is ennyire �r�lt. Egy�ltal�ban szerelmes-e maga is, nem tudom.

Mialatt besz�lt, r�tette a kez�t Paul�nak a billenty�k�n nyugv� kez�re. De Paula szel�den visszah�zta a mag��t.

- L�ssa? - mondta Graham panaszosan. - �s m�gis akarta, hogy visszaj�jjek.

Paula egyenesen a szem�be n�zett:

- Akartam, hogy visszaj�jj�n.

�s megism�telte m�g egyszer, halkabban, mintha t�n�dn�k:

- Akartam, hogy visszaj�jj�n.

- �n pedig teljess�ggel tan�cstalan vagyok - t�rt ki Graham t�relmetlen�l. - Szeret?

- Szeretem, Evan... hiszen tudja. De...

Megakadt �s mint egy b�r�, m�rlegelte a dolgot.

- De? Nos?

- De Dicket is szeretem. Nem nevets�ges?

A f�rfi nem felelt a mosolyg�sra. Az asszony szeme gy�ny�rk�dve melegedett azon a gyerekes szomor�s�gon, amely a Graham szem�t elfutotta. Grahamnek m�r a nyelv�n volt a sz�, de lenyelte. Paula szerette volna tudni, mi volt az, amit Graham mondott volna. Csal�d�st �rzett, hogy Graham nem mondta ki.

- Majd lesz valahogy, - mondta komolyan Grahamnek. - Valami m�don majd lesz valahogy. Dick azt szokta mondani, hogy minden mindig lesz valahogy. Minden v�ltozik. Ami nem v�ltozik, az meghalt. �s mi nem haltunk meg. Egyik�nk sem halt meg, �gy-e?

- Nem �t�lem el, - felelt Graham t�relmetlen�l - am�rt szereti... am�rt tov�bb szereti Dicket. �ppen ez�rt nem is tudom, mit tal�l rajtam szeretni val�t, ha Dickkel �sszehasonl�t. Az �ll�spontja nagyon becs�letes. Dick nagy ember hozz�m k�pest, �s »Nagy Sz�v az � neve«...

Paula mosolygott �s b�lintott helyesl�se jel��l.

- ...de ha tov�bb szereti Dicket, mi van �nvelem?

- �n mag�t is szeretem.

- Az nem lehet, - ki�ltott fel Graham, hevesen elfordult a zongor�t�l, gyors l�p�sekkel kereszt�lment a szob�n, meg�llt �s szem�gyre vette a szemk�zti falon l�g� Keith-k�pet, mintha eddig nem l�tta volna. Paula nyugodt mosolyg�ssal v�rt. Tetszett neki a f�rfi l�zadoz� haragja.

- Nem szerethet k�t f�rfit egyszerre! - ki�ltotta fel�je Graham.

- M�gis �gy van, Evan. �ppen ezt akarom valahogy tiszt�zni. Az a baj, hogy nem tudom, melyik�ket szeretem jobban. Dicket olyan r�g�ta ismerem m�r. Maga viszont... maga...

- Friss ismerets�g - v�gott k�zbe Graham, haragosan fel�je l�pve.

- Nem, nem err�l van sz�, Evan, nem. Hanem maga valahogyan megmutatott engem saj�tmagamnak. �n szeretem mag�t annyira, mint Dicket. Jobban szeretem. Nem... �n nem tudom...

Mag�ba rogyott, kez�be temette az arc�t �s engedte, hogy a f�rfi gyeng�den a v�ll�ra tegye a kez�t.

- L�ssa, - folytatta - nekem nem k�nny� �m a dolgom. Nem gyerekj�t�k. Annyi minden sz�v�dik bele ebbe a dologba, hogy nem is tudom �t�rteni. Maga azt mondja, hogy teljess�ggel tan�cstalan. N�zzen r�m, �n m�g tan�cstalanabb vagyok. Maga... minek is err�l besz�lni... f�rfiember, a f�rfi tapasztalataival �s a f�rfi term�szet�vel rendelkezik. Mag�nak az eg�sz nagyon egyszer�. »Szeret, vagy nem szeret.« De �n meg vagyok ingatva, �ssze vagyok zavarva. �n sem vagyok mai gyerek, de a szerelem k�l�nf�le fajt�iban semmi tapasztalatom sincsen. Sosem voltak kis �gyeim. Eddig csak egy embert szerettem... �s most mag�t. Maga, �s ez a maga ir�nt val� szerelem, egy t�k�letes h�zass�gba rontott be, Evan.

- Tudom.

- �n... �n nem �rtem... nekem id� kell, ak�r arra, hogy magam tiszt�zzam az eg�szet, ak�r arra, hogy engedjem mag�t�l tiszt�z�dni.

Azt�n szenved�lyesen kit�rt:

- �, hiszen csak ne Dickr�l volna sz�!

Graham keze �nk�nytelen�l simogatni kezdte a v�ll�t.

- Ne... ne... m�g ne... - mondta Paula szel�den. Ugyanolyan szel�den el is tolta a simogat� kezet, de egy pillanatig szeretettel megcir�gatta, miel�tt eleresztette. �s k�r� hangon folytatta:

- Ne... Ha hozz�m �r, nem tudok gondolkozni. �n... nem tudok...

- Akkor el kell mennem, - mondta a fenyeget�st Graham, de a hangj�b�l nem �rzett a fenyeget�s komolys�ga, Paula m�gis tiltakoz� mozdulatot tett; Graham folytatta: - Ez a helyzet �gy lehetetlen �s elviselhetetlen. Csirkefog�nak �rzem magam, de az�rt tudom, hogy nem vagyok csirkefog�. Ut�lom a csal�st... � tudok hazudni, nagyszer�en tudok... de nem csalhatok meg olyan embert, mint Dick. Ink�bb el�be �llok �s azt mondom: »Dick, szeretem a feles�gedet. � is szeret engem. Mit akarsz csin�lni?«

Paula hirtelen egy percnyi elsz�n�st �rzett:

- Tegye meg!

- Meg is teszem. Most r�gt�n.

- Ne, ne! - ki�ltotta Paula hirtelen r�m�lettel. - El kell mennie!

�s megint a szenved�lyes kit�r�s hangj�n mondta:

- De nem tudom elereszteni!

Ha Dicknek eddig volt m�g k�ts�ge, vajjon helyes-e a gyan�ja Paula sz�v�t illet�en, akkor Graham visszat�rt�vel ez a k�ts�g is elt�nt. Nem kellett bizonys�g ut�n n�znie, csak Paul�ra. Az eg�sz asszony csupa hirtelen felragyog�s volt, csupa zsend�l�s, mint k�r�l�tt�k a teljes tavasz, boldog nevet�s�ben boldogabb volt a sz�n, tork�ban gazdagabb volt az �nek, csupa forr� izgalom �s sz�ntelen tenni v�gy�s f�t�tte bel�lr�l. Kor�n kelt, k�s�n fek�dt. Nem k�m�lte mag�t, �gy t�nt fel, hogy pezsg� gyan�nt issza ki a hangulatait. �s Dicknek az jutott esz�be, vajjon nem az�rt ilyen-e Paula, mert nem mer id�t hagyni mag�nak a gondolkoz�sra.

Azt is �szrevette Dick, hogy Paula fogy. �s meg�llap�totta, hogy Paula ett�l b�josabb lett, mint valaha �s hogy sz�ness�g�nek �s �des�g�nek term�szetes �lettelts�ge szinte l�gies sz�ps�get kapott.

�s a nagy h�z zavartalan, vid�m, z�kken� n�lk�li �lete ezalatt folyt tov�bb. Dick olykor elgondolkozott, meddig fog m�g ez a k�ls�leg zavartalan �let tartani �s visszarettent egy olyan j�vend� gondolat�t�l, amikor ez megsz�nhetik. Eddig senki sem tudott, senki sem sejtett semmit, ezt szent�l hitte. De meddig maradhat ez �gy? Sok�ig nem, abban biztos volt. Paula nem el�gg� sz�n�szn� ehez. De b�rmily mesteri m�don tudna is pal�stolni k�z�ns�ges, csunya r�szleteket, egy�nis�g�nek �j sz�ne, �j hangja olyasmi, aminek leplez�se a vil�gon minden n� erej�t fel�lm�ln�.

Dick tudta, hogy �zsiai inasai val�s�gos csod�i az �lesl�t�snak. De a diszkr�ci�nak is, ezt hozz� kellett tennie. Csakhogy itt vannak a komorn�k. A n�k. Minden n� hamis. A legjobbnak k�z�l�k is nagy �r�m�re szolg�lna, ha a ragyog�, makul�tlan Paul�t olyan esend�nek kapn� rajta, mint �va ak�rmelyik l�nya. �s egy nap, egy este valamelyik komorna, a h�z valamelyik n�i alkalmazottja egyszer csak �szrevehet valamit a dologb�l, m�r tudniillik a Paula sz�v�nek a dolg�b�l, mert hogy Graham mennyire van �rdekelve, azt Dick m�g nem tudta kih�mozni. Mindenesetre r�gi p�ldasz�, hogy asszonyt kell megb�zni, ha asszonyt akarunk megcs�pni. Maga Paula, amennyire m�s dolgokban is egy�ni volt, �ppen �gy egy�ni volt e tekintetben is. Sosem vett �szre n�la az �gynevezett �s n�i hamiss�gb�l semmit, sosem l�tta m�s asszonyokra leselkedni, hogy a tilosban kapja �ket, kiv�ve a Dick szem�ly�vel kapcsolatban. �s mikor erre gondolt Dick, megint elmosolyodott, a Dehamenyn�-�gy eml�ke j�l esett neki. Az eg�sz dologban egy�bk�nt csak Paula fant�zi�ja l�tott akkor is �gyet.

Mindenf�le ir�ny� t�n�d�sei k�zben Dicknek az is esz�be �tl�tt, vajjon Paula gondol-e arra, hogy �, Dick, �szrevette-e a dolgot.

Paula bizony gondolt erre. Szerette volna tudni, mit tud Dick, de nem tudott kiokosodni maga sem. A Dick rendes modor�ban, kedv�ben, ir�nta val� hangj�ban semmi v�ltoz�st nem tudott felfedezni. Dick elv�gezte a maga hihetetlen t�meg� munk�j�t, mint rendesen, tr�f�lt, �nekelt �s ugyanaz a vid�m, der�k fi� volt, ami m�skor. Paula ugyan pr�b�lt ki�rezni a Dick modor�b�l valami fokozottabb �j ny�jass�got, de csak k�nozta mag�t a t�n�d�ssel, vajjon nem k�pzel�dik-e.

Azonban nem sok�ig maradt k�ts�gben. Olykor t�rsas�gban, asztaln�l, este a szal�nban, k�rtya k�zben lopva r�pillantott f�lig leh�nyt szempill�k al�l az ur�ra, mikor az ura nem n�zett oda. �s v�gre biztos lett benne, hogy megl�tta Dick szem�ben �s arc�ban a tud�st. Err�l azonban nem mondott Grahamnek semmit. Ez �gy sem seg�thetett volna a dolgon. S�t Graham esetleg elment volna innen, ha megtudja, hogy Dick sejt valamit. �s Paula �szint�n megvallotta mag�ban, hogy ezt semmi esetre sem szeretn�.

�s mikor v�gre �gysz�lv�n biztos lett arr�l, hogy Dick tud vagy sejt valamit, akkor megkem�ny�tette mag�t �s vakmer�en j�tszani akart a t�zzel. Ha Dick tudja, mi�rt nem sz�l? Sose volt gy�va besz�d� ember. �s Paula egyszerre rettegett is t�le, v�gyott is r�, hogy Dick sz�ljon, m�gnem a retteg�se elcsendesedett �s most m�r komoly rem�nyked�st �rzett mag�ban, hogy Dick sz�ba hozza a dolgot V�gre is Dick az, aki cselekszik �s aki mindig cselekedett, ak�rmir�l volt sz�. � maga mindig Dickre, a tettek ember�re, t�maszkodott eddig. Graham a helyzetet h�rom ismeretlen� egyenletnek nevezte. Rendben van, oldja meg Dick. Hiszen � mindent meg tud oldani. Mi�rt nem cselekszik h�t?

K�zben Paula g�rcs�sen kapaszkodott a maga l�zas gondtalans�g�ba, igyekezett nem �rezni a lelkiismerete �t�let�t k�tfel� tartozand�s�g�r�l, rettegett a t�lm�lyre hat� gondolatokt�l, �lete hull�m�nak �gysz�lv�n a taraj�n kapaszkodott meg, csak egyet akart �rezni, hogy �l, �l, �l. N�ha alig tudta, min j�r az esze, csak egy gondolat volt benne vil�gos: a b�szkes�g, hogy k�t ilyen f�rfi j�r ut�na. A b�szkes�g mindig egyik alapvet� von�sa volt az egy�nis�g�nek, a b�szkes�g, a diadal�rzet a maga tehets�ge, kit�n�s�ge, sikere felett, ak�r zen�r�l, ak�r k�ls� megjelen�sr�l, ak�r �sz�sr�l volt sz�. Mindegy volt neki, mire b�szke: hogy gy�ny�r�en t�ncol, hogy sz�pen �s �zl�ssel �lt�zk�dik, hogy csupa gr�cia �s vakmer�s�g, mikor �gy ugrik fejest, ahogy m�s n�k nem is mernek, hogy a maga t�r�kenys�g�vel lecs�szik a medenc�be a Hegyi Fick� h�t�n �s ac�los akarattal kereszt�lk�nyszer�ti a medenc�n az �llatot.

�s most b�szk�lkedett, hogy mint az � fajt�jukb�l val� fajta, egym�s mellett szeml�li ezt a k�t sz�rkeszem�, sz�ke f�rfit. Izgatott �s l�zas volt, de nem ideges. N�ha szinte hidegen hasonl�totta �ket �ssze, mikor egy�tt voltak �s igyekezett kitudni mag�b�l, melyik�k sz�m�ra akar szebb �s elragad�bb lenni. Graham az �v�, gondolta mag�ban, de Dick m�r r�gen az �v� �s nem akar r�la lemondani.

Volt valami lehellete a kegyetlens�gnek ebben a zsibong� b�szkes�gben, mikor arra gondolt, hogy ez a k�t fejedelmi f�rfi �rte �s miatta szenved. Mert azt nem is pr�b�lta letagadni maga el�tt, hogy Dick, ha tudja, vagy helyesebben sz�lva: mi�ta tudja, k�ts�gtelen�l szint�n szenved. A maga r�sz�r�l pedig meg volt gy�z�dve, hogy szerelmi dolgokban � a fant�zia �s a tartalom asszonya, Graham ir�nt val� vonzalm�ban a f�rfi frisses�ge, ujs�ga, k�l�nb�z�s�ge nem j�tszik szerepet. Hogy a testi szenved�lynek t�bb szerepe volna az �gyben a legkisebb szerepn�l, azt tagadta mag�nak.

Lelke m�ly�n tudat�ban volt a maga k�nnyelm�s�g�nek �s �r�lts�g�nek �s annak is, hogy mindennek egyik�kre vagy mindh�rmukra v�gzetesen kell v�gz�dnie. De be�rte azzal, hogy sz�nd�kosan messze magasan lebegjen el az ilyen gondolatszakad�kok felett �s ne is vessen sz�mot ezeknek a l�tez�s�vel. Ha egyed�l volt �s a t�kr�be n�zett, tr�f�san megfenyegette mag�t az ujj�val: � te f�rfivad�sz! �s ha megengedte mag�nak, hogy egy kicsit komolyabban gondolkozz�k, akkor sietett bel�tni, hogy Shawnak �s a madrono-erd� b�lcseinek tal�n igazuk volt, mikor k�rhoztat�an fejtegett�k a n�k f�rfivad�szatra val� hajland�s�gait.

Nem adott igazat a Hyal Dar meg�llap�t�s�nak, hogy a n� a term�szet balfog�sa, mikor f�rfit akart teremteni. De minduntalan esz�be jutott a Wilde mond�sa, hogy a n� hirtelen �s v�ratlan odaad�ssal szokott t�madni. �gy t�madta � Grahamet? - k�rdezte mag�t�l. Hirtelen �s v�ratlan volt-e az az odaad�s, amely eddig megt�rt�nt? �s tov�bb fog-e m�g menni? Graham el akar utazni. Vele, vagy n�lk�le, de el akar utazni. � pedig visszatartja. Megvan ebben a visszatart�sban a nagyobb odaad�s hallgat�lagos �g�rete? Ha ide�rt, a tov�bbi t�n�d�st elnevette, beledobta mag�t a fut� jelenbe, igyekezett m�g szebb �s m�g elb�jol�bb lenni �s ragyogott annak a boldogs�g�t�l, hogy �l �s beleborzong az �let k�j�be, ahogy ezt soha nem is �lmodta volna.XXVII. FEJEZET.

Az �gy van, hogy f�rfi �s n� az egym�s k�zels�g�ben nem tudhat fentartani egy hat�rozott, megingathatatlan t�vols�got. Paula �s Graham �szrevehetetlen�l k�zelebb jutottak egym�shoz. A m�ly n�z�sekt�l �s k�z�rint�sekt�l megengedett d�delget�sekhez vezetett az �t, m�gnem elk�vetkezett, hogy m�sodszor is egym�s mell�re omlottak �s m�sodszor is hosszasan megcs�kolt�k egym�s sz�j�t. �s Paula ez�ttal nem is haragudott m�r. S�t ahelyett megsz�lalt:

- Nem szabad elmennie.

Graham pedig megint elmondta, imm�r ezredszer:

- Nem szabad ittmaradnom. �, cs�kol�dztam �n m�r ajt�k h�ta m�g�tt �letemben �s v�gigcsin�ltam az eff�le bolonds�gokat mind. De most mag�r�l van sz�! �s Dickr�l van sz�.

- Higyje el, Evan, majd lesz valahogy.

- Rendben van. J�jj�n velem. �s akkor mondja majd, hogy lesz valahogy. J�jj�n r�gt�n.

Paula vonakodott. Graham unszolta.

- Eml�kezz�k vissza, mit mondott Dick akkor este, mikor Le� hadakozott a s�rk�nyokkal. Hogy m�g ha a feles�g�r�l, mag�r�l, volna is sz�, ha elmenne, � azt mondan�: �ldjon meg az isten, gyerekek.

- Hiszen �ppen ez teszi olyan s�lyoss� a dolgot. � Nagy Sz�v csakugyan, maga nagyon j� nevet adott neki. N�zze, figyelje meg �t jobban. �ppen olyan kedves hozz�m, mint akkor este mondta, hogy milyen kedves lenne hozz�m, ha... M�g kedvesebb. Figyelje meg csak.

- Tudja? Sz�lt?

- Nem sz�lt, de biztos vagyok benne, hogy tudja, vagy sejti. Figyelje csak meg. Nem akar m�rk�zni mag�val.

- M�rk�zni?

- Igen. Ez a helyes sz�. Nem akar m�rk�zni. Eml�kezz�k csak vissza tegnapra. Mikor a mi t�rsas�gunk oda�rkezett, � �ppen azzal volt elfoglalva, hogy muszt�ngokat t�rt be. De mikor oda�rt�nk, t�bbet nem �lt l�ra. � nagyszer� lovas. Maga is megpr�b�lkozott ezekkel a muszt�ngokkal. El�g j�l csin�lta, de meg kell mondani �szint�n: nyom�ba sem l�phetett Dicknek. De � nem akart t�ntetni maga ellen. M�r ebb�l az egyetlen kis dologb�l is biztos vagyok, hogy sejti. Hallgasson csak ide. Nem vette �szre ut�bbi id�ben, hogy sohasem c�folja, amit maga �ll�t, hanem udvariasan mindent r�hagy mag�ra, pedig m�sok �ll�t�sair�l mindig van kritik�ja? Azt�n meg bili�rdozni tov�bb bili�rdoz mag�val, mert azt maga jobban tud. V�vni is tov�bb v�v, mert abban egyform�k. De m�r r�g nem bokszol �s nem birk�zik mag�val.

- Jobban bokszol, - mondta halk, szomor� beismer�ssel Graham - �s jobban birk�zik n�lam.

- L�ssa. Csak figyelje meg �s r� fog j�nni, hogy mit akarok �n azzal mondani, hogy nem m�rk�zik mag�val. Velem �gy b�nik, mint a t�zes csik�val: szabadj�ra ereszti a kant�rt, hogy tomboljak, ha akarok. A vil�g minden kincs��rt nem l�pne k�zbe. Higyjen nekem, �n ismerem �t. � a saj�t m�dj�n �l. Megtan�thatn� a filoz�fusokat, hogy mi a gyakorlati filoz�fia. Nem, nem, ne szak�tson f�lbe, m�g akarok valamit mondani. A k�nyvt�rb�l titkos l�pcs� vezet fel a Dick irod�j�ba. Csak � haszn�lja, meg �n, meg a titk�rai. Ha az ember fel�r a l�pcs� tetej�re, m�r benn is van a szob�ban a k�nyvespolcok k�z�tt. Most �ppen onnan j�v�k. Be akartam menni hozz� l�togat�ba �s hangokat hallottam. Gondoltam magamban: valami gazdas�gi t�rgyal�s, aminek hamar v�ge lesz. V�rtam. Csakugyan gazdas�gi t�rgyal�s volt, de olyan �rdekes, s�t mint Hancock mondan�, olyan »f�nysz�r�«, hogy maradtam �s hallgat�dztam. Tudniillik Dickre sz�rta a f�nyt. Hallgasson ide. Dick egy alkalmazottja feles�g�nek az �gye volt sz�nyegen. Az ilyen nagy telepen mindig ad�dnak hasonl� dolgok. Az asszonyt nem ismern�m meg, ha l�tn�m �s a nev�t sem hallottam. �ppen elkeseregte a baj�t, mikor Dick belesz�lt: »Nem err�l van sz�, �n azt akarom tudni, hogy b�tor�totta-e maga Smith urat.« Nem Smithr�l volt sz�, m�s nevet mondok. Akir�l sz� van, az Dick egyik vezet� alkalmazottja �s nyolc �ve dolgozik n�la. Az asszony tagadta: »Nem, k�rem, dehogy. M�r elej�t�l kezdve folyton macer�lt. �n mindig kit�rtem az �tj�b�l. Az uram nagyon hirtelen term�szet� ember �s �n minden�ron azon voltam, hogy itt megtartsa a szolg�lat�t. M�r idestova egy �ve dolgozik itt �s �gy-e nincs ellene semmi panasz? Ezel�tt nem volt �lland� munk�ja �s nagyon neh�z id�k�n ment�nk �t. De � nem volt hib�s. Nem r�szeges ember. � mindig...« Itt Dick k�zbev�gott: »Rendben van, rendben van. A munk�ja meg a term�szete nem tartozik erre a dologra. Biztos benne, hogy sohasem b�tor�totta Smith urat?« De az asszony olyan biztos volt a dolg�ban, hogy t�z percig egyhuzamban besz�lt, elmondta, hogyan �ld�zte �t az illet�. Kedves hangon besz�lt, olyan kedves, f�l�nk, asszonyos hangon. A k�nyvespolcokt�l nem l�thattam, de biztosra veszem, hogy nagyon kellemes n� lehet. Sz�val ott maradtam, h�tha ki tudok kukucsk�lni �s megl�tom. L�tni akartam, milyen. Most Dick sz�lalt meg: »M�r most besz�lj�nk arr�l a tegnapi reggeli zavarr�l. Nyilv�nosan ment a dolog? �gy �rtem, hogy mag�n, az ur�n �s Smith �ron k�v�l a szomsz�dok is tudtak a jelenetr�l?« Az asszony felelt: »Igenis, k�rem. Tetszik tudni, neki nem volt joga bej�nni hozz�m a konyh�ba. Az uram nem is az � keze alatt dolgozik. �s � �t�lelt �s minden�ron meg akart cs�kolni, mikor az uram bej�tt. Az uram hirtelenharag� ember, de nem valami nagyon er�s. Smith �r agyon akarta v�gni. Az uram kir�ntotta a k�s�t, Smith �r megfogta a karj�t �s elkezdtek a konyh�ban dulakodni. L�ttam, hogy itt emberhal�l lesz, kiszaladtam �s seg�ts�g�rt kiab�ltam. A szomsz�dok akkor m�r hallott�k a l�rm�t. A k�t f�rfi �sszet�rte az ablakot meg a t�zhelyet; mikor a szomsz�dok sz�tv�lasztott�k �ket, a konyha tele volt f�sttel �s hamuval. �n igaz�n nem csin�ltam semmit, hogy ilyen szerencs�tlens�g t�rt�njen. Tetszik tudni, ahogy most az asszonyok ezt el fogj�k mes�lni...« Itt Dick f�lbeszak�totta, de �t percig tartott, m�g le tudta r�zni. Az asszony att�l f�lt, hogy az ur�nak fel fognak mondani. Amit Dick mondott neki, az tov�bbi v�rakoz�sra k�sztetett. Dick nem d�nt�tt m�g �s �n tudtam, hogy most az illet� vezet� alkalmazott van soron. Be is j�tt. Nagyon szerettem volna l�tni. De csak hallani lehetett. Dick mindj�rt a l�nyegre t�rt. Elmondta a jelenetet �s a botr�nyt �s Smith elismerte, hogy a dolog j� darabig nagyon l�rm�san folyt le. Azt�n Dick kijelentette, hogy az asszony nem adott semmi b�tor�t�st Smithnek. De Smith felpattant. »Az asszony hazudik. �gy tud n�zni a szem�vel, hogy az m�r kih�v�s. �s r�m kezdett�l fogva mindig �gy n�zett. Tegnap reggel meg �ppen sz�beli megh�v�sra mentem el a konyh�j�ba. A f�rj�t nem v�rtuk. �s mikor az ura betoppant, � elkezdett v�dekezni ellenem. Ha azt mondja, hogy nem b�tor�tott...« Dick elhallgattatta. »Ezzel nem t�r�d�m. Ez nem is fontos.« De Smith ragaszkodott a maga mond�k�j�hoz. »Dehogynem fontos, ha tiszt�znom kell magamat.« Megint Dick felelt �s hallottam, hogy a hangja hidegg�, kem�nny�, b�r�iv� v�lik. »Nem, abban egy�ltal�ban nem fontos, amib�l �n nem fog tudni kimosakodni. �n a l�rm�ban, a botr�nyban v�tkes, Smith �r, abban, hogy megind�totta a pletyk�s asszonyok perg� nyelv�t, hogy megbontotta a telep fegyelm�t �s rendj�t, sz�val csupa olyan dologban, amit�l nagyon s�lyos valami ad�dik: a telep munkak�pess�g�nek a s�relme.« De Smith nem tudta ezt meg�rteni. Az � hite szerint az volt a v�d, hogy a f�rjes n� �ld�z�s�vel megs�rtette a t�rsadalmi erk�lcs�t �s azzal igyekezett enyh�teni a hib�t, hogy folyton azt hajtogatta: az asszony kac�rkodott vele. A v�g�n hozz�tette: »V�gre is, k�rem al�ssan, a f�rfi az csak f�rfi �s beismerem, hogy az az asszony bolondot csin�lt bel�lem �s �n is bolondot csin�ltam magamb�l.« Dick azt�n azt mondta: »N�zze, Smith �r, maga nyolc �ve dolgozik n�lam. Ebb�l hat esztendeje vezet� �ll�sban. A munk�ja ellen nincs kifog�som. Hogy tud dolgozni, azt meg kell adni. Ami a szem�lyes erk�lcseit illeti, ahoz nekem semmi k�z�m. B�nom is �n. T�lem ak�r t�r�k, vagy mormon is lehet. A priv�t cselekedetei csak mag�ra tartoznak, r�m nem tartoznak mindaddig, m�g a maga itteni munk�j�t nem �rintik. Mindegyik kocsisom t�kr�szegre ihatja mag�t szombat este. Ak�r minden szombat este. Az az � dolga. De abban a pillanatban, mihelyt h�tf�n reggel nem csin�lja rendesen a dolg�t a lovaim k�r�l, ha ideges�ti, vagy b�ntja �ket, vagy csak att�l lehet tartani, hogy b�ntani fogja �ket, vagy csak a legcsek�lyebb m�rt�kben k�nnyebbre fogja azt a munk�t, aminek h�tf�n meg kell lenni, akkor az a kocsis mehet isten h�r�vel.« Erre Smith dadogott. »Azt tetszik mondani, hogy... hogy mehetek isten h�r�vel?« Dick felelt: »Igen, Smith �r, azt mondom. Mehet isten h�r�vel. Nem az�rt, mert a m�sik f�rfi asszony�t ker�lgette, ez a maga dolga, meg az �v�. Hanem mert botr�nyt, zavart okozott �s ezzel megs�rtette a telep munkak�pess�g�t.« H�t l�ssa, Evan, Dick t�bb emberi trag�di�t tud kisillabiz�lni a telep statisztikai sz�moszlopaib�l, mint az �tlagos �r� egy nagyv�ros z�rzavar�b�l. Vegye p�ld�ul a tejgazdas�gi jelent�seket, amiket a fej�k k�l�n-k�l�n k�telesek beadni: ennyi meg ennyi liter tej reggel �s este, ett�l �s ett�l a teh�nt�l, ennyi pedig att�l. Dick az illet� munk�st nem is ismeri. De a tej egyszer csak cs�kken�st mutat. �s Dick sz�l a tejgazdas�gi fel�gyel�nek: »Mondja, Parkman �r, h�zas ember ez a Barchi Peratta?« »Igen, k�rem.« »Rosszul �l a feles�g�vel?« »Igen, k�rem.« Vagy egy m�sik eset. »Mondja, Parkman �r, az �sszes fej�k k�z�l eddig ez a Simpkins tartja a hossz� id� rekordj�t. Most lecs�szott. Mi a baj vele?« Parkman �r nem tudja. »Valami hiba van a kr�ta k�r�l. Besz�ljen vele �gy, mint egy apa, �s szedje ki bel�le. Rendbe kell hogy hozzuk, ha valami baja van.« �s Parkman �r ki is szedi bel�le. Az t�rt�nt, hogy Simpkins fia, aki a Stanford-egyetemen b�jta a k�nyvet, ellumposodott, b�rt�nbe ker�lt �s v�lt�hamis�t�s miatt v�rja a f�t�rgyal�st. Dick a saj�t �gyv�djeit k�ldte oda, elint�zte a dolgot, a fi� b�ntet�s�t felf�ggesztett�k �s Simpkins napi jelent�sei visszaugrottak a r�gi rekordra. A legjobb a dologban, hogy a fi� megjavult, Dick �rdekl�dni kezdett ir�nta, elv�geztette vele a technik�t �s alkalmazta az alagcs�vez�si munk�latokn�l havi sz�z�tven doll�r fizet�ssel, a fi� megh�zasodott, j�v�je van, az apja pedig most is feji a teheneket.

- Mag�nak igaza van, - mondta Graham �szint�n - j�l mondtam, mikor azt a nevet adtam neki, hogy Nagy Sz�v.

- �n m�s nevet adtam neki, - sz�lt Paula melegen - az �n �r�k Szikl�mnak h�vom. � olyan szil�rd. Meg�ll minden viharban. � maga nem is ismeri. Olyan biztos. Olyan egyenesen �ll. Soha nem szenvedett csorb�t eg�sz �let�ben. Az isten mosolya van rajta. Az isten mosolygott r� az eg�sz �let�n v�gig. Soha sem k�nyszer�tette t�rdre semmi... eddig. �n... �n nem tudn�m ezt a l�tv�nyt meg�rni. Meghasadna a sz�vem. �s most...

K�r� mozdulattal ragadta meg a Graham kez�t, s a mozdulat f�lig cir�gat�ss� v�ltozott. Azt�n folytatta:

- ...most f�ltem Dicket. Ez�rt nem tudom, mit csin�ljak. Nem magam miatt h�tr�lok �s ingadozom. Ha alant j�r� ember volna, ha kicsinyes volna, ha gyenge volna, ha a k�z�ns�gess�g legpar�nyibb morzs�j�t �szrevettem volna benne, ha valaha m�r t�rdre k�nyszer�tette volna valami az �letben, h�t akkor, dr�g�m, m�r r�g elmentem volna mag�val.

A szem�t hirtelen nedvess�g futotta el. Keze szor�t�s�val nyugtatta meg a f�rfit �s hogy visszanyerje �nuralm�t, tov�bb besz�lt:

- Tudja, mit mondott Dick annak az embernek? »A maga kis ujj�t, Smith �r, �n a magam sz�m�ra �s az eg�sz vil�g sz�m�ra �rt�kesebbnek tekintem, mint annak az asszonynak az ur�t teljes mindens�g�ben. A min�s�t�se annak az embernek ez: j�indulat�, tisztess�gtud�, nem k�l�n�s, nem er�s, legjobb esetben k�z�mb�s munkaer�. Mag�nak azonban mennie kell, �s �n magam, nagyon sajn�lom a dolgot.« Mondott m�g sok ilyesmit. De a l�nyeget elmondtam mag�nak. Megl�thatja bel�le a Dick �letfelfog�s�t. �s � a saj�t felfog�sa szerint �l. Az �ltal�nost r�h�zza az egy�nre. Ak�rmit m�vel az egy�n, az az � dolga mindaddig, m�g nincs k�r�ra az egy�nek azon csoportj�nak, amelyben �l. Belement abba, hogy Smithnek teljes joga van az asszony ut�n j�rni, s�t el is �rni, ha arra ker�l a sor. Sokszor mondta el�ttem, hogy a szerelmet nem lehet sem er�szakkal megtartani, sem kik�nyszer�teni. Igen, ha elmenn�k mag�val, � azt mondan�: �ldjon meg az isten, gyerekek. Ha megszakadna is a sz�ve bel�, ezt mondan�. �szerinte a mult szerelm�t nem lehet beleer�szakolni a jelenbe. Azt is mondta egyszer, hogy minden szerelmes �ra �nmag�nak a jutalma, mindk�t r�szr�l be van fejezve, tiszta sor. �s mindig azt vitatta, hogy elvesztett szerelem, az egyszer�en nincs, az k�ptelens�g. A szerelmi panaszkod�st egyszer�en kinevette.

- �s �n egyet�rtek vele, - mondta Graham, - A megcsalt f�l azt mondja: »Azt �g�rted, hogy mindig fogsz szeretni«, �s �vatolni akarja a dolgot, mint ennyi meg ennyi doll�rr�l sz�l� v�lt�t. A doll�r az doll�r, de a szerelem vagy �l, vagy meghalt. Ha meghalt, hogy lehessen behajtani? Mindny�jan egyet�rt�nk �s a megold�s nagyon egyszer�. Szeretj�k egym�st. Ez el�g. Mi�rt mulasztunk el egy percet is?

Paula f�l� hajolt, az ujjai a billenty�k felett az asszonyka ujjait kerest�k. El�bb megcs�kolta a haj�t, azt�n lassan szembe ford�totta az asszony fej�t �s megcs�kolta az engedelmes ajkakat. Paula megsz�lalt:

- Dick nem �gy szeret engem, mint maga. Azt hiszem, nem szerelmesen szeret. Olyan sok�ig voltam az �v�, azt hiszem, szok�s�v� v�ltam neki. �s miel�tt megismertem mag�t, nagyon sokszor f�rta az oldalamat, vajjon a gazdas�got szereti-e jobban, vagy engem.

Graham egyre unszolta:

- N�zze, olyan egyszer�. Csak hat�rozottnak kell lenni. Menj�nk.

Fel�ll�totta az asszonyt �s m�ris indulni akart. De Paula hirtelen elfordult t�le, le�lt �s kez�be temette �g� arc�t.

- Maga ezt nem �rti, Evan. �n szeretem Dicket. �s mindig is fogom szeretni.

- �s engem? - k�rdezte Graham �lesen.

- Mag�t�l �rtet�dik, - felelte Paula mosolyogva - hiszen Dicken k�v�l maga az egyetlen ember, aki... �gy megcs�kolt �s akit �n �gy megcs�koltam. De nem tudom magam elsz�nni. A h�romsz�get, ahogy maga nevezi, nekem kell megoldanom. �n pedig nem tudom megoldani. �sszehasonl�tom, m�rlegelem, latolgatom mindkett�j�ket. R�gondolok Dickre �s egy�tt elt�lt�tt �veinkre. Azt�n kik�rdezem a sz�vemet maga fel�l. �s nem tudom, �s nem tudom. Maga nagy ember, az �n nagy szerelmesem. De Dick k�l�nb mag�n�l. Maga... maga valahogyan f�ldibb, valahogyan... keresem a tal�l� sz�t... emberibb. Ez�rt szeretem mag�t jobban... vagy legal�bb azt hiszem, hogy tal�n jobban szeretem. V�rjon csak...

Elhallgattatta �s a nyugtalan kezet lefogta a mag��val.

- V�rjon csak, m�g akarok valamit mondani. R�gondolok Dickre, �gy-e, �s egy�tt elt�lt�tt �veinkre. De arra is gondolok, hogy mi van vele ma �s mi lesz vele holnap. Nem vagyok k�pes elviselni a gondolatot, hogy valaki sz�nakozhass�k a f�rjemen, hogy maga sz�nakozz�k rajta, m�r pedig sz�nnia kell, ha megvallom mag�nak, hogy mag�t jobban szeretem. Ez�rt ingadozom. Ez�rt riadok mindig olyan hamar vissza �s nem tudok mit csin�lni. Meghaln�k a sz�gyent�l, ha valaki az �n tetteim miatt sajn�ln� Dicket. Eg�sz komolyan mondom, meghaln�k. Nem tudok r�mesebb, borzaszt�bb valamit elk�pzelni, mint hogy Dicket sajn�lj�k. Sohase sajn�lt�k vil�g�let�ben. Mindig leg�ny volt a g�ton, pomp�s, f�nyes, er�s, megt�madhatatlan. Nem is �rdemli meg, hogy sajn�lni lehessen. Ez az �n v�tkem... �s a mag��, Evan.

Hirtelen eltolta mag�t�l a Graham kez�t, �gy folytatta:

- �s minden tett�nk sz�nalomram�lt�v� teszi, minden �rint�s, amit megengedek mag�nak. Nem l�tja, milyen zavaros nekem az eg�sz? Azt�n itt van az �n b�szkes�gem is. Hogy maga tanuja legyen annak, hogyan csalom meg olyan apr�s�gokban, mint ez...

Itt megint megfogta a kez�t �s l�gyan, ujja hegy�vel megsimogatta.

- ...mint ez most, ez a gondolat a maga ir�nt val� szerelmemben s�rt meg, lekicsiny�t, kell is hogy lekicsiny�tsen a maga szem�ben. Visszaborzadok att�l a gondolatt�l, hogy a perfidia abban, amit teszek...

Itt Graham kez�t a maga arc�hoz szor�totta.

- ...jogot ad mag�nak a Dick ir�nt val� sz�nalomra �s az ir�ntam val� len�z�sre.

A Graham keze izgatott �s t�relmetlen volt. Paula megsimogatta ezt a kezet, szinte sz�rakozottan elt�n�dve tartotta maga el�, n�zte an�lk�l, hogy l�tta volna, azt�n megford�totta �s megcs�kolta a tenyer�t. A k�vetkez� pillanatban Graham m�r talpra �ll�totta �s mag�hoz r�ntotta.

�s Paula, mikor kibontakozott, szemreh�ny�an sz�lt:

- L�ssa, itt van...

Egy m�s alkalommal, mikor egym�s mellett lovagoltak, Graham megk�rdezte:

- Mondja, mi�rt mes�li el nekem ezeket Dickr�l? Hogy t�vol tartson? Hogy v�dekezz�k ellenem?

Paula b�lintott, de azt�n gyorsan hozz�tette:

- Nem, nem eg�szen. Tudja, �n nem akarom mag�t... t�ls�gosan t�voltartani. Az�rt besz�lek, mert annyit gondolok Dickre. Jusson esz�be, hogy tizenk�t esztendeig Dick t�lt�tte be a lelkemet. Az�rt besz�lem mindezt, mert... azt hiszem, mert ezt gondolom. K�pzelje el ezt a helyzetet. Hiszen maga itt egy t�k�letes h�zass�g �rul�ja!

- Tudom, - felelte a f�rfi - �s nem is szeretem az �rul� szerep�t. Maga ragaszkodik hozz�, hogy mint �rul� szerepeljek itt, ahelyett, hogy elmenj�nk innen. Nem tehetek r�la. Pr�b�lok mag�ra nem gondolni, pr�b�lom a gondolataimat m�sfel� k�nyszer�teni. De p�ld�ul ma d�lel�tt meg�rtam f�lig egy fejezetet �s tudom, hogy gyal�zatosan rossz. �jra kell �rni. Mert k�ptelen vagyok mag�ra nem gondolni. Micsoda mag�hoz k�pest D�l-Amerika �s eg�sz etnol�gi�ja? Ha k�zel �rek mag�hoz, a karom m�r el�re maga k�r� fon�dik, miel�tt m�g tudn�m, mit csin�lok. �s esk�sz�m, hogy maga is odak�v�nja a karomat, odak�v�nja, �s ezt maga is j�l tudja.

Paula �sszefogta a kant�rsz�rat, jelezv�n, hogy galoppot fog dikt�lni. De el�bb hamisk�s mosollyal elismerte:

- Odak�v�nom, dr�ga �rul�, oda.

Gyakran �gy volt k�z�tt�k, hogy Paula ugyanabban a pillanatban engedett �s v�dekezett egyszerre. Figyelmeztet�en mondta:

- Szeretem az uramat... ezt ne felejtse el...

�s a k�vetkez� pillanatban m�r ott volt a karjai k�z�tt.

Egy m�s �zben Paula k�zenfogta Dicket �s Grahamet, odavezette �ket a nagy szob�ban a Dick kedvenc hever� kerevet�hez �s �gy sz�lt:

- H�l' istennek, most az egyszer h�rmasban vagyunk. Gyer�nk, �lj�nk le �s mes�lj�nk szomor� t�rt�neteket a kir�lyok hal�l�r�l. J�jjenek, urak, �rfiak �s v�logatott cig�nyleg�nyek, mondjuk el Armageddont, mikor utolj�ra lesz�llt a nap.

Nagyon j�kedv� volt, �s Dick meglepetve l�tta, hogy a feles�ge r�gy�jt egy cigarett�ra. A t�z ujj�n meg tudta volna olvasni, h�ny cigarett�t sz�vott el Paula a lefolyt tizenk�t �v alatt, akkor is csak mint h�ziasszony, hogy k�nnyebb�tse a helyzet�t egy-egy er�sen doh�nyos h�lgyvend�gnek. K�s�bb, mikor Dick cocktailt kevert mag�nak �s Grahamnek, Paula megint azzal lepte meg, hogy keverjen neki is egy picik�t.

- Csakhogy ez Scotch �m! - intette Dick.

- � csak egy eg�sz picik�t. Akkor azt�n egy�tt �ld�g�l�nk, h�rom j� cimbora �s diskur�lunk �s kibesz�lj�k az eg�sz vil�got. �s mikor m�r mindent kibesz�lt�nk, akkor el�neklem nektek a Walk�r�k dal�t.

A besz�lget�sben Paula a szokottn�l �l�nkebben vett r�szt, a t�rt�netet is �gy v�lasztotta meg, hogy az ur�b�l kiszedjen valamit. Ezt Dick �szre is vette, de az�rt belement a dologba �s szabad foly�st engedett a sz�ke naplovagokr�l sz�l� t�m�nak.

Grahamnek az jutott esz�be, hogy �me, Paula verseng�sre cs�b�tja vele Dicket. De Paula a dolognak erre az oldal�ra alig gondolt, ink�bb csak ennek a k�t hozz� tartoz� pomp�s f�rfinak a l�tv�ny�ban gy�ny�rk�d�tt. Mag�ban egyszer ezt is gondolta: »Most vad�szatr�l �s nagyvadr�l besz�lnek. Ejtett el valaha apr� asszony k�t nagyobb vadat?«

Paula t�r�k�sen �lt a kereveten. Ha f�lreford�totta a fej�t, Grahamet l�thatta, aki k�nyelmesen ny�lt el a nagy karossz�kben. A k�ny�k�n�l pedig Dicket, amint a v�nkosokon hevert v�gig. Mikor azok besz�ltek, a Paula szeme �r�k�sen az egyikr�l a m�sikra cik�zott, �s mikor �k a re�lis gondolkod�s� emberek hideg, ac�los szavaival besz�ltek k�zdelemr�l �s viaskod�sr�l, az � gondolatai is ilyen sz�nt kaptak, m�g v�gre el�rkezett oda, hogy hidegen, annak a sz�nalomnak k�nyszer�s�ge n�lk�l tudott Dickre n�zni, amely m�r napok �ta f�jdalmasan fel-felbukkant a sz�v�ben.

B�szke volt Dickre, aki minden n� sz�m�ra kit�n�, szemreval� f�rfi lehetett. De t�bb� nem �rzett f�jdalmat miatta. A f�rfiaknak igazuk van. Ez a harc. A verseny a gyorsak�, a viaskod�s az er�sek�. Ez a k�t f�rfi annyi versenyt megfutott, annyi k�zdelmet v�gigverekedett, h�t neki nem szabad? �s �gy szeml�lte �ket tov�bb, hogy ez a gondolat �jra �s �jra felbukkant benne.

Ez a k�t ember nem volt szerzetes. Nagyon szabadosan �lhettek abban a multban, amelyb�l, mint miszt�riumok, odal�ptek hozz�. Bizonyosan voltak olyan nappalaik �s �jszak�ik, amilyenekben a hozz� hasonl� asszonyoknak nem lehet r�sz�k. Ami Dicket illeti, eg�szen nyilv�nval�, - hallott is err�l suttogni egyetm�st - hogy m�s n�k is el�fordultak az �let�ben, mikor v�gigtombolta a vil�got. A f�rfi f�rfi marad, h�t m�g k�t ilyen f�rfi! Paula �g� f�lt�kenys�get �rzett azok ellen az ismeretlen asszonyok ellen, akik bizonyos, hogy voltak, �s megkem�nyedett a sz�ve. Kipling egy sora futott �t a fej�n: ott szerezt�k a mulats�got, ahol tal�lt�k.

Sajn�lni? Mi�rt sajn�ljon � jobban, mint ahogy �t sajn�lj�k? Az eg�sz dolog t�l van minden sajn�laton, annyira nagy �s annyira term�szetes. Nagy j�t�k, amibe belefogtak �s mind nem gy�zhetnek. J�tszott a gondolattal �s mind tov�bb-tov�bb f�zte, vajjon mi lesz a v�ge az eg�sznek? Ett�l a gondolatt�l eddig visszarettent, de most a kis p�linka b�tors�got gyujtott bel�. �gy t�nt fel neki, mintha a v�g�t�letet l�tn� k�zeledni, elmos�dottan �s kivehetetlen�l, de borzaszt�an.

Mereng�s�b�l Dick keze rezzentette fel. Dick a szeme el� ny�lt �s elvette el�le a leveg�b�l azt a l�thatatlan valamit, amire mozdulatlanul meredt.

- L�tsz? - k�rdezte Dick tr�f�san, mikor Paula fel�je fordult.

A Dick szeme nevetett, de Paula �nk�nytelen�l megl�tott benne valamit, amit�l a maga hossz� pill�it les�t�tte. Dick mindent tud. Az asszonyka most m�r minden k�ts�get kiz�r�an tudta, hogy Dick mindent tud. Ezt l�tta meg a Dick n�z�s�ben �s ett�l s�t�tte le a szem�t. De az�rt tr�f�san d�dolta v�laszul a dalt:

- Cynthia, Cynthia, n�la j�rt a gondolatom...

Azt�n megint csatlakozott a besz�lget�shez, kinyujtotta a kez�t �s ivott egy kis kortyot a f�lig �res poh�rb�l.

J�jj�n, ami j�n, gondolta mag�ban, �llunk el�be. �r�lts�g az eg�sz, de val�s�gos, eleven �let. Sohasem �lt ennyire azel�tt. �s meg�ri; mindegy, hogy a v�g�n milyen kiker�lhetetlen �rat kell �rte fizetni. Szerelem? H�t szerette olyan igaz�n valaha Dicket, mint amilyen szerelemre k�pesnek �rzi most mag�t? Vagy a szeretet m�lys�g�t �sszet�vesztette a szerelemmel annyi hossz� esztend�n kereszt�l? A szem�ben melegs�g �lt ki, mikor Grahamet n�zte. Meg�llap�totta, hogy Graham �gy hat r�, mint Dick nem hatott soha.

Nem l�v�n szokva az ennyire er�s szeszhez, a sz�ve gyorsabban kezdett dobogni. Dick lopva r�n�zett olykor, �s �szrevette �s tudta, mi�rt ragyog�bb, mi�rt olyan �l�nk az arca �s a sz�ja.

Egyre kevesebbet �s kevesebbet besz�lt Dick �s a k�t naplovag vit�ja abban v�gz�d�tt, hogy k�lcs�n�sen elismert�k egym�s h�stetteit. V�g�l Dick az �r�j�ra pillantott, fel�llt, �s�tott, nyujt�zkodott �s kijelentette indi�n t�jsz�l�ssal:

- Lefekv�si id�t itt van. Feh�r ember fej�t l�gni �lmoss�gt�l. Igyunk meg a szentj�nos-�ld�st, Evan?

Graham b�lintott. Mind a ketten eleget ittak m�r.

- Isz�kos n�ni, t�ltsek neked is?

Paula r�zta a fej�t �s a zongor�n�l tett-vett, a kott�kat rakosgatta. A f�rfiak megitt�k az italukat.

Graham m�g seg�tett Paul�nak lez�rni a zongor�t, Dick megv�rta �ket az ajt�ban, azt�n p�r l�p�sre m�g egy�tt mentek. Menetk�zben Graham a Paula figyelmeztet�s�re leoltogatta a hall l�ngjait. Dick v�rt, ahol az utaik elv�ltak �s ahol Graham j��jszak�t szokott k�v�nni, hogy felmenjen a toronyszob�ba.

Elaludt az utols� l�ng is.

- Ne, azt ne, maga csacsi, - hallatszott a Paula hangja, - azt �jszak�ra �gve szoktuk hagyni.

Dick nem hallott semmit. De ezt a s�t�ts�get j�l ismerte. Meg�tkozta mag�ban a maga hajdani �lel�seit, amelyeket �gy s�t�tben v�ltott Paul�val. Mert ezekb�l az eml�kekb�l tudta most eg�sz biztosan, hogy azok gyorsan meg�lelt�k egym�st, miel�tt m�g a l�ng �jra felgy�lt.

Azon vette �szre mag�t, hogy nincs b�tors�ga az arcukba n�zni. Nem akarta l�tni Paula hossz�pill�j�, �szinte szemeit �s ez�rt a cigarett�ja meggyujt�s�val kezdett bajl�dni, mialatt iparkodott mag�ban egy norm�lis b�cs� rendes szavait �sszeszedni. Paula megfogta a kez�t s � ut�na sz�lt m�g Grahamnek:

- Hogy halad a k�nyv? H�nyadik fejezet?

Graham elt�nt s �k mentek Paul�val k�z a k�zben. Paula l�b�lta az � kez�t, ugr�lt, t�ncolt �s mindenf�le bolonds�got besz�lt; azt ut�nozta, mikor a kisgyereket egy feln�tt ember k�zenfogva vezeti. Dick pedig azon gondolkozott, milyen turpiss�g motoszk�l az asszony fej�ben, amivel majd ki fogja ker�lni a r�g n�lk�l�z�tt esti cs�kot.

Paula nyilv�n nem tal�lta meg ezt az �r�gyet, mikor oda�rtek, ahol a lakoszt�lyaik fel� kett��gazott az �t. Tov�bb l�b�lva az ura kez�t, tov�bb csacsogott gyerekesen t�csk�t-bogarat �s bement vele egy�tt az irod�ba. Itt azt�n Dick adta meg mag�t. Sem sz�ve, sem ereje nem volt hozz�, hogy leleplezze, miben s�ntik�l az asszony.

�gy tett, mintha hirtelen esz�be jutott volna valami, k�zenfogva oldaltvezette az �r�asztalhoz �s onnan felszedett egy levelet.

- Feltettem magamban, hogy erre a lev�lre reggel az els� aut�val elk�ld�m a v�laszt.

Megind�totta a diktafont �s elkezdett dikt�lni. Paula az els� mondat alatt m�g fogta a kez�t. Azt�n Dick �rezte az ujjak b�cs�t jelent� szor�t�s�t �s a »j� �jszak�t« s�g� szavait.

- J� �jszak�t, asszonyka - felelte g�piesen �s dikt�lt tov�bb, mintha a Paula t�voz�s�t m�r el is felejtette volna.

Addig nem is hagyta abba, m�g biztos nem volt benne, hogy Paula most m�r nem hallja a hangj�t.XXVIII. FEJEZET.

Egy d�lel�tt Dick, mik�zben Blakenek v�laszokat dikt�lt vagy k�rvonalazott, t�zszer is azon a ponton volt, hogy a levelez�s t�bbi r�sz�t elhal�ssza. Mikor pedig t�z �rakor Blake v�gre �sszemarkolta a jegyzeteit �s felkelt, Dick �gy sz�lt hozz�:

- H�vja fel Hennessyt �s Mendenhallt. Tal�n a teny�szcs�d�r-ist�ll�ban megtal�lja �ket. Mondja meg nekik, hogy ne ma, hanem holnap d�lel�tt j�jjenek.

Bej�tt Bonbright �s el�k�sz�tette a holmij�t, hogy Dick t�rgyal�sait a fel�gyel�kkel stenograf�lja.

- �s k�rem, Blake �r, - sz�lt m�g Dick - k�rdezze meg Hennessyt, mi van Alden Bessievel. Tegnap este nagyon rossz b�rben volt az �reg kanca.

- K�rem, Forrest �r, - sz�lalt meg Bonbright - Hanley s�rgeti, hogy felt�tlen tess�k vele menni.

�s mikor a gazd�ja idegesen felr�ncolta a szem�ld�k�t, hozz�tette:

- A Vadgeszteny�s-t�lt�s csatorn�j�r�l van sz�. Valami hiba van a tervekben. Azt mondja, hogy nagyon s�lyos t�ved�s.

Dick megadta mag�t. Azt�n egy �ra hosszat a fel�gyel�kkel �s munkavezet�kkel a telep �gyeit besz�lte meg.

Jav�ban folyt a t�zes vita Wardmannel a juhok kiv�logat�s�r�l, mikor felkelt az �r�asztal�t�l �s odal�pett az ablakhoz. Besz�lget�s, l�dobog�s, a Paula hangja csalta oda.

- Vegye azt a Montana-jelent�st, - folytatta kin�zve - egy p�ld�nyt m�g ma odak�ld�k mag�nak. Azt mondj�k, hogy a recept nem felelt meg. Csak nyugtat�szernek volt j�, a pet�ket nem �lte meg. Nem nagyon siker�lt...

N�gy l� vonult el a szeme el�tt. Paula, aki k�t lovassal tr�f�lkozott, ott l�ptetett Martiner �s Froelig, Dick r�gi bar�tai k�z�tt, egyik fest�, m�sik szobr�sz, aznap kora reggel �rkeztek. Graham a Szelim h�t�n volt a negyedik �s szorosan m�g�tt�k lovagolt. Ilyen eloszt�sban lovagolt tova a t�rsas�g, de Dick arra gondolt, hogy azok n�gyen hamarosan k�t-k�t p�rra fognak oszlani.

P�r perccel tizenegy ut�n nyugtalanul, idegesen, cigarett�val a sz�j�ban �tment a nagy t�likertbe. Itt keser�en elmosolyodott azokon a besz�des jeleken, amelyek azt hirdett�k, hogy Paula elhanyagolta az aranyhalait. Ez a l�tv�ny esz�be juttatta a Paula titkos t�likertj�t, ahol a sz�k�k�t medenc�iben a v�logatottabb �s k�l�n�sebb form�j� p�ld�nyokat tartotta az asszony. Dick �tment ide, kilincs n�lk�li ajt�kon, olyan �ton, amelyet csak Paula �s a szem�lyzet ismertek k�v�le.

Ez Dick egyik nagy aj�nd�ka volt Paula sz�m�ra: olyan pazar szerelmi f�szek, amilyet csak a p�nzkir�lyok engedhettek meg maguknak. Dick szabad kezet adott a feles�g�nek �s ragaszkodott hozz�, hogy az asszony szabadj�ra hagyja tombolni k�l�nc �tleteit. Szerette annak idej�n ingerelni hajdani gy�mjait annak a csekk-k�nyvnek ellen�rz� szelv�nyeivel, amit Paula haszn�lt. Ez a szoba egy�ltal�ban nem tartott rokons�got a nagy h�z beoszt�si �s �p�t�szeti st�lus�val, olyan m�lyre volt eldugva az �p�letben, hogy vonalai �s sz�nei nem zavartak semmit. L�tv�nyoss�gsz�mba ment, de nem sokan l�thatt�k. Paula h�gain �s bizalmasain k�v�l csak egy-egy m�v�sz r�szes�lt ritka alkalmakkor abban a szerencs�ben, hogy ide bel�phessen �s el�llhasson a l�lekzete. Graham hallott m�r err�l a szob�r�l, de Paula m�g �t sem h�vta meg megtekinteni.

K�ralak� szoba volt ez �s el�g kicsi ahoz, hogy a t�gass�ggal olykor egy�ttj�r� h�v�s benyom�st elker�lje. A nagy h�z szil�rd bet�nb�l �p�lt, ez a szoba k�l�nleges �zl�s� m�rv�nyb�l. A k�rnyez� �rk�dok �vei v�sett feh�r m�rv�nyb�l k�sz�ltek, annyi gyeng�d z�ld d�sszel, amennyi �ppen elej�t vehette a visszaver�d� f�ny zavar� hat�s�nak. A leghalv�nyabb r�zsasz�n lehelte be a m�rv�nyoszlopokat �s az alacsony mennyezet alj�n, amely nyugodott rajtuk, a vigyorg� fejek hely�t Puck-szer�, humoros, boldog arcok sora foglalta el k�rben. Dick v�gigmendeg�lt az �rk�dok r�zsasz�n� m�rv�nyk�vezet�n, engedte, hogy a hely sz�ps�ge lassan megvegye a sz�v�t �s megnyugtassa idegess�g�t.

A t�likert magv�t �s jellegzetes r�sz�t a sz�k�k�t adta. H�rom k�l�nb�z� magass�g�, egym�sba foly�, sek�ly medenc�j�t feh�r m�rv�nyb�l v�st�k olyan finomra, mint egy-egy nagy kagyl�. A medenc�k felett �letnagys�g� gyerekek szobrai �lltak itt-ott, finom k�z r�zsasz�n� m�rv�nyb�l faragta �ket. Az egyik a kagyl� sz�l�n �t lekukucsk�lt az alacsonyabb medenc�kre, a m�sik moh�n nyujtotta ki kezecsk�j�t az aranyhalak ut�n, a harmadik a h�t�n fekve kacagott fel az �gre, a negyedik futott valamerre g�dr�s l�bacsk�ival, m�sok �lldog�ltak, m�sok lenn j�tszottak a feh�r �s piros r�zs�k k�z�tt, de mind ott voltak a sz�k�k�ton �s valamelyik pontj�hoz voltak tervezve. A m�rv�ny tal�l� sz�ne, a szobr�sz tehets�ge az �let ill�zi�j�t tudta megadni. Nem amorettek voltak ezek, hanem eleven, meleg kisgyerekek.

Dick gy�ny�rk�dve, hosszasan n�zte a r�zsasz�n� t�rsas�got, a cigarett�ja is kialudt, de � csak tartotta tov�bb. Ez az, gondolta mag�ban, ez hi�nyzik Paul�nak: gyerek, kis baba. Szenved�lyesen szerette a gyerekeket. Ha nekik lett volna... Dick fels�hajtott �s �j gondolatt�l megkapatva odapillantott a Paula kedvenc �ld�g�l� hely�re. Biztos volt benne, hogy nem fogja l�tni a megszokott k�zimunka tarka, kedves csom�j�t. Paula mostan�ban nem k�zimunk�zott.

Nem ment be az �rk�dok m�g�tti kis gal�ri�ba, ahol Paula v�logatott festm�nyeket �s metszeteket tartott, meg m�rv�ny- �s bronzm�solatait azoknak a szobroknak, amiket az eur�pai m�zeumokban megszeretett. Ehelyett felment a csigal�pcs�n, elhaladt a Sz�rnyas Gy�zelem gy�ny�r� szobra mellett, ott, ahol kett�v�lt a l�pcs�, �s bel�pett a Paula lakoszt�ly�ba, amely az eg�sz fels� �p�letsz�rnyat elfoglalta. De el�bb m�g meg�llt egy kicsit a szobor mellett, visszafordult �s len�zett a t�nd�ri t�likertre. T�k�letes, sz�nes, k�sz�r�lt dr�gak�nek l�tta �gy az eg�szet �s beismerte, hogy az anyagi eszk�z�ket ugyan � adta hozz�, de az eg�sz a Paula m�ve, a Paula remekl�se. A feles�ge sok� �lmodott err�l �s � egyszer megval�s�totta az �lmot. Most azonban, gondolta mag�ban Dick, ez m�r nem jelent Paula sz�m�ra semmit. Paula nem p�nzs�v�r, ezt tudta r�la. Ha nem tudja Paula szerelm�t megtartani m�sk�p, puszta csecsebecs�k �s dr�gas�gok �gysem billenthetnek Paula sz�v�nek m�rleg�n semmit.

�gy �gyelgett a Paula szob�in v�gig, alig is l�tva, amire n�zett, de gyeng�den n�zve minden darabra. Minden itt is, mint Paul�nak mindene, finom, v�laszt�kos, eredeti, �kesen sz�l� volt. De mikor ben�zett a f�rd�szob�ba �s megn�zte a s�lyesztett r�mai medenc�t, a vil�g�rt meg nem tudta volna �llni, hogy meg ne n�zzen egy kis cs�vet �s fel ne jegyezzen valamit a telep b�dogosa sz�m�ra.

A Paula fest��llv�ny�ra azzal a term�szetes gondolattal n�zett, hogy nem fog �j v�sznat tal�lni rajta. De csal�dott. A saj�t portr�ja �llott el�tte. Ismerte Paul�nak azt a szok�s�t, hogy az alakok p�z�t �s vonalait f�nyk�pekr�l n�zte le, azt�n eml�kezetb�l dolgozta ki. Az a f�nyk�p, amit Paula ehez a portr�hoz haszn�lt, szerencs�s pillanatfelv�tel volt, ami l�h�ton �br�zolta Dicket. A Haramia egyetlenegyszer egy pillanatig nyugodtan maradt �s Dick kalappal a kez�ben, csinosan oml� hajjal, keresetlen arckifejez�ssel, nem v�rva a bek�vetkez� csetten�st, ebben az egy pillanatban egyenesen a lencs�be n�zett. Hasonl�bb k�pet semmif�le fotogr�fus nem csin�lhatott volna. Paula megnagy�totta a fejet �s a v�llat �s err�l a k�pr�l csin�lta a nagy�t�st. De a festm�ny m�r t�lhaladta a f�nyk�pet, Dick m�r l�tta a Paula saj�t, �n�ll� munk�j�t.

Odal�pett �s k�zelebbr�l megn�zte. Ez a szemkifejez�s, ez az eg�sz arckifejez�s az �v�? R�n�zett a f�nyk�pre. Ott ez a kifejez�s nem volt meg. Odament egy t�k�rh�z, szabadj�ra eresztette az arckifejez�s�t �s er�sen Paul�ra �s Grahamre gondolt. �s lassank�nt ez a kifejez�s jelent meg a szem�ben �s az arc�n. Hogy m�g biztosabb legyen, visszament a fest��llv�nyhoz �s meggy�z�d�tt r�la. Teh�t Paula tudja. Igen, Paula tudja, hogy � mindent tud. Paula megl�tta rajta, leolvasta az arc�r�l valamikor, mikor �nk�nytelen�l rajta volt az arc�n, azt�n eml�kezetb�l odafestette a v�szonra.

Paula k�nai komorn�ja, Szentaty�m, bel�pett az �lt�z�szob�b�l. Nem l�tta Dicket �s Dick �szrev�tlen�l megfigyelhette a k�zelg� le�nyt. Szentaty�m les�t�tt szemmel, m�lyen elmer�lve j�tt be. Dick �szrevette az arc�n, hogy nagyon szomor�, �s hogy a szem�ld�k�nek az a furcsa, agg�d� vonala, amely ut�n a nev�t is kapta, elt�nt. Nem agg�dott, nem lelkendezett t�bb� az arckifejez�se, hanem le volt verve, m�lyen le volt sujtva.

Dick mag�ban azt a megfigyel�st tette, hogy �gy l�tszik, valamennyi�k arca besz�des, �rul� kezd lenni. Azt�n r�ijesztett a l�nyra:

- Adjon isten, Szentaty�m.

A l�ny visszafordult k�sz�nni �s r�pillantott Dickre. Ez a pillant�s r�szv�tet jelentett. Teh�t Szentaty�m tudja. H�rmukon k�v�l az els�. N�, akire r� lehetett b�zni, hogy tal�lja ki Paula titk�t, annyit van Paula mellett, mikor Paula egyed�l van.

Szentaty�m ajkai remegtek, t�rdelte reszket� kezeit, �gy igyekezett b�tors�got venni, hogy sz�ljon. Dick �szre is vette ezt rajta.

- K�rem sz�pen, - kezdte a le�ny akadozva - tal�n tetszik gondolni engem bolond, de mondani valami szeretn�m. Nagys�gos �r j� ember. Nagys�gos �r eny�m �reg anyj�hoz volt nagyon j� ember. Hozz�m is r�gen, r�gen nagyon j� ember...

Itt megakadt, a nyelv�vel nedves�tette meg r�m�lt ajk�t, azt�n elsz�ntan az ura szeme k�z� n�zett �s folytatta:

- �n �gy l�tok, nagys�gos asszony...

De Dick arca olyan tilt� kifejez�st �lt�tt, hogy Szentaty�m sz�rny� zavarba j�tt, elpirult, amint Dick gyan�totta, a gondolatok felett val� sz�gyen�ben, amiket ki akart ny�gni. Dick megsz�lalt, hogy megnyugtassa:

- A nagys�gos asszony nagyon sz�p k�pet festett.

A k�nai le�ny fels�hajtott �s mikor hosszasan n�zte a Dick k�p�t, megint az a r�szv�t jelent meg a szem�ben. Megint s�hajtott �s Dick �szrevette, milyen fagyos hangon felel:

- Igen, nagys�gos asszony nagyon sz�p k�pet festett.

Azt�n hirtelen �lesen f�rk�szve pillantott Dickre, vizsg�lta az arc�t, a v�szon fel� fordult �s a k�p szem�re mutatva, kicsinyl�en sz�lt:

- Nem j�.

A hangja �les volt �s haragos.

- Nem j� - mondta vissza m�g egyszer a v�ll�n kereszt�l, m�g hangosabban, m�g �lesebben, megindult v�gig a szob�n �s elt�nt a Paula h�l�f�lk�j�ben.

Dick kih�zta mag�t, kiegyenesedett. �nk�nytelen�l er�t gy�jt�tt hozz�, hogy szemben�zzen azzal, aminek most m�r hamarosan be kell k�vetkeznie. H�t bizony, ez a v�g kezdete. Szentaty�m m�r tudja. Nemsok�ra t�bben is tudni fogj�k, mindenki tudni fogja. Bizonyos m�rt�kben m�g �r�lt is. �r�lt, hogy a halogat�s k�nja m�r nem sok�ig fog tartani.

�s mikor elindult kifel�, vid�man f�ty�r�szett, csal� figyelmeztet�s�l Szentaty�m sz�m�ra, hogy semmi gondja-baja a vil�gon.

Ugyanaz nap d�lut�n, m�g Dick a Froelig, Martinez �s Graham t�rsas�g�ban k�nn j�rt, Paula lopva elment a Dick lakoszt�ly�ba. A Dick h�l�f�lk�j�ben v�gign�zte az elektromos gombok sor�t, a kapcsol�t�bl�t, amely az �gy�t �sszek�t�tte a farm minden pontj�val �s Kalifornia nagy r�sz�vel, fonogr�fj�t az �gy f�l� f�ggesztett polcon, az olvas�sra v�r� k�nyvek, foly�iratok �s f�ldm�vel�si jelent�sek rendezett sor�t, a hamut�lc�t, cigarett�t, �r�szersz�mot �s termosz-�veget.

�szrevette a maga arck�p�t is, az egyetlen k�pet a h�l�f�lk�ben. Itt meg�llott. A k�p a barom�terek �s h�m�r�k alatt l�gott, ahov�, mint Paula tudta, Dick legt�bbet pillantott. Valami esz�be jutott. Beford�totta a mosolyg� arck�pet a falnak �s a r�ma h�t�r�l az �gyra pillantott �s megint vissza. De hirtelen megrettent mozdulattal visszaford�totta a k�pet. Az jutott esz�be, hogy ez a k�p idetartozik.

Azt�n megpillantotta a falon a pisztolytart�ban a nagy revolvert, amely az �gyban fekv�nek �ppen keze �gy�be esett. Odany�lt �s egy kicsit kiemelte az agy�t. A revolver, amint v�rta is, k�nnyen j�rt. R�ismert Dickre. Dickn�l sohasem eshetett meg, hogy egy revolver, ak�rmilyen sok� nem haszn�lja, beleszoruljon a pisztolytokba.

�nnep�lyesen l�pett be az irod�ba, szem�gyre vette az �ri�si iratpolcokat, a t�rk�pek �s nyomtatv�nyok szekr�nyeit, a lelt�ri k�tetek forgathat� polcait �s az �llat�llom�nyi anyak�nyvek vaskos k�teteinek hossz� sorait. V�g�l a Dick k�nyveihez �rt, ahoz a j� sok �rtekez�shez, foly�iratokb�l val� k�l�nlenyomathoz, t�z-tizenk�t komoly k�tethez, amiket Dick maga �rt. Sillabiz�lva olvasta el a c�meket: »A b�za Kaliforni�ban.« »Gyakorlati tejgazdas�g.« »A farm szervezete.« »A farm-k�nyvel�s.« »A teny�szkos Amerik�ban.« »A term�f�ld puszt�t�sa.« »A tr�gy�z�s.« »A l�here Kaliforni�ban.« »A Kaliforni�ban legalkalmasabb takarm�nyok.« »Az amerikai r�vidszarv�-teny�szt�s.« Enn�l az utols� k�tetn�l Paula elmosolyodott. Esz�be jutott az a nagy vet�lked�s, amelyben Dick gy�z�tt a teh�n k�tf�le, v�g� �s tejel� teny�szt�s�nek �ll�spontj�val azok ellen, akik a tehenet egy�ttes c�lra vitatt�k alkalmasnak.

Tenyer�vel megcir�gatta a k�tetek h�t�t, hozz�juk nyomta az arc�t �s beh�nyt szemmel t�maszkodott hozz�juk. Egy gondolat villant f�l benne, amely elhalv�nyodott �s szomor�an eloszlott, mert nem merte v�giggondolni: »� Dick, Dick!...«

Az �r�asztal hangosan Dicket hirdette neki. Rendes volt �s tiszta. Nem volt rajta restancia, kiv�ve azt a dr�tfonat� kosarat, amelyben a leg�pelt levelek v�rtak az al��r�s�ra �s azoknak a vil�goss�rga kutyanyelveknek a szokatlanul magas halmaz�t, amilyenekre a titk�rai szokt�k az Eldor�d�b�l telef�non leadott t�viratokat g�pelni. Fut�lag �tszaladt a legels� t�virat kezd� sorain �s v�letlen�l �ppen olyan jelent�st tal�lt elolvasni, amely izgatta �s �rdekelte. Elolvasta k�zelr�l �sszeh�zott pill�kkal, majd m�lyebbre kutatott a halmazban, m�g magyar�z� adatokat tal�lt. Braxton Jeremy, a nagy, lelkes, kedves Braxton Jeremy meghalt. Mexik�i parasztok r�szeg cs�csel�ke �lte meg a hegyekben, mikor a Harvestb�l ott pr�b�lt �tmenek�lni Ariz�n�ba. A t�virat k�t nappal el�bbr�l volt keltezve. Teh�t Dick m�r k�t napja tudta �s nem ijesztette meg a rossz h�rrel. Mert ez a rossz h�r sokat jelentett. P�nzt. Azt jelentette, hogy a Harvest-b�nyacsoport dolga rosszr�l rosszabbra fordult. �s Dick nem sz�lt. Ez �.

Jeremy teh�t meghalt. �gy t�nt fel neki, mintha a szoba hirtelen kih�lt volna. Megremegett. Ilyen az �let: az �t v�g�n folyton ott a hal�l. �s a n�vtelen f�lelem ism�t er�t vett rajta. Valami v�g�t�let l�gott a leveg�ben. Ki lesz az el�t�lt? Nem pr�b�lta kital�lni. Mindegy. V�g�t�let, az biztos. Neh�z volt t�le a lelke �s neh�z volt t�le a n�ma szoba, mikor csendesen kiment.XXIX. FEJEZET.

Terrence elvett mag�nak egy cocktailt a t�lc�r�l, amit Ejha hordott k�r�l �s �gy sz�lt:

- A mi kis asszonyunk olyan �rz�ki, mint egy mad�rka.

A diner el�tti �r�ban Graham, Le� �s Mc Fane Terrence t�rt�netesen �sszeakadtak a doh�nyz�ban. Az �r ember �va intette az ifj� k�lt�t:

- Ne, Le�, ne. El�g az az egy. Az arcod m�r �g t�le. M�g egy cocktail �s ki fog gyulladni. Nem helyes abban a kamasz fejedben �sszekeverni a sz�ps�get ilyen er�s itallal. B�zzad az iv�st a feln�ttekre. Az iv�sban is van valami v�rrokons�g az emberek k�z�tt. Te nem vagy rokon. Ami engem illet...

Felhajtotta a cocktailt �s elgondolkozva �zlelte a nyelv�vel az italt. Azt�n megvet�en cs�v�lta a fej�t:

- Ez asszonyoknak val� ital. Ez engem nem szeret. Nem harap bel�m. Nekem is nagyon-nagyon kev�s gusztusom van r�. �des fiam, Ejha, keverj nekem egy komoly italt eg�sz hossz�, egyenes poh�rban.

V�zszintesen feltartotta n�gy ujj�t, ezzel jelezve, mennyi legyen a p�linka a poh�rban �s Ejha k�rd�s�re, hogy milyen legyen a whisky, �gy felelt:

- Scotch whisky, vagy irish whisky, bourbon vagy rozs, amelyiket k�zelebb �red.

Graham nemet intett a k�nainak �s r�nevetett az �rre.

- Engem bizony nem fog leinni, Terrence. Nem felejtettem el, mit csin�lt O'Hayvel.

- Higgye el, v�letlen baleset volt. Azt mondj�k, hogy ha az ember nincs kifog�stalan kond�ci�ban, egy korty ital is �gy f�ldh�z v�gja, mintha doronggal �t�tt�k volna fejbe.

- �s maga?

- Engem sose v�gtak m�g doronggal fejbe. Nagyon kev�s �lettapasztalatom van.

- Hanem, Terrence, sz�lt k�zbe Le� - te a nagys�gos asszonyr�l besz�lt�l. �gy hangzott, hogy valami sz�p fog kis�lni bel�le.

- Nem is lehet m�sk�ppen. Azt mondtam, hogy olyan �rz�ki, mint egy kis mad�r. Nem mint a kis ugr�ndoz� bar�zdabilleget�, nem mint a l�gy �s �nnep�lyes galamb, hanem mint a vid�m mad�rk�k, mint a vadkan�rik, amiket a sz�k�kutakban l�tni, amint f�rdenek, sz�ntelen�l csicseregnek �s trill�znak, a ver�f�nyen sz�rj�k a v�zcs�ppeket �s boldog mellecsk�j�k�n ragyog az arany sz�v. Ilyen a mi kis asszonyunk. Nagyon megfigyeltem. Minden ezen a kerek vil�gon arraval� neki, hogy az � napjainak �r�meit szolg�lja: a f�ldi mirtusz illet�ktelen piross�ga, mert legfeljebb a levendula s�padt sz�n�hez lenne joga, a mag�nyos v�r�s r�zsa, amely a f�rd� szell�ben hajb�kol, a hib�tlan Duchesse-r�zsasz�l, amely a bokr�r�l bele�gaskodik a naps�t�sbe �s ahogy � mondta nekem, »olyan sz�n�, mint az alkony �s olyan alak�, mint a cs�k«. Mindegy neki: a Fotherington Princess ez�st nyer�t�se, a zuzmar�s reggel birkakolompjai, a sz�p angorakecsk�k, amik naphosszat �gy �keskednek a domboldalon, mint a selyemfestm�nyek, a piros f�gebab ind�i a ker�t�seken, a hossz�, meleg f� a hajl�sokban �s az �t ment�n, a ny�ri napt�l megperzselt dombok, amelyek s�rg�sbarn�k, mint a settenked� oroszl�n, ez mind az �v�. M�g azt is l�ttam, hogy �rz�ki gy�ny�r�s�get tal�l benne, mikor a karj�t �s a nyak�t f�rdeti a napf�nyben.

- � a sz�ps�g lelke, - s�hajtotta Le� - az ember meg�rti, hogy az ilyen n�k�rt meg lehet halni.

- H�t m�g hogy lehet �lni �rt�k, - folytatta Terrence - �s szeretni �ket, a dr�g�kat. Hallgasson ide, Graham �r, elmondok mag�nak egy titkot. Mi b�lcs�szek a madrono-erd�b�l, mi Dick b�kez�s�g�nek nyugodt kik�t�j�ben evez� haj�t�r�ttek �s ingyen�l�k, mi egy szerelmes egyes�let vagyunk. �s mindny�junk ide�lja a kis nagys�gos asszony. Mi, akik csak v�gigbesz�lj�k �s v�gig�lmodjuk a napjainkat �s a vil�g minden kincs��rt meg nem mozd�tan�nk a kez�nket, mi az � felesk�d�tt lovagjai vagyunk.

- Meg tudn�nk �rte halni - tette hozz� Le�, csendesen b�lintva a fej�vel.

- Nem, �cs�m, �lni tudn�nk �s verekedni tudn�nk �rte. Meghalni k�nny�.

Graham meg�rtette. Az ifj� nem �rtett az eg�szb�l semmit. De a kelta szem�ben, amely a deres hajbunda al�l villogott el�, meg lehetett l�tni, hogy tiszt�ban van a helyzettel.

K�v�lr�l f�rfihangok hallatszottak �s mikor Martinez �s Hyal Dar l�ptek be, Terrence megsz�lalt:

- Azt mondj�k ezek, hogy nagyszer� lenn Catalin�ban az id� �s pomp�s tunhalfog�s esik.

Ejha cocktailt hordott k�r�l �s nagyon s�rg�tt-forgott, mert Hancock �s Froelig is bel�ptek. Terrence �n�ll�an itta a maga nagy pohar�b�l azt a tem�ntelen p�link�t, amit a mozdulatlan arc� k�nai �ppen kiv�lasztott a sz�m�ra �s atyai hangon adta el� Le�nak, milyen m�ltatlan �s veszedelmes dolog az iv�s.

Hallode l�pett be, �sszehajtogatott papirost tartott a kez�ben �s habozva n�zett k�r�l, hogy kinek adja oda. Terrence odaintette:

- Ide, gyorssark� �gi fut�r! - Belen�zett, azt�n elmondta: - Egy k�rv�ny, nagyon csinosan van megfogalmazva. Ernestine �s Lute megj�ttek, �k �rt�k. Hallgassanak ide, felolvasom: »� nemes �s dics� szarvasok! K�t szeg�ny �s al�zatos tekintet� �n�ke egyed�l bolyong az erd�n �s al�zatosan engedelmet k�r, hogy a diner el�tti r�vid id�re a csorda tany�j�ra bel�phessen.« A szarvas a mi nyelv�nk�n aggleg�nyt is jelent, teh�t �sszezavart�k a metaf�r�t. De az �tlet j�. Dick szab�lya, m�g pedig igen kit�n� szab�lya az, hogy a doh�nyz�ba csak a f�rfiak egyhang� beleegyez�s�vel lehet v�szonn�pet beengedni. Feltehetem teh�t a k�rd�st? A n�-p�rtiak feleljenek igennel. Ellenv�lem�ny? Kisebbs�g. Kimondom a hat�rozatot: Hallode rep�lj�n ki sz�rnyas sarkaival �s hozza be a h�lgyeket.

Le� egy verssorral eg�sz�tette ki az eln�ki sz�noklatot. Tisztelettel ejtette ki a szavakat. Mikor ajkai megform�lt�k �s kimondt�k a szavakat, a sz�j�val szinte megcs�kolta �ket:

- »Kir�lyi homlokokt�l meg�rintett sarukkal...«

Terrence pedig mindj�rt folytatta a verset:

- »�gy fogja megtapodni s�t�t olt�rukat...« Aki ezt �rta, az nagy ember. Le� bar�tja, Dicknek is bar�tja, �s �n b�szke vagyok r�, hogy nekem is bar�tom.

- H�t az a m�sik sor, - mondta Le� - ugyanabb�l a szonettb�l, - tette hozz� Grahamnek magyar�zva - hallgassa csak meg, hogy cseng: »A pirkad�s dal�t v�gy�dva hallani...«

�s halk hangj�n a sz�ps�g b�v�lete �rzett, amint folytatta:

- Hallgassa ezt: »Az eldorb�zolt sz�ps�g csak szenny marad kez�n, S az �lmodott j�v�t �jj�alkotja majd...«

Mikor Paula h�gai bel�ptek, abbahagyta �s tiszteletteljesen felkelt, hogy �dv�z�lje �ket.

A diner olyan volt, mint �ltal�ban azok a diner-ek, amelyeken a madrono-erd� b�lcsei is jelen voltak. Dick �ppen olyan d�h�s ellentmond�nak bizonyult, mint rendesen, �sszeakasztotta a kereket Hancock Aaronnal Bergson felett �s �les, realisztikus felfog�ssal t�madta Bergson metafizik�j�t. V�lem�ny�t ebben foglalta �ssze:

- A te Bergsonod, kedves Aaron, sarlat�n. Azt a bizonyos b�v�sz-moty�t hordja a h�t�n, amelynek metafizikai tr�kkjei a tudom�ny legfrissebb eredm�nyeivel vannak felcicom�zva �s kicsinos�tva.

- Ez igaz, - j�rult hozz� Terrence - Bergson sarlat�n gondolkoz�. �ppen ez�rt olyan n�pszer�.

- Ezennel k�ts�gbe vonom, hogy... - szeretett volna Hancock k�zbesz�lni.

- V�rj csak egy kicsit, Aaron. Valami �tvillant a fejemen. Hadd cs�pem el, miel�tt eloszlik a v�gtelens�gben. Dick rajtacs�pte a Bergson kell�keit, amelyeket egyenesen a tudom�ny kincsesh�z�b�l lopott. Az � megd�nthetetlen biztoss�gi �ll�spontja is lop�s: Darwin er�elm�let�b�l lopta, amely az er�sebb fenmarad�s�n alapszik. �s mit csin�lt Bergson ezzel az elm�lettel? Hozz�csapott egy mar�knyit a James-f�le rendszerb�l, mazsola gyan�nt elsz�rta benne azt a mindny�junkban �l� rem�nyt, hogy nem halunk meg eg�szen �s kif�nyes�tette az eg�szet Nietzsch�nek a b�n siker�re vonatkoz� felfog�s�val...

- Wilde-ot akarta mondani - jav�totta ki Ernestine.

Terrence udvariasan meghajolt �s s�hajtott egyet:

- Ha maga nincs jelen, tal�n a magam sz�m�ra is k�pes lettem volna elplagiz�lni a gondolatot. Majd egyszer a r�gis�gb�v�rok eld�ntik a szerz�s�get. A magam r�sz�r�l �gy tal�lom, hogy Matuzs�lem-szaga van. De hogy folytassam: a b�jos k�zbesz�l�s el�tt azt voltam b�tor fejtegetni, hogy...

�gy folyt a besz�lget�s tov�bb. K�s�bb egy megjegyz�sn�l Paula jelent�sen Grahamre pillantott, mert Aaron ezt mondta:

- Ki biztosabb minden dolg�ban, mint Dick?

Terrence mindj�rt felelt r�:

- �ppen tegnap n�ztem meg az egy�ves fajcsik�k m�nes�t. Ezeknek a ragyog� �llatoknak a k�p�vel eml�kemben folytatom a k�rd�st: kiben lehet az ember biztosabb, mint Dickben?

Most Martinez is megkock�ztatott egy megjegyz�st:

- De Hancock el�bbi ellenvet�se csakugyan alapos. A vil�g miszt�riumok n�lk�l k�z�ns�ges �s haszontalan volna. Dick pedig nem l�tja a miszt�riumokat.

- Nincs igaza Dickkel szemben, - sz�llt s�kra Terrence - �n nagyon j�l ismerem �t. Dick elismeri a miszt�riumot, de nem a dajkames�ket. Az � sz�m�ra nem l�teznek az olyan rabl�t�rt�netek, amilyenekben �n�k romantikusok tobz�dnak.

- Terrence �rt engem, - helyeselt Dick. - A vil�g maga mindig miszt�rium fog maradni. Az �n emberi �ntudatom sz�m�ra nincs nagyobb miszt�rium, mint a g�zok reakci�ja, amelyek az egyszer� v�zcseppet sz�lik. Ha az ember ezt a miszt�riumot megoldan�, az �sszes t�bbi jelens�gek megsz�nn�nek misztikusak lenni. Ez az egyetlen vegyi reakci� olyan, mint azoknak az axi�m�knak egyike, amelyeken a m�rtan eg�sz �p�lete nyugszik. Anyag �s er�, ezek �r�k miszt�riumok, amelyek a t�r �s id� miszt�riumaiban nyilatkoznak meg. Maguk a megnyilatkoz�sok nem misztikusak, csak amik megnyilatkoznak: az anyag �s az er�, �s ahol megnyilatkoznak: a t�r �s az id�.

Itt Dick elhallgatott �s k�z�mb�sen a kifejez�stelen Ejha �s N�zdcsak arc�ra f�ggesztette a tekintet�t, akik �ppen vele szemk�zt szolg�lt�k ki valamelyik vend�get. Ezek az arcok nem besz�lnek, gondolta mag�ban, de tizet lehet tenni egy ellen, hogy �k is tudj�k azt, ami Szentaty�mat annyira kihozta a sodr�b�l.

Terrence learatta a diadalt.

- �me l�thatj�k. Ez a Dick t�k�letes gy�ny�r�s�ge. Nem rep�lni sz�rnyas sarkokkal fel a leveg�be. � a j� �reg talajon szil�rdan �ll, t�ny �s t�rv�ny alapj�n, szembe fordulva minden l�gies fant�zi�val �s bugybor�kol� �br�ndoz�ssal.

Sem az asztaln�l, sem az est k�s�bbi folyam�n senki sem vehette �szre, hogy Dickn�l nincs minden rendben. L�that�an �nnepelni akarta Lute �s Ernestine vissza�rkezt�t, nem igen ment bele a filoz�fusok m�ly fejteget�seibe, tr�f�val �s ravaszs�ggal �t�tte el a dolgokat. A tr�f�s hang Paul�ra is r�ragadt, seg�tett neki a szok�sos tr�f�kban, amelyek nem k�m�ltek senkit.

A legmulats�gosabb valamennyi tr�fa k�z�tt a cs�kv�lasz nev� t�rsasj�t�k volt. Mindenkinek r�szt kellett venni. Grahamnek jutott a megtiszteltet�s, hogy � legyen az els�, �gyhogy v�gign�zhette a t�bbiek zavar�t, akiket Dick egyenk�nt bocs�tott be, mint rendez�, a t�likertb�l.

Hancockot karonfogva vezette be Dick a szob�ba �s oda�ll�totta Paula �s a h�gai el�, akik a szoba k�zep�n egy sorban h�rom sz�kre �llottak. Hancock gyanakodva szeml�lte �ket �s ragaszkodott ahoz, hogy a sort �vatosan k�r�lj�rja �s minden oldalr�l szem�gyre vegye. De nem tudott rajtuk semmi k�l�n�set felfedezni, kiv�ve hogy mind a h�rom n� puha f�rfikalapot tett a fej�re.

- Nem rossz k�p - mondta Hancock, amint ott �llott el�tt�k �s n�zte �ket.

- Bizony nem rossz, - mondta Dick - �k reprezent�lj�k a telepet a maga legszebb mivolt�ban. �k a cs�kv�lasz h�lgyei. Tess�k v�lasztani, Aaron.

Aaron hirtelen h�trafordult, h�tha valami fenyeget� dolog t�rt�nik a h�ta m�g�tt.

- Nem ismerem a j�t�kot. Mind a h�rom h�lgyet megcs�kolhatom?

- Nem. V�lassz egyet, az fog megcs�kolni.

- De nem lesz megs�rtve az a k�t h�lgy, akit nem v�lasztok? �s az nem baj, hogy szak�llam van?

Lute megnyugtatta:

- Dehogy baj, s�t. Mindig szerettem volna tudni, milyen lehet megcs�kolni egy feketeszak�llas embert.

Ernestine s�rgette:

- Ma itt valamennyi filoz�fus cs�kot fog kapni. Siessen. A t�bbiek v�rnak. Engem m�g sokan meg fognak cs�kolni.

- Kit v�lasztasz? - biztatta Dick is.

Hancock g�l�nsan v�laszolt:

- H�t �des istenem, ha szabad v�lasztani, akkor �n a kis nagys�gos asszonyt cs�kolom meg.

�sszecs�cs�r�tette a sz�j�t, Paula lehajolt fel�je �s a kalap benyomott tetej�r�l egy poh�rra val� v�z z�dult Hancock k�p�be.

Mikor Le�ra ker�lt a sor, � r�gt�n b�tran Paul�t v�lasztotta, de majdnem felbomlott a j�t�k, mert h�dolatteljesen meghajolt �s megcs�kolta a Paula ruh�ja szeg�ly�t.

- Nem �r, nem �r, - tiltakozott Ernestine - igazi cs�kot k�r�nk. Cs�cs�r�t�s! K�sz�tse a sz�j�t!

Lute, hogy kimentse a fi�t k�nos zavar�b�l, belesz�lt:

- Hagyja abba, el�bb cs�koljon meg engem, Le�.

Le� h�l�san pillantott r�, fel�je tartotta a sz�j�t, de a fej�t nem szegte el�gg� felfele, �gyhogy Lute kalapj�r�l �ppen a tark�j�ba �ml�tt a v�z.

Terrence viszont azt a ravaszs�got tal�lta ki, hogy kijelentette:

- Mind a h�rman cs�koljanak meg. Ez lesz a paradicsom megszorozva h�rommal.

De ezzel azt �rte el, hogy mind a h�rom kalapr�l egyszerre v�z �ml�tt az arc�ba.

Dick sz�les j�kedve n�tt�n-n�tt. A vil�g leggondtalanabb ember�nek lehetett volna tartani, mikor Froeligot �s Martinezt az ajt� mell� �ll�totta eld�ntend� a vit�t, hogy melyik�k a nagyobb.

- T�rdet egyenesen �s �ssze, fejet h�tra!

Mikor a fej�k az ajt�hoz �rt, a m�sik oldalr�l rettent� d�rren�s r�m�tette meg �ket. Az ajt� kicsap�dott: Ernestine �llt m�g�tte k�t kez�ben egy-egy b�rbunk�s gong�t�vel.

Dick �ppen magassark� selyempapucsot vett a kez�be �s egy leped�t bor�tott a maga meg a Terrence fej�re, hogy a t�bbiek harsog� kacag�sa k�zben �j t�rsasj�t�kra tan�tsa, mikor Mason�k, Watson�k �s az �sszes hozz�juk tartoz� wickenbergiek �z�nl�ttek be a szob�ba.

Dick azonnal ragaszkodott hozz�, hogy az ujonnan �rkezett t�rsas�g fiatalemberei is csin�lj�k v�gig a cs�kv�lasz-j�t�kot. De az�rt meghallotta a sok ember z�rzavaros, k�lcs�n�s �dv�zl�sei k�zben, mikor Mason Lottie �gy sz�lt:

- Ah, j� est�t, Graham, �n azt hittem, maga m�r elutazott.

Ennyi ujonnan �rkezett vend�g fogad�s�nak t�mkeleg�ben Dick, k�v�lr�l megtartva f�ktelen j�kedv�t, bel�lr�l v�rt valamire: v�rt arra az �les megfigyel� k�pess�gre, amely n�kben n�kkel szemben mindig megvan. �s n�h�ny pillanattal k�s�bb m�r el is fogta Mason Lottie egy er�sen felvillan� pillant�s�t, amelyet Paul�ra szegezett a l�ny, mikor Paula �ppen szembe ker�lt Grahammel �s mondott neki valamit.

- M�g nem - �llap�totta meg mag�ban Dick. - Lottie m�g nem tudja. De a gyan�ja m�r r�sen van �s semmi sem tehetn� boldogabb� n�i term�szet�t, mintha majd felfedezi, hogy a makul�tlan Paula �ppen olyan n�, mint a t�bbi.

Mason Lottie huszon�t�ves, magas, felt�n� l�ny volt, tagadhatatlanul nagyon sz�p �s mint Dick m�r tudta, tagadhatatlanul mer�sz. Nem nagyon r�gen a l�ny �gy hatott r�, s�t olyan �rthet�en provok�lta, hogy belement vele egy kis fl�rtbe, de nem engedte annyira jutni, mint amennyire a l�ny szerette volna. Az � r�sz�r�l nem volt komoly a dolog. Viszont nem engedte, hogy a l�ny r�sz�r�l komolly� v�lj�k. Azonban mindenesetre t�bb kis fl�rt-s�t�t tettek egy�tt �s ez�rt most Dick a Lottie szem�ben ink�bb kereste a gyan� els� jel�t, mint a wickenbergi n�k k�z�l ak�rmelyik�ben.

Egy f�l�ra mulva odal�pett Mason Lottiehoz, aki a kis Maxwell-l�nynak �ppen ezt mondta:

- � igen, nagyon sz�pen t�ncol.

Azt�n azzal a tiszta �s �rtatlan tekintettel, amelyr�l Dick tudta, hogy ez f�rk�szi �t, Dickhez fordult:

- �gy-e, Dick?

- Kicsoda? Gondolom, Grahamr�l van sz� - felelte zavartalan egyeness�ggel. - � bizony nagyon sz�pen t�ncol. Mit sz�lna hozz�, ha csapn�nk egy kis t�ncot, hogy Maxwell kisasszony is meggy�z�dj�k r�la. �mb�r itt egyetlen n� van csak, akivel Graham meg tudja mutatni, amit tud.

- Persze, Paula - mondta Lottie.

- Persze, hogy Paula. Tudja, maguk fiatal j�sz�gok nem tudnak kering�zni. Nem volt soha alkalmuk megtanulni.

Lottie fel�t�tte sz�p fej�t. Dick udvariasan r�hagyta.

- Vagy esetleg tanultak egy kicsit a mostani t�ncdivat el�tt. Sz�val elind�tom Paul�t �s Grahamet, �n felk�rem mag�t �s fogadni merek, hogy az eg�sz t�rsas�gban nem is fog t�bb p�r t�ncolni.

A kering� k�zep�n abbahagyta. �gy sz�lt Lottiehoz:

- Adjuk �t nekik eg�szen a teret. Meg�ri a l�tv�ny.

�s ragyogva a gy�ny�r�s�gt�l, ott �llt �s n�zte, hogyan t�ncolja v�gig a feles�ge Grahammel a kering�t. Tudta, hogy Lottienak, aki mellette �ll �s lopva olykor r�n�z, m�r elaludt a gyan�ja.

A t�nc �ltal�nos lett �s mivel nagyon meleg volt az este, a t�likertbe vezet� nagy ajt�k t�rva-nyitva �llottak. Hol az egyik, hol a m�sik p�r kit�ncolt a hossz� �rk�dok al� a ragyog� holdvil�gra, m�gnem mindenki ezt csin�lta.

K�s�bb, sz�net alatt, mikor Dick az eg�sz t�rsas�gnak r�szletes el�ad�st tartott �j �jszakai f�nyk�pez�g�p�nek er�nyeir�l, Paula �gy sz�lt Grahamhez:

- Micsoda ember! Hiszen maga is hallhatta, mikor a szil�rds�g�t diner k�zben Aaron annyira megr�tta �s Terrence annyira magasztalta. Soha semmi sz�rny�s�g nem esett vele �let�ben. Soha nem gy�rte le semmi. Mint ahogy Terrence mondta, mindig nyugodtan lehetett r� �p�teni. �s most mindent tud, mindent tud, �s m�gis olyan biztos mag�ban �s olyan biztos bennem.

A Maxwell-l�ny elvitte Grahamet t�ncolni �s Paula egyed�l f�zte tov�bb a gondolatait. Dick elv�gre nem is szenved olyan nagyon. Ezt � tudhatta volna el�re. Dick a hidegesz�, a gondolkoz�. A feles�ge elveszt�s�t �ppen olyan rend�letlen�l venn� tudom�sul, mint p�ld�ul a Hegyi Fick��t, vagy mint ahogy Braxton Jeremy hal�la �s a Harvest-b�ny�k el�raszt�sa sem rend�tette meg. Ilyen melegen szeretni Grahamet �s ilyen filoz�fussal egy�tt maradni, aki egy ujjal sem tartan� vissza, nagyon neh�z dolog. �s megint csak Grahamnek arra a k�l�n�sen elragad� von�s�ra gondolt: az emberi mivolt�ra, a fell�ngol�s�ra. K�z�s ter�leten tal�lkoztak. Dick nem tett r� ilyen hat�st m�g p�rizsi megismerked�s�k �r�lt idej�n sem. Dick is elragad� szerelmes volt, pomp�san �s gy�ny�r�en tudott besz�lni �s szerelmet vallani, ami neki akkor annyira tetszett, de az eg�sz m�s volt, mint amit most � Graham ir�nt �rez, �s amit Graham kell, hogy � ir�nta �rezzen. �s � olyan tapasztalatlan is volt szerelmi dolgokban akkor r�gen, mikor Dick olyan nagyszer�en �s pomp�san felbukkant el�tte.

Ahogy �gy gondolkozott, megkem�nyedett Dick ir�nt �s szabadj�ra eresztette Graham ir�nt val� forr� vonz�d�s�t. A sok ember, a vid�ms�g, az izgalom, a t�nck�zben val� �rintkez�s szoross�ga �s gyeng�ds�ge, a ny�ri este melege, az �z�nl� holdf�ny, a vir�gok �jszakai illata, - minden csak lobogtatta ezt a l�ngot �s moh�n gondolt arra, hogy legal�bb m�g egyszer t�ncolni szeretne Grahammel.

Dick ezalatt magyar�zott:

- Nem kell mesters�ges vil�g�t�s hozz�. N�met tal�lm�ny. Rendes vil�g�t�sn�l el�g egy f�lpercig expon�lni. �s ami a f� el�nye, a lemezt r�gt�n el� lehet h�vni, mint ak�rmilyen m�st, s�t sokszoros�tani is lehet. De persze a negat�vot az ember nem sokszoros�tja.

- De ha j� a lemez, - eg�sz�tette ki Ernestine - a rendes lemezt is lehet �gy prepar�lni, hogy sokszoros�t�shoz haszn�lhassa az ember.

Ernestine tudta, hogy a f�nyk�pez�g�pben egy �ri�si, hatm�teres, r�g�ra j�r� k�gy� van elhelyezve, amely r�gt�n kiugrik, mint a paprikajancsi a skatuly�b�l, mihelyt Dick megnyomja a r�g�t. Voltak m�sok is, akik tudt�k �s ezek biztatt�k Dicket, hogy vegye a g�pet �s csin�ljon egy felv�telt.

Dick nagyon belement volt a tr�f�kba, most m�r nem maradt ideje. Bonbright n�h�ny olyan t�viratot hagyott az asztal�n, amik a mexik�i helyzetre vonatkoztak �s amikre s�rg�sen v�laszolni kellett. El�bb teh�t a g�ppel a kez�ben �tv�gott a h�zon �s a t�likert-folyos�n kereszt�l. A t�ncol� p�rok lassan elfogytak az �rk�dok alatt �s bet�ncoltak a hallba. Dick egy oszlophoz t�maszkodott �s n�zte �ket, amint elsuhantak mellette. Legutolj�ra j�ttek Paula �s Graham, olyan k�zel hozz�, hogy kinyujtott k�zzel el�rhette volna �ket. De nem vett�k �szre, pedig a hold �ppen r�vil�g�tott. Csak egym�st l�tt�k, az egym�s szem�be n�ztek.

Az el�tt�k t�ncol� p�r m�r benn volt a hallban, mikor a zene elhallgatott. Graham �s Paula meg�llottak, Graham a karj�t k�sz�lt nyujtani, hogy a t�ncosn�j�t bevezesse. De Paula hirtelen v�gyt�l megkapatva, a mell�re omlott. Graham f�rfiak m�dj�ra �vatosan mozdulatlan maradt egy percig, de Paula a f�lkarj�val �tfogta a nyak�t �s er�szakkal vonta maga fel� cs�kra a f�rfi fej�t. Elr�ppen� szenved�lyes pillanat volt az eg�sz. A k�vetkez� pillanatban m�r mentek karonfogva befel� �s Paula nevet�se boldogan �s term�szetesen hangzott.

Dick az oszlopba kapaszkodott �s �gy t�mogatta mag�t, hogy el ne ess�k. �gy sem b�rt meg�llani a l�b�n, az oszlopnak t�maszkodva le�lt a f�ldre. Gyilkos fullad�st �rzett s ezt az az �rz�s k�s�rte, vagy tal�n okozta, mintha a sz�ve nagyot ugrana a mell�ben. Leveg� ut�n kapkodott. Az �tkozott sz�v magasra ugrott, fojtogatta �s a f�ldre k�nyszer�tette �s ahogy d�h�sen k�pzel�d�tt mag�ban, �gy �rezte, hogy sz�ve felszaladt a sz�j�ba, de � megr�gta �s az �letad� l�lekzettel egy�tt lenyelte. Megborzongott, f�zott �s �rezte, hogy kiveri a verejt�k. A Forrestek nem voltak sz�vbajosok, - d�rm�gte mag�ban. M�g �lt �s hogy k�nny�tsen mag�n, az oszlopnak t�maszkodva, megt�r�lte izzadt arc�t. A keze reszketett �s valami makacs bels� remeg�s folyt�n k�nny� �melyg�st �rzett.

T�n�d�tt mag�ban. Nem olyan volt a k�p, mintha Graham cs�kolta volna meg Paul�t. Ellenkez�leg: Paula cs�kolta meg Grahamet. Ez szerelem. Ez szenved�ly. L�tta a saj�t szem�vel �s mikor fell�ngolt a dolog el�tte, ugrani �rezte a sz�v�t �s a sz�vsz�lh�d�s int� el�jelei ragadt�k meg. Akaratereje megfesz�t�s�vel mag�hoz t�rt �s l�bra �llott. Megd�bbenve morogta:

- Bizony isten felj�tt a sz�mba �s megharaptam. Megharaptam.

A rendes �ton a t�likerten kereszt�l visszament �s mikor a f�nyk�pez�g�ppel a kez�ben bel�pett, olyan �lomsz�n� volt az arca, hogy a fogadtat�sra nem volt elk�sz�lve. Lute ezzel fogadta:

- K�s�rtetet l�tt�l?

- Rosszul van? Mi baja? - k�rdezt�k m�sok.

- Mi ez? Mi bajotok? - k�rdezte viszont t�l�k �.

- Az arcod... - mondta Ernestine - ahogy n�zel. Valami t�rt�nt. Mi az?

�s mialatt igyekezett ura lenni �nmag�nak, �szrevette, hogy Mason Lottie gyorsan a Graham �s Paula arc�ra pillant, Ernestine pedig �szreveszi ezt a pillant�st �s � is k�veti abba az ir�nyba.

- Igen, - hazudta - rossz h�rek. �ppen most kaptam. Braxton Jeremy meghalt. Meg�lt�k. Megcsipt�k a mexik�iak, mikor megpr�b�lt �tjutni Arizon�ba.

Terrence Dick karj�ra tette a kez�t:

- Szeg�ny j� Jeremy, Isten nyugtassa, nagyon der�k ember volt. Gyere, �regem, j�t fog tenni egy korty ital, �n odavezetlek, mert �n arraval� ember vagyok.

- �, eg�szen j�l �rzem magam, - mondta Dick mosolyogva, v�llat vont �s kiegyenesedett, mintha igyekezn�k er�t venni mag�n - egy pillanatra nagyon lesujtott. Eszem �g�ban sem volt, hogy Jeremy ne tudjon kiverg�dni. De megfogt�k k�t m�rn�k�vel egy�tt. El�sz�r rettent�en verekedtek. Bevett�k magukat egy sziklaszakad�k al� �s az �tsz�z f�nyi t�meget huszonn�gy �r�n kereszt�l sakkban tudt�k tartani. De a mexik�iak v�g�l fel�lr�l dinamitot dobtak r�juk. Haj, haj, az �let olyan, mint a f�. �s hol a tavalyi f�? Terrence, a te �tleted nem rossz �tlet. Gyer�nk.

P�r l�p�s ut�n visszan�zett �s visszasz�lt:

- De az�rt a tr�f�t nem hagyjuk abba. R�gt�n visszaj�v�k �s megcsin�lom a felv�telt. Ernestine, �ll�tsd �ssze a csoportot, �s legyen gondod r�, hogy a leger�sebben vil�g�tott helyre �lljanak.

Terrence a doh�nyz�ban kinyitotta a bar-szekr�nyt, kirakta a poharakat, Dick pedig ezalatt felgyujtott egy fali�g�t �s a szekr�nyajt� h�t�nak a t�kr�ben vizsg�lgatta az arc�t.

- Most m�r rendben van, - mondta - eg�szen magamhoz j�ttem.

- Csak m�l� rosszull�t volt - sz�lt Terrence �s t�lt�tte a whiskyt. - Bizony az embernek joga van a sz�v�re venni, ha r�gi bar�tai elmennek.

Kocintottak �s sz�tlanul ittak.

- M�g egyet - mondta Dick odatolva a pohar�t.

- Sz�lj mikor el�g - mondta az �r, �s rend�thetetlen figyelemmel szeml�lte a p�link�nak a nagy poh�rban emelked� �rj�t.

Dick v�rt, am�g f�lig megtelik.

Megint kocintottak �s sz�tlanul ittak egym�s szem�be n�zve. Dick h�l�san olvasta Terrence szem�b�l a sz�ve teljes felaj�nl�s�t.

Mikor vissza�rtek a hall k�zep�re, Ernestine vid�man �ll�tgatta csoportba az �ldozatokat, de k�zben a Lottie, Paula �s Graham arc�r�l pr�b�lt valamit megtudni arr�l a zavaros valamir�l, amit meg�rzett. M�rt n�zett Lottie olyan hirtelen�l �s olyan kutat�an Grahamre �s Paul�ra? Paul�val sincs minden rendben. Nyugtalan, zavart, m�g pedig valahogy nem olyan m�don, ahogy ezt Braxton Jeremy hal�lh�re okozhatta volna. Graham arc�r�l Ernestine nem tudott olvasni semmit. Teljesen olyan volt, mint m�skor, a tr�f�in a Maxwell-l�ny �s Masonn� �ppen nagyokat nevettek.

Paula a maga r�sz�r�l zavarodott volt. Mi t�rt�nt? M�rt hazudott Dick? Mert hogy Jeremy meghalt, azt m�r k�t napja tudja. �s ennyire soha senki hal�la nem hatott r�. Tal�n m�rt�ktelen�l ivott. H�zas�let�k folyam�n Paula m�r l�tta n�h�nyszor italosnak a f�rj�t. Dick mindig j�l b�rta az italt, nem is lehetett ilyenkor �szrevenni a szesz egy�b jel�t rajta, mint hogy f�tyolos lett a szeme �s t�ls�gosan besz�des lett, csapong�an j�rt az esze �s dalokat r�gt�nz�tt. Tal�n lenn a doh�nyz�ban ivott a vasfej� Terrence-szel? Paula eml�kezett r�, hogy diner el�tt valamennyit ott tal�lta egy�tt. Dick furcsa viselked�s�nek igazi oka egy�ltal�ban nem jutott esz�be. M�r csak az�rt sem, mert Dicknek nem volt szok�sa leselkedni.

Dick v�gan j�tt vissza, sz�vb�l nevetett Terrence valami m�k�j�n, s�t Grahamet odah�vta �s m�g egyszer elmondatta a m�k�t. J��z�en nevettek mind a h�rman, s ezalatt Dick el�k�sz�tette a f�nyk�pez�st. Mikor a nagy k�gy� kiugrott a g�pb�l �s a r�m�lt asszonyok �sszevissza sikoltoztak, a fenyeget� hom�ly teljesen eloszlott a lelkekr�l �s Dick mingy�rt nekifogott, hogy a bors�-j�t�kot megrendezze.

Ez a t�rsasj�t�k abb�l �llott, hogy egym�st�l tizen�t l�p�snyire sz�keket �ll�tottak �s a j�t�kosoknak �t perc alatt a lehet� legt�bb bors�szemet kellett elvinni egy asztali k�s peng�j�n egyik sz�kt�l a m�sikhoz. A versenyt megel�z� pr�b�lkoz�sok ut�n Dick Paul�t v�lasztotta a maga partner�nek �s nemes viadalra h�vta ki az eg�sz vil�got, bele�rtve Wickenberget �s a madrono-erd�t is. A fogad�sokban sok doboz cukor forgott kock�n. A verseny v�g�n Dick �s Paula lettek az els�k Graham �s Ernestine ellen, akik az ut�nuk k�vetkez� legjobb p�rnak bizonyultak. A t�rsas�g el�sz�r azt akarta, hogy Dick besz�det tartson, de azt�n elkezdtek kiab�lni, hogy Dick r�gt�n�zz�n egy bors�himnuszt. Dick engedett a k�z�hajnak. Indi�n szok�s szerint merevl�b� ugr�sokkal �s l�bsz�rvereget�ssel �t�tte az �nekhez a hangs�lyt:

- �n vagyok Forrest Dick, Szerencs�s Rich�rd fia, Jonathannak, a purit�nnak, a fia, fia Johnnak, aki tengeri rabl� volt, mint el�tte az � apja, Albert, aki Mortimernek volt a fia, a kal�znak, akit megl�ncolva akasztottak fel �s � gyermektelen�l halt meg. �n vagyok az utols� Forrest, de az els� bors�-hord�. Sem Nimr�dhoz, sem Sandowhoz nem lehet engem hasonl�tani. K�speng�n hordom a bors�t, ez�stk�s peng�j�n. A bors�szemeket az �rd�g ingerli. �n pedig kecsesen, gyorsan �s nagy mennyis�gben hordom a bors�szemeket. Olyan bors�szem m�g nem termett, amely kifogott volna rajtam. A bors�szem gurul. A bors�szem gurul. De mint Atlas, aki a vil�got hordja, �n sohasem ejtem el. Istent�l meg�ldott tehets�g vagyok. Mestere vagyok a m�v�szetnek. Ez pedig gy�ny�r� m�v�szet. A bors�szemek gurulnak, a bors�szemek gurulnak �s �n viszem �ket mind�r�kk�n �r�kk�. Aaron b�lcs ember. Nem tud bors�szemet vinni. Ernestine sz�ke. Nem tud bors�szemet vinni. Evan sportember. Elejti a bors�szemeket. Paula a partnerem. Hozz�ny�l a bors�szemekhez. Csak �n, �n, Isten �s saj�t tehets�gem kegyelm�b�l, csak �n tudok bors�szemet vinni. Ha ak�rki megel�gelte a himnuszomat, v�gjon hozz�m valamit. B�szke vagyok. F�radhatatlan vagyok. K�pes vagyok ak�rmeddig �nekelni. �r�kk� fogok �nekelni. Kezdetik a m�sodik �nek. Ha meghalok, bors��gyba temessetek. Am�g �lek...

Az el�rel�tott p�rnadob�l�s elfojtotta a himnuszt. De csapong� j�kedv�t nem. Mert a k�vetkez� pillanatban m�r ott volt egy sarokban, hogy Mason Lottieval �s Paul�val �sszeesk�v�st sz�tson Terrence ellen.

�gy folytat�dott a mulats�g, eg�sz �jjel t�ncoltak, tr�f�ltak �s j�tszottak. �jf�lkor soupert szolg�ltak fel �s a wickenbergiek csak hajnali kett�kor voltak menend�k. Mikor azt�n szedel�dzk�dtek, Paula azt ind�tv�nyozta, hogy m�snap d�lut�n r�nduljanak ki a Sacramento foly�hoz �s n�zz�k meg Dick rizsteny�szt�si k�s�rleteit.

- Nekem m�s tervem van, - mondta Dick Paul�nak. - Ismered a Szikomor-patakon t�l azokat a hegyi legel�ket? Ott a legut�bbi t�z napon bel�l h�rom egy�ves csik� pusztult el.

- Ez�storoszl�nok! - ki�ltott Paula.

- M�g pedig legal�bb kett�! - mondta Dick, majd magyar�z�an Graham fel� indult: - �szakr�l h�z�dtak le ide. N�ha megteszik. �t �vvel ezel�tt h�rman is voltak. Moss �s Hartley ott lesznek �s v�rnak a kuty�kkal. Kett�nek megtal�lt�k a csap�s�t. Mit sz�ln�tok hozz�, ha valamennyien velem j�nn�tek? R�gt�n lunch ut�n indulhatunk.

- �n hadd menjek a Mollien! - k�rte Lute.

- Te pedig j�hetsz az Altaden�n - mondta Paula Ernestinenek.

A lovak fel�l hamar hat�roztak. Froelig �s Martinez is beleegyeztek, hogy mennek, de el�re megmondt�k, hogy sem l�ni, sem lovagolni nem tudnak j�l.

Azut�n mindny�jan kik�s�rt�k a wickenbergieket �s mikor az aut�k elmentek, m�g fenmaradtak egy kicsit egyetm�st el�k�sz�teni a vad�szatra. V�g�l azt�n indultak lefek�dni.

- J� �jszak�t mindenkinek - mondta Dick. - �n m�g megn�zem Alden Bessiet, miel�tt lefekszem. Hennessy ott virraszt mellette. L�nyok, el ne felejts�tek, lunchh�z m�r lovagl�ruh�ban gyertek; aki elk�sik, azt el�tkozom.

Fotherington Princess ki�rdem�lt anyja csakugyan rossz b�rben volt, de Dick csak az�rt akarta ilyen k�s�n megn�zni, mert egyed�l k�v�nt lenni �s mert nem b�rta volna lelki er�vel, hogy esetleg egy percre is egyed�l maradjon Paul�val kev�ssel az ut�n, amit a t�likertben megl�tott.

Megfordult, mert k�nny� l�pteket hallott a kavicson.

Ernestine ut�l�rte �s karon fogta.

- Szeg�ny �reg Alden Bessie. Gondoltam, veled j�v�k.

Dick m�g mindig j�tszotta ma �jszakai szerep�t. Felid�zte az este folyam�n ad�dott mindenf�le tr�f�kat �s nevetett �s hahot�zott a visszaeml�kez�st�l. De amint elhallgattak, Ernestine megsz�lalt:

- Dick, neked valami bajod van.

A l�ny �rezte, hogy Dick megmerevedik. Sietve tette hozz�:

- Tehetek valamit? J�l tudod, hogy sz�m�thatsz r�m. Besz�lj.

- Helyes. Besz�lek. Csak egyet akarok mondani.

H�l�san megszor�totta a l�ny karj�t �s folytatta:

- Holnap reggel �zenetet kapsz t�lem. S�rg�set, de nem tuls�gosan komolyat, csak �ppen arr�l lesz sz�, hogy Lutetal egy�tt csomagolj �s utazz el.

- Ez minden? - k�rdezte a l�ny megh�kkenve.

- Nagy sz�vess�get teszel vele.

- H�t nem akarsz velem besz�lni? - k�rdezte a l�ny megd�bbenve a visszautas�t�s f�l�tt.

- Olyan id�ben fogod kapni az �zenetemet, hogy idej�ben felkeltsenek. Alden Bessievel ne t�r�dj. Menj be sz�pen. J� �jszak�t.

Megcs�kolta, gy�ng�den a h�z fel� tolta �s tov�bb ment.XXX. FEJEZET.

A beteg kanc�t�l visszafel� j�vet Dick m�g meg�llt egy kicsit a cs�d�rist�ll�n�l, hogy hallgassa Hegyi Fick� �s t�rsai �r�k�s dobog�s�t. Valahonnan a dombok fel�l a csendes leveg�n �t valami legel�sz� �llat mag�nyos kolompja hallatszott ide. V�ratlanul gyeng�d szell�cske k�lt, amely balzsamos meleggel simogatta. �s balzsamoss� tette a leveg�t az �r� b�za �s sz�rad� f� szinte parf�m�s szaga. A lovak dobogtak. Dick m�lyet s�hajtott �s azt �rezte, hogy soha jobban nem szerette mindezt: feln�zett, �s pillant�sa v�gigfutott azon a vonalon, amit a hegyek �le megrajzolt a csillagok mezej�re.

- Nem, Cato, az ember nem �rthet veled egyet. Az ember nem �gy megy el az �letb�l, mint a kocsm�b�l. �gy megy el bel�le, mint egy lak�sb�l, az egyetlen lak�sb�l, amelyet valaha is ismerhet. Elmegy... sehov�. M�g�tte j� �jszak�t, el�tte a kasz�s ember... �s s�t�ts�g.

Indulni k�sz�lt, de a m�nek dobog�sa m�g egyszer visszatartotta, �s a kolomp tiszt�n csengett a domboldalon. Az orra m�ly l�lekzettel sz�vta be a leveg� balzsam�t �s szerette. �s Dick szerette ezt a f�ldet, amelyet � teremtett.

Egy id�zet jutott esz�be:

Ben�ztem a j�v�be
S ott senkimet se l�ttam...

Azt�n elmosolyodott �s megfejelte egy m�sikkal:

Kilenc nagy fiut sz�lt nekem,
A t�bbi kilenc l�ny volt...

Mikor visszat�rt a h�zba, nem ment be mingy�rt, hanem egy darabig �lldog�lva n�zte a h�z �ri�s vonalait. Bent sem t�rt r�gt�n a maga lakoszt�ly�ba. Ink�bb v�gigk�sz�lta a hallgatag szob�kat, a t�likertes folyos�kat �s a dereng� vil�g�t�s� hallokat. A lelki�llapota olyan volt, mint az�, aki utazni k�sz�l. Felcsavarta a l�ngokat Paula gy�ny�r� t�likertj�ben, le�lt egy purit�n �zl�s� r�mai m�rv�nyl�c�ra �s v�gigsz�vott egy cigarett�t, am�g kitervezte a teend�ket.

�, el�g �gyesen fogja csin�lni. Olyan vad�szbalesetet fog rendezni, hogy bolondd� tartja vele az eg�sz vil�got. Gondja lesz r�, hogy fel ne s�lj�n vele. Holnap lesz a napja, a Szikomor-foly�n t�l, az erd�kben. A nagyapja, Forrest Jonathan, a h�res purit�n, vad�szbaleset k�vetkezt�ben halt meg. � el�sz�r nem hitt ebben a balesetben. H�t ha nem volt baleset, akkor az �reg�r j�l csin�lta. A csal�dban sohasem gyan�tott�k, hogy nem baleset volt, hanem m�s.

Mikor a kez�t a gombra tette, hogy lecsavarja a vil�g�t�st, m�g v�rt egy pillanatig, hogy gyors pillant�st vessen a medenc�ben �s a r�zs�k k�z�tt j�tsz� m�rv�nyszobrokra.

- Viszontl�t�sra, gyerekek, - sz�lt halkan hozz�juk - ti voltatok hozz�m a legk�zelebb, mikor elhat�roztam.

A h�l�f�lk�j�b�l �tn�zett a Paula szob�ja fel�. Nem l�tott vil�goss�got. Bizonyosan alszik.

Az �gya sz�l�n vette �szre, hogy az egyik cip�j�t nem f�zte ki. Mosolygott a sz�rakozotts�g�n �s kif�zte. De ugyan mi sz�ks�ge is van az alv�sra? Idestova n�gy �ra reggel. Legal�bb megn�zi utolj�ra a napfelkelt�t. A v�gs� dolgok hamar m�lnak. Voltak�ppen fel van m�r �lt�zve �let�ben utolj�ra. �s a tegnap reggeli f�rd�je legyen az utols�. A puszta v�z �gysem �ll�tja meg a hal�l munk�j�t. Megborotv�lkozni azonban m�gis meg fog. Ez lesz az utols� hi�s�ga. A halott ember arc�n a sz�r m�g n�ni szokott egy ideig.

A fali safeb�l el�vette v�grendelete egy p�ld�ny�t, odavitte az �r�asztalhoz �s gondosan �tolvasta. N�h�ny apr� pontot m�g bele�rt olvashat�, tiszta �r�ssal, �s el�vigy�zatb�l hat h�nappal el�bbr�l keltezte ezt a p�tl�st. Az utols� pontban h�tre eg�sz�tette ki a madrono-erd� b�lcseinek sz�m�t �s alap�tv�nyt tett a sz�mukra.

Azt�n �tn�zte az �letbiztos�t�si k�tv�nyeket, mindegyikn�l meggy�z�d�tt, hogy az �ngyilkoss�gra is �rv�nyes klauzula benne van. Al��rta azokat a leveleket, amelyek el�z� nap reggel �ta v�rtak r�. Levelet dikt�lt a diktafonba a k�nyveinek kiad�j�hoz. Miut�n rendbehozta az �r�asztal�t, gyorsan m�rleget heveny�szett a bev�telekr�l �s kiad�sokr�l, levonva a Harvest-b�ny�k teljes j�vedelm�t. Ebb�l a m�rlegb�l m�g egyet csin�lt, er�sen felsr�folta a kiad�sokat, �s a bev�teleket lehetetlen�l kis �sszegekre szor�totta le. Az eredm�ny m�g mindig j� k�pet mutatott.

A pap�rokat elt�pte �s programot �rt arr�l, hogyan kell ezent�l a Harvest-helyzetet kezelni. V�zlatosan csin�lta, v�letlen �tlet gyan�nt, hogy mikor majd megtal�lj�k az �r�sai k�z�tt, ne kelthessen gyan�t. Ugyan�gy kidolgozta a juhnemes�t�s h�sz�ves programj�t �s kidolgozott egy teny�szt�si t�bl�zatot le- �s felmen� �gakkal a Hegyi Fick�, Fotherington Princess �s v�logatott lesz�rmazottaik sz�m�ra.

Mikor Hallode hat �r�ra bej�tt a k�v�val, Dick az utols� pontot �rta le rizstermel�si tervezet�nek.

»B�r az olasz rizs tal�n meg�rn� a korai �rlel�sre vonatkoz� k�s�rleteket, a s�k �ltetv�nyeket egy ideig egyenl� r�szben a Moti, Joko �s Wateribune fajokra akarom m�g ford�tani. Mivel �gy az �r�si id� k�l�nb�z�, ugyanaz a munkaer� �s ugyanaz a gazdas�gi felszerel�s ugyanazon vezet�s alatt t�bbet tud megmunk�lni, mintha csak egy fajta termeszt�s�r�l lenne sz�.«

Hallode az �r�asztalon szolg�lta fel a k�v�t �s Dick mag�ban �szint�n megcsod�lta az �nuralm�t, mert a k�nai arca mozdulatlan maradt m�g akkor is, mikor bepillantott a h�l�f�lk�be �s l�tta, hogy az �gy �rintetlen.

F�l h�tkor megsz�lalt a telefon. Dick megismerte a Hennessy f�radt hangj�t:

- Tudtam, hogy ilyenkor m�r �bren tetszik lenni �s �r�met okozok azzal a h�rrel, hogy Alden Bessie t�l van a bajon. Nem ment k�nnyen. Most pedig �n esem le a l�bamr�l.

Dick megborotv�lkozott, r�pillantott a zuhanyra, egy darabig t�tov�zott, azt�n makacs kifejez�st �lt�tt. »Akasszanak fel, ha megteszem, - gondolta mag�ban - tiszt�ra id�pocs�kol�s volna.« �s mind�ssze a cip�je helyett h�zott m�sikat, neh�z magassz�r�t, ami vad�szatra val�.

Vissza�lt az �r�asztal�hoz �s �ppen megn�zte a notesz�ben a ma reggeli munk�ra vonatkoz� jegyzeteket, mikor Paula l�pett be. Nem a szokott szavakat mondta, hanem szorosan hozz�l�pett �s �gy sz�lt:

- A makk-�ltet�. A f�radhatatlan, �r�kk� munk�s V�r�s Felh�.

Dick felkelt �s nem nyujtott kezet, hogy ne k�nyszer�tse Paul�t testi �rintkez�sre. Paula sem nyujtotta a kez�t. A f�rfi �szrevette a lil�sk�k �rny�kot az asszonyka szeme alatt.

- Feh�r �jszaka? - k�rdezte �s sz�ket h�zott neki.

- Feh�r �jszaka, - felelte Paula - egy m�sodpercet se tudtam aludni, pedig annyira pr�b�ltam.

Egyiknek sem akar�dzott besz�lni. Mind a ketten kelletlen�l �rezt�k, hogy nem tudj�k elvonni a tekintet�ket egym�s szem�b�l.

- Te... te sem l�tszol eg�szen eg�szs�gesnek... - mondta Paula.

- Igen, az arcom. N�ztem magam is borotv�lkoz�s k�zben. Az a kifejez�s nem akar elm�lni r�la.

- Valami t�rt�nt veled az �jjel - pr�b�lkozott Paula. �s Dick megl�tta a szem�ben ugyanazt a r�szv�tet, mint amit Szentaty�m szem�ben l�tott.

Paula folytatta:

- Mindenki �szrevette az arcod kifejez�s�t. Mi volt az?

Dick v�llat vont. Esz�be jutott, hogy ennek az arckifejez�snek els� figyelmeztet�s�t maga is a Paula-festette arck�pt�l kapta. �s kit�r�en felelt:

- N�ha ilyen az arcom. �szrevetted?

Paula b�lintott. Azt�n hirtelen gondolat villant meg benne, amely kiform�l�dott, miel�tt szavakba foglalta volna.

- Dick, csak nincs valami �gyed?

Ez az �t m�g nyitva van. H�tha Dicknek valami m�s titka van. Ez m�g seg�thetne. Hangj�b�l, arc�b�l a rem�ny n�zett el�. De Dick lassan ingatta a fej�t. Mosolygott. Figyelte Paula arc�n a csal�dotts�got. Majd �gy sz�lt:

- Visszavonom. Csakugyan van valami �gyem.

- Sz�v�gy? - k�rdezte Paula �s s�v�ran v�rta a v�laszt.

- Sz�v�gy.

Meglep� dolog k�vetkezett, amire Paula nem volt elk�sz�lve. Dick hirtelen k�zelebb tolta a sz�k�t, m�g a t�rd�k �ssze�rt, el�re hajlott �s gyorsan, de gyeng�den foglyul ejtette az asszonyk�nak t�rd�n nyugv� kez�t.

- Ne ijedj meg, mad�rka, - nyugtatta meg - nem foglak megcs�kolni. R�g�ta nem cs�kollak meg m�r. Err�l nem akarok besz�lni. De most el�sz�r akarom neked megmondani, milyen b�szke vagyok, milyen b�szke vagyok magamra. B�szke vagyok, hogy szerelmes vagyok. Szerelmes, az �n koromban! Hihetetlen �s csod�latos. �s m�g milyen szerelmes! Milyen k�l�n�sen, szokatlanul �s �rdekesen szerelmes! Csakugyan, megcs�foltam minden k�nyvet �s minden biol�gi�t. Monog�m vagyok. Szeretem az asszonyt, az egyetlen asszonyt. Tizenk�t �vig volt az eny�m �s szeretem bolondul, de � milyen nagyon-nagyon!

Paula keze el�rulta a meg�t�d�s�t. K�nnyed�n, �nk�nytelen�l megpr�b�lta kiszabad�tani a kez�t. De Dick m�g er�sebben megfogta.

- Ismerem minden gy�nges�g�t. De gy�nges�g�vel �s erej�vel egy�tt, mindenest�l olyan �r�lten szeretem, mint akkor el�sz�r, azokban az �r�lt pillanatokban, mikor el�sz�r tartottam a karjaim k�z�tt.

A Paula keze l�zadozott az er�szakos fog�s alatt. �nk�nytelen�l kezdte eltolni mag�t�l az ur�t �s el akarta h�zni a kez�t. A szem�be ki�lt a f�lelem. Dick tudta, milyen k�nyes Paula �s kital�lta, hogy sz�j�n a m�sik f�rfi friss cs�kj�val, att�l f�l, hogy az ura szenved�lyess�gre ragadtatja mag�t.

- K�rlek, k�rlek, ne ijedj meg, f�l�nk, dr�ga, sz�p, b�szke kis mad�r. N�zd, eleresztelek. Tudd meg, hogy a lehet� legjobban szeretlek �s �ppen annyi tekintettel vagyok r�d, mint magamra, vagy m�g t�bbel.

Elh�zta a sz�k�t, h�trad�lt �s l�tta, hogy Paula n�z�s�ben bizalom t�kr�z�dik.

- Az eg�sz sz�vemet ki akarom tenni el�d �s azt akarom, hogy te is tedd ki el�m az eg�sz sz�vedet.

- Ez az ir�ntam val� szerelem �j dolog? - k�rdezte Paula. - �jj��bred�s?

- �j is, meg nem is.

- Azt hittem, hogy m�r r�g�ta csak szok�s vagyok a sz�modra.

- De �n eg�sz id� alatt szerettelek.

- De nem szerelemmel.

- Nem. De szil�rds�ggal. Olyan biztos voltam benned is, magamban is. Az �n sz�momra az eg�sz olyan �lland� �s �r�kre elint�zett valami volt. Beismerem. De mikor ezt az �lland�s�got r�zk�dtat�s �rte, az eg�sz szerelem fellobbant bennem. Eg�sz id� alatt mindig megvolt bennem, mint �lland�, �reg h�zast�rsi �rz�s.

- �s velem mi van?

- Err�l akarok besz�lni. Tudom, hogyan em�szted most magad �s mi b�ntott az im�nt. Olyan igaz�n tisztess�ges vagy, olyan igaz�n h�, hogy k�t f�rfi osztoz�s�nak a gondolat�t�l visszaborzadsz. Meg�rtettelek. R�gen volt, mikor ak�rmilyen szerelmes �rint�st megengedt�l nekem. �s ugyanolyan r�gen volt, mikor �n ak�rmilyen szerelmes �rint�st megpr�b�ltam.

- H�t te tudtad elej�t�l kezdve? - k�rdezte Paula gyorsan.

Dick b�lintott. Azt�n a t�rgyilagos m�rlegel�s hangj�n hozz�tette:

- Tal�n m�r akkor �reztem, mi k�vetkezik, mikor m�g te nem is tudtad. De ebbe vagy egy�b dolgokba ne menj�nk bele.

Paul�t f�jdalmas sz�gyen fogta el arra a gondolatra, hogy a f�rje tanuja volt valami gy�ng�ds�gnek k�zte �s Graham k�z�tt. K�rdezni pr�b�lt:

- Te l�ttad...

- Ne alacsony�tsuk le magunkat r�szletekkel, Paula. K�l�nben sincs benne semmi rossz. Nem is volt r� sz�ks�g, hogy l�ssak valamit. Eml�kszem m�g, hogyan kaptam �n is titkos, lopott cs�kokat a s�t�tben hangosan kimondott k�t »j��jszak�t« k�z�tt. Mikor a szerelem �retts�g�nek minden jele l�that�, a szerelmi �rnyalatok �s v�ltoz�sok, amiket nem lehet elrejteni, a szem �ntudatlan gyeng�ds�ge a fut� pillant�sban, a hang akaratlan megl�gyul�sa, a torok �des elszorul�sa, bizony akkor nem sok sz�ks�g�nk van r�, hogy az �jszakai cs�kot kilesse valaki. Ennek m�r �gy kell lenni. �s tudd meg, dr�ga asszonyk�m, hogy mindenben igazat adok neked...

- Nem... nem volt... sok... az eg�sz... - v�v�dott Paula.

- Meg lettem volna lepve, ha sok lett volna. Ez nem vallott volna r�d. M�g �gy is meglepett. A mi tizenk�t �v�nk ut�n nem volt v�rhat�...

- Dick, - szak�totta f�lbe Paula, el�re hajolva, f�rk�sz�en, �s miut�n egy darabig rendezte gondolatait, egyenesen kimondta - �ll�tod, hogy a mi tizenk�t �v�nk alatt soha ilyesmi nem t�rt�nt veled?

- Mondtam, - felelt Dick csendesen - hogy mindenben igazat adok neked.

- Nem felelt�l a k�rd�semre. �, nem az apr� �s fut� fl�rt�ket gondolom, nem a kis tavaszi kac�rkod�sokat. A csal�st gondolom, a technikai csal�st. Megcsalt�l r�gebben?

- R�gebben is kev�sszer �s hossz�, hossz� ideje egy�ltal�ban nem.

- Mindig szerettem volna tudni - mondta Paula t�n�dve.

- �s mondom, hogy mindenben igazat adok neked. �s most m�r azt is tudod, mi�rt m�lt�nyos, ha igazat adok.

- Sz�val hasonl� m�rt�kkel, hasonl� jogaim vannak. �, nem Dick, nincsenek, nincsenek. Igaz, hogy te mindig az egyforma jogok mellett t�rt�l l�nds�t.

- De most m�r nem, - mondta Dick mosolyogva - az ember fant�zi�ja er�sen dolgozik. Az ut�bbi hetekben k�nytelen voltam az �ll�spontomat megv�ltoztatni.

- Sz�val te szerinted h�nek kell lennem?

Dick b�lintott.

- Am�g egy�tt �lsz velem.

- �s hol van az egyenl�s�g?

Dick r�zta a fej�t.

- Nincsen semmif�le egyenl�s�g. �, tudom, hogy ez nagyon k�l�n�s n�zetv�ltoz�s. De m�ig r�j�ttem arra a r�gi igazs�gra, hogy a n� m�s, mint a f�rfi. Minden, amit a k�nyvekb�l �s elm�letekb�l magam�v� tettem, elhom�lyosodik az �r�k val�s�g el�tt, hogy a n� a gyermekeink anyja. Tudod, �n... �n mindig rem�ltem, hogy gyerek�nk lesz. De h�t ezen m�r t�l vagyunk. Most az a k�rd�s, mi van a sz�vedben? �n az eny�met kinyitottam el�tted. Azt�n majd elhat�rozhatjuk, hogy mi a teend�.

A bek�vetkezett csend m�r k�noss� dagadt. V�gre Paula lehelve mondta:

- � Dick, �n szeretlek, �n mindig szeretni foglak. Te vagy az �n V�r�s Felh�m. Tudod, tegnap is odamentem a h�l�f�lk�dbe �s az arck�pemet a falnak ford�tottam. Borzaszt� volt. Lehetetlennek tetszett. Visszaford�tottam, �, de milyen gyorsan.

Dick r�gyujtott �s v�rt. V�gre kit�rt:

- De m�g mindig nem mondtad meg eg�szen, hogy mi van a sz�vedben.

- Szeretlek.

- �s Evant?

- Az m�s. Rettenetes, hogy �gy kell besz�lnem veled. Nem is tudom. Nem tudom elhat�rozni, hogy mi van a sz�vemben.

- Szerelem? Vagy kaland? Vagy az egyik, vagy a m�sik.

Paula r�zta a fej�t.

- H�t nem tudod meg�rteni, hogy �n sem �rtem? N�zd, �n n� vagyok. �n sohasem j�rtam a bolondj�t. Most hogy ez megt�rt�nt, nem tudok vele mit csin�lni. �gy l�tszik, hogy Shawnak, meg a t�bbinek igaza van. A n� ragadoz� �llat. Ti mind a ketten fejedelmi zs�km�nyok vagytok. Nem tehetek r�la. Ez provok�l engem. �s magam el�tt is megfejthetetlennek l�tszom. A fogalmaimat, az elveimet a viselked�sem sorra megd�nt�tte. Akarlak t�ged. Akarom Evant is. Mind a kett�t�ket akarlak. Ez nem kaland, hidd el nekem. �s ha valahogyan m�gis az, �n nem tudom... nem, nem az, tudom, hogy nem az.

- Akkor szerelem.

- De �n t�ged szeretlek, V�r�s Felh�.

- �s azt mondod, hogy �t szereted. Mind a kett�nket nem szerethetsz.

- De igen. �gy van. Mind a kett�t�ket szeretlek. �, �n �szinte vagyok, �szinte is leszek. Ezt �n ki akarom bogozni. Azt hittem, hogy seg�teni fogsz nekem. Ez�rt j�ttem most hozz�d. Kell, hogy legyen valami megold�s.

�s k�ny�rg�en n�zett Dickre. Aki v�laszolt:

- A megold�s: vagy az egyik vagy a m�sik. M�s megold�st nem tudok elk�pzelni.

- Ezt mondja � is. De �n nem tudom r�sz�nni magam. � amellett volt, hogy egyenesen el�dbe �lljon. De �n nem akartam megengedni neki. El akart menni, de �n itt tartottam, ak�rmilyen s�lyos volt ez mind a kett�t�knek, mert egy�tt akartalak l�tni benneteket, �ssze akartalak hasonl�tani benneteket, m�rlegelni akartalak benneteket a sz�vemben. De nem mentem semmire. Mind a kett�t�ket akarlak. Egyitekr�l sem tudok lemondani.

Dick szem�ben megvillant valami:

- L�tod, milyen szerencs�tlen dolog ez: te polig�mi�ra vagy hajland�, mi pedig ostoba h�mek nem tudunk megb�k�lni egy ilyen helyzettel.

- Ne l�gy kegyetlen, Dick.

- Bocs�ss meg. Nem �gy gondoltam. A f�jdalmam miatt mondtam... hogy filoz�fusi tetszelg�ssel pr�b�ljam elviselni.

- �n megmondtam neki, hogy � az egyetlen f�rfi �letemben, aki van akkora ember, mint az uram, de az �n uram m�g nagyobb.

- Igen, ez loj�lis volt ir�ntam is, magad ir�nt is. Addig volt�l az eny�m, am�g meg nem sz�ntem a vil�gon legels� ember lenni. Akkor azt�n a vil�gon a legels� ember � lett. Ne r�zd a fejed, majd �n ezt megmagyar�zom. Nem ismered a lelkedet, a v�gyadat, �gy-e. Nem tudsz v�lasztani k�zt�nk, mert egyform�n akarsz mind a kett�nket. �gy van?

- �gy. Vagy ink�bb �gy, hogy k�l�nf�lek�ppen akarlak mind a kett�t�ket.

- Akkor a dolog el van int�zve.

- Hogyan?

- �gy, hogy �n vagyok a vesztes. Graham nyert. H�t nem l�tod? Itt �llok vele egyenl�en �s minden el�ny�m vele szemben a mi egy�tt elt�lt�tt tizenk�t esztend�nk, az elmult szerelem tizenk�t esztendeje, a szeretet �s eml�kezet k�tel�kei �s l�ncai. �des istenem, ha ezt a s�lyt�bbletet az Evan serpeny�j�be vetn�k, egy pillanatig sem k�telkedn�l, hogy mit hat�rozol. Az ilyesmi most esett meg veled �letedben el�sz�r �s mivel nagyon k�s�n j�tt, aki megh�d�tott, nehezen tudod elhinni.

- De te h�d�tott�l meg, Dick.

- � nem. Szerettem ezt hinni mindig, n�ha hittem is, de igaz�ban nem hittem el soha. Tulajdonk�ppen sohasem vettelek le eg�szen a l�badr�l, m�g az elej�n sem, abban a forr� viharban, amilyen az volt. Lehet, hogy elk�pr�ztattalak. Te sohasem volt�l �gy oda, mint �n. Sohasem volt�l olyan szerelmes, mint �n. �n voltam el�sz�r szerelmes...

- �s milyen pomp�s szerelmes volt�l!

- �n voltam el�sz�r szerelmes Paula �s te viszonoztad ugyan, de nem ugyan�gy. Sohasem vettelek le a l�badr�l. Nyilv�nval�, hogy Evannek siker�lt.

- Szeretn�m ezt biztosan tudni. Megvan az az �rz�sem, hogy megh�d�tott, m�gis tusakodom. Ez a kett� pedig nem f�rhet �ssze. Lehet tal�n, hogy engem f�rfi nem is h�d�that meg. De te nem seg�tesz nekem semmit.

- Ezt te tudod megoldani, Paula. Csak te.

- De ha seg�ten�l, ha csak megpr�b�ln�d, � csak egy eg�szen picit, hogy t�mogass...

- Csakhogy �n fegyvertelen vagyok. Meg van k�tve a kezem. Nem t�rhatom ki a karom, hogy t�mogassalak... Nem, nem, sz�vem, ne sz�lj k�zbe. Te az � karjaiban volt�l. Att�l a gondolatt�l, hogy meg�lellek, �gy remegsz, mint egy r�m�lt mad�rka. H�t nem �rted? A tetteid ellenem d�ntenek. A tested d�nt�tt maga. Az � �lel�s�t el tudod viselni. Az eny�mnek m�g a gondolat�t sem.

Paula csendes hat�rozotts�ggal ingatta a fej�t:

- �s m�gsem sz�nom el magam, nem vagyok k�pes.

- Csakhogy musz�j. Ez a helyzet elviselhetetlen. Gyorsan kell hat�roznod, mert Evannek mennie kell. Ezt meg�rtheted. Vagy neked kell menned. Ketten egy�tt nem maradhattok itt tov�bb. Minden perc s�rget. K�ldd el Evant. Vagy p�ld�ul elmehetsz te �s egy darabig Martha n�nin�l maradhatsz l�togat�ban. Ha mind a kett�nkt�l el leszel v�lasztva, k�nnyebb lesz valami elhat�roz�sra jutnod. Tal�n jobb is lesz lef�jni a vad�szatot. Majd �n kimegyek magam, te pedig itthon maradsz �s megbesz�lheted a dolgot Evannel. Vagy gyere te is, �s megbesz�lhetitek lovagl�s k�zben. Ak�rhogy is, �n csak k�s�n j�v�k haza. Ak�r eg�sz �jszaka kinn alhatom a kar�mban. Mire visszaj�v�k, Evan m�r ne legyen itt. Vagy elment�l vele te is, vagy nem. Ez lesz a d�nt�sed.

- �s ha elmegyek?

Dick v�llat vont, felkelt �s a kark�t� �r�j�ra pillantott.

- �zentem Blakenek, - mondta �s egy l�p�st tett az ajt� fel�, hogy �t is megind�tsa - hogy ma d�lel�tt kor�bban j�jj�n.

Paula meg�llt az ajt�ban �s fel�je hajolt:

- Cs�kolj meg, Dick.

Majd mikor Dick megcs�kolta, elcsukl� hangon hozz�tette:

- Ez nem szerelmi cs�k volt... Arra az esetre sz�lt, ha �gy d�nt�k, hogy... megyek.

A titk�r m�r j�tt befel� a hallon �t, de Paula t�tov�zott. Dick k�sz�nt a titk�rnak:

- J� reggelt, Blake �r. Sajn�lom, hogy olyan kor�n felvertem. Mindenekel�tt legyen olyan sz�ves Agar �s Pitts uraknak telefonozni. Ma d�lel�tt k�ptelen vagyok fogadni �ket. �s a t�bbit is, k�rem, halassza holnapra. Besz�lje meg Hanley �rral a tal�lkoz�t. Mondja meg neki, hogy a Vadgeszteny�s csatorn�j�ra vonatkoz� terveit helyeslem, fogjon neki g�zer�vel. De Mendenhall �rral m�gis besz�lni akarok. �s Manson �rral is. K�resse �ket f�l t�zre.

- M�g valamit, Dick - sz�lt Paula. - Ne felejtsd el, hogy �n marasztottam itt. Nem az � hib�ja vagy k�v�ns�ga volt. �n nem engedtem el.

- El�gg� megbolond�tottad, - mondta mosolyogva Dick; az ittmarad�s�ra nem is tudn�k ments�get, ahogy �t ismerem. De meg tudom �rteni, mert te nem engedted, meg azt�n mert olyan szerelmes, amilyen szerelmes egy f�rfi lehet, ha r�lad van sz�. � sokkal jobb a j� �tlagn�l. Nem sokan tudj�k, amit � tud. Boldogg� fog tenni...

- Nem tudom, V�r�s Felh�, - mondta Paula felemelve a kez�t - hogy leszek-e m�g valaha boldog. Ha l�tom az arcodon, hogy mit csin�ltam veled... �, milyen boldog �s el�gedett voltam tizenk�t esztend�n kereszt�l. Nem tudom elfelejteni. Ez�rt vagyok k�ptelen d�nteni is. De igazad van. Itt az ideje, hogy megoldjam a h...

Itt megakadt, mert nem tudta kimondani azt a sz�t, hogy »h�romsz�g«, pedig m�r a nyelve hegy�n volt. M�s sz�val seg�tett mag�n:

- ...a helyzetet. Kimegy�nk mind a vad�szatra. Kimenet besz�lek vele �s elk�ld�m, ak�rhogyan d�nt�k is.

- A te helyedben nem hamarkodn�m el a dolgot. Tudod, hogy nem szoktam erk�lcs�sk�dni, hacsak nem hasznos. De ebben az esetben rendk�v�l hasznos. Lehetnek gyerekeitek is... K�rlek, k�rlek, ne sz�lj k�zbe. Sz�val ilyen esetekben a botr�ny nem nagyon haszn�l a gyereknek, ha r�gen t�rt�nt is. A h�tlen elhagy�s sok�ig tart. �n majd gondoskodom neked t�rv�nyes v�l�okr�l, ami a pert legal�bb egy �vvel megr�vid�ti.

- Ha �gy d�nt�k - mosolygott Paula szomor�an. - De nem szeretn�k �gy d�nteni. Magam sem �rtem az eg�szet. Tal�n �lom az eg�sz, nemsok�ra fel�bredek, Szentaty�m bej�n �s azt fogja mondani, hogy milyen eg�szs�gesen �s milyen sok�ig aludtam.

Habozva indult el, de alig tett p�r l�p�st, hirtelen meg�llt.

- Dick! Azt elmondtad nekem, mi van a sz�vedben, de azt nem, hogy mi van a fejedben. Nehogy valami ostobas�got csin�lj! Gondolj Holbrook Dennyre... nehogy nekem vad�szati szerencs�tlens�gre gondolj!

Dick r�zta a fej�t �s hunyorg� szemmel azt j�tszotta, hogy mulattatja a dolog. De mag�ban csod�lkozott, hogy Paula intuit�v tehets�ge mennyire fej�n tal�lta a szeget. Olyan gesztussal, amely mag�ba �lelte az eg�sz farmot �s minden terv�t, hazudta:

- Ezt mind itt hagyni? A k�nyvemet a fokozott fajteny�szt�sr�l? �s az els� saj�t nagyv�s�romat, amely �ppen most �rett meg?

Paula kider�l� arccal felelte:

- H�t ez furcsa is lenne. De k�rlek, Dick, azt tudnod kell, hogy ha nehezen tudom is elsz�nni magam, abban...

Kereste a sz�t, azt�n ut�nozta Dick el�bbi gesztus�t, amely egybefogta a nagy h�zat �s minden kincs�t. �s ezzel a gesztussal folytatta:

- ...abban mindennek a legkisebb r�sze nincs. Igaz�n nincs.

- Azt �n nagyon j�l tudom. Nincs olyan �nzetlen n�, mint...

- N�zd, Dick, - szak�totta f�lbe Paula, akit �j gondolat izgatott - ha csakugyan olyan nagyon szerelmes vagyok Evanbe, mint te hiszed, akkor nagyon keveset sz�m�tana n�lam, ha vad�szati szerencs�tlens�g t�rt�nik veled. De, l�tod, nem akarom. Ez nem olyan egyszer� dolog, ezt alaposan meg kell fontolnod.

Habozva megint egy l�p�st tett kifel�, azt�n visszat�rve igen halkan m�g ezt mondta:

- Sz�vemb�l sajn�lom, V�r�s Felh�... �s mindenen t�l nagyon �r�l�k, hogy m�g mindig szeretsz.

Miel�tt Blake visszat�rt, Dicknek m�g volt ideje szem�gyre venni a t�k�rben az arc�t. Arra m�lyen r� volt v�sve az a kifejez�s, amely el�z� este �gy megijesztette a t�rsas�got. Ez a kifejez�s nem l�togat�ba j�tt, hanem �lland�an. H�t persze, gondolta mag�ban Dick, az ember nem haraphatja �gy sz�t a sz�v�t a foga k�z�tt, hogy m�g nyoma se maradjon.

�tment a h�l�f�lk�j�be �s n�zte Paula arck�p�t a barom�terek alatt. Falnak ford�totta a k�pet, le�lt az �gyra �s �gy n�zett egy darabig a k�p h�t�ra.

- Szeg�ny kis j�sz�g, - mondta mag�ban - s�lyos dolog neki, hogy ilyen k�s�n �bredt ilyesmire.

De mikor tov�bb b�mult a semmibe, hirtelen felbukkant el�tte a l�tom�s, amint Paula a holdf�nyben odaborul Grahamhez �s fel�je nyujtja az ajk�t.

Megr�zta a fej�t, hogy elr�zza mag�t�l ezt a k�pet �s gyorsan felkelt.

F�l t�zre elint�zte a levelez�s�t �s az �r�asztal�n csak n�h�ny adat feljegyz�se maradt, amit a r�vidszarv�- �s a juhteny�szet vezet�ivel folytatand� besz�lget�seiben sz�nd�kozott felhaszn�lni. Ott �llt az ablakn�l �s mosolyogva intett b�cs�t Lutenak �s Ernestinenek, akik a hint�ban elrobogtak, mikor Mendenhall bel�pett hozz�. Dick m�dj�t ejtette, hogy besz�lget�s k�zben el�tte �s Manson el�tt mintegy v�letlen�l elmondja nagy k�rvonalakban a teny�szt�sre vonatkoz� fontosabb terveit.

- Nagyon nagy figyelmet kell szenteln�nk - mondta Mansonnek - a King Polo lesz�rmazottaira. Minden val�sz�n�s�g megvan r�, hogy ha a H�zi Szarvassal, Alberta kisasszonnyal, vagy Morva Nellyvel p�ros�tjuk, m�g n�la is k�l�nb ut�dokat kapunk. Az id�n m�r elmulasztottuk, de j�v�re vagy azut�n King Polo lesz igazi megalap�t�ja a nyertes �llatnak.

�s mint Mansonnel, �ppen �gy Mendenhallal is siker�lt apr�ra megismertetni fajteny�szt�si elveinek messzemen� alkalmaz�s�t.

Mikor ezek elmentek, Hallod�t h�vta fel a h�zi telefonon �s kiadta neki az utas�t�st, hogy Grahamet vigye a fegyverszob�ba pusk�t �s egy�b sz�ks�ges felszerel�st v�lasztani.

Tizenegy �ra lett. Dick nem tudta, hogy Paula felj�tt a k�nyvt�rb�l a titkos l�pcs�n �s hallgat�dzva �llott a k�nyvespolcok m�g�tt. Be akart j�nni, de Dick hangj�nak hallat�ra meg�llott. Dick Hanleynek telefon�lt a Vadgeszteny�s csatorn�j�r�l.

- ...Ha m�r err�l besz�l�nk, �tn�zte a Nagy Miramar jelent�seit?... Nagyon helyes. Le kell sz�m�tani. �ltal�ban nem �rtek egyet a jelent�sekkel. Van ott v�z. Bizonyos vagyok benne, hogy nem messze a szint alatt b�s�gesen tal�lunk art�zi �ton. K�ldje fel a f�r�g�pet halad�k n�lk�l �s kezdje meg a f�r�st. Az iszap p�ld�tlanul gazdag �s ha azt a sz�raz lyukat �t �ven bel�l nem tessz�k t�zszer �rt�kesebb�...

Paula s�hajtott �s a l�pcs�n visszament a k�nyvt�rba. A jav�thatatlan, �r�kk� dolgoz�, makkjait folyton �ltet� V�r�s Felh�, - gondolta mag�ban. Szerelmi vil�ga recseg k�r�l�tte �s � nyugodtan int�zkedik csatorn�k �s furat�sok dolg�ban �s az elj�vend� �vek sor�n �t is mindig �ltetni �s dolgozni fog.

Dick sohasem tudta meg, hogy Paula ekkor olyan k�zel j�tt hozz� a baj�val, de elment. Megint �tment a h�l�f�lk�j�be, de nem c�ltalanul: utolj�ra v�gig akarta n�zni az �gya mellett �ll� blokk jegyzeteit. Minden dolga rendben volt m�r. Csak az volt h�tra, hogy rendbe szedje a d�lel�tti feljegyz�seket �s feleljen n�h�ny t�viratra, azt�n j�het a lunch �s ut�na a vad�szat a Szikomor-hegyek k�z�tt. Majd �gyesen csin�lja. A Haramia lesz az oka az eg�sznek. M�g szemtanuja is lesz: Froelig, vagy Martinez. Csak az egyik, mind a kett� nem. Egy ember el�g lesz tanunak, majd mikor a kant�rral baj lesz, a kanca fel�gaskodik �s r�zuhan lovas�ra a boz�tban. �s ez az egy szemtanu majd hallani fogja a fegyverd�rren�st a boz�tb�l, ahol a baleset katasztr�f�v� fog v�lni.

Dick �gy d�nt�tt, hogy Martinez jobb lesz tanunak, mert izg�konyabb ember. Majd �gy int�zi, hogy Martinez legyen mellette a sz�k csap�son, mikor arra ker�l a sor, hogy a Haramia elkezd �gaskodni. Martinez nem j� lovas. Ann�l jobb. Nagyon j� lesz a Harami�t csakugyan felideges�teni �s izgatni egy-k�t perccel az esem�ny el�tt. Ez val�sz�n� l�tszatot ad majd a dolognak, Martinez lov�t is idegess� fogja tenni, enn�lfogva Martinez is olyan izgatott lesz, hogy az esem�nyeket nem l�tja majd tiszt�n.

Hirtelen f�jdalomt�l szor�totta �k�lbe a kez�t: az asszonyka szerelmes, felt�tlen�l nagyon szerelmes, m�sk�p nem lehetne meg�rteni ezt az elsz�nt kegyetlens�get. Tudniillik a zeneteremb�l a nyitott ablakon �t behallatszott a Paula �s Graham hangja, amint egy�tt �nekelt�k a Cig�nyok �tj�t.

Am�g az �nek tartott, a keze �gy maradt. �s �k a bolond, k�nnyelm� �neket tiszt�n v�gig�nekelt�k, eg�szen bolond, k�nnyelm� v�g�ig. � csak ott �llt �s hallgatta, hogy Paula vid�man kacagva v�lik el Grahamt�l �s kacagva megy �t a h�zon a maga lakoszt�ly�ig �s m�g ott is kacagott tov�bb, mintha tr�f�san kital�lt mulaszt�sok�rt tr�f�san szidn� Szentaty�mat.

T�volr�l a Hegyi Fick� elmos�dott, de f�lreismerhetetlen harsonahangj�t lehetett hallani. King Polo is sietett jelenteni fels�ges �nmag�t �s a kanc�k �s �sz�k h�remei mind felemelt�k v�laszol� szavukat. Dick hallgatta ezt az �ltal�nos nyer�t�s�t �s b�g�s�t �s nyihog�s�t a p�rz�snak �s s�hajtva mondta mag�ban:

- A vil�g nyert vele, hogy �ltem. Nem rossz ezzel a gondolattal aludni menni.XXXI. FEJEZET.

Az �gya melletti telef�n cs�ng�tt. Le�lt az �gy sz�l�re, hogy felvegye a hallgat�t. Besz�lget�s k�zben �tn�zett a Paula �p�letsz�rnya fel�.

Bonbright volt a telef�nn�l �s jelentette, hogy Chauncey Bishop besz�l Eldorad�b�l, ahov� automobilon �rkezett. Bonbright �gy �t�lte, hogy Bishop, a San Francisc�i Hetilap kiad�-szerkeszt�je, Dick r�gi j�bar�tja, el�g fontos ember. Egyenesen Dickhez kapcsolta az interurb�n h�v�st.

- Lunchre m�g ide�rhetsz, - mondta Dick a laptulajdonosnak - �s felt�ve, hogy itt t�ltheted az �jszak�t... ugyan, ne t�r�dj azzal a k�t munkat�rssal. Mi ez�storoszl�nra megy�nk ma d�lut�n �s biztosan l�v�nk is. A csap�suk megvan... Ki? Az az �r�n�?... Mir�l akar? Hogyne!... Sz�tn�zhet a farmon �s t�z t�m�t is tal�l majd, amir�l �ssze�rhat h�sz kolumn�t. A fiatalembert majd elvissz�k az oroszl�nvad�szatra, ott majd ihletet kap... Ne f�lj, hogyne. Olyan lovat adok al�ja, amin egy gyerek is elkocoghat.

Menn�l t�bben, ann�l v�gabban, - mondta mag�ban akaszt�fahumorral Dick. Pl�ne ujs�g�r�k. �s Forrest Jonathan, a l�versenyim�d� nagypapa, sokkal izgatottabb lehetett annak idej�n egy-egy sikeres finish elront�sakor, mint amilyennek most az unok�ja l�tszott.

Dick a f�l�n tartotta a kagyl�t, hallotta, hogy Chauncey Bishop r�besz�li a munkat�rs�t a vad�szatra. �s k�zben azon t�pel�d�tt: hogyan lehetett Paula olyan k�nnyelm�en kegyetlen, hogy r�gt�n azut�n el�nekelhette a Cig�nyok �tj�t?

- Rendben van, gyere rohanva, - mondta v�g�l meg�llapod�sk�ppen Bishopnak - a lovak fel�l kiadom a parancsot. Veheted azt a pejt, amelyiken legutolj�ra is lovagolt�l.

Alig akasztotta vissza a kagyl�t, a cseng� megint megsz�lalt. Ez�ttal Paula h�vta:

- V�r�s Felh�, dr�ga V�r�s Felh�, az �rvel�sed v�gig hib�s. Azt hiszem, t�ged szeretlek a legjobban. �ppen most sz�nom el magamat a d�nt�sre. M�g pedig melletted. De hogy m�g biztosabb legyek a dolgomban, mondd azt nekem, amit az el�bb mondt�l, tudod, azt hogy »szeretem az asszonyt, az egyetlen asszonyt. Tizenk�t �vig volt az eny�m �s most szerelmes vagyok bele, olyan nagyon-nagyon szerelmes.« Mondd ezt nekem, V�r�s Felh�.

- H�s�gesen szeretem az asszonyt, - ism�telte Dick, - az egyetlen asszonyt. Tizenk�t �vig volt az eny�m �s most szerelmes vagyok bele, olyan nagyon-nagyon szerelmes.

Mikor befejezte, sz�net k�vetkezett. V�rt �s nem merte megt�rni. V�gre Paula sz�lalt meg nagyon halkan, nagyon l�gyan, nagyon tiszt�n:

- Van m�g valami kicsis�g, amit majdnem elfelejtettem megmondani neked. Szeretlek. Sohasem szerettelek ennyire. Tizenk�t esztend� ut�n v�gre megh�d�tott�l. Az els� perct�l kezdve megh�d�tott�l, csak �n nem tudtam. Most d�nt�ttem egyszer s mindenkorra.

Gyorsan letette a kagyl�t. Dick pedig �lve maradt �s gondolkozott: most m�r tudja, mit �rez a hal�lra�t�lt, aki az utols� percben kegyelmet kap. Elfelejtette, hogy nem akasztotta vissza a hallgat�t, m�g akkor is ott tartotta a f�l�n�l, mikor Bonbright bej�tt a titk�rok szob�j�b�l.

- Bishopnak tengelyt�r�se volt. B�torkodtam egy g�p�nket �rt�k k�ldeni.

- Helyes. N�zzen majd ut�na, mit jav�thatnak az � g�pj�n az embereink.

Mikor megint egyed�l maradt, felkelt, nyujt�zkodott egyet �s sz�rakozottan le s fel j�rk�lt a szob�ban. �s belebesz�lt az �res leveg�be:

- �reg Martinez pajt�s, ma d�lut�n olyan nagyszer� cirkuszi tr�f�t�l fosztalak meg, hogy sohasem fogod megtudni, milyen siker�lt dolog lett volna.

Megnyomta a Paula telefonj�hoz sz�l� csontgombot �s felvette a kagyl�t.

Szentaty�m felelt �s nyomban h�vta �rn�j�t a telef�nhoz.

- Van egy kis n�t�m, Paula, amit el akarok neked �nekelni. �reg n�ger egyh�zi dal:

�nmag�nak, �nmag�nak,
�nmag�nak, �nmag�nak,
Valljon minden igaz l�lek
�nmag�nak, �nmag�nak.

Paula vid�man, gy�ngy�z�en kacagott Dick nagy gy�ny�r�s�g�re, mikor v�laszolt:

- �n pedig azt akarom, hogy m�g egyszer elmondd »�nmagadban, �nmagadban«, amit az el�bb nekem mondt�l. Szeretlek, V�r�s Felh�. D�nt�ttem. Soha a vil�gon most m�r nem lesz nekem m�s f�rfi, csak te. Most pedig l�gy j� hozz�m �s hagyj �lt�zk�dni. Sietnem kell, ha lunchig k�sz akarok lenni.

- �tmehetek? Csak egy percre?

- M�g nem, te kapzsi. Majd t�z perc mulva. El�bb hadd v�gezzek Szentaty�mmal. Azt�n teljesen k�szen leszek a vad�szatra. A Robin Hood-felszerel�semet veszem fel, tudod, a z�ldet a s�t�tbarn�val, azt a nagy tollamat. �s a harminc-harmincas pusk�t veszem. Az el�g neh�z lesz ez�storoszl�nra is.

- Nagyon boldogg� tett�l.

- Te pedig lek�setsz. Tedd vissza a kagyl�t. Sohasem szerettelek ennyire, V�r�s Felh�.

�s hallani lehetett, amint a kagyl�t visszatette. Dick meglepetve �llap�totta meg mag�ban, hogy valahogyan nem tud belemenni abba a boldogs�gba, amelyet m�r a mag��nak tartott. S�t ink�bb mintha most is hallotta volna, amint Paula �s Graham hangja mindenr�l elfeledkezve �neklik a Cig�nyok �tj�t.

J�tszott Grahammel a feles�ge? Vagy vele j�tszott? Soha �gy nem viselkedett m�g, ez �rthetetlen volt t�le. Dick megold�s ut�n kutatott mag�ban �s ekkor megint maga el�tt l�tta holdf�nyt�l megvil�g�tottan, ahogy feltartott ajakkal odaborul Grahamre �s h�zza le a f�rfi fej�t a mag��hoz.

Dick v�v�dva r�zta a fej�t �s az �r�j�ra n�zett. T�z perc mulva, s�t m�r nem is t�z perc mulva, a karj�ban fogja tartani Paul�t �s mindent tudni fog.

Ez a r�vid id� olyan nehezen mult, hogy � lassan elindult, meg�llt cigarett�ra gyujtani, sz�vott egyet bel�le, eldobta, azt�n megint meg�llt �s hallgatta a titk�rok szob�j�b�l hallatsz� �r�g�p-kattog�st. Mikor m�g k�t perce volt h�tra, meg�llt a fedett t�likert-folyos�n, mert tudta, hogy az �t a titkos ajt�ig k�r�lbel�l egy percet eltart. �llt �s n�zte, hogyan lubickolnak a vadkan�rik a sz�k�k�ton.

A kan�rik riadtan emelkedtek a leveg�be, mint valami aranyos, krist�lyos felh�cske a naps�t�sben. Dick is megriadt. A d�rren�s fel�lr�l hallatszott, a Paula szob�i fel�l. Megismerte a d�rren�st: a harminc-harmincas hangja volt. Rohant kereszt�l a t�likerten.

- � k�nyszer�tett r�!

Ez volt az els� gondolata, �s ami egy perccel el�bb m�g �rthetetlen volt el�tte, az most olyan tiszta �s �les lett, mint a puskad�rren�s. �s �t a t�likerten, fel a l�pcs�n, kereszt�l a felszak�tott �s t�rva-nyitva hagyott ajt�n, v�gig ott l�ktetett az agy�ban:

- � k�nyszer�tett r�! � k�nyszer�tett r�!

Paula ott fek�dt �sszeg�rbedve, reszketve, teljes vad�szruh�ban. Csak a kis bronz-sarkanty� nem volt rajta. Azt a r�m�lt le�ny riadt tehetetlens�g�ben m�g mindig ott tartotta felette.

Dick gyorsan megvizsg�lta. Paula l�lekzett, de nem volt eszm�let�n�l. A goly� a balmell�n ment be �s a h�t�n j�tt ki. Dick a telef�nhoz ugrott �s am�g a h�zi telef�n kapcsol�s�ra v�rt, azon im�dkozott, b�r Hennessy ott volna a teny�szcs�d�r-ist�ll�ban. Egy lov�szgyerek j�tt a telef�nhoz. Dick az �llatorvos ut�n szalajtotta, azt�n int�zkedett, hogy Gyeride maradjon a kapcsol�-t�bl�n�l, Hallode pedig j�jj�n �t hozz� azonnal.

A szeme sark�b�l l�tta, hogy Graham rohan be a szob�ba �s odafut Paul�hoz.

- Hennessy, - rendelkezett Dick - j�jj�n l�hal�l�ban. Hozzon mindent, ami az els� seg�lyhez kell. Puskagoly� ment a t�d�n, vagy a sz�ven, vagy mind a kett�n kereszt�l. J�jj�n egyenesen a feles�gem lakoszt�ly�ba. Rohanjon.

Azt�n �lesen sz�lt oda Grahamnek:

- Ne ny�lj hozz�. �rthat neki, bels� v�rz�st kaphat.

Azt�n telef�non Gyerid�nek parancsolt:

- Callahan azonnal menjen a versenyg�ppel Eldor�d�ba. �tk�zben tal�lkozni fog Robinson doktorral, vegye fel �s hozza vissza olyan gyorsan, ahogy j�nni b�r. Rohanjon, mint egy �r�lt. Az asszonyod megsebes�lt, mondd meg neki. Ha siet, az �let�t menti meg.

A hallgat�val a f�l�n Paula fel� fordult. Tekintete a Graham�val tal�lkozott, aki az asszonyka f�l� hajlott, de nem ny�lt hozz�.

- Forrest, - kezdte Graham - ha k�sz vagy...

Dick elhallgattatta egy Szentaty�mra vonatkoz� figyelmeztet� pillant�ssal. A l�ny m�g mindig ott �llt, n�m�n �s tehetetlen�l tartotta a sarkanty�t a kez�ben.

- Megbesz�lhetj�k k�s�bb - mondta r�viden Dick, azt�n a sz�j�t visszaford�totta a kagyl�hoz. - Hall�? Robinson doktor?... A feles�gem goly�t kapott a mell�be. T�d�, vagy sz�v, vagy mind a kett�. Callahan m�r �ton van a versenyg�ppel, hogy �tk�zben felvegye �nt. J�jj�n olyan gyorsan, ahogy a j� isten csak engedi, m�g Callahannel tal�lkozik. Isten �ldja.

Visszament Paul�hoz. Hamar k�sz lett a vizsg�lattal. A fej�t r�zva n�zett fel Grahamre �s �gy sz�lt:

- S�lyos. Nem gyerekj�t�k.

Szentaty�mhoz fordult:

- Tedd le azt a sarkanty�t �s hozz p�rn�kat. Evan, tedd al� a kezed a m�sik oldalon, azt�n lassan �s egyenletesen emeld. Szentaty�m, told al� azt a p�rn�t... Vigy�zva, vigy�zva...

Feln�zett. Hallode n�m�n, a tov�bbi parancsokat v�rva �llt el�tte.

- Eredj, mondd meg, hogy Bonbright �r v�ltsa fel Gyerid�t a kapcsol�-t�bl�n�l. Gyeride �lljon Bonbright �r mellett �s ha parancsot kap, azonnal szaladjon. Vegye maga mell� az �sszes inasokat. Mikor Saunders befut a Bishop �r t�rsas�g�val, Gyeride azonnal ind�tsa vissza Eldorado fel� ut�na n�zni, nem kapott-e Callahan �tk�zben defektust. Gyeride ker�tse el� Manson urat �s Pitts urat, vagy ak�rmelyik m�sik k�t fel�gyel�t, akinek g�pje van, hogy �lljanak el� �s v�rjanak a g�pekkel itt a h�zn�l. Gyeride viselje gondj�t a Bishop �r t�rsas�g�nak �ppen �gy, mint m�skor. Ha elv�gezted, gyere vissza, hogy sz�l�thassalak.

Azt�n Szentaty�mhoz fordult:

- Most mondd el, hogyan t�rt�nt.

Szentaty�m t�rdelte a kez�t �s r�zta a fej�t.

- Hol volt�l, mikor a fegyver els�lt?

A k�nai le�ny vonaglott �s az �lt�z� fel� mutatott, Dick goromb�n r�sz�lt:

- Gyer�nk! Besz�lj!

- Nagys�gos asszony mondott nekem kell sarkanty�. �n el�bb elfelejtett. �n mentem gyors. �n hallott l�v�s. �n visszaj�tt gyors. �n futott be.

�s Paul�ra mutatott, jelezv�n, hogy ezt tal�lta itt.

- �s a fegyver? - k�rdezte Dick.

- Fegyver volt hiba benne. Fegyver tal�n nem j� volt. Tal�n n�gy percet, tal�n �t percet, nagys�gos asszony sok�ig pr�b�lt fegyver csin�l j�.

- Pr�b�lta a fegyver szerkezet�t, mikor te a sarkanty��rt ment�l?

Szentaty�m b�lintott.

- �n el�bb mondta tal�n Gyeride tud csin�lni fegyver j�. Nagys�gos asszony mondta nem kell. Mondta nagys�gos �r tudja. Azt�n letette fegyver. Azt�n k�s�bb megint pr�b�lt fegyver. Azt�n mondott nekem kell sarkanty�. Azt�n... j�tt l�v�s.

Hennessy meg�rkez�se �tj�t v�gta a tov�bbi faggat�snak. Az � vizsg�lata alig volt hosszabb, mint a Dick�. Feln�zett �s megcs�v�lta a fej�t.

- Semmi nincs, amihez hozz� merhetn�k fogni. A v�rz�s kifel� megsz�nt, de a bels� v�rz�s n�. K�ld�tt orvos�rt?

- Robinson j�n. Telefonon elfogtam a rendel�j�ben.

�s Grahamhez fordulva magyar�zta:

- Ez a Robinson fiatal seb�sz. Nagyon j�. Okos �s b�tor. Ebben a tekintetben jobban b�zom benne, mint ak�rmelyik nagyh�r� �regben. Mit gondol, Hennessy �r? Megmarad?

- A dolog nagyon rosszul n�z ki. �mb�r �n nem mondhatok semmit, �n csak �llatorvos vagyok. Robinson majd megmondja. Nincs m�s, mint v�rni.

Dick b�lintott �s kiment a Paula h�l�f�lk�j�be hallgatni, mikor hangzik fel a versenyaut� zaja, amelyet Callahan vezet. A hint� lassan meg�rkezett, azt�n hirtelen megint elrobogott. Graham kij�tt hozz� a h�l�f�lk�be.

- Bocs�natot akarok k�rni t�led, Forrest. Egy percre elvesztettem a fejemet. Itt tal�ltalak �s azt hittem, hogy itt volt�l, mikor t�rt�nt. Nyilv�n baleset volt.

- Szeg�ny j�sz�g, - mondta Dick helybenhagy�an b�lintva - milyen b�szke volt mindig, hogy �vatosan tud b�nni a fegyverrel.

- Megn�ztem a fegyvert, - mondta Graham - de semmi hib�t nem tudtam tal�lni rajta.

- Hiszen ez az, �gy t�rt�nt. Ami hiba volt, az helyreugrott. �gy s�lt el a fegyver.

�s elkezdett besz�lni, m�ris fel�p�tve a hazugs�gok rendszer�t, hogy Grahamet is f�lrevezesse. De mag�ban j�l �rtette, milyen kit�n�en rendezte Paula a dolgot. Hogy a Cig�nyok �tj�t el�nekelte, ez a b�cs�ja volt Grahamt�l, egyszersmind pedig az �nekl�ssel el�re elh�r�totta a gyan�t arr�l, amit k�zvetlen�l ut�na sz�nd�kozott v�ghezvinni. Ugyan�gy tett vele is. Elb�cs�zott t�le �s azzal az utols� telefon�l�ssal bejelentette neki, hogy most m�r az eg�sz vil�gon nem lesz sz�m�ra m�s f�rfi.

Otthagyta Grahamet �s elment a f�lke m�sik v�g�be.

- Ennyi lelki er�, ennyi elsz�nts�g, - dadogta mag�ban reszket� sz�jjal - szeg�ny j�sz�g, nem tudott kett�nk k�z�tt v�lasztani �s �gy oldotta meg a dolgot.

A versenyaut� zaj�ra � is, Graham is egym�sra n�ztek. Bementek a szob�ba, hogy v�rj�k az orvost. Graham k�nosan feszengett, maradni szeretett volna, de �rezte, hogy mennie kellene.

- K�rlek, Evan, maradj - sz�lt Dick. - Nagyon szeretett t�ged. Ha kinyitja a szem�t, �r�lni fog, ha megl�t.

Mialatt Robinson megvizsg�lta Paul�t, Dick �s Graham t�volabb �llottak. �s mikor az orvos, arc�n azzal a kifejez�ssel, hogy k�sz, felegyenesedett, Dick k�rd�en n�zett r�. Robinson a fej�t r�zta.

- Nincs mit csin�lni. �r�k, s�t esetleg percek k�rd�se.

Habozott egy pillanatig. F�rk�szte Dick arc�t.

- Ha akarja, k�nnyebb� tudom tenni a dolgot. Visszanyerheti �ntudat�t �s akkor egy darabig szenvedni fog.

Dick v�gigment k�tszer a szob�n. Mikor megsz�lalt, Grahamhez fordult:

- M�rt ne hagyjuk fel�ledni, ak�rmilyen r�vid id�re is? A f�jdalom, az mindegy. Ha kell, meglesz a kiker�lhetetlen gyors injekci�. Az � hely�ben �n is �gy akarn�m, te is. Szeretett �lni, szerette az �lete minden perc�t. M�rt tagadn�nk meg t�le b�rmennyit is abb�l a kev�sb�l, ami maradt neki?

Graham mintegy helyesl�en lehajtotta a fej�t. Dick az orvoshoz fordult:

- Tal�n tudja �gy izgatni, stimul�lni, hogy eszm�letre t�rjen. Ha tudja, tegye meg. �s ha a f�jdalmai t�lnagyok lesznek, akkor k�nny�thet a dolgon.

Mikor kezdte kinyitni a szem�t, Dick odaintette Grahamet. Paula el�sz�r �rtelmetlen�l b�mult, majd Dick arc�ra szegezte a tekintet�t, azt�n a Graham�re. Megismerte �ket �s az ajkai szomor� mosolyra h�z�dtak. Megsz�lalt:

- El�sz�r... el�sz�r azt hittem, hogy meghaltam.

De hirtelen m�s jutott esz�be. Dick �szrevette ezt az �t kutat� pillant�sban. A pillant�s azt k�rdezte, vajjon tudja-e Dick, hogy nem v�letlen�l t�rt�nt. Dick nem �rult el semmit. Paula �gy tervezte. T�vozz�k az �letb�l ebben a hitben.

Paula megsz�lalt megint. Lassan, gyeng�n besz�lt, l�that� f�jdalmak k�z�tt, minden sz� ut�n meg�llt, hogy er�t gy�jts�n a besz�dhez:

- Nem... volt... igazam. Mindig olyan biztos voltam, hogy velem nem t�rt�nhetik baleset, �s most n�zz�tek, mit csin�ltam.

- Nagy sz�gyen - mondta Dick gyeng�d hangon. - Mi t�rt�nt? Lecsap�dott?

Paula b�lintott r�. Az ajk�n megint megjelent a szomor�, b�tor mosoly, mikor tr�f�san, a gyerek-besz�det ut�nozva mondta:

- Dick, h�vd be mind a szomsz�dokat �s mutasd meg nekik, mit csin�lt a rossz kis Paula. S�lyos, mondd?

Dick nem felelt mingy�rt. Paula komolyan hozz�tette:

- L�gy becs�letes, V�r�s Felh�. Ismersz.

Dick b�lintott.

- Sz�val s�lyos. Sok� tart m�g?

- Nem sok�. De ak�rmikor megk�nny�thetj�k a dolgot.

Paula k�v�ncsian n�zett az orvosra �s megint Dickre:

- �gy gondolod, hogy...?

Dick igent intett. Paula h�l�san suttogta:

- Nem is v�rtam t�led m�st, V�r�s Felh�. De Robinson doktor belemegy?

Az orvos odal�pett mell�, hogy l�thassa, �s igent intett.

- K�sz�n�m, doktor. De k�rem, majd �n mondom, hogy mikor.

- Nagyon f�j? - k�rdezte Dick.

A Paula szeme f�lelmesen kit�gult �s a sz�ja megreszketett, miel�tt felelt:

- A f�jdalom nem nagy, de f�lelmes, borzaszt� f�lelmes. Nem akarom sok� t�rni. Majd sz�lok.

Megint mosoly jelent meg az ajk�n. �jabb szesz�ly mosolya.

- Az �let furcsa, roppant furcsa, �gy-e? �n �gy akarok kimenni bel�le, hogy szerelmes dal legyen a f�lemben. K�rem, Evan, �nekelje el a Cig�nyok �tj�t. Alig egy �r�ja m�g egy�tt �nekeltem mag�val. Gondoljon vissza. K�rem, Evan, k�rem...

Graham egy pillant�ssal k�rt engedelmet Dickt�l. Dick egy pillant�ssal adta meg.

- De er�sen �nekelje, boldogan, szerelmesen, ahogy egy udvarl� cig�ny �nekeln�. �s �lljon h�tr�bb, oda, ahol l�thatom.

�s Graham v�gig�nekelte az eg�sz dalt:

A n� sz�v�nek egy f�rfisz�v,
Mint hajdani sz�p id�n,
A n� sz�v�nek egy f�rfisz�v,
�gy sz�llj te velem tov�bb,
Ott messze, messze a hajnal int,
S mi�nk az eg�sz vil�g.

Ezalatt Hallode mozdulatlan arccal �llott az ajt�ny�l�sban, mint egy szobor, �s v�rta a parancsokat. Szentaty�m k�ts�gbeesve ott �llt �rn�je fej�n�l, m�r nem t�rdelte a kez�t, de �gy �sszeszor�totta, hogy az ujja hegye �s a k�rme belefeh�redett. H�tul a Paula �lt�z�-asztal�n�l Robinson doktor zajtalanul oldotta fel a csillap�t�szer kapszul�j�t �s megt�lt�tte a pravazt.

Mikor Graham befejezte, Paula a szem�vel mondott neki k�sz�netet, leh�nyta a szem�t �s egy darabig mozdulatlanul fek�dt. K�s�bb feln�zett.

- Most pedig, V�r�s Felh�, k�rem az Aikut �nek�t, �s a Harmat-asszonyt, a R�gy-asszonyt. �llj oda, ahol Evan �llott, hogy j�l l�thassalak.

�s Dick �nekelt:

- �n vagyok Aikut, az els� nishinam. Aikut annyit jelent, hogy �d�m. Az ap�m a farkas volt, az any�m a holdvil�g. Ez pedig Yototowi, a feles�gem. Yototowi annyit jelent, hogy �va. � az els� nishinam n�. �n vagyok Aikut. Ez az �n harmat-asszonyom. Ez az �n m�zharmat-asszonyom. Az apja a sierrai hajnal volt, az anyja a ny�ri hegyek keleti szele. Ezek �lltak �ssze �s a leveg�b�l �s a f�ldb�l minden �dess�get kiadtak, m�g a szerelm�k z�por�ban a m�lnabokor �s a manzanita leveleit a m�zharmat sz�llotta meg. Yototowi az �n m�zharmat-asszonyom. Hallgassatok r�m. �n vagyok Aikut. Yototowi az �n f�rjty�kom, az �n �n�k�m, az �n r�gy-asszonyom, a l�gy es� �s a k�v�r f�ld asszonya. A halv�ny csillagf�nyb�l �s a t�n� hajnalpirb�l sz�letett a vil�g hajnal�n, � nekem az egyetlen n� �s minden n� nekem �.

Paula leh�nyt szemekkel megint n�m�n fek�dt egy darabig. Egyszer m�lyebb l�lekzetet pr�b�lt venni, de ett�l t�bbsz�r k�nnyed�n k�h�gnie kellett.

- Pr�b�ld meg, ne k�h�gj - mondta Dick.

L�tt�k, hogyan vonja szorosra a szem�ld�k�t akarata megfesz�t�s�ben, hogy er�t vegyen azon a k�nz� ingeren, amely g�rcs�t okozhatott volna.

Azt�n kinyitotta a szem�t �s megsz�lalt:

- Szentaty�m, gyere ide, ahol l�thatlak.

A k�nai l�ny sz�t fogadott, vakon botork�lt k�r�l. Robinson k�nytelen volt a karj�n�l megfogni �s vezetni.

- Isten veled, Szentaty�m. Te mindig nagyon j� volt�l hozz�m. �s lehet, hogy �n n�ha nem voltam j� hozz�d. Ne haragudj. Ne felejtsd el, hogy a nagys�gos �r mindig p�tolni fogja az ap�dat �s az any�dat... �s minden gy�ngy�met neked adom.

Beh�nyta a szem�t annak jel��l, hogy a r�vid kihallgat�s v�get �rt.

A k�h�g�si inger megint elkezdte k�nozni. Att�l lehetett tartani, hogy egyre er�sebb lesz. Gy�ng�n, m�g mindig lecsukott szemmel megsz�lalt:

- K�sz vagyok, Dick. Aluszk�lni akarok. K�szen van a doktor? Gyere k�zelebb. Fogd a kezemet, mint akkor, a kis hal�lkor.

Grahamra n�zett. Dick nem n�zett oda, mert tudta, hogy ebben az utols� pillant�sban szerelem van. Mint ahogy tudta, hogy ha most Paula �r� n�zne, ebben az utols� pillant�sban is szerelem volna. Paula Grahamnek magyar�zta a kifejez�st:

- Egyszer oper�ltak. Bevittem magammal Dicket az altat�ba �s � fogta a kezemet, m�g elaltattak. Henley az altat�st a r�szeg s�t�ts�gnek h�vta, meg a kis hal�lnak. Nem volt neh�z.

Sz�tlanul n�zte tov�bb Grahamet. Azt�n Dick fel� ford�totta az arc�t �s a szem�t, aki k�zvetlen�l mellette t�rdelt �s a kez�t fogta.

Paula megszor�totta az ujj�val a Dick�t. �gy, �s a szem�vel k�rte, hogy Dick hajtsa hozz� a f�l�t.

- V�r�s Felh�, - s�gta neki - nagyon, nagyon szeretlek. �s b�szke vagyok, hogy olyan hossz�, hossz� ideig a tied lehettem.

Az ujja szor�t�s�val m�g k�zelebb hozta mag�hoz.

- Sajn�lom, V�r�s Felh�, hogy nem volt kis baba...

Ujja elernyed�s�vel jelezte, hogy Dick visszah�z�dhatik t�le. �gy mind a k�t f�rfit n�zhette felv�ltva.

- K�t kedves, kedves fi�. Isten veletek, kedves fi�k. Isten �ldjon meg, V�r�s Felh�.

Az orvos felt�rte a Paula karj�n a ruh�t. �k v�rtak.

- J� �jszak�t, j� �jszak�t - mondta csendesen, �lmos kis madarat ut�nozva. - K�sz vagyok, doktor. El�bb j�l fesz�tse meg a b�rt. Tudja, hogy nagyon �rz�keny vagyok. Fogj szorosan, Dick.

Robinson, miut�n Dick beleegyez�en pillantott r�, k�nnyed�n �s gyorsan d�fte a t�t a kifesz�tett b�rbe, a pravaz tol�j�t biztos k�zzel nyomta beljebb, azt�n az ujja hegy�vel gy�ng�den d�rzs�lte a morfint, hogy felsz�v�dj�k.

- J� �jszak�t, j� �jszak�t... - suttogta Paula nemsok�ra �lmosan.

F�lig m�g �ntudatn�l az oldal�ra fek�dt, szabad f�lkarj�t behajtotta a v�nkoson �s megf�szkelte rajta a fej�t, azt�n �sszeh�zva a test�t olyan g�rb�re, hogy j�l elhelyezkedj�k, m�g izgett-mozgott, hogy hely�t tal�lja. Dick tudta, hogy �gy szeret aludni.

Hossz� id� mulva gyeng�n s�hajtott �s olyan csendesen kezdett agoniz�lni, hogy nem is vett�k �szre, mikor meghalt. A szoba csendj�be k�v�lr�l becsicseregtek a sz�k�k�ton lubickol� vadkan�rik �s messzir�l behallatszott a Hegyi Fick� harsonahangja �s Fotherington Princess ez�st�s nyer�t�se.

V�ge.