Victor Hugo

Rettenetes �vek

(v�logatott versek �s �r�sok)


TARTALOM

SZ�ZADOK LEGEND�JA
A LELKIISMERET
AZ ALV� BO�Z
A HYDRA
A SZAT�R
AZ �J, AZ �J, AZ �J
ORPHEUS
POLG�RH�BOR�

P�RIZS OSTROMA IDEJ�N 1870-1871

A RETTENETES �V
EL�HANG
FRANCIAORSZ�GHOZ
HALOTTAINK
LEV�L EGY H�LGYH�Z, MELYET L�GHAJ�VAL K�LDTEM EL 1871. JANU�R 10-�N
KIT�R�S
A GYERMEK�T OLTALMAZ� ANYA
NAPPAL VAN? �JSZAKA?
MIT! A TESTV�RIS�G
SEBES�LTEN HALAD A RAB N�
EGY BARIK�DON
A LETIPORTAKHOZ
A J�VEND�
A PERBEFOGOTT FORRADALOM
A M�LT EMBEREI


SZ�ZADOK LEGEND�JA


A LELKIISMERET

Vad-b�rbe bugyol�lt fiai k�zt zil�ltan
�s s�padtan futott az utak vihar�ban
vad K�in, menek�lt, az �r el�l futott,
s mikor lesz�llt az est, megt�rten eljutott
a roppant s�kon egy �ri�s hegy t�v�be,
s kifulladt fiai �s f�radt feles�ge
sz�ltak: "D�lj�nk le itt, s h�ljunk e hegy k�v�n."
De K�in nem aludt, csak �lt a hegy t�v�n.
S hogy arc�t f�lvet�, a gy�szfekete �jben
egy nagy nyitott szemet l�tott a messzi �gen,
s e szem csak n�zte �t, mer�n, az �rny megett,
"Nagyon k�zel vagyok" - mormogta s remegett.
F�lr�zta fiait s a lankadt n�t is, azt�n
megindult komoran, s futott tov�bb a puszt�n.
�s harminc �jen �t �s harminc napon �t
n�m�n �s reszketeg csak ment, csak ment tov�bb,
lopv�st, sz�netlen�l, m�g visszan�zni sem mert,
csak ment �lomtalan. S el�rte m�r a tengert -
assz�rok f�ldje lett ut�bb e partvid�k.
"�lljunk meg - mondta ott -, ez biztos mened�k.
A vil�g v�ge ez. Nyugodjunk itt le b�k�n."
S amint le�lne, f�nn a mennybolt m�la k�kj�n
megl�tta a szemet a horizont felett,
s fekete borzad�s rabjak�nt reszketett,
"Rejtsetek el!" - sikolt, s ujjuk ajkukra z�rva,
n�znek a b�s fiak a verg�d� ap�ra.
S az J�belt sz�lit�, akinek sarja kinn
a puszt�n k�borol, a s�tras beduin:
"Vonj�tok k�r�m a s�tor s�r� v�szn�t!"
s a hull�ml� falat legottan f�lcsig�zt�k,
s mikor leh�zta m�r az �lmos nyomtat�,
a sz�ke Cilla sz�lt: "L�tod-e m�g, ap�?"
S a l�nyk�nak, aki oly �des, mint a hajnal,
"M�g mindig ott a szem!" - K�in felelte jajjal.
S Jubal, kinek fia most v�rr�l v�rra j�r,
�s dobj�t pergeti vagy v�gan trombit�l,
"�p�tek �n neki g�tat!" - ki�lta nyomba.
S egy bronzfalat emelt s K�int m�g�je vonta.
�s K�in sz�lt: "A szem sz�netlen iden�z!"
�s �noch sz�lt: "Torony kell ide, egy eg�sz
ijeszt� b�stya-�v, hogy semmi el ne �rje.
Egy nagy v�rost rakunk, s egy v�rat is f�l�je.
Egy nagy v�rost rakunk, bez�rva j�l fal�t!"
Akkor Tubalkain, a kov�cs neki�llt
s rakott egy �ri�s, emberfeletti v�rost,
�s m�g � dolgozott, a t�bbi a lap�lyost
f�lverve, hajszol� Enos �s Seth fi�t,
s kitolt�k a szem�t, aki csak arra j�rt,
�s este nyilaik a csillagokba v�gtak.
Gr�nit cser�lte f�l a leng� v�sznu s�trat,
neh�z vasp�ntban �lt mindegyik sz�rny� t�mb,
a poklok v�rosa se volt tal�n k�l�nb,
a tornyok �rnya lenn �jet dobott a s�kra,
a tem�rdek falak ugy �lltak, mint a szikla.
"Az Istennek tilos!" - a nagy kapun ez �ll,
s hogy elk�sz�lt a fal, �s elk�sz�lt a z�r,
elrejt�k apjukat egy roppant k�toronyban,
de az csak b�s maradt. "�, mondd, elt�nt-e onnan -
rebegte Cilla most -, elt�nt-e m�r a szem?"
�s K�in reszketeg felelte n�ki: "Nem."
�s azt�n sz�la m�g: "A f�ld alatt kiv�nn�k
lakozni, mint a s�r odv�n a n�ma �rny�k,
nem l�tn�k semmit, �s nem voln�k l�that�."
Egy g�dr�t �stak ott, s K�in r�mondta: "J�."
Azt�n a fekete �reg gyomr�ba sz�llv�n,
ott gubbasztott a s�r mag�nyos, vak hom�ly�n,
a z�r�k� fel�l keresztbe d�lt a bolton -
�s ott volt a szem is. �s K�int n�zte folyton.

KARDOS L�SZL�


AZ ALV� BO�Z

Elcsig�zta a nap, Bo�z lefek�d�tt.
Sz�r�j�n sz�ntelen, estig munk�lva f�radt,
azt�n szokott hely�n vetett mag�nak �gyat,
s aludt, rakott b�z�s, telt v�k�i k�z�tt.

B�r gazdag, s mezein n�ki �rt b�za, �rpa,
m�gis j�ra hajolt ez aggasty�n szive,
malmainak viz�t s�r nem mocskolta be,
nem rejtett �rd�g�t koh�t�zei l�ngja.

Szak�lla sz�nez�st �prilisi patak.
K�v�je sose volt gy�l�lk�d�, se f�sv�ny,
l�tv�n egy-egy szeg�ny tall�zgat�t a f�ldj�n,
- Hullassatok kal�szt sz�nd�kkal - sz�lt az agg.

Biztos haladt Bo�z, nem cs�bitotta rossz �t,
ruh�ja h�feh�r becs�let s tiszta len;
s mert a szeg�ny fel� t�rultak sz�ntelen,
b�z�s-zs�kjai �gy buzogtak, mint k�z�s k�t.

�s j� gazda Bo�z, rokoni sz�ve h�,
nagylelk�, b�kez�, hab�r takarni is tud,
s asszonyszem k�veti, ink�bb, mint b�rmely ifjut,
mert sz�p a fiatal, de a v�n nagyszer�.

Az agg, ki visszat�r forr�s�hoz az �rnak,
�r�k napokhoz �r, s elh�gy fut� napot;
az ifju emberek szem�ben l�ng ragyog,
�mde a v�n szeme vil�goss�ggal �rad.

Aludt, �v�i k�zt, az �j �l�ben �,
mint roppant h�zromok �lltak k�rben a kazlak,
az arat�k s�t�t csom�kban szunnyadoztak -
s mindezek ideje az �si �sid�.

Izr�el t�rzseit akkor b�r�k vezett�k;
�rj�sok l�bnyom�t leste a meggy�t�rt
ember, s�traival bolyongva, �s a f�ld
az �z�nv�z nyom�n l�gy, iszamos, vizes m�g.

Mik�nt J�kob aludt, mik�nt aludt Judit,
a hunyt-szem� Bo�zt lombbal takarta s�tra;
s l�tta a mennyei kaput f�lig kit�rva,
�s hogy feje f�l� �lom ereszkedik.

S �lm�ban �lmodott Bo�z egy deli t�lgyet,
�l�b�l n�tt ki az, s a k�k �gig hatolt,
nemzed�k l�nca ny�lt, kanyargott rajta f�ljebb:
kir�ly dalolt alant, s f�nt isten haldokolt.

�s mormolta Bo�z bels� sz�val a cs�ndben:
"Mik�nt lehetne, hogy e t�lgy t�lem fakad?
�veim sz�mjegye nyolcvanon t�lhaladt,
�s nincs nekem fiam, s nincs t�bb� asszonyom sem.

Akivel h�ltam �n, t�rsam r�g elhagyott,
Uram! s �gyam helyett �gyadat elfogadta;
�s most is �gy vagyunk vegy�lve �s tapadva,
hogy � m�g f�lig �l, s �n f�lhalott vagyok.

Nemzetek nemzen�k? Higgyem hiedelemmel?
Hogy lenne gyermekem? Amikor fiatal
az ember, reggele m�g csupa diadal,
a nap az �jszaka �l�b�l gy�ztesen kel,

�mde reszket a v�n, mint t�lben ny�rfa-�g;
�zvegy vagyok, magam, lesz�ll re�m az este,
s �gy hajtom lelkemet a s�r fel�, repesve,
mint szomjaz� barom a v�zre homlok�t."

Ekk�nt besz�lt Bo�z, �lomban, s r�v�letben,
s szem�t Isten fel� emelte, h�nyva b�r;
c�drus nem �rzi meg, ha t�v�n r�zsa serken,
s � nem �rezte meg a n�t l�bain�l.

Am�g � �lmodott, ott fek�dt l�ba mellett
a moabita n�, Ruth; keble meztelen,
s holmi sug�rt rem�lt, amellyel hirtelen
a v�gyott �bred�s vil�ga f�lderenghet.

�s nem tudta Bo�z, hogy asszony nyugszik ott,
�s nem sejtette Ruth, hogy Isten mire c�loz,
friss illatot lehelt nyal�bnyi aszfod�losz,
�s Galgala f�l�tt l�gy szell� futkosott.

Az �rny�k n�szi volt, f�ns�ges, �nnep�lyes,
angyalok sz�lltak ott bizonnyal, rejtez�n,
mivel �t-�tcsapott az �jjeli mez�n
valami k�k, amit az ember sz�rnynak �rez.

Alv� lehellete Bo�znak a moh�n
csobog� patakok nesz�vel �sszeolvadt.
Az �v leg�desebb h�napja volt e h�nap,
liliom viritott a dombok homlok�n.

T�n�d�tt Ruth, Bo�z aludt; e cs�ndes �r�n
f�l-f�lcsend�lt a ny�j kolompja t�veteg;
j�s�got hullatott az �g a f�ld felett,
s a fekete f�v�n inni ment az oroszl�n.

Aludt Ur v�rosa, aludt Jerimadeth,
csillagokkal s�r�n tark�llt az �jszin �gbolt,
s az �rny e szirmai k�z�tt a tiszta f�lhold
nyugaton csillogott, �s Ruth elm�lkedett,

f�tylai k�zt szem�t f�lig kinyitva, �bren
t�n�d�tt, hogy vajon az �r�k arat�s
mely hanyag istene, ment�ben mely kasz�s
hagyta e sz�narany sarl�t az �gi r�ten.

NEMES NAGY �GNES


A HYDRA

Amikor Sancha �s Geoffroy fia, Gil,
e h�s lovag, kit a Bolyong�nak neveztek
- d�rd�ja fennragyog, rost�lya leeresztett -,
ott �llt Ramire kir�ly orsz�g-hat�rain,
megl�tta a hydr�t. Fens�ges, sz�rny� l�tv�ny!
�lmodva a napon, s�tk�rezett a h�t�n.
Kardot r�ntott a h�s, �s �gy sz�lt: - �n vagyok, �m! -
S a hydra iszony� testbogait kifonv�n
fel�gaskodva sz�lt egyik sz�j�n mogorv�n:
- Ki�rt j�tt�l, felelj doña Sancha fia?
Miattam-�, avagy Ramire kir�ly miatt t�n?
- A sz�rny�rt! - �gy teh�t a kir�ly�rt, uracsk�m. -
S a f�be d�lt s tov�bb aludt a bestia.

J�KELY ZOLT�N


A SZAT�R

                            IV

A szat�r most meg�llt, v�rt egy pillanatig,
zih�lva, mint aki az �rb�l felbukik,
s arcvon�sain �t egy m�sik l�ny derengett;
a d�bbent istenek Jupiterre figyeltek,
�s dermedt urukat b�mult�k hallgatag.

   �s � tov�bb besz�lt:

                     "A fojt� s�ly alatt
�jran�tt a val�, a Rossz megf�kez�je.
Mi a f�ld, istenek? mit tudtok ti fel�le?
Legy�zt�tek, de nem �rtett�tek soha.
Ott �l f�l�ttetek m�s szellemek sora,
kik t�z, v�z, k�d m�g�tt �s fellegben lakozva
v�rnak, �lmodoz�n, roppant buk�sotokra.
De mindez mit nekem! aki a v�gtelen
�jek alj�n vagyok riaszt�-f�ny� szem!
Van m�s szfinx, istenek, mint a th�bai, �si,
tudj�tok meg, ti f�ld s pokol rettegtet�i,
v�r-ont� istenek, �tl�tunk rajtatok:
bel�l�nk bandit�t form�lt hegyormotok,
hol egyens�lyt mimel f�ld �s �g, mert ti�tek
lett �gy a hatalom - s a szabads�g eny�m lett.
M�g ti gy�l�letet sz�rtok, cselt �s hal�lt,
�s minden b�n�k�n k�nnyen l�boltok �t,
�n �lmodom. Vagyok a barlang szeme. L�tok.
S mindegy: Ol�mpuszok, vagy f�tylas alvil�gok,
lombok, sas, j�gmad�r, fal, templom, cinterem:
ugyanegy l�tom�st t�kr�z tekintetem;
gy�trelmek, istenek, a volt nap �s a holnap
szemem f�ny�t szelik �s �jra sz�tfoszolnak.
Tan� vagyok re�: minden elt�nik, el.
Valaki van. De azt ember nem �ri fel.
Az ember les, kutat, pr�b�l ezt-azt kim�dol,
m�rv�nyt�mb�t farag, lev�s a szirtoromb�l
egy szoborra val�t �s sz�l: megleltem �t.
�s elk�pr�zva �ll a k�darab el�tt;
�s mindnek, b�rmilyen, megvan a maga papja.
A Halhatatlanok ti legyetek! No rajta!
A k�re dobjatok reszket� l�nyeket,
uralkodjatok; �m mikor bev�rzitek
az �g szin�t, amely a f�nyt�l kapja k�kj�t,
mikor, ti gy�ztesek, v�gleg betelt a m�rt�k,
majd helyetekre l�p a v�gs�, a s�t�t
isten, kit �gy nevez az ember, hogy: El�g!
Mert Delphi, Pisa is szek�rk�nt elg�r�gnek,
�s minden �sszed�l, gondolj�k b�r �r�knek,
t�zig se sz�molok �s idej�k lej�rt."

�gy sz�lv�n a szat�r m�rhetetlenre v�lt,
Pol�ph�mosz se volt ily �ri�s, tem�rdek;
nagyobb lett, mint T�ph�n, ki b�gve t�rt az �gnek,
s �kl�vel iszony� p�r�lyk�nt csapdosott,
nagyobb lett, mint Tit�n, az Athoszn�l nagyobb,
a T�rrel lett tele ez a fekete forma;
s mint tenger�sz el�tt a sz�kken� hegy orma,
�gy n�tt az istenek el�tt a r�malak;
homlok�n k�l�n�s, dereng� pirkadat;
bozontja dzsungel, �s �radva kifel� t�r
sz�z csermely, sz�z folyam patakz� cs�pej�b�l;
k�t szarva Atlasz �s Kauk�zus, melyen
sz�razvill�m t�zel, vill�dzva nesztelen;
l�gy�k�n a mez�k t�gas lap�lya l�ktet,
�s gy�r�tt p�pjai hegys�gekk� fesz�lnek;
az �llat-had, melyet zen�je elb�v�l,
a tigris �s az �z test�n vonul le-f�l,
karj�n az �prilis vir�t szirom-selyemmel,
h�nalja hajlat�n bujdokol a december;
s bolyg� n�pek hada �tj�t t�vesztve �ll
�t ujja k�ptelen kereszt�tjain�l;
ny�l� ajkai k�zt saskesely�k kerengnek;
s mert test�hez simult, a lant is v�gtelen lett,
dalol, s�r �s �v�lt, sikolt �s mennyd�r�g,
�s h�t h�rja k�z�tt m�g az ork�n se t�bb,
mint h�l�ba szorult, felz�mm�g� szunyog-dal;
s melle-boltozata tele van csillagokkal.

S ki�lt:

         "Nem, nem egy�b az �g-adta j�v�,
mint �r�k �rad�s, mely v�gtelenbe n�,
�s szellem, mely a t�rgy minden iz�ig �that!
Csonk�tja a hat�st, ki az oknak hat�rt szab;
a rossz az istenek form�j�b�l fakad,
hom�lyt terjesztenek a f�nyes sugarak;
fantomot tenni az �l� f�l� mi�rt kell?
Nem, nem birodalom a krist�ly �g, az �ter.
Helyet a d�l, az est, helyet a pirkadat,
k�k �s s�t�t egek ny�zsg� rajainak!
Az atomnak helyet, ha izzik vagy ha �rad!
�s az egyetemes l�lek f�nyfolyam�nak!
Egy kir�ly: h�bor�, egy isten: �jszaka.
D�lj�n a dogma! j�jj, szabads�g, hit kora!
Ragyog a f�ny, a l�t, a l�ng�sz szerte-l�ngol,
sarjad a szeretet �r�k harm�ni�b�l!
A tiszta �g szel�d farkasokat nevel;
a Mindens�g vagyok: P�n; t�rdre, Jupiter!"

NEMES NAGY �GNES


AZ �J, AZ �J, AZ �J

Az �j, az �j, az �j, s az �jbe-m�lybe halva
megkezd�dik a tenger v�gn�lk�li siralma.
           Remeg a tenger�sz.
Az ember f�lzokog, azt mondja: "Miserere",
s az �g, a l�g zokog, felel a b�s zen�re,
           �s hangja k�dbe v�sz.

S�hajt a sziklapad, melyet eltorlaszoltak
csal�nok, giz-gazok. Most kelnek ki a holtak.
           Hallj�k e s�ri neszt?
A r�t bel�ndek is borzong az �ji sz�ra,
titokzatos sz�r�n kiny�l a mandrag�ra,
           az is besz�lni kezd.

M�rt reszket a bokor? S m�rt r� a fa oly �rv�n?
Mi f�j nekik, mi f�j? M�rt k�nnyezik a m�rv�ny
           az �jbe minden�tt?
Mindegyik�k tal�n egy b�n�s, �si K�in
s jaj, a f�nyt keresik �t�let �jszak�in,
           k�nny�k van, s nincs szem�k.

Ny�sz�r�g a haj�, mint az, aki leroskad,
k�m�nye nyikorog, s feh�rl�, viharos hab
           csap r�, gy�nggyel tele.
Az �rnyba r�k uszik, t�sk�shal, nagy uszonnyal
�s l�ktet, vemhesen sz�rnyekkel �s iszonnyal,
            a v�z vad �lete.

A m�ly boz�t �v�lt, �s vele b�sz vez�rek,
Kambyses, Sulla �s Nimr�d, kit r�g a f�reg,
           holl�csapat riog.
�s l�ncra vert rabok panaszszava d�c�g f�l
a f�rgetegbe a nyirkos-h�s t�ml�c�kb�l,
           ord�tnak a sirok.

Ki j�r a partokon, ki �lmodik e titkos
�r�n, mikor a r�m k�s�rt, s az �ji gyilkos
           suny�tva utrak�l?
S m�rt b�g �gy az erd�, e sz�rny� sz�kesegyh�z,
s m�rt jajgat �s h�r�g, m�g leng� k�telet r�z
           s hal�lra kong a sz�l?

Sz�jak susognak most, f�led bal muzsik�t hall,
�s l�tod az uton bozontos lombon �ltal,
           temet�s megy alant.
B�mb�l a sz�lvihar, ahogy kif�r a tork�n,
s�padt s�rkerteken s�t�tedik az ork�n.
           � mondd: ki� e hang?

Mi e roppant zsolt�r �s �neke e f�ldnek,
melyet az �g is zeng �s senki meg nem �lhet,
           nem fojt el semmise?
A b�szke hull�m is csak ezt d�b�rgi karba,
a v�z, a n�d, a f� ezt zengi f�lzavarva,
           mi e b�s gy�szmise?

� elmul�s, hallom ijeszt� orgon�dat,
melyen a term�szet minden l�rm�ja �that,
           s z�tonyzug�s k�vet,
a billenty�kn�l a Hal�l �l odab�jva
s feket�t �s feh�rt �rint olykor az ujja:
           kopors�d, s�rk�ved.

KOSZTOL�NYI DEZS�


ORPHEUS

Tanum a Tanais, a hat�bl� s�t�t �r,
s Zeusz, kinek kegy�n az �j nagy szeker�n j�r
Rhea �kreivel �s Nyx lovaival,
t�nt �ri�sok �s tanum a mai faj,
Pluto, ki f�lfal �s Uranus, a teremt�:
im�dok egy le�nyt s sz�momra dr�ga szent �.
Poseidon, k�khaj� sz�rnyeteg, sz�mra h�v:
hallgass meg. �n vagyok a zeng� f�rfisz�v,
�s szeretek. Az �s �rny �le csupa felleg;
rezd�l a lomb, amit a z�por �rja ellep.
Mint erd�n Boreas, Zephir a r�teken,
zavart sziv�nk�n �gy borzong a szerelem.
Szeretem ezt a n�t, �des Eurydik�met,
mindig �s minden�tt! S ha nem, verjen az �g meg,
verje a zsend�l� bimb�t s az �rt magot!
A falra m�gikus ig�t ne �rjatok.

R�NAY GY�RGY


POLG�RH�BOR�

A t�meg tragikus �s sz�rny� volt; hal�lt
ki�ltott, �s vadul tolongva k�zre z�rt
egy zord f�rfit, aki, konok g�gj�be b�jva,
�d�z volt maga is: - Hal�l a nyomorultra! -
S �gy tetszett, neki az nem is oly nagy dolog.
A j�tszma elveszett, az er�s� a jog,
h�t meg kell halni. A t�meg �sszever�d�tt,
ahogy hazulr�l �t elhurcolt�k a gy�z�k.
Otthon fogt�k el, �gy vitt�k. - Hal�l re�! -
Ruh�j�t t�rsaik hullt v�re mocskol�;
aff�le volt, kik a kir�lyok vak csat�j�t
v�vj�k a n�p ellen, s oly mindegynek tal�lj�k,
Brutus vagy Scaevola, Barbès-e, Blanqui-e;
eg�sz nap l�d�z�tt, mindegy volt, hogy kire;
sz�v�hez f�lelem, se bocs�nat nem �rt fel,
csak ment kivillan�, l�porf�st�s kez�vel.
Nyakon ragadta egy n�: - T�rdre! Nincs vita.
Csend�r volt, bizonyos. R�nk l�tt a bandita!
- Mi tagad�s - felelt. - Goly�t neki! Hal�lra! -
�gy a n�p. - Itt! Nem! Ott! Vigy�k az Arzen�lba!
A Bastille-hoz! Gyer�nk! Mozg�s! - S sz�lt a fogoly:
- Nekem mindegy. - Szorult �ssz�bb s �ssz�bb a sor,
pusk�j�t t�lti mind. - Pusztuljon a bitangja!
L�dd le az ordas�t! - S cs�ndben a f�rfi hangja:
- Ha �n ordas vagyok, ti meg veszett ebek.
- M�g s�rtegetni mer! Haljon meg! - S �kl�ket
r�zt�k s�padtan a polg�rok a fogolyra.
Ajk�n harag, szem�n m�ly �rny�k �lt borongva.
Sz�z hang z�gta: - Hal�l! Nincs cs�sz�r! Le vele! -
Szem�b�l kicsapott m�g marad�k d�he,
de csak imbolygva, mint lev�gott fej� hidra.
Ment az iszonyatos zsivalyban, nem suny�tva,
unt fenns�bbs�ggel ment, kiker�lve az �pp
tal�n ��ltala meg�ltek tetem�t.
R�m�letes a n�p, ha megbolydul viharja;
szitkok alatt fej�t szegte m�g magasabbra;
nem foglyuk volt csup�n, mindene elveszett;
�, hogy gy�l�lt! s viszont hogy gy�l�lt�k, egek!
Ha � gy�z, hogy l�vi halomra mind! - Hal�l r�!
Hiszen csak az im�nt � l�tt minket szit�v�!
Le vele! �tkozott �rul�, k�m, bitang!
Vesszen h�t a zsiv�ny! - S ekkor egy kicsi hang
sz�lalt meg csendesen: - Az ap�m! - S mintha erre
k�r�tt�k hirtelen valami f�ny derengne.
Egy gyerek t�nt fel. Egy hat�ves kisgyerek.
A karja k�ny�r�g, s a karja fenyeget.
�s felz�gtak: - Mi lesz? Fejezz�k be a dolgot! -
�s akkor a gyerek a l�baihoz omlott,
homlok�n ragyog�, biblikus �hitat:
- Apa, nem akarom, hogy t�ged b�ntsanak! -
S onnan l�pett ki a gyerek, abb�l a h�zb�l.
- Haljon meg! Le vele! - z�gott ezernyi sz�jb�l.
- Mire v�runk tov�bb? Orgyilkos, �rul�! -
V�szharangnak felelt t�voli �gyusz�.
Az utca tele volt v�szj�sl� emberekkel.
- Vesszen minden kir�ly! Minden pap �s miniszter!
�s spicli! Az eg�sz band�t kiirtani! -
S ki�ltva a gyerek: - Nem tetszik �rteni?
� az ap�m! - Milyen sz�p gyerek - mondta egy n�. -
Nagyon sz�p! - K�k szem�n a l�lek �tdereng�,
s�padt volt s csupa k�nny, de folt se �lt�ny�n.
Egy n� faggatta: - H�ny �ves vagy, kicsik�m? -
�s felelt a gyerek: - Ne �lj�k meg ap�mat! -
F�ldre n�ztek sokan mereng�n, �s laz�bbak
lettek az emberen a szor�t� kezek.
K�zt�k egy f�d�h�s, a legkegyetlenebb,
r�sz�lt: - Menj el! - Hov�? - Haza. - S ott mit csin�ljak?
- Any�dhoz. - Anyja nincs - mondta a f�rfi. - H�t csak
mag�val �l? - S ha csak velem, kit �rdekel? -
sz�lt a legy�z�tt. �s durva kezeivel
fogja a kis kezet, s a mell�hez szor�tva,
�gy sz�l hozz�: - Tudod, hol lakik Katar�na?
- A szomsz�d? - Az. Eredj sz�pen hozz�. - Veled?
- �n is mindj�rt j�v�k. - N�lk�led nem megyek.
- Mi�rt? - Mert b�ntanak t�ged. - Mire az apja
e sz�rny� h�bor� vez�r�t f�lrevonva,
sz�lt: - Engedjen kicsit, �s fogjon karon. �gy.
A kisfiamnak azt mondom: "V�rj holnapig!"
Azt�n vihetnek is, lel�ni a sarokra,
vagy, t�lem, b�rhov�. - J�l van, legyen - morogta
a vez�r, s f�lig eloldozta a rabot.
- L�tod - sz�lt az apa -, kicsit s�t�lgatok
az urakkal, csupa j�bar�t mind. Ne l�gy rossz,
menj. - �s a kisfi�, arc�t az apj��hoz
d�rzs�lve, ment, nyugodt l�lekkel, szabadon.
- Most m�r rendben vagyunk, h�t l�jenek agyon -
sz�lt a gy�z�knek az apa -, nos, hova �lljak? -
S ekkor a feld�h�dt t�mkelegben el�radt
valami �ri�s l�legzet moraja,
s ezt d�r�gte a n�p: - Szabad vagy, t�rj haza!

SOMLY� GY�RGYP�RIZS OSTROMA IDEJ�N
1870-1871


Br�sszel, 1870. szeptember 1
. - Charles ma reggel indul Claretie, Proust �s Fr�d�rix urakkal Virtonba. Pillanatnyilag ezen a vid�ken folyik a harc, Carignann�l. Amit lehet, megn�znek a k�zdelemb�l. Holnap j�nnek vissza.


Szeptember 2
. - Charles �s bar�taink nem j�ttek vissza a mai napon.


Szeptember 3.
- Tegnap Louis Bonaparte elvesztette a d�nt� csat�t, Sedan v�ros�ban fogs�gba esett, �s kardj�t �tadta a porosz kir�lynak. Pontosan egy h�napja, augusztus 2-�n, Saarbr�ckenben j�tszott a h�bor�val.

Aki most megmenti Franciaorsz�got, Eur�p�t menti meg.

Rikkancsokat l�tni, hatalmas plak�tokat visznek III. Nap�leon fogoly sz�veggel.

F�l hat. Charles �s bar�taink hazat�rtek.

Kilenc �ra. Sz�m�z�ttek gy�l�se, Charles-lal egy�tt ott vagyok �n is.

K�rd�s: h�romsz�n� lobog� legyen, vagy v�r�s z�szl�?


Szeptember 4.
- Kiki�ltott�k a cs�sz�r buk�s�t.

Egy �rakor �sszegy�lnek a sz�m�z�ttek.

H�rom �rakor a k�vetkez�k�ppen megsz�vegezett t�virat �rkezik P�rizsb�l: Azonnal hozz�tok a gyerekeket. Azaz: Gyertek.

Jules Claretie �s Proust urak vel�nk vacsor�ztak.

Vacsora k�zben Fran�ois Hugo al��r�ssal t�virat �rkezik, �s k�zli, hogy ideiglenes korm�ny alakult: Jules Favre, Gambetta, Thiers.


Szeptember 5.
- Hajnali hatkor egy Barbieux al��r�s� t�viratot hoznak: azt k�rdezik benne, h�ny �rakor �rkezem P�rizsba. Charles-lal azt a v�laszt k�ld�m, hogy este kilenckor. Vissz�k a gyerekeket. A k�t-�ra-harminc�t�s vonattal indulunk.

Az �js�g�r�k szerint az ideiglenes korm�nynak Thiers kiv�tel�vel tagja P�rizs minden k�pvisel�je.

D�lben, amikor Br�sszelb�l �ppen indulni k�sz�ltem P�rizsba, a Monnaie t�ren megsz�l�t egy fiatalember, egy francia, �s a k�vetkez�ket mondja:

- Uram, azt mondj�k, hogy �n Victor Hugo.

- Az vagyok.

- Legyen sz�ves, vil�gos�tson fel. Szeretn�m tudni, okos dolog-e most P�rizsba menni.

�gy v�laszoltam:

- Uram, felett�bb oktalan dolog, de az�rt oda kell menni.

N�gy �rakor �rkezt�nk Franciaorsz�gba.

F�l h�tkor megeb�delt�nk Tergnier-ben: egy darab kenyeret, kev�ske sajtot, egy k�rt�t �s egy poh�r bort. Claretie akart fizetni, mondv�n:

- Legyen az �n eb�dvend�gem azon a napon, amikor visszat�r Franciaorsz�gba.

�tk�zben egy erd�ben francia katonai t�bort pillantottam meg, embereket �s lovakat vegyesen. Odaki�ltottam nekik: - �ljen a hadsereg! - �s s�rva fakadtam. Minduntalan vonatokkal tal�lkoztunk: katon�kat vittek P�rizsba. A nap folyam�n huszon�t csapatsz�ll�t� szerelv�ny haladt el. Az egyik szerelv�ny �thalad�sakor a katon�knak adtuk minden �lelm�nket: kenyeret, gy�m�lcs�t, bort. Gy�ny�r�en s�t�tt a nap, majd este ragyog�an vil�g�tott a hold.

Kilenc-�ra-harminc�tkor �rkezt�nk P�rizsba. Hatalmas t�meg v�rt. Le�rhatatlan fogadtat�s. N�gy �zben besz�ltem. Egyszer egy k�v�h�z erk�ly�r�l, h�romszor a nyitott hint�mb�l. A t�meg egyre n�tt, elk�s�rt eg�szen Paul Maurice lak�s�ig - Laval utca 26., Frochot sug�r�t -, itt b�cs�z�ul �gy sz�ltam a n�phez:

- Egyetlen �ra alatt k�rp�toltak h�sz�vi sz�m�zet�s�rt.

A Marseillaise-t �nekelt�k, meg a Forradalmi indul�-t. "�ljen Victor Hugo!" - kiab�lt�k. A t�meg minduntalan a Feny�t�sek verssorait id�zte. T�bb mint hatezer kezet szor�tottam meg. K�t �r�ig tartott az �t az �szaki p�lyaudvart�l a Laval utc�ig. El akartak vinni a v�rosh�z�ra. �gy ki�ltottam: "Nem, polg�rt�rsak! Nem az�rt j�ttem, hogy megingassam a K�zt�rsas�g ideiglenes korm�ny�t, hanem az�rt, hogy t�mogassam!" Ki akart�k fogni a lovakat a kocsimb�l. Nem engedtem. Egy asszony eg�sz id� alatt fogta az egyik l� kant�rj�t. Egy munkak�penyes f�rfi a kertemben olvashat� verssorokat kezdte mondani:

         Jertek szedegetni �rp�t,
         Kis Georges �rhoz j�jjetek,
         cs�pp uracsk�k, kis mad�rk�k.

- �ljen a kis Georges! - kiab�lta. �s a t�meg is kiab�lta: - �ljen a kis Georges!

�jf�lre �rt�nk Maurice-hez. Ott megvacsor�ztam �tit�rsaim �s Victor t�rsas�g�ban. Kett�kor ker�ltem �gyba.

Pirkadatkor hatalmas vihar �bresztett. Vill�mlott, mennyd�rg�tt.

Paul Maurice-n�l fogok reggelizni, �s mindny�jan egy�tt eb�del�nk a Navarin-palot�ban (Navarin utca 8.), ahol csal�dom lakik.


P�rizs, szeptember 6
. - Megsz�ml�lhatatlan sok l�togat�. Megsz�ml�lhatatlan sok lev�l.

Rey elj�tt megk�rdezni, tagja lenn�k-e egy ilyet�nk�ppen �ssze�ll�that� triumvir�tusnak: Victor Hugo, Ledru-Rollin, Schoelcher. Nemet mondtam. �gy indokoltam meg: Engem aligha lehetne m�sokkal egybe�tv�zni.

Felid�ztem neki eml�keinket. �gy felelt: "Eml�kszik arra, hogy �n fogadtam a Baudin-barik�don?" Ezt v�laszoltam: "Nagyon is eml�kezem, hallgassa csak..." �s mondani kezdtem neki a Baudin-barik�dr�l sz�l� (kiadatlan) vers kezd� sorait (Feny�t�sek, II. k.):

    A barik�d fak�n hevert a pirkadatban
   s m�r f�st�lg�tt, mid�n alatta elhaladtam.
   Kez�t ny�jtotta Rey, �s sz�lt: Baudin halott.

Rey s�rva fakadt.


Szeptember 7
. - Elj�tt Louis Blanc, D'Alton-Sh�e, Banville �s sokan m�sok.

A csarnoki asszonys�gok csokrot hoztak.


Szeptember 8.
- Figyelmeztettek, hogy mer�nylet k�sz�l ellenem. V�llat vontam.

Ma reggel meg�rtam Levelemet a n�metekhez. Holnap jelenik meg.

Cluseret t�bornok l�togat�sa.

T�zkor bementem a Rappel szerkeszt�s�g�be, korrig�ltam a Lev�l a n�metekhez levonat�t.


Szeptember 9
. - Montfort t�bornok l�togat�sa. A t�bornokok parancsaimra v�rnak, egyesek kihallgat�st k�rnek t�lem, m�sok �ll�st! V�laszom: senki �s semmi nem vagyok.

Tal�lkoz�s F�val kapit�nnyal, Fannynak, Alice testv�r�nek a f�rj�vel. Sedanb�l �rkezett haza. Hadifogoly volt. Becs�letsz�ra szabadon engedt�k.

Minden �js�g k�zli a Felh�v�st a n�metekhez.


Szeptember 10.
- D'Alton-Sh�e �s Louis Ulbach n�lunk eb�delt. Eb�d ut�n elment�nk a Concorde t�rre. A felvir�gozott Strasbourg-eml�km� l�b�n�l van egy k�nyv. Mindenki odal�p, �s al��rja a k�z�ss�g k�sz�net�t. �n is oda�rtam a nevemet. R�gt�n k�r�m sereglettek. M�r majdnem �jrakezd�d�tt a m�lt esti �nnepl�s. Gyorsan a kocsiba menek�ltem.

T�bben felkerestek, k�zt�k Cernuschi.


Szeptember 11
. - Megl�togat Wichow �r, az Egyes�lt �llamok szen�tora. Washburn �r amerikai k�vet megb�z�s�b�l �rdekl�dik, hasznosnak tartan�m-e f�lhivatalos k�zbenj�r�s�t a porosz kir�lyn�l. Jules Favre-hoz utas�tom.


Szeptember 12.
- T�bb l�togat�, k�zt�k Fr�d�rick Lema�tre.


Szeptember 13
. - Ma a p�rizsi hadsereg szeml�je. Egyed�l vagyok a szob�mban. A z�szl�aljak a Marseillaise-t �s a Forradalmi indul�-t �nekelve vonulnak fel az utc�kon. Hallom a hatalmas ki�lt�st:

       A francia �rette �ljen,
       �rette haljon, hogyha kell.

Hallgatom �s s�rok. El�re b�trak! K�vetlek benneteket!

Az Egyes�lt �llamok f�konzul�nak �s Wichow szen�tornak a l�togat�sa.

Julie azt �rja Guernesey-r�l, hogy kihajtott a makk, amelyet j�lius 14-�n �ltettem el. Az Eur�pai Egyes�lt �llamok t�lgye szeptember 5-�n b�jt ki a f�ldb�l, azon a napon, amikor visszat�rtem P�rizsba.


Szeptember 14.
- L�togat�k: az Irodalm�rok T�rsas�g�nak bizotts�ga, k�rik, hogy v�llaljam el a T�rsas�g eln�ks�g�t; Jules Simon �r k�zoktat�s�gyi miniszter; Pir� ezredes, egy szabadcsapat parancsnoka stb.


Szeptember 16
. - Ma egy �ve nyitottam meg Lausanne-ban a b�kekongresszust. Ma reggel meg�rtam Felh�v�somat a franci�khoz, hogy a v�gs�kig harcoljanak a betolakod�k ellen.

Ahogy elmentem hazulr�l, a Montmartre felett megpillantottam a r�gz�tett l�gg�mb�t, amelyb�l az ostroml�kat figyelik.


Szeptember 17
. - P�rizs k�r�l minden erd� �g. Charles megtekintette az er�d�tm�nyeket, �s el�gedetten t�rt haza.

Letettem a Rappel szerkeszt�s�g�nek asztal�ra a 2 088,30 frankot: ennyit gy�jt�ttek Guernesey-n a sebes�lteknek, az �sszeget H. Tupper �r francia konzul k�ldte el.

Ugyanakkor letettem a szerkeszt�s�g asztal�ra egy kark�t�t, �s egy p�r arany f�l�nf�gg�t, egy ismeretlen n� adom�ny�t a sebes�ltek jav�ra. A k�ldem�nyhez egy kis arany nyakbaval� med�lja volt mell�kelve Jeanne sz�m�ra.


Szeptember 20
. - Charles tegnap kis csal�dj�val egyetemben elk�lt�z�tt a Navarin-palot�b�l a Rivoli utca 174. al�. Charles �s feles�ge, nemk�l�nben Victor, tov�bbra is mindennap n�lam eb�del.

Tegnap megkezd�d�tt P�rizs ostroma.

Ma reggel n�lam j�rt Louis Blanc, Gambetta bel�gyminiszter �s Jules Ferry, a korm�ny tagja.

Elmentem a Tudom�nyos Akad�mi�ra, hogy al��rjam az Akad�mia nyilatkozat�t P�rizs m�eml�kei v�delm�ben. Mivel a titk�rs�g z�rva volt, k�rtem a kapust�l egy �v pap�rt, �s arra �rtam r�:

"Csatlakozom a Francia Tudom�nyos Akad�mia nyilatkozat�hoz.

P�rizs, 1870. szeptember 20.

Victor Hugo"


Szeptember 21.
- Ma este a t�meg, benne katon�k �s nemzeti g�rdist�k, �szrevette, hogy a M�rt�rok �tj�nak sark�n, egy magas h�z �t�dik emelet�n f�nyek mozognak ide-oda, mintha valaki jeleket adna. D�h�s ki�lt�sok hangzottak. Azonnal �tkutatt�k a h�zat.

Kudarcba fulladt Jules Favre �s Bismarck megbesz�l�se.


Szeptember 25
. - Ma este Emmanuel des Essarts t�rsas�g�ban elj�tt Jules Claretie, �s �tny�jtott egy aranym�het, melyet a Tuil�ri�kban szak�tott le a cs�sz�ri pal�str�l. A bor�t�kra ezt a sort �rta a Feny�t�sek-b�l:

       Sz�lljatok e pal�str�l el.


Szeptember 27
. - Szinte v�ratlanul meghalt Victor Bois �r, Alice nagyb�tyja, P�rizs v�delm�nek egyik leg�gyesebb szervez�je. H�rom napja m�g n�lam eb�delt.


Okt�ber 2.
- A peremv�rosi vas�ton k�r�lj�rtuk P�rizst. K�rutaz�sunk h�rom �r�t tartott. P�ratlanul �rdekes l�tv�ny: P�rizs lerombolja �nmag�t, hogy v�dekezhessen. Nagyszer�. �nn�n romjaib�l �p�t barik�dot.

Toul �s Strasbourg elesett.


Okt�ber 3.
- A XI. ker�let k�t k�ld�tte elj�tt, hogy felaj�nlj�k a jel�l�semet. Nemet mondtam.

Vicin�lis jel�l�st nem fogadok el. A legnagyobb odaad�ssal fogadn�m, ha P�rizs v�rosa jel�lne. Ne k�rzetenk�nt szavazzanak r�m, hanem lajstromon.

A k�zoktat�s�gyi miniszt�riumban megl�togattam Jules Simon feles�g�t: talpig gy�szban volt r�gi bar�tja, Victor Bois hal�la miatt. Georges �s Jeanne a kertben maradt. Lementem j�tszani vel�k.

Nadar elj�tt ma este, �s elk�rte leveleimet: holnaput�n l�gg�mb�t bocs�t fel, azzal k�ldi el post�mat. A ballon tov�bb�tja h�rom felh�v�somat: A n�metekhez, A franci�khoz �s A p�rizsiakhoz.

A n�metekhez int�zett felh�v�somat megint mindenhol kiragasztott�k a v�rosban. Hogy ki, azt senki nem tudja.


Okt�ber 5
. - Ma reggel felsz�llt Nadar l�ghaj�ja, a Barb�s, amely t�bbek k�z�tt az �n leveleimet is viszi, de a sz�lcsend miatt le kellett ereszkednie. Holnap indul �tnak. �ll�t�lag viszi Jules Favre-t �s Gambett�t.

Tegnap este megl�togatott Meredith Read t�bornok, az Egyes�lt �llamok f�konzulja. Tal�lkozott Burnside amerikai t�bornokkal, aki a porosz t�borban van. �ll�t�lag a poroszok tiszteletben fogj�k tartani Versailles-t. Nem merik megt�madni P�rizst. Ami egy�bk�nt l�that� is.


Okt�ber 7
. - Ma reggel, ahogy a Clichy k�r�ton bolyongok, megpillantok a Montmartre-ra vezet� egyik utca torkolat�n�l egy l�gg�mb�t. Oda megyek. Eg�sz nagy t�meg �ll k�r�l egy nagy n�gysz�gletes teret, amelyet a Montmartre meredek sziklafalai szeg�lyeznek. Ebben a t�rs�gben h�rom l�gg�mb�t f�jnak fel: egy nagyot, egy k�zepest, egy kicsit. A nagy s�rga, a k�zepes feh�r, a kicsi s�rga-piros cs�kos.

- Gambetta indul - suttogj�k a t�megben. Val�ban megl�tom Gambett�t a s�rga l�gg�mb mellett egy csoport k�zep�n: hossz� k�peny, pr�mes sisak van rajta. Egy nagy k�kock�n �l, b�lelt csizm�t h�z fel. V�ll�n �tvetve egy b�rzs�k. Azt�n leveszi, bemegy a l�ghaj�ba, egy fiatalember pedig, a l�ghaj�s a k�t�lzethez k�t�zi a zs�kot Gambetta feje f�l�.

Ez f�l tizenegykor t�rt�nt. Gy�ny�r� id�. Gyenge d�li sz�l. Enyhe �szi napf�ny. A s�rga l�ghaj� hirtelen magasba emelkedik, kosar�ban h�rom f�rfi, k�zt�k Gambetta. Azt�n felsz�ll a feh�r l�gg�mb, az is h�rom szem�lyt visz, az egyik h�romsz�n� z�szl�t lenget. Gambetta l�ghaj�j�r�l h�romsz�n� szalag l�g le. - �ljen a K�zt�rsas�g! - ki�ltjuk.

K�t l�gg�mb sz�llt fel, a feh�r magasabbra, mint a s�rga, azt�n a szem�nk l�tt�ra lejjebb ereszkednek. M�r kidobt�k a ballasztot, de m�g mindig s�llyednek. M�r elt�ntek a Montmartre dombja m�g�tt. Feltehet�en a Saint-Denis mez�n �rtek f�ldet. Nagy volt a megterhel�s, vagy a sz�l �llt el.

M�giscsak elindultak, a l�ghaj�k ism�t a magasba emelkedtek.

Megn�zt�k a nagyszer�en restaur�lt Notre-Dame-ot. A szent�lybe bel�pve, szem�lyenk�nt �tven centime-ot adtunk a sebes�ltek jav�ra.

Megn�zt�k a Szent Jakab tornyot. Amikor hint�nk meg�llt, hozz�m l�pett az egyik minapi k�ld�tt (XI. ker�let), �s k�z�lte, hogy ker�lete elfogadja �ll�spontomat, szerint�k is igazam van, ha lajstromon k�v�nom megv�laszt�somat, k�rnek teh�t, fogadjam el a jel�l�st az �ltalam megszabott felt�telek alapj�n, �s tan�csomat k�rik, mit tegyenek, ha a korm�ny nem enged�lyezi a v�laszt�st. T�madj�k meg fegyveres er�vel? K�vetni fogj�k tan�csaimat. Azt feleltem, hogy a polg�rh�bor� a k�lh�bor� malm�ra hajtan� a vizet, �s kiszolg�ltatn� P�rizst a poroszoknak.

Hazafel� menet vettem n�h�ny apr�s�got a kicsiknek. Georges-nak egy zu�vot �rb�d�val, Jeanne-nak egy bab�t, amelyik lehunyja �s kinyitja a szem�t.


Okt�ber 8
. - Normandi�n kereszt�l levelet kaptam B�csb�l L. Colet �rt�l. P�rizs k�r�lz�r�sa �ta ez az els� lev�l, amely a k�lvil�gb�l �rkezik hozz�m.

P�rizs cukork�szlete m�r csak t�z napra elegend�. Ma megkezd�d�tt a h�s adagol�sa. Szem�lyenk�nt egyharmad font egy napra.

Kisebb zavarok a v�rosi tan�cs elnapol�sa k�r�l. L�zas megmozdul�sok P�rizsban. K�l�nben semmi ok nyugtalans�gra. A porosz �gy� morog, mint a gener�lbasszus. Egys�gre int benn�nket.

Ernest Picard p�nz�gyminiszter �r - titk�ra, G. Pallain �r k�zvet�t�s�vel - meghallgat�st k�r t�lem, sz� szerint �gy mondt�k. H�tf�, okt�ber 10. d�lel�ttj�t javasoltam.


Okt�ber 10
. - Felkeresett Ernest Picard �r, p�nz�gyminiszter. K�rtem, hogy azonnal rendelje el a 15 frankon aluli z�logh�zi k�lcs�n�k f�lszabad�t�s�t (a jelenlegi rendelet elfogadhatatlan kiv�telt tesz csup�n, p�ld�ul a feh�rnem�vel). Felh�vtam a figyelm�t arra, hogy a szeg�nyek nem v�rhatnak. Holnapra �g�rte a rendelet kiad�s�t.

Semmi h�r Gambett�r�l. Kezd�nk nyugtalankodni. A sz�l a poroszok kez�n lev� �szakkeleti vid�k fel� hajtotta.


Okt�ber 11
. - J� h�r Gambett�r�l. Lesz�llt az Amiens melletti �pineuse-ben.

Tegnap este, a p�rizsi megmozdul�sok ut�n, ahogy elhaladok egy utcai l�mpa alatt �sszegy�lt csoport mellett, a k�vetkez�ket hallom: "�gy l�tszik, Victor Hugo �s a t�bbiek..." Tov�bbmentem a mondat v�g�t nem hallgattam meg, nem akartam, hogy felismerjenek.

Vacsora ut�n felolvastam bar�taimnak a Feny�t�sek franciaorsz�gi kiad�s�nak bevezet� sorait (A Franciaorsz�gba val� hazat�r�s pillanat�ban, Br�sszel, 1870. augusztus 31.).

Kezd hideg lenni.


Okt�ber 12
. - Barbieux, aki egy z�szl�alj parancsnoka, elhozta egy porosz katona sisakj�t, emberei �lt�k meg az ellens�get. Kicsi Jeanne nagyon el�mult a sisakon. Ezek az angyalok m�g mit sem tudnak a f�ldr�l.


Okt�ber 13
. - A rendelet, amelynek kiad�s�t a sz�k�lk�d�k �rdek�ben s�rgettem, ma, okt�ber 13-�n reggel napvil�got l�tott a Hivatalos K�zl�ny-ben.

A Carrouselt�l kifel� j�vet �sszetal�lkoztam Pallain �rral, a miniszter titk�r�val. Szerinte 800 000 frankba fog ker�lni ez a rendelet.

Ezt v�laszoltam: 800 000 frank, isten neki. Ennyit vett�nk el a gazdagokt�l. Ennyit adtunk a szeg�nyeknek.

Annyi esztend� ut�n ma �jra tal�lkoztam Th�ophile Gautier-val. Meg�leltem. Kicsit f�lt. Megh�vtam vacsor�ra.


Okt�ber 14
. - A Mont-Val�rienr�l kil�tt bomb�ink tegnap l�ngba bor�tott�k a saint-cloud-i kast�lyt.

Claye-n�l voltam, a Feny�t�sek kedden megjelen� franciaorsz�gi kiad�s�nak utols� levonatait korrig�ltam. �mile Allix hozott egy porosz �gy�goly�bist: Montrouge-ban szedte fel egy barik�d m�g�tt, ahol a l�ved�k meg�lt k�t lovat. Huszon�t font a s�lya. Georges elj�tszadozott vele, k�zben az ujj�ra ment, amib�l nagy s�r�s-r�v�s lett.

Ma van J�na �vfordul�ja.


Okt�ber 16
. - Nincs m�r vaj. Nincs sajt. Alig van tej �s toj�s.

Meger�s�tik a h�rt, hogy az �n nevemre keresztelik �t az Haussmann k�rutat. Nem mentem el megn�zni.


Okt�ber 17
. - Holnap a Concorde t�rr�l felbocs�tanak egy postaballont, a Victor Hug�-t. A l�gg�mbbel levelet k�ld�k Londonba.


Okt�ber 18
. - A k�r�ton j�rva nekem is a kezembe nyomt�k egy varr�g�p�zlet - Bienaim� �s Tsa, Magenta k�r�t 46. - n�vk�rty�j�t. A k�rtya alj�n az arck�pem.

Megn�ztem a Feuillantines utc�t. Gyermekkorom h�za �s kertje elt�nt. Utc�t nyitottak felette.


Okt�ber 19
. - Louis Blanc n�lam vacsor�lt. Elhozta a r�gi n�pk�pvisel�k nyilatkozat�t, hogy �rjam al�. Mondtam, hogy ebben a sz�vegez�sben nem �rom al�, m�dos�ts�k.


Okt�ber 20
. - Az Irodalm�rok T�rsas�ga k�ld�tteinek l�togat�sa.

Ma hozt�k forgalomba az 1870-es K�zt�rsas�g els� postai b�lyegeit.

Ma reggel megjelent P�rizsban a Feny�t�sek (franciaorsz�gi kiad�sa).

Az �js�gok k�zlik, hogy a Victor Hugo ballon Belgiumban �rt f�ldet. Ez az els� postal�gg�mb, amely �trep�lt a hat�ron.


Okt�ber 21
. - Azt mondj�k, Alexandre Dumas okt�ber 13-�n Le Havre-ban a fi�n�l, meghalt. Nagy lelki �s szellemi �rt�kei voltak. Hal�l�nak h�re elszor�totta a sz�vemet.

Louis Blanc �s Brives megl�togatott: �jb�l sz�ba hozt�k a n�pk�pvisel�k nyilatkozat�t. Az a v�lem�nyem, hogy napoljuk el.

Sehol nem olyan sz�p a reggel, mint P�rizsban �breszt�kor.

Ekkor pirkad. El�sz�r, eg�szen k�zelr�l, dobperg�s hallatszik, majd k�rtsz�: finoman sz�rnyal�, harcias dallam. Ut�na csend. H�sz m�sodperc m�lva �jrakezdi a dob, azt�n a k�rt, mindegyik megism�tli a maga mond�k�j�t, de m�r t�volabbr�l. Ez ut�n is csend k�vetkezik. Egy perc m�lva, ez�ttal m�g t�volabbr�l, megint megsz�lal a dob �s a k�rt, m�r halkan, de m�g mindig tiszt�n kivehet�en. Sz�net k�vetkezik, majd �jb�l perg�s, harsog�s - imm�ron nagyon messzir�l. Azt�n m�g egy �jr�z�s, valahol a l�t�hat�r sz�l�n, most m�r alig �rthet�en, visszhangszer�en. Kivil�gosodik, �s a ki�lt�st hallani: "Fegyverbe!" Felkel a nap, fel�bred P�rizs.


Okt�ber 22
. - A Feny�t�sek els� �tezer p�ld�nya k�t nap alatt elfogyott. Ma este szerz�dtem a h�romezres m�sodik kiad�sra.

Kicsi Jeanne ma kital�lta: �gy f�jja fel az arc�t, hogy k�zben felemeli a karj�t. B�b�jos.

A Feny�t�sek p�rizsi kiad�s�nak els� �tezer p�ld�nya 500 frankot hozott: az �sszeget r�szben a Si�cle-nek k�ld�m el, r�szben felaj�nlom a nemzeti gy�jt�s c�ljaira. P�rizsnak �gy�kra van sz�ks�ge.

Elj�tt hozz�m Math� �s Gambon, k�t r�gi n�pk�pvisel�: arra k�rtek, vegyek r�szt egy gy�l�sen, amelynek a magv�t a n�pk�pvisel�k alkotj�k. Kijelentett�k, hogy n�lk�lem nem lehet megtartani a gy�l�st. �n azonban azt hiszem, a gy�l�sb�l t�bb kellemetlens�g sz�rmazik, mint haszon. F�l�, hogy nemet kell mondanom.

L�h�st esz�nk minden form�ban. Egy m�sz�rsz�k kirakat�ban a k�vetkez� feliratot l�ttam: Lovagi kolb�sz.


Okt�ber 23
. - A 17. z�szl�alj felk�rt, kezdjem meg az egy sou-s gy�jt�st, hogy �gy�juk legyen. 300 000 sou-t fognak �sszegy�jteni, azaz tizen�tezer frankot, �s lesz egy 24 centim�teres, 8500 m�terre hord� l�veg�k, �ppen olyan, mint Krupp �gy�i.

Mar�chal f�hadnagy j�n az �n sou-m�rt: a f�ra�k kor�b�l val� egyiptomi �nixkup�t hoz, belev�sve a hold �s a nap, a Nagy Medve �s a D�l Keresztje, k�t f�le pedig k�t kutyafej� d�mon. Egy eg�sz ember�let kellett egy ilyen kupa v�seteinek az elk�sz�t�s�hez. Beledobtam a magam sou-j�t. D'Alston-Sh�e, aki �ppen ott volt, ugyancsak adakozott, odaadta a maga r�sz�t, nemk�l�nben Meurice �r �s feles�ge, valamint a k�t csel�dl�ny, Mariette �s Cl�mence. A 17. z�szl�alj elhat�rozta, hogy Victor Hug�-nak kereszteli el az �gy�t. Mondtam nekik, nevezz�k el ink�bb Strasbourg-nak. Ily m�don is kapjanak strasbourg-i goly�kat a poroszok.

Elbesz�lgett�nk, nagyokat nevett�nk a 17. z�szl�alj tisztjeivel. A kupa k�t kutyafej� istens�g�nek az a feladata, hogy a pokolba vigye a lelkeket.

- Nos - jelentettem ki -, akkor legyen gondjuk Vilmosra �s Bismarckra.

�douard Thierry �r l�togat�sa. A Stella sz�veg��rt j�tt: a Th��tre-Fran�ais-ben akarj�k felolvasni a sebes�ltek jav�ra. Azt javasolom neki, ink�bb a teljes Feny�t�sek-b�l v�logassanak. Megr�m�l. �s m�g azt is k�rem, hogy �gy�t vegyenek a befolyt p�nzen.

Charles Floquet �r l�togat�sa. A v�rosh�z�n t�lt be valami hivatalt. �ltala �zenem a korm�nynak, hogy a Mont-Val�rient nevezz�k el Mont-Strasbourg-nak.


Okt�ber 24
. - Le Flõ t�bornok l�togat�sa. K�l�nb�z� deput�ci�kat fogadok.


Okt�ber 25
. - Nyilv�nosan felolvass�k a Feny�t�sek-et: �gy�ra gy�jtenek, amelynek Feny�t�s lesz a neve. K�sz�l�nk a felolvas�sra.

A der�k Rostant - egyszer nagyon megszidtam, de az�rt szeret, hiszen igazam volt - letart�ztatt�k, mert fegyelmezetlen�l viselkedett a nemzeti g�rd�ban. Van egy hat�ves kisfia, akinek anyja nincs, csak apja. Mit tegy�nk? Az apa b�rt�nben van, �gy h�t meg�zenem neki, k�ldje el hozz�m a kisfi�t a Rohan-palot�ba. Ma el is k�ldte.


Okt�ber 27.
- Rostant szabadon bocs�tott�k, f�l h�tkor elj�tt hozz�m a kis Henri�rt. Apa �s fia boldogok.


Okt�ber 28.
- Felkeresett Edgar Quinet.

N�lam vacsor�zott Schoelcher �s Farcy f�hadnagy, aki nev�t adta �gy�nasz�dj�nak. �tkez�s ut�n, f�l kilenckor, Schoelcherrel kettesben elment�nk a lak�s�ra, a De la Chaise utca 16-ba. Ott volt Edgar Quinet, Ledru-Rollin, Math�, Gambon, Lamarque, Brives. Ekkor tal�lkoztam el�sz�r Ledru-Rollinnel. Nagyon udvarias szavakkal vitatkoztunk valami klubalap�t�sr�l, � mellette volt, �n ellene. Kezet szor�tottunk. �jf�lre �rtem haza.


Okt�ber 29
. - L�togat�im: az Irodalm�rok Bizotts�g�nak k�pvisel�i, Fr�d�rick Lema�tre, Berton �s Lafontaine urak, Favart-n� (egy harmadik �gy� �gy�ben, amely szint�n a Victor Hugo nevet viseln�). A nevet nem enged�lyezem.

Hozz�j�rultam a Feny�t�sek negyedik kiad�s�hoz, ugyancsak h�romezer p�ld�nyban. Ami annyit jelent, hogy a mai napig csak P�rizs tizenegyezer p�ld�nyt k�v�nt.


Okt�ber 30
. - Az Irodalm�rok T�rsas�ga enged�lyt k�r, hogy nyilv�nosan felolvass�k a Feny�t�sek-et: a bev�telb�l �gy�t vesznek P�rizsnak, Victor Hugo lesz a neve. Megadtam az enged�lyt. Ma reggel �rott v�laszomban azt k�rtem, hogy Victor Hugo helyett Ch�teaudun legyen az �gy� neve. A felolvas�s sz�nhelye a Porte-Saint-Martin sz�nh�z lesz.

Elj�tt Berton �r. Felolvastam neki a B�nh�d�s-t, � fogja el�adni. Meurice �r �s feles�ge, valamint D'Alton-Sh�e is jelen volt a felolvas�sn�l.

H�re �rkezik, hogy Metz kapitul�lt �s Bazaine serege megadta mag�t.

M�r falragaszokon hirdetik a Feny�t�sek felolvas�s�t. Rapha�l F�lix �r elj�tt, hogy k�z�lje a m�snapi pr�ba id�pontj�t. B�relek erre az el�ad�sra egy f�ldszinti p�holyt, �s mind a h�t helyet felaj�nlom a h�lgyeknek.

Este, hazafel� j�vet, a Drouot utc�ban az el�lj�r�s�g el�tt �sszetal�lkoztam Chaudey �rral, aki Lausanne-ban ott volt a b�kekongresszuson, �s most a VI. ker�let el�lj�r�ja. T�rsas�g�ban volt Philipbert Audebrand �r is. Elbesz�lgett�nk Metz bev�tel�r�l.


Okt�ber 31
. - Csetepat� a v�rosh�z�n. Blanqui, Flourens �s Delescluze meg akarja d�nteni a Trochu- �s Jules Favre-f�le ideiglenes hatalmat... Nem csatlakozom hozz�juk. Fegyveres �sszecsap�s. Kitartok amellett, hogy nem csatlakozom.

Flourens �s Blanqui eg�sz nap fogva tartotta a korm�ny n�h�ny tagj�t a v�rosh�z�n. �jf�lkor nemzeti g�rdist�k j�ttek �rtem: menjek a v�rosh�z�ra, hogy - mint mondt�k - eln�ke legyek az �j korm�nynak. K�z�ltem, hogy hat�rozottan el�t�lem ezt a pr�b�lkoz�st, �s nem vagyok hajland� a v�rosh�z�ra menni. Hajnali h�romkor Flourens �s Blanqui t�vozott a v�rosh�z�r�l, Trochu visszat�rt.

Meg fogj�k v�lasztani a p�rizsi Komm�nt.


November 1
. - N�h�ny nappal elhalasztjuk a Feny�t�sek felolvas�s�t, amely m�ra, keddre volt kit�zve a Porte-Saint-Martinben.

Ma reggel felkeresett Louis Blanc: tan�csomat k�rte, milyen magatart�st tan�s�tsunk a Komm�nnel szemben.

A sajt� egy�rtelm�en �dv�zli, hogy tegnap t�vol tartottam magam az esem�nyekt�l.


November 2
. - A korm�ny igent vagy nemet v�r. Elj�tt Louis Blanc, elj�ttek a fiaim, hogy mindent megbesz�lj�nk.


November 4
. - C�folj�k Alexandre Dumas hal�l�nak h�r�t.

Elj�ttek felk�rni, hogy v�llaljam a III., majd a XI. ker�let el�lj�r�i tiszt�t. Nem v�llaltam.

Elmentem a Feny�t�sek pr�b�j�ra a Porte-Saint-Martinbe. Ott volt Fr�d�rick Lema�tre, a h�lgyek k�z�l Marie Laurent, Lia F�lix, meg Dugu�ret-n�.


November 5
. - Ma volt a Feny�t�sek nyilv�nos felolvas�sa; c�l: �gy�t adni P�rizs v�delm�hez.

A III., XI. �s XV. ker�let k�ri, jel�ltessem magamat el�lj�r�j�nak. Nem v�llalom.


November 6.
- M�rim�e meghalt Cannes-ban. Dumas nem halt meg, de meg�t�tte a sz�l.


November 7.
- Megl�togat a 24. z�szl�alj, �s egy �gy�t k�r t�lem.


November 8.
- Tegnap este viszonoztam Le Flõ t�bornok l�togat�s�t. Hazafel� j�vet el�sz�r mentem �t a Tuil�ri�k h�dj�n, amelyet Franciaorsz�gb�l val� t�voz�som ut�n �p�tettek.


November 9.
- A Feny�t�sek nyilv�nos felolvas�sa a Porte-Saint-Martinben h�tezer frankot hozott tiszt�n, az �ltalam Ch�teaudun-nek elnevezett �gy� c�ljaira; a t�bbletb�l fizett�k a jegyszed�n�ket, a t�zolt�kat �s a vil�g�t�st, egy�b k�lts�get nem vontak le.

A Cail-gy�rban most k�sz�tik az �jt�pus� - Gattlir modellnek nevezett - g�ppusk�kat.

Kicsi Jeanne m�r kezd csacsogni.

A Feny�t�sek-et ism�t felolvass�k, ez�ttal a Th��tre-Fran�ais-ban, egy �j �gy� k�lts�geinek el�teremt�s�re.


November 12.
- P�riga kisasszony elj�tt, hogy n�lam vegye �t a Pauline Roland-t, amelyet holnap � fog el�adni a Feny�t�sek m�sodik felolvas�s�n, a Porte-Saint-Martinben. Kocsit hozattam, hazavittem P�riga kisasszonyt, �s elmentem a holnapi sz�nh�zi felolvas�s pr�b�j�ra. Ott volt Fr�d�rick Lema�tre, Berton, Maubant, Taillade, Lacressonnière, Charly, Marie Laurent, Lis F�lix, Rousseil-n�, Rapha�l F�lix �r �s az Irodalm�rok T�rsas�ga bizotts�g�nak tagjai.

A pr�ba ut�n Laurent-n� tolm�csolta a Porte-Saint-Martin-i hadik�rh�z sebes�ltjeinek k�r�s�t, l�togatn�m meg �ket.

- A legnagyobb �r�mmel - v�laszoltam, �s el is mentem hozz�juk.

T�bb teremben voltak elhelyezve, a k�zpont a sz�nh�z nagy kerekt�kr�s egykori el�csarnoka volt: 1831-ben itt olvastam fel a sz�n�szeknek a Marion de Lorme-ot. Crosnier �r volt az igazgat�, a felolvas�son megjelent Dorvaln� �s Bocage is.

Bel�pve �gy sz�ltam a sebes�ltekhez:

- Egy irigy ember �ll el�ttetek. Semmi ut�n nem �h�tozom annyira a f�ld�n, mint hogy �n is r�szes�ljek sebeitekben. �dv�z�llek benneteket, Franciaorsz�g sz�l�ttei, a K�zt�rsas�g kedvelt fiai, ti kiv�lasztottak, akik a haz��rt szenvedtek.

L�that�an nagyon megrend�ltek. Mindegyikkel kezet fogtam. Az egyik a csonka karj�t tartotta oda. Egy m�siknak nem volt orra. Egy harmadik aznap esett �t k�t s�lyos oper�ci�n. Egy eg�szen fiatal katona aznap reggel kapta meg a katonai �rdemrendet. Egy l�badoz� �gy sz�lt:

- Franche-Comt�-i vagyok.

- Ak�rcsak �n - feleltem, �s �t�leltem. Az �pol�n�k, a sz�nh�z feh�r k�t�nyes m�v�szn�i, s�rva fakadtak.


November 13.
- Paul Meurice �rral �s a feles�g�vel, Vacqueire-val �s Louis Blanc-nal vacsor�ztam. A Feny�t�sek felolvas�sa miatt hat �r�ra kellett el�rehozni a vacsor�t, ez a m�sodik el�ad�s ugyanis f�l nyolckor kezd�d�tt a Porte-Saint-Martinben. A Feny�t�sek eme m�sodik el�ad�s�ra p�holyt aj�nlottam fel Paul Meurice feles�g�nek.


November 14
. - A Feny�t�sek tegnap esti el�ad�sa (a gy�jt�st nem sz�m�tva) 8000 frankot j�vedelmezett.

J� h�rek. Aurelle des Paladines t�bornok visszafoglalta Orl�ans-t, �s megverte a poroszokat. Schoelcher hozta a h�rt.


November 15
. - Ars�ne Houssaye �r �s fia, Henri Houssaye l�togat�sa. Id�sebb Houssaye �r el�adatja sz�nh�z�ban a Stell�-t a sebes�ltek jav�ra.

Valois �r elj�tt, �s k�z�lte, hogy a Feny�t�sek k�t felolvas�sa 14 500 frankot j�vedelmezett. M�g 500 frank kellene, �s akkor megvolna nem is k�t, hanem h�rom �gy�. 100 frankot adok neki, kezdetnek az 500 frankhoz.

Az Irodalm�rok T�rsas�ga k�v�ns�g�nak: ha az els� �gy�nak a Ch�teaudun nevet adtam, a m�sodik legyen Feny�t�s, a harmadik Victor Hugo. Beleegyeztem.

Pierre V�ron elk�ldte Daumier sz�p rajz�t: a Feny�t�s vill�mokat sz�r a cs�sz�rs�gra.


November 16.
- Azt mondj�k, Baroche meghalt. Caenban.

�douard Thierry �r nem enged�lyezi a Porte-Saint-Martinben a Hernani �t�dik felvon�s�nak el�ad�s�t a ch�teauduni �ldozatok �s a 24. z�szl�alj �gy�ja jav�ra. Furcsa akad�ly ez a Thierry �r!


November 17
. - Az Irodalm�rok Bizotts�g�nak l�togat�sa (J. Claretie, Altaroche, Muller, Germond-Lavigne, Ducuing, Celliez, Em. Gonzales, Valois, Lapointe urak �s m�sok). A bizotts�g arra k�r, enged�lyezzem a Feny�t�sek harmadik felolvas�s�t, az Oper�ban, hogy meglegyen a negyedik �gy�.


November 18.
- E helyen kijelentem egyszer s mindenkorra, hogy b�rkinek enged�lyezem �ltala v�lasztott b�rmely m�vem felolvas�s�t vagy el�ad�s�t, b�rmely sz�npadon, az �gyuk, a sebes�ltek, a hadik�rh�zak, az �zemek, az �rv�k, a hadik�rosultak, a szeg�nyek jav�ra, �s lemondok az e felolvas�sokb�l vagy el�ad�sokb�l sz�rmaz� minden szerz�i jogomr�l.

�gy d�nt�ttem, hogy a n�p ingyen tekintheti meg a Feny�t�sek harmadik el�ad�s�t az Oper�ban.


November 19
. - Marie Laurent asszony elj�tt felmondani el�ttem A szeg�nyek-et, amelyet holnap el�ad a Porte-Saint-Martinben egy �gy� c�ljaira.


November 20
. - Tegnap este �szaki f�ny volt.

A K�v�r Jos�phine m�r nem szomsz�dom. �tvitt�k a 41. b�sty�ra. Huszonhat l� kellett a vontat�s�hoz. Hi�nyzik. �jszaka mindig hallgattam �bl�s hangj�t, �s �gy t�nt, mintha velem t�rsalogna. Megosztottam szerelmemet a K�v�r Jos�phine �s Kicsi Jeanne k�z�tt.

Kicsi Jeanne m�r nagyon sz�pen mondja, hogy papa meg mama.

Ma: a nemzeti g�rda szeml�je.


November 21.
- L�togat�im: Jules Simon feles�ge �s Sarah Bernhardt kisasszony.

Vacsora ut�n val�s�gos n�pgy�l�s a lak�somon. �gy h�rlik, Veuillot megs�rtett.

Kicsi Jeanne m�r �gyesen m�szik n�gyk�zl�b.


November 23
. - Jules Simon azt �rja, hogy jel�ljem meg a napot, �s akkor eny�m lesz az Opera a n�p sz�m�ra (a Feny�t�sek ingyenes felolvas�sa). A vas�rnapot szeretn�m, de tekintettel arra, hogy akkor az Opera m�v�szei �s alkalmazottai �nmaguk sz�m�ra rendeznek jutalomel�ad�st, a h�tf�t v�lasztom. Elj�tt Fr�d�rick Lema�tre, �s s�rva megcs�kolta kezemet.

Napok �ta esik. Az es� el�nti a lapos ter�leteket, az �gy�k megfeneklen�nek a s�rban, �s ez k�slelteti a kit�r�st. P�rizs k�t napja s�zott h�son �l. Egy patk�ny nyolc sou.


November 24.
- Enged�lyt adok a Th��tre-Fran�ais-nek, hogy holnap, 25-�n, p�nteken, a hadik�rosultak jav�ra el�adja saj�t sz�n�szeivel a Hernani �t�dik felvon�s�t, a Porte-Saint-Martin m�v�szeinek tolm�csol�s�ban a Lucrezia Borgia utols� felvon�s�t, �s k�zj�t�kk�nt r�szleteket szavaltasson a Feny�t�sek-b�l, a Szeml�l�d�sek-b�l �s a Sz�zadok legend�j�-b�l.

Favart kisasszony itt volt d�lel�tt: elpr�b�lta velem Az alv� Bo�z-t. Ut�na egy�tt ment�nk a Fran�ais-ba a holnapi el�ad�s pr�b�j�ra. Nagyon j�l alak�totta Doña Sol szerep�t. Marie Laurent asszony is kiv�l� volt, mint Lucrezia Borgia. Pr�ba k�zben �rkezett meg Flavigny �r.

- J� napot, kedves volt koll�g�m - �dv�z�ltem. R�m n�zett, azt�n kiss� meghatottan felki�ltott:

- Nah�t! �n az? - �s hozz�tette: - Igaz�n j� karban van!

�gy feleltem:

- Az emigr�ci� j� karban tart.

Visszautas�tottam a p�holyt, amelyet a Th��tre-Fran�ais aj�nlott fel a holnapi el�ad�sra, helyette vettem egyet, �s megh�vom majd Paul Meurice feles�g�t.

Vacsora ut�n elj�tt Cresson �r, az �j rend�rf�n�k. H�sz esztend�vel ezel�tt ifj� �gyv�d volt. � v�dte Br�a t�bornok gyilkosait. Hal�lra �t�lt�k �ket. Cresson �r hozz�m fordult. �n kegyelmet k�rtem a szerencs�tlenek sz�m�ra Louis Bonapart�t�l, aki akkor a K�zt�rsas�g eln�ke volt. Cresson �r, a mai rend�rf�n�k, eml�kezetembe id�zte mindezt.

Azut�n sz�ba hozta a Feny�t�sek ingyenes felolvas�s�t, amelyre h�tf�n, 28-�n h�vom meg a n�pet az Oper�ba. Att�l f�lnek, hogy hatalmas t�meg j�n �ssze, felvonulnak a k�lv�rosok, t�bb mint nyolcvanezer f�rfi �s n�. H�romezer szem�lynek van hely. Mi lesz a t�bbivel? A korm�ny nyugtalankodik. F�l, hogy t�leked�s lesz, hogy sokan vannak a megh�vottak, �s kevesen a hivatalosak, �ssze�tk�z�st�l, rendzavar�st�l tartanak. A korm�ny semmit nem akar megtagadni t�lem. Csup�n k�rdezi, v�llalom-e a felel�ss�get. Azt teszi, amit k�v�nok. A rend�rf�n�k feladata, hogy megegyez�sre jusson velem.

�gy v�laszoltam:

- K�rdezz�k meg Vacquerie-t �s Meurice-t meg a k�t fiamat, �ppen itt vannak.

- Sz�vesen - felelte.

Hatosban megtan�cskoztuk a dolgot. �gy d�nt�tt�nk, hogy a h�romezer jegyet vas�rnap d�lt�l, teh�t az el�ad�st megel�z� napon, a h�sz ker�let el�lj�r�s�g�n osztj�k ki a jelentkez�knek. Minden ker�let lakoss�ga ar�ny�nak megfelel�en kap jegyeket. M�snap a h�romezer jegytulajdonos (minden jegyet sz�tosztanak) �ll majd sort az Opera el�tt: nem lesz torl�d�s, z�rzavar. A Hivatalos K�zl�ny �s k�l�nleges falragaszok fogj�k a n�pet t�j�koztatni a k�zrend �rdek�ben foganatos�tott int�zked�sekr�l.


November 25
. - Lia F�lix kisasszony n�lam pr�b�lja a Sacer est�-t, amelyet h�tf�n szaval a n�p el�tt.

Tony R�villon �r, aki a besz�det fogja tartani, az Irodalombar�tok Bizotts�g�val egy�tt felkeresett.

Az Egyes�lt �llamokb�l �rkez� amerikaiak k�ld�tts�ge kifejezte el�ttem felh�borod�s�t az amerikai k�zt�rsas�g magatart�sa �s Grant eln�k miatt, aki cserbenhagyja Franciaorsz�got.

- Amelynek az amerikai k�zt�rsas�g annyit k�sz�nhet - mondom.

- Mindent k�sz�nhet - jegyzi meg egyik amerikai l�togat�m.

Napok �ta er�s�dik az �gy�z�s. Ma m�g sokkal er�sebb.

A kis Nap�leon p�rizsi kiad�sa hasonl� kivitelben fog megjelenni, mint a Feny�t�sek. Hetzel ma reggel k�ld�tt p�ld�nyokat.

Meurice-n� a k�zelg� �h�ns�gre gondolva csirk�ket �s nyulakat akar tartani. Egy kis �lat t�koltat sz�mukra kis kertemben. Az asztalos, aki a munk�t v�gzi, bej�tt hozz�m, �s �gy sz�lt:

- Szeretn�m megszor�tani a kez�t. - K�t kez�t a kezembe vettem.


November 27.
- �letjelt ad mag�r�l az Akad�mia. Hivatalos �rtes�t�st kapok, hogy kedden rendk�v�li �l�st tart.

Patk�nyp�st�tomot k�sz�tenek. �ll�t�lag j�.

Egy fej hagyma egy sou. Egy szem krumpli egy sou. M�r nem k�rnek hozz�j�rul�st m�veim sz�nh�zi szaval�s�hoz. Mindenhol m�sorra ker�lnek, senki nem fordul hozz�m enged�ly�rt. Igazuk van. Amit �rok nem az eny�m. K�ztulajdon vagyok.


November 28
. - No�l Parfait l�togat�sa: k�ri, hogy siessek Ch�teaudun seg�ts�g�re. Term�szetesen, nagyon sz�vesen.

A Feny�t�sek ingyenes felolvas�sa az Oper�ban. Hatalmas t�meg. Aranyozott koszor�t dobtak a sz�npadra. Georges-nak �s Jeanne-nak adom. A sz�n�szn�k porosz sisakokba gy�jt�ttek �gy�k�sz�t�sre, az eredm�ny - t�z centime-osokban - 1 521,35 frank.

�mile Allix antilopcombot hozott a N�v�nykertb�l. Pomp�s.

Ma �jjel lesz az �tt�r�s.


November 29.
- Eg�sz �jjel d�r�gtek az �gy�k.

Ma bek�lt�ztek a csirk�k a kertembe.

A kit�r�s megrekedt egy id�re. Ducrot hidat vert a Marne-on, de elvitte az �r, mert a poroszok lerombolt�k a zsilipeket.


November 30.
- Eg�sz �jszaka �gy�d�rg�s. Tov�bb folyik a csata.

Tegnap �jf�lt�jt a Richelieu utc�n j�ttem hazafel�, a Rohan-palot�b�l. Kihalt volt az utca, �lettelen, fekete, mintha aludna. Egyszer csak, valamivel t�l a K�nyvt�ron, egy nagyon magas h�z hatodik emelet�n kiny�lik egy ablak, vak�t�an �les f�ny jelenik meg - petr�leuml�mpa lehetett -, elt�nik, t�bbsz�r felvillan, elt�nik, majd becsukj�k az ablakot, �s az utca megint s�t�tbe fullad. Valaki jeleket adott?

P�rizs k�r�l h�rom ir�nyb�l hallani �gy�sz�t: keletr�l, nyugatr�l �s d�lr�l. Val�ban, h�rmas t�mad�s folyik a poroszok gy�r�je ellen: La Roncière t�mad Saint-Denis-n�l, Vinoy Courbevoie-n�l, Ducrot a Marne-on. A h�rek szerint La Roncière fegyverlet�telre k�nyszer�tett egy sz�sz ezredet, �s tiszt�ra s�p�rte a genevilliers-i f�lszigetet. Vinoy lerombolta a porosz v�dm�veket Bougivalon t�l. Ducrot �tkelt a Marne-on, elfoglalta �s visszafoglalta Montmeslyt, �s majdnem a kez�ben van Villiers-sur-Marne. Az �gy�d�rg�st hallva az emberben v�gtelen v�gy�d�s �bred, hogy maga is ott legyen.

Este Camille Pelletan hozza apja �zenet�t: a korm�ny k�zli, hogy a holnapi nap sorsd�nt� lesz.


December 1
. - �ll�t�lag letart�ztatt�k Louise Michelt. Mindent meg fognak tenni annak �rdek�ben, hogy azonnal szabadl�bra helyezz�k. Meurice-n� t�r�dik a dologgal. Reggel ez�rt ment be a v�rosba.

Megl�togatott D'Alton-Sh�e.

Vacsor�ra medveh�st ett�nk.

�rtam a rend�rf�n�knek Louise Michel szabadon bocs�t�sa �rdek�ben.

Ma sz�neteltek a harcok. Meger�s�tett�k az elfoglalt �ll�sokat.


December 2
. - Louise Michel szabad. Elj�tt k�sz�netet mondani.

Tegnap este itt volt Coquelin �r, elszavalt t�bb r�szt a Feny�t�sek-b�l.

Fagy. A Pigalle-k�t medenc�je befagyott.

Ma hajnalban �jra megkezd�d�tt az �gy�z�s.

F�l tizenkett�. Egyre er�s�dik az �gy�z�s.

Tegnap Fluorence �rt, ma Rochefort. Visszat�rnek hozz�m.

N�lam vacsor�zott Dorian k�zmunka�gyi miniszter �s Pelletan.

Este ragyog� h�rek. A loire-i hadsereg Montargis-ban van. A p�rizsi sereg visszaverte a poroszokat az avroni fenns�kr�l. Az emberek hangosan olvass�k az el�lj�r�s�gok kapuj�n kif�ggesztett jelent�seket. "Brav�! - kiab�lt a t�meg. - �ljen a K�zt�rsas�g! Gy�zelem!"

�me, lemostuk december m�sodika gyal�zat�t.


December 3.
- Meghalt Renault t�bornok, gr�n�tszil�nk sebes�tette meg a l�b�n.

Mondtam Schoelchernek, hogy szeretn�k a fiaimmal egy�tt kivonulni, amikor a nemzeti g�rda �tegei - az � �tegeik - felvonulnak az ellens�ggel szemben. T�z �teget kisorsoltak. N�gyet �gy jel�ltek ki. Ezek k�z�tt van a t�zes sz�m� �teg. Victor egys�ge. Vel�k megyek ki. Charles nem vesz r�szt a kit�r�sben, ami j� is, legal�bb a v�rosban marad, hiszen k�t gyermeke van. Meg is parancsoltam neki. Vacquerie �s Meurice a t�zes sz�m� �tegben van. Egy�tt lesz�nk a harcban. Csin�ltatok magamnak egy k�mzs�t. Csak az �jszakai hidegt�l f�lek.

�rnyk�peket mutattam Georges-nak �s Jeanne-nak. Jeanne nagyokat kacagott az �rny�kon is, a fura profilokon is, de amikor megl�tta, hogy �n csin�lom az eg�szet, s�rva fakadt, �s ord�tott. Mintha ezt mondan�: "Nem akarom, hogy r�mk�p legy�l!" Szeg�ny, dr�ga angyal, tal�n el�re �rzi a k�zelg� csat�t.

Tegnap szarvast ett�nk, tegnapel�tt medv�t, az el�z� k�t napon antilopot. A N�v�nykert aj�nd�k�b�l.

Ma este tizenegykor megsz�laltak az �gy�k. Hevesen �s r�vid id�re.


December 4
. - Kiragasztottunk a kapumra egy felh�v�st: milyen el�vigy�zatoss�gi int�zked�sek foganatos�tand�k �gy�t�z eset�n. Ez a felh�v�s c�me.

Harci sz�net. Hadsereg�nk �jra �tkelt a Marne-on.

Kicsi Jeanne nagyon j�l k�zlekedik n�gyk�zl�b, �s kiv�l�an mondja, hogy papa.


December 5.
- Pomp�s halottaskocsit l�ttam az im�nt, �resen, a rakom�ny�rt megy: a fekete b�rsonyon ez�st H bet�, k�r�l�tte csillagok. Egy r�mai visszafordulna. �n nem.

Vacsoravend�g: Gautier, vacsora ut�n: Banville �s Copp�e.

Rossz h�rek. Orl�ans-t visszafoglalt�k t�l�nk. Semmi baj. Kitartunk.


December 7
. - Vacsoravend�geim: Gautier, Banville, Fran�ois Copp�e. Vacsora ut�n: Arselineau. Felolvastam nekik a Flor�al-t �s a R�ma kloak�j�-t.


December 8.
- Megsz�nik a La Partie en danger. (Vesz�lyben a Haza) Blanqui szerint, mivel senki nem olvassa.

Maurice L�ch�tre �r, a kiad�, elj�tt, hogy t�rgyaljunk legk�zelebbi k�nyvem kiad�s�r�l. Elk�ldte Sz�t�r-�t �s Louis Blanc A forradalom t�rt�nete c�m� k�nyv�t. Megaj�nd�kozom A kis Nap�leon-nal �s a Feny�t�sek-kel.


December 9.
- Ma �jszaka fel�bredtem, �s verset �rtam. K�zben d�rg�tt az �gy�.

Bowes �r l�togat�sa. A Times Versailles-ban tart�zkod� tud�s�t�ja azt �rja neki, hogy meg�rkeztek az �gy�k, amelyek P�rizst fogj�k l�ni. Krupp-�gy�k. Most v�rj�k az �gy�talpakat. �gy sorakoznak egym�s mellett a versailles-i porosz arzen�lban, mint palackok a pinc�ben, �rja az angol.

Id�zek a december 9-i Les Nouvelles-b�l:

"Victor Hugo �r kinyilv�n�totta abbeli sz�nd�k�t, hogy fegyvertelen�l kit�r P�rizsb�l a nemzeti g�rda t�z�rs�gi �teg�vel, amelyben k�t fia harcol.

A nemzeti g�rda 144. z�szl�alja teljes eg�sz�ben �ttelepedett a Frochot sug�r�tra, a k�lt� sz�ll�sa el�, a lak�sba csak a n�p k�vetei mentek be.

A tiszteletre m�lt� polg�rt�rsak megtiltott�k Victor Hugo �rnak, hogy megval�s�tsa terv�t, amelyet m�r r�gebben bejelentett Felh�v�s a n�metekhez c�m� �r�s�ban.

»Harcolni mindenki harcolhat - mondott�k neki. - De mindenki nem tud Feny�t�sek-et �rni. Maradjon itt, �s vigy�zzon Franciaorsz�g sz�m�ra oly �rt�kes �let�re.«"

M�r nem is tudom a z�szl�alj sz�m�t. Nem a sz�znegyvenn�gyes volt. �me annak az �zenetnek a sz�vege, amelyet a z�szl�aljparancsnok olvasott fel el�ttem:

"P�rizs nemzeti g�rd�ja megtiltja Victor Hugo �rnak, hogy az ellens�ggel szembesz�lljon, mivelhogy az ellens�ggel mindenki szembesz�llhat, de amire Victor Hugo k�pes, azt csak Victor Hugo tudja elv�gezni."

Meghat� �s b�b�jos ez a megtiltja.


December 11.
- Rostan j�tt el l�togat�ba. Karja felk�tve. Cr�teiln�l sebes�lt meg. Este t�rt�nt. Egy n�met katona r�veti mag�t, �s bajonettel �td�fi a karj�t. Rostan v�laszul a n�met v�ll�ba sz�rja a maga bajonettj�t. Mindketten �sszeesnek, �s egy �rokba gurulnak. �sszebar�tkoznak. Rostan t�ri kicsit a n�metet. "Ki vagy?" "W�rttenbergi. Huszonk�t �ves. Ap�m �r�smester Lipcs�ben." H�rom �r�t t�ltenek az �rokban, v�reznek, megdermednek, egym�st seg�tik. A sebes�lt Rostan elhozza megsebes�t�j�t - most m�r a fogly�t. Megl�togatja a k�rh�zban. A k�t f�rfi im�dja egym�st. Meg akart�k �lni egym�st, most meg�letn�k magukat egym�s�rt. Sz�val: hagyjuk ki a j�t�kb�l a kir�lyokat!

Rey �r l�togat�sa. Ledru-Rollin csoportja a teljes sz�thull�s �llapot�ban van. Nincs m�r p�rt, csak a K�zt�rsas�g. �gy helyes.

Hollandiai sajtot aj�nd�koztam Paul Meurice feles�g�nek.

�lmos es� esik.


December 12.
- Ma tizenkilenc �ve �rkeztem meg Br�sszelbe.


December 13.
- P�rizsban tegnap �ta petr�leummal vil�g�tanak.

Ma este heves �gy�t�z.


December 14.
- Olvad�s. �gy�t�z.

Este v�giglapoztuk A h�bor� borzalmai-t Goy�t�l, Burty hozta el az albumot. Sz�p �s iszony�.


December 15.
- Itt volt Emmanuel Arago igazs�g�gyminiszter, �s k�z�lte, hogy febru�r 15-ig van friss h�s, �s hogy P�rizsban ezent�l csak barna kenyeret s�tnek. �gy ki tudunk tartani �t h�napig.

�mile Allix hozott egy p�ld�nyt abb�l az �remb�l, amelyet Franciaorsz�gba val� hazat�r�sem alkalm�b�l vertek. Egyik oldal�n sz�rnyas nemt� a Szabads�g! Egyenl�s�g! Testv�ris�g! felirattal. A h�toldal�n k�rirat: Felh�v�s az egyetemes demokr�ci�ra, a k�z�pen pedig: Victor Hug�nak a h�l�s haza. 1870. szeptember.

A med�li�t sz�les k�rben terjesztik, �ra �t centime. Kis akaszt�gy�r� van rajta.


December 16.
- Ma esti vend�gem Pelleport. Megk�rtem, l�togassa meg nevemben a Mazas-ban tart�zkod� Flourens-t, �s vigyen neki egy Kis Nap�leon-t.


December 17.
- A l'�lecteur libre (Szabad V�laszt�) c�m� lap felsz�l�t engem �s Louis Blanc-t, l�pj�nk be a korm�nyba, �s lesz�gezi, hogy ez k�teless�g�nk. Hogy mi a k�teless�gem, azt �n a lelkem m�ly�n �rzem.

L�ttam, ahogy a l'Estoc nev� �gy�nasz�d a Pont des Arts alatt felfel� halad a Szajn�n. A haj� sz�p, hatalmas �gy�ja pedig r�m�letet kelt.


December 18.
- Laterna magic�val vet�tettem Kis Georges-nak �s Kicsi Jeanne-nak.

Favart kisasszony elszavalta a Stell�-t a 14. z�szl�alj egyik el�ad�s�n: 130 frank szerz�i d�j sz�momra. Sz�nh�zi �gyn�k�m, utas�t�som ellen�re, felvette a jogd�jat. Utas�tottam, hogy az �sszeget fizesse be a z�szl�alj seg�lykassz�j�ba.

Hetzel �r ezt �rja: "Nincs sz�n, hogy �zemeltess�k a g�zsajt�kat, ez�rt minden pillanatban v�rhat� a nyomd�k bez�r�sa." Enged�lyt adok a Feny�t�sek �jabb h�romezer p�ld�ny�nak kinyomtat�s�ra, ami id�ig, csak P�rizsban, �sszesen huszonk�tezer p�ld�ny; A kis Nap�leon-t ism�t kiadj�k k�tezer p�ld�nyban, ami eddig (csak P�rizsban) �sszesen t�zezer p�ld�ny.


December 20
. - Bretont, a polg�r�rs�g kapit�ny�t, alezredese feljelent�s�re gy�vas�g�rt elcsapj�k: Breton hadb�r�s�g �sszeh�v�s�t k�ri, de el�bb a t�zvonalba akar menni. Sz�zada holnap reggel indul. K�zbenj�r�somat k�ri a had�gyminisztern�l, hogy a hal�lba mehessen. �rok az �rdek�ben Le Flõ t�bornoknak. Gondolom, Breton kapit�ny holnap a csat�ban lesz.


December 21
. - Ma �jszaka, hajnali h�romkor, hallottam a csat�ba indul� csapatok k�rtszav�t. �n mikor mehetek?


December 22
. - Sikeres volt a tegnapi nap. Az akci� folytat�dik. Keleten �s nyugaton d�r�g az �gy�.

Kicsi Jeanne m�r kezd hosszasan �s nagy kifejez�er�vel besz�lni. Csakhogy egyetlen sz�t sem �rteni abb�l, amit mond. Nagyokat nevet.

L�opold k�ld�tt tizenh�rom friss toj�st: Kis Georges-zsal �s Kicsi Jeanne-nal etetem meg.

Louis Blanc volt n�lam vacsor�ra. Tolm�csolta Edmond Adam, Louis Jourdan, Cernuschi �s m�sok �zenet�t: Blanc �s �n keress�k fel Trochu-t, �s sz�l�tsuk fel: vagy mentse meg P�rizst, vagy mondjon le a hatalomr�l. Nemet mondtam. �gy t�nhetne, mintha a helyzet ur�nak szerep�ben p�zoln�k, m�sfel�l akad�lyozn�m a m�r kibontakozott harcot, amely tal�n eredm�nnyel fog j�rni. Louis Blanc egyet�rtett velem, ugyan�gy Meurice, Vacquerie �s fiaim is, akik n�lam vacsor�ztak.


December 23.
- Henri Rochefort vacsor�zott n�lam. Utolj�ra Br�sszelben l�ttam tavaly (1869 augusztus�ban). Georges meg sem ismerte a keresztapj�t. Nagyon ny�jas voltam. Nagyon szeretem Rochefort-t. Igen tehets�ges �s b�tor ember. Vid�man �tkezt�nk, pedig mindannyiunkat az a vesz�ly fenyeget, hogy ha P�rizs elesik, mehet�nk a porosz v�rb�rt�n�kbe. Guernesey ut�n Spandau. �m legyen.

A Louvre baz�rban vettem egy sz�rke katonak�penyt, hogy felk�sz�ljek a v�delmi harcra. 19 frank.

Est�nk�nt mostan�ban is sok l�togat�m van. Ma este felkeresett egy Le Genissel nev� fest�, aki felid�zte, hogy 1848-ban megmentettem a k�nyszermunk�t�l. J�niusi felkel� volt.

�jszaka er�s �gy�z�s. Mindenki csat�ra k�sz�l�dik.


December 24.
- Fagy. A Szajn�n j�gt�bl�k. P�rizs m�r csak barna kenyeret eszik.


December 25
. - Eg�sz �jszaka er�s �gy�z�s.

�jdons�g a mai P�rizsban: �rkezett egy kos�r osztriga. 750 frank�rt kelt el.

A j�t�konys�gi �rver�sen, ahol Alice �s Meurice-n� is el�rus�t�, 250 frankot fizetettek egy �l� pulyk��rt.

A Szajn�n torl�dnak a j�gt�bl�k.


December 26
. - L�togat�im: Louis Blanc, majd Floquet �r. Megint s�rgetnek, hogy sz�l�tsam fel a korm�nyt. �jb�l nemet mondok.

Louis Koch huszon�t frankot fizetett a j�t�konys�gi �rver�sen a Rappel egyetlen p�ld�ny��rt. A Feny�t�sek egy p�ld�ny�t h�romsz�z frank�rt vette meg Cernuschi �r.


December 27
. - Reggel heves �gy�z�s.

Vacsoravend�geim: Ugalde asszony, Bochet �s Busnach urak. Ugalde asszony el�nekelte a Patri�-t. A ma reggeli �gy�z�s a poroszok t�mad�s�t jelenti. J� jel. A v�rakoz�s az idegeikre megy. Nek�nk is. Tizenkilenc gr�n�tot l�ttek a Mont-rouge er�dre, de nem volt hal�los �ldozat.

Hazak�s�rtem Ugalde asszonyt a Chabannais utc�ba, azt�n visszaj�ttem, hogy lefekszem aludni.

- Uram - fogad a port�s -, azt mondj�k, hogy ma �jszaka gr�n�tok fognak hullani erre a negyedre.

- Akkor nincs m�s h�tra - felelem -, megv�rok egyet.


December 29
. - Eg�sz �jszaka �gy�z�s. Tov�bb t�madnak a poroszok.

Th�ophile Gautier-nak van egy lova. A lovat elrekvir�lt�k. Meg akarj�k enni. Gautier �r, hogy j�rjak k�zben a l� �rdek�ben. K�zbenj�rtam a minisztern�l. Megmentettem a lovat.

Sajnos, igaz, hogy Dumas meghalt. A n�met lapokb�l tudjuk. December 5-�n halt meg Puys-ben, Dieppe k�rny�k�n, fia h�z�ban.

Egyre kitart�bban s�rgetnek, hogy v�llaljak miniszteri t�rc�t. Em. Arago igazs�g�gyminiszter vacsora k�zben megism�telte a k�r�st. Elbesz�lgett�nk. Vacsora ut�n elj�tt Louis Blanc. Tov�bbra is nemet mondok.

Emmanuel Arag�n �s szok�sos cs�t�rt�ki vend�geimen k�v�l H. Rochefort is elj�tt vacsor�ra Blum t�rsas�g�ban. Megh�vom �ket, vacsor�zzanak n�lam minden cs�t�rt�k�n, ha m�g ugyan van h�tra n�h�ny cs�t�rt�k�nk. A desszertn�l Rochefort eg�szs�g�re �r�tettem poharamat.

Er�s�d� �gy�z�s. Ki kellett �r�teni az avroni fenns�kot.


December 30.
- Ma reggel felkeresett D'Alton-Sh�e. Ducrot t�bornok besz�lni szeretne velem.

A poroszok h�rom nap leforg�sa alatt t�bb mint tizenk�tezer l�ved�ket z�d�tottak r�nk.

Tegnap patk�nyh�st ettem, �s ezt a n�gysorost �klendeztem:

       � het�r�k, ti dr�ga h�lgyek,
       magt�ratokb�l �lek itt;
       engem, kit mosolyotok �lt meg,
       e sok eg�r �ltet megint
.

Nincs sz�n, ez�rt a j�v� h�tt�l kezdve nem mosnak feh�rnem�t P�rizsban.

Vacsoravend�gem volt Farcy f�hadnagy, az �gy�nasz�d parancsnoka.

Szigor� hideg. H�rom napja vastag es�k�penyben �s csukly�ban j�rok el hazulr�l.

Baba Kicsi Jeanne-nak. Egy puttonyra val� j�t�kszer Georges-nak.

A bomb�k m�r alapos k�rt tettek a rosnyi er�dben. P�rizsra leesett az els� l�ved�k. A poroszok ma hatezer gr�n�tot l�ttek ki r�nk.

A rosnyi er�dben valamelyik tenger�sz egy zs�k f�ldet visz a v�ll�n a s�nc�p�t�shez. Egy l�ved�k leviszi a v�ll�r�l a zs�kot.

- K�sz�n�m - mondja a tenger�sz -, de nem voltam f�radt.

Alexandre Dumas december 5-�n hunyt el. Jegyzeteimet lapozgatva l�tom, hogy a Frochot utc�ban december 5-�n ment el el�ttem egy nagy halottaskocsi, rajta a H bet�.

Most m�r nem is lovat esz�nk. Tal�n kuty�t? Tal�n patk�nyt? N�hanapj�n m�r f�j a gyomrom. Az ismeretlent essz�k.

Valois �r azir�nt �rdekl�dik, az Irodalm�rok T�rsas�ga megb�z�s�b�l, mi t�rt�nj�k a h�romezer frankkal, ami az �gy�k elk�sz�t�se �s lesz�ll�t�sa ut�n a Feny�t�sek h�rom felolvas�s�nak bev�tel�b�l fennmaradt. Mondtam neki, hogy a teljes �sszeget fizess�k be a hadik�rosultak seg�lyp�nzt�r�ba. Jules Simon feles�g�nek a kezeihez.


1871. janu�r 1
. - Louis Blanc a lapokban levelet int�z hozz�m a helyzetr�l.

Kicsi Georges �s Kicsi Jeanne �mulva-h�ledezve n�zi a puttonyt az �j�vre kapott sok-sok j�t�kkal. Amikor kibor�tj�k a puttonyt, egy nagy asztal telis-tele lesz vel�k. Mindenhez hozz�ny�lnak, azt sem tudj�k, mit fogjanak meg. Georges szinte d�h�ng a boldogs�gt�l. Charles �gy v�lekedik: "Az �r�m k�ts�gbees�se!"

�hes vagyok. F�zom. Ann�l jobb. Ugyanazt szenvedem el, amit a n�p.

Hat�rozottan nem b�rja a gyomrom a lovat. M�gis eszem. K�lik�t okoz. Desszertn�l ezzel a p�rverssel �lltam bossz�t:

   Az  eb�dt�l hasam h�nyk�dik keveregve;
   lovat ettem - sokat gondolok a nyeregre.

A poroszok Saint-Denis-t l�vik.


Janu�r 2
. - Daumier �s Louis Blanc n�lunk vacsor�zott.

Louis Koch k�t k�poszt�t �s k�t eleven fogolymadarat aj�nd�kozott nagyn�nj�nek �j�vre.

Ma reggelire borlevest kaptunk.

Agyon�t�tt�k a N�v�nykert elef�ntj�t. S�rt. Meg fogj�k enni.

A poroszok tov�bbra is napi hatezer l�ved�ket sz�rnak r�nk.


Janu�r 3
. - A Rohan-nyaral� k�t szob�j�nak f�t�se �jabban napi t�z frankba ker�l.

A hegyp�rti klub ism�telten k�veteli, hogy Louis Blanc �s �n legy�nk a korm�ny mell� rendelve, �s ir�ny�tsuk. V�ltozatlanul nemet mondok.

A Francia Akad�mi�nak pillanatnyilag tizenk�t tagja tart�zkodik P�rizsban, k�zt�k S�gur, Mignet, Dufaure, D'Haussonville, Legouv�, Cuvilliers-Fleury, Barbier, Vitet.

Telihold. Cs�p�s hideg. A poroszok �jszaka l�tt�k Saint-Denis-t.

Keddt�l vas�rnapig huszon�tezer gr�n�tot sz�rtak r�nk a poroszok. K�tsz�zh�sz vagon kellett az elsz�ll�t�sukhoz. Minden l�v�s 60 frankba ker�l, az �sszesen 1 500 000 frank. K�r�lbel�l t�z szem�ly pusztult el. Minden halottunk 150 000 frankj�ba ker�lt a poroszoknak.


Janu�r 5.
- Egyre hevesebb �gy�t�z. Gr�n�ttal l�vik Issyt �s Vanves-ot.

Nincs sz�n. Nem lehet feh�rnem�t mosni, mivel nincs sz�r�t�si lehet�s�g. Mos�n�m azt �zente nekem Mariette-tel:

- Victor Hugo �r olyan hatalmas ember, k�rjen egy kis sz�nport a korm�nyt�l, akkor ki tudom mosni az ingeit.

A Feuillantines utc�ban j�rtam, a k�zelemben esett le egy l�ved�k.

Szok�sos cs�t�rt�k esti vacsoravend�geimen k�v�l n�lam �tkezett Louis Blanc, Rochefort, Paul de Saint-Victor. Jules Simon feles�ge gruère-i sajtot k�ld�tt. Hallatlan f�ny�z�s. Tizenh�rman voltunk az asztaln�l.

A bomb�z�s els� p�rizsi �ldozatai: n�gyen a Gay-Lussac utc�b�l, ketten a Val-de-Gr�ce k�rny�k�n.


Janu�r 6.
- Tegnap a desszertn�l bonbonnal k�n�ltam a h�lgyeket �s a k�vetkez�ket mondottam:

         H�la Boissier-nak, porba rogyva,
         sz�p h�lgyek, �rvendezve mondom:
         legy�zi az er�st a bomba,
         a gy�ng�ket pedig a bonbon.

A p�rizsiak k�v�ncsis�gb�l kir�ndulnak az ellens�g t�ze alatt �ll� negyedekbe. �gy n�zik a gr�n�tes�t, mint a t�zij�t�kot.

A nemzet�rs�gnek kell visszatartania a t�meget. A poroszok a k�rh�zakat l�vik. Gr�n�tot sz�rtak a Val-de-Gr�ce-ra. L�ved�keik ma �jszaka l�ngba bor�tott�k a Luxembourg zs�folt barakkjait: a sebes�lt �s beteg katon�kat - meztelen�l, �ppen csak egy rongyba burkolva - �t kellett sz�ll�tani az Irgalmasok k�rh�z�ba. Barbieux l�tta �ket: �jjel egy �ra t�jt �rkeztek meg.

M�r tizenhat utc�t sz�rtak meg l�ved�kekkel.


Janu�r 7.
- A Feuillantines utc�nak azt a r�sz�t, ahol �tszelt�k gyermekkorom kertj�t, s�lyos gr�n�tt�mad�s �rte.

Mos�n�m, akinek nincs m�r mib�l t�zet raknia, �s ez�rt k�nytelen lemondani a ruhamos�sr�l, levelet �rt Clemenceau �rnak, a IX. ker�let el�lj�r�j�nak, �s k�rte, hogy utaljanak ki neki p�nz�rt szenet. �r�s�t a k�vetkez� sz�ljegyzettel l�ttam el:

"P�rizs v�delme �rdek�ben mindenbe belet�r�d�m, �hen halok, megfagyok, s�t inget se v�ltok. De az�rt a IX. ker�let el�lj�r� ur�nak figyelm�be aj�nlom mos�n�met." �s al��rtam. Az el�lj�r� kiutalta a szenet.


Janu�r 8.
- Camille Pelletan nagyszer� h�reket hozott a korm�nyt�l. Rouent �s Dijont visszafoglaltuk, Garibaldi gy�z�tt Nuits-n�l, Faidherbe pedig Bapaume-n�l. Minden rendben van.

Eddig barna kenyeret ett�nk, most �tt�rt�nk a feket�re. Mindenki egyform�n. �gy van rendj�n.

A tegnapi h�reket k�t galamb hozta.

Egy Vaugirard utcai iskol�ban a bomba meg�lt �t gyermeket.

Be kell sz�ntetni a Feny�t�sek el�ad�sait �s felolvas�sait, mert a sz�nh�zakban nincs g�z a vil�g�t�sra, sem sz�n a f�t�sre.

Prim �let�t vesztette. Pisztolyl�v�s v�gzett vele Madridban azon a napon, amikor Amadeo genovai herceg, a kedv�re val� kir�ly, bevonult Spanyolorsz�gba.

Eg�sz nap d�h�dt �gy�z�s. Egy l�ved�k �tlyukasztotta a Saint-Sulpice templom Sz�zanya k�poln�j�t, ahol any�m van eltemetve, �s ahol az esk�v�m volt.

Megl�togattam Louise Bertin kisasszonyt.


Janu�r 10.
- Gr�n�tok hulltak az Od�onra.

Chifflart k�ld�tt egy gr�n�tszil�nkot. A gr�n�t Auteuilben esett le, H bet� van belev�sve. Tintatart�t csin�lok bel�le.


Janu�r 12
. - A Rohan-palot�ban m�t�l kezdve fejenk�nt nyolc frankot k�rnek egy vacsor��rt, ehhez j�n a bor, a k�v�, a f�t�s, stb., egysz�val tizenh�rom frankba ker�l egy �tkez�s.

Ma reggel elef�ntbifszteket ett�nk.

N�lunk vacsor�zott Schoelcher, Rochefort, Blum �s a t�bbi szok�sos cs�t�rt�ki asztalt�rsunk. Megint tizenh�rman voltunk. Vacsora ut�n j�tt Louis Blanc, Paul Foucher, Pelleton.


Janu�r 13.
- Egy toj�s 2,75 frank. Az elef�nth�s fontja 40 frank. Egy zs�k hagyma 800 frank.

Velem vacsor�zott Ed. Lockroy, aki z�szl�alja �l�n ma �jjel el��rsbe vonul.

Az Irodalm�rok T�rsas�ga felk�rt, legyek ott a v�rosh�z�n, amikor �tadj�k az �gy�kat. Kimentettem magam. Nem megyek el.

Az eg�sz napot azzal t�lt�tt�k, hogy m�sik b�rpalot�t kerest�nk. Hi�ba. Minden be van z�rva. Egy h�t a Rohan-palot�ban, belesz�m�tva egy elt�rt ablak�veget, 701,50 frank.


Janu�r 14.
- Egy szeg�nyasszony megjegyz�se a frissen kiv�gott f�r�l:

- Szeg�ny z�ld fa, t�zre vetik; v�ratlanul �rte, ez�rt folyton s�r!

A p�pa azt mondta Dupanloup abb�r�l: Orl�ans p�sp�k�nek vas�t k�zlekedik a fej�ben.


Janu�r 15. 2 �rakor.
- D�h�dt gr�n�toz�s e pillanatban.

Cirkuszban c�mmel k�ltem�nyt �rok. Vacsora ut�n felolvastam a verset vas�rnapi asztalt�rsaimnak. K�rik, hogy tegyem k�zz�. Odaadom az �js�goknak.


Janu�r 17.
- H�rom nap �ta �jjel-nappal szakadatlanul �gy�znak benn�nket.

Kicsi Jeanne megszidott, hogy nem engedem az �r�m r�g�j�val j�tszani.

Minden �js�g k�zli a Cirkuszban c�m� versemet. Tal�n hasznos lehet.

Reggel felkeresett Louis Blanc. S�rget, hogy csatlakozzam hozz� �s Quinet-hez, �s gyakoroljunk nyom�st a korm�nyra.

Ezt v�laszoltam neki: "Szerintem vesz�lyesebb dolog megd�nteni a korm�nyt, mint t�mogatni."


Janu�r 18.
- Krupp �r �gy�kat k�sz�t a l�gg�mb�k lel�v�s�re.

�l a kis kertemben egy kakas. Tegnap n�lunk eb�delt Louis Blanc. A kakas elkukor�kolja mag�t. Louis Blanc eln�mul, �s �gy sz�l:

- Hallgassa csak.

- Mi t�rt�nt?

- Kukor�kol a kakas.

- Na �s?

- Hallja, mit mond?

- Nem.

- Ezt mondja: Victor Hugo.

Oda figyel�nk, azt�n elnevetj�k magunkat. Louis Blanc-nak igaza van. A kakassz� nagyon hasonl�t a nevemhez.

Fekete kenyer�nk morzs�it a ty�kok el� sz�rom. Nem eszik.

Ma reggel kit�r�s Montretout ir�ny�ban. Elfoglaltuk Montretout-t. Est�re a poroszok visszavett�k.


Janu�r 20.
- A Montretout ellen ind�tott t�mad�s f�lbeszak�totta az �gy�z�st.

Egy p�k ajtaj�ban a nagy tolong�s k�zben agyonnyomtak egy tizenn�gy �ves gyereket.


Janu�r 21.
- Felkeres Louis Blanc. Tan�cskozunk. A helyzet borotva�len t�ncol. P�rizs polg�rmesteri hivatala v�lem�nyemet k�ri.

Louis Blanc n�lunk vacsor�zott. Ut�na aff�le haditan�csot tartottunk, amelyen r�szt vett Laussedat ezredes is.


Janu�r 22.
- A poroszok Saint-Denis-t l�vik.

Viharos t�ntet�sek a v�rosh�z�n. Trochu visszal�p. Rostan �rkezik a h�rrel, hogy a breton polg�r�rs�g a n�pre l�. Nem hiszem el. Sz�ks�g eset�n magam megyek oda.

Ott voltam. Egyszerre t�madott mindk�t f�l. A hozz�m fordul� harcol�knak ezt a tan�csot adtam:

- Csak azt a fegyvert ismerem el franci�nak, amely a poroszok ellen fordul.

Rostan bejelenti:

- Z�szl�aljamat az �n rendelkez�s�re bocs�tom. �tsz�zan vagyunk. Hova menj�nk?

Megk�rdezem t�le:

- Pillanatnyilag hol vannak?

�gy felel:

- Az �gy�t�zben �ll� Saint-Denis-n�l vontak �ssze benn�nket. La Villette-ben vagyunk. - Ezt mondom neki:

- Maradjanak ott. �n is oda k�ldtem volna �n�ket. Ne vonuljanak a v�rosh�za ellen, vonuljanak Poroszorsz�g ellen.


Janu�r 23.
- Tegnap este megbesz�l�s volt n�lam. Vas�rnapi vend�geimen k�v�l n�lam vacsor�zott Rochefort is, �s titk�ra, Mourot.

K�s� este elj�tt Rey �s Gambon. K�t programot hoztak azzal a k�r�ssel, hogy fogadjam el mindegyiket: az egyik Ledru-Rollin falragasz-tervezete volt (200 tag� Nemzetgy�l�s), a m�sik a K�zt�rsas�gi Uni� programja (50 tag). Kijelentettem, hogy egyik megold�ssal sem �rtek egyet.

Chanzy veres�get szenvedett. Bourbakinak siker�lt �tt�rnie. De egyik sem indul P�rizs felszabad�t�s�ra. Azt hiszem, sejtem a rejt�ly nyitj�t.

Egy feltal�l� elhozta hordozhat� vasfedez�k-barik�d terv�t, a csatasorban harcol� csapatok tudn�k haszn�lni.

�gy l�tszik, abbahagyt�k az �gy�z�st.


Janu�r 24.
- Ma reggel felkeresett Flourens. Tan�csot k�rt. Ezt mondtam neki:

- Semmi er�szakos cselekedet a helyzet megv�ltoztat�s�ra.


Janu�r 25.
- Flourens-t �ll�t�lag letart�ztatt�k. Amikor t�lem t�vozott.

K�t friss toj�st adtam Georges-nak �s Jeanne-nak.

Dorian �r j�tt el ma reggel fiaimhoz a Rohan-palot�ba. K�z�lte vel�k: minden pillanatban v�rhat� a kapitul�ci�. Kintr�l sz�rny� h�rek �rkeznek. Chanzy veres�get szenvedett, Faidherbe veres�get szenvedett, Bourbakit visszaszor�tott�k.


Janu�r 27
. - Schoelcher elj�tt bejelenteni, hogy lemondott a t�z�rl�gi� ezredesi tisztj�r�l.

Megint k�rnek, hogy �lljak a v�rosh�za ellen indul� t�ntet�s �l�re. Nemet mondok. Mindenf�le h�resztel�st hallani. Mindenkit nyugalomra �s egys�gre intek.


Janu�r 28.
- A versailles-i eszmecser�n Bismarck odafordult Jules Favre-hoz:

- Mit sz�l hozz�, ez a kitartott cs�sz�rn� k�n�l nekem b�k�t.

Megint hideg van.

Ledru-Rollin - Brives k�zvet�t�s�vel - szeretne megegyez�sre jutni velem.

Kicsi Jeanne-nak valami baja van. �, a dr�ga kis teremt�s!

L�opold ma este elmes�lte, milyen besz�lget�s zajlott le egyszer szem�lyemr�l IX. Pius p�pa �s Jules Hugo k�z�tt. Jules, az unoka�cs�m, L�opold fiv�re, �let�ben a p�pa kamar�sa volt. A p�pa tal�lkozik Jules-lel, �s megk�rdezi t�le: "�nt Hug�nak h�vj�k?" "Igen, Szentaty�m." "Rokona Victor Hug�nak?" "Az unoka�ccse vagyok, Szentaty�m." "H�ny �ves ez a Hugo?" (1857-ben zajlott le a besz�lget�s.) "�tven�t �ves." "K�r, nagyon �reg m�r ahhoz, hogy visszat�rjen az Egyh�zba!"

Charles mes�li: Jules Simon �s k�t fia eg�sz �jszaka azoknak a n�vsor�t �ll�tott�k �ssze, akiket jel�lni lehetne a Nemzetgy�l�sbe.

Cernuschi francia �llampolg�rr� honos�ttatja mag�t!


Janu�r 29
. - Tegnap al��rt�k a fegyversz�netet. Ma reggel hozt�k nyilv�noss�gra. Nemzetgy�l�s. Febru�r 5. �s 18. k�z�tt nevezik ki. 12-�n �l �ssze Bordeaux-ban.

Kicsi Jeanne valamivel jobban van. M�r majdnem mosolygott r�m.

Nincs t�bb� l�gg�mb. Posta van. De a levelek nincsenek lepecs�telve. Havazik. Fagy.


Janu�r 30.
- Kicsi Jeanne m�g mindig levert, �s nem j�tszik.

P�riga kisasszony friss toj�st hozott Jeanne-nak.


Janu�r 31.
- Kicsi Jeanne m�g mindig beteg. Enyhe gyomorhurutja van. Allix doktor szerint m�g eltart n�gy-�t napig.

N�lunk vacsor�zott L�opold unoka�cs�m. Osztrigakonzerveket hozott.


Febru�r 1.
- Kicsi Jeanne jobban van. R�m mosolygott.


Febru�r 2
. - Ma jelent meg Rochefort �j lapja a Mot d'ordre (Jelsz�). A p�rizsi v�laszt�sokat febru�r nyolcadik�ra halasztott�k.

Gyomrom m�g mindig nem b�rja a lovat. F�jdalmaim vannak. Tegnap ezt mondtam vacsor�n�l asztalt�rsn�mnek, Ernest Lef�vre feles�g�nek:

     A j� lovak h�sa megfekszi gyomromat,
     meg�lve szeretem, nem s�tve a lovat.

Kicsi Jeanne �llapota egyre javul.


Febru�r 4.
- Enyh�l az id�.

Este seregnyi l�togat�. Gambetta proklam�ci�ja.


Febru�r 5
. - Ma reggel l�tott napvil�got a republik�nus lapok jel�ltlist�ja. Az els� helyen szerepelek.

Bancel meghalt.

Kicsi Jeanne m�ra fel�p�lt a n�th�b�l.

Este a megszokott vas�rnapi vend�gek. Halat ett�nk, vajat �s feh�r kenyeret.


Febru�r 6.
- Bourbaki, aki veres�get szenvedett, �ngyilkoss�got k�vetett el. Nagy hal�l.

Ledru-Rollin megh�tr�l a Nemzetgy�l�s el�tt. Louis Blanc elj�tt ma este, �s felolvasta a visszal�p�st bejelent� nyilatkozatot.


Febru�r 7.
- Volt m�g h�rom-n�gy konzerv�nk: ma megett�k.


Febru�r 8
. - Ma szavaz�s a nemzetgy�l�si v�laszt�sra. Paul Meurice-szel egy�tt szavaztam a Clauzel utc�ban.

A kapitul�ci� al��r�sa ut�n Bismarck elv�lt Jules Favre-t�l, bement a dolgoz�szob�j�ba, �s a k�t v�rakoz� titk�rnak kijelentette: - A vad�llat elpusztult.

Elrendeztem pap�rjaimat, tekintettel a k�zeli utaz�sra. Kicsi Jeanne nagyon vid�m.


Febru�r 11.
- A szavaz�s eredm�ny�t nagyon lassan �llap�tj�k meg.

Bordeaux-ba val� utaz�sunkat 13-ik�ra, h�tf�re halasztott�k.


Febru�r 12.
- Tegnap l�ttam el�sz�r az �n k�rutamat. A r�gi Haussmann k�r�t el�g nagy darabja. A k�r�tba torkoll� n�gy-�t utca sark�n a boulevard Haussmann t�bl�ra a boulevard Victor Hugo fel�r�st tett�k.

Bordeaux-ban ma �l �ssze a Nemzetgy�l�s. P�rizsban m�g nem �llap�tott�k meg �s nem tett�k k�zz� a v�laszt�sok eredm�ny�t. Azt hiszem, Louis Blanc lesz P�rizs els� k�pvisel�je. Helyesebbnek tartottam volna, ha Garibaldit v�lasztj�k meg els� helyen.

M�g nem neveztek ki, de az id� s�rget, holnap, h�tf�n, febru�r 13-�n utazni akarok Bordeaux-ba. Kilencen lesz�nk, �t �riember �s n�gy szolga, meg k�t gyerek. Louis Blanc velem akar indulni. Egy�tt utazunk.

V�llt�sk�mba t�bb fontos k�ziratot viszek �s megkezdett m�veket, t�bbek k�z�tt Az ostromlott P�rizs-t �s A nagyapas�g m�v�szet�-t.

Vacsora el�tt felolvastam asztalt�rsaimnak - Paul Meurice-nek �s feles�g�nek, Vacquerie-nak, Lockroy-nak, Ernest Lefèvre-nek �s feles�g�nek, Louis Kochnak, Villainnek (Rochefort �s Victor csak vacsor�ra �rkezett meg) - Az ostromlott P�rizs ciklusba beker�l� k�t k�ltem�nyemet (Kicsi Jeanne-nak �s Nem, nem veszitek el Elz�szt �s Lotaringi�t).

Pelleport kilenc menlevelet hozott. Mivel m�g nem vagyok k�pvisel�, az eny�met �gy t�lt�ttem ki: Victor Hugo birtokos, mivel a poroszok �ll�st vagy foglalkoz�st k�vetelnek.


Febru�r 13
. - Ma reggel elszorult sz�vvel b�cs�ztam a Frochot sug�r�tt�l �s a kedves vend�gszeretett�l, amelyet Paul Meurice j�volt�b�l �lvezhettem �rkez�sem napja, szeptember 5. �ta.A RETTENETES �V


EL�HANG

Elmondan�m nektek e r�m�letes �vet -
de m�ris valami riaszt s habozni k�sztet.
Kell-e, meg�ri-e, folytassam-e tov�bb?
�, l�tni gy�sz haz�m kih�ny� csillag�t!
�rzem, hogy fedi el az eget a gyal�zat.
� sz�rny� gond! csap�s ad helyet �j csap�snak.
Mindegy. Folytasd. H�v a t�rt�nelem szava.
E sz�zad van soron. S �n vagyok tanuja.

SOMLY� GY�RGY


FRANCIAORSZ�GHOZ

P�rtodon senki. Az �sszhang k�sz. "K�sz�net!"
- int bizonyos Gladstone s h�h�rodra nevet.
Ez lek�p: neve Grant; �s Bancroft, az a m�sik,
az gyal�zat; itt egy pap, ott egy b�r� kiv�lik
a t�megb�l, egy-egy apostol, katona
s n�psz�nok, D�lnek ez, az �szaknak fia,
de oml� v�red mind �lvezi, s nincsen egy se,
ki r�d ne k�pn� a d�h�t, Megfeszitettre.
Jaj! Mije volt�l Te a n�peknek? Aki
sirt, vigasztalta j� szavad, az isteni:
"�r�m �s B�ke!" S azt mondtad: "Hit! F�ny! Okoss�g!"
S "L�gy h�s, Amerika, s te szabad, G�r�gorsz�g!"
Nagy volt It�lia? "Akarom, az maradj
tov�bb is!" Ennek a v�red, d�s aranyad
jutott amannak, �s f�nyed mindannyiuknak;
v�dted az emberi jogot, �s sz�rtad-adtad
p�ld�j�t mindennek, mi �nfel�ldoz�s.
Mint a teli barom, ha k�sz az itat�s,
kincsed �lvezve �gy t�rtek vissza az �lba
az emberek, Te, nagy n�v�r, harcok tud�sa,
Te, ki volt�l vihar �s volt�l v�delem!
H�l�tlans�g, �r�k b�lyeg a kicsiken!
Nem baj; mind vak re�d. Ny�zsg� sereg�k ott volt
�s g�nyolt, amikor nagys�god �sszeomlott,
�s minden kalap�cs-�t�sen nevetett,
mely, v�rben s csupaszon, bit�dra szegezett.
Sz�nalmuk fiaid, hogy anyjuk vagy, siratja,
s hogy arcuk keser� sz�gyen festi pirosra.
F�-b�natuk az, hogy nem �rt el a hal�l,
noha homlokodon �j lett a f�nysug�r;
m�jadat az �rnyak zord sasa eszi; versenyt
tagadnak meg; s im, a martal�c-fejedelmek
�r�m�t, mint egykor a des Adrets moh�
falk�j�t, tapsolja a vil�g... - Ah, be j�,
be j� volna, ha most, m�rtir Franciaorsz�g,
nem voln�k francia, s ugy �llhatn�k tehozz�d,
temell�d, hirdetve, hogy Te vagy, roncs a f�n,
egyetlen szerelmem, haz�m �s gl�ri�m!

SZAB� L�RINC


HALOTTAINK

F�lelmes, elhagyott mez� a nyoszoly�juk.
V�r�k iszonyatos t�ba gy�lik al�juk,
kesely� t�pi fel a test�k belsej�t;
kih�lt tetemeik, a f�v�n szertesz�t,
torzak, szederjesek s ugyanoly r�mit�ek,
mintha vill�mcsap�s s�jtotta volna �ket;
kopony�juk, ak�r egy s�ket k�darab;
szobrok a h� feh�r szemf�dele alatt;
a g�rcsbe merev�lt, elsz�radt hullamarkok,
�gy tetszik, sz�vesen forgatn�k m�g a kardot;
a nyelv�k b�na m�r, szem�k kiv�jt �reg;
t�tova �lmaik dermedt tava felett
suhan az �jszaka; v�resek, �sszet�rtek,
mint kit gyal�zatul l� fark�hoz k�t�ttek;
ny�zs�g rajtuk a sok hangya, pondr�, bog�r;
�ket a f�ld �le f�lig elnyelte m�r,
ak�r a tenger�r a s�llyed� haj�kat;
csontv�zuk m�szfeh�r, �s napr�l napra korhad,
s Ez�kiel szav�t id�zi f�l nek�nk;
v�gott s sz�rt sebeket l�that rajtuk szem�nk,
a goly�roncsol�s t�tong legr�mesebben;
dermeszt� sz�l s�v�lt a dermedt, s�ri csendben;
csupasz tetem�ket z�pores� veri.

Irigylem sorsotok, haz�m halottai.

K�LNOKY L�SZL�


LEV�L EGY H�LGYH�Z, MELYET L�GHAJ�VAL K�LDTEM EL 1871. JANU�R 10-�N

A vad-v�g P�rizs k�zd. K�sz�nt�m, asszonyom.
Egy l�lek e v�ros �s egy vil�g e hon.
Mindenki a m�s�, j�s�g a szenved�ly�nk.
Napunk sincs, senkink sincs, de mi m�g �gy se f�l�nk.
Aludni nem alszunk, s aki virraszt, szerencs�s.
Olykor megjelenik egy h�bor�s jelent�s,
mely ellap�tja a legend�st �s csod�st.
�n tizen�t frank�rt vettem n�gy friss toj�st
k�t unok�mnak, �s essz�k, ami marad,
patk�nyt, lovat, medv�t �s n�ha szamarat!
P�rizst k�r�lz�rt�k, v�z �nti el, komor;
No� b�rk�jak�nt teng-leng minden gyomor;
bend�nkbe gy�rj�k azt, amit nem �llhatott,
macsk�t, kuty�t, fen�t �s minden �llatot,
gyomrunkban megleli eg�r az elef�ntot.
Fa nincs, az utcafa mind sz�tt�r�tt, leh�ntott.
K�lyh�nkba t�mj�k az eg�sz Champs-�lys�es-t.
D�r hull, fagy cs�pdesi az ujjaink iz�t.
T�z nincs, sz�r�tani kimosott ingeink.
Inget se v�lthatunk. Mikor az este int,
m�ly-m�ly morajt hallsz a zajg� utcasarkok
k�r�l, a n�p zajong, �s hallasz furcsa, zsarnok
l�rm�t, vagy �neket, zenebon�s morajba.
Nagy, lomha jegeket cepel al�bb a Szajna,
j�gszigetek k�z�tt fut az �gy�nasz�d,
tajt�kkal sz�nezi a hull�m torlasz�t.
P�rizs semmib�l �l, s mire se heder�t �.
�hs�g az �tele, nincs asztal�n ter�t�.
A krumpli csemege �s b�cs�lete nagy ma,
s ak�r Egyiptomban, istenn� lett a hagyma.
Nincsen szen�nk, de a kenyer�nk, mint a sz�n.
G�z sincs; a b�s v�ros aluszik feket�n.
Hatkor koroms�t�t. �s �jult borzalomba,
t�zet ok�dva z�g fej�nk f�l�tt a bomba.
El�ttem egy gr�nitszil�nk a kalam�ris.
Meggyilkoltan hever, nem sz�l egy sz�t se P�rizs.
A nemzet�rs�g�nk a falaink k�r�l,
sipk�ba f�rj, apa f�rk�szve t�m�r�l,
csukly�s k�p�nyegben, am�g sz�lnak az �gy�k,
�s �jszaka kem�ny, �rdes fal�ca �gyuk.
Bismarck �hezteti P�rizst, hogy majd elasszon,
�s Moltke r�l�vet, de P�rizs, mint egy asszony,
vit�z is, sz�p is �. Bor�s szem�t rem�lve
veti a m�lys�ges, kietlen�l nagy �gre,
s galambot, l�ghaj�t les ottan n�ha-n�ha.
Mily gy�ny�r�, mikor rettent� lesz, ki l�ha.
�n h�t boldog vagyok, hogy harcol minden�ron.
Szeretni, k�zdeni, feledni: pr�dik�lom.
Csak egy az ellens�g s ez lelk�nk vigasza.
Nekem nevem sincs m�r, �gy h�vnak, hogy Haza.
A n�k pedig mostan, hogy minden sz�tesett,
b�szk�lkedhet vel�k - mert mind f�ns�gesek.
Sz�ps�g�k az, ami R�m�ban egykoron,
az egyszer� f�d�l, er�ny �s nyugalom.
Gyapj�t�l feket�lt ujjuk t�p�st cib�l,
s alighogy alszanak, k�nn meg v�r Hannib�l,
s a Porta Collin�n a hitveseik �llnak.
Ez az id� van itt. Az �ri�s vad�llat;
a tigris, a porosz �zenk�nt t�pi sz�t
a f�lhalott vil�g e v�rz�, nagy sziv�t.
H�t most, mikor a sors re�nk ezt r�ja ki,
a f�rfi francia, a n� meg r�mai.
Az otthonuk hideg, nincs ott t�z �s par�zs,
�lmos es� szakad, a l�buk zuzmar�s.
H�, f�rgeteg s�v�lt, fej�kre r�csorognak,
s �k m�sz�rsz�k el�tt �jente �csorognak.
�hs�g, harc, r�m�let, mindegy, ak�rmi ess�k,
el�tt�k egy lebeg, a nagy-nagy k�teless�g.
A lelk�k r�mai, melyet k�ts�g nem ingat,
bomb�z�s d�ngeti a fellegv�rainkat,
dobsz� felelget a k�rt�knek virradatkor,
f�jj�k az �breszt�t, s a h�v�s sz�lben akkor
felt�nik e s�padt nagyv�ros, halov�ny,
egy harsona hangzik az utc�n t�tov�n.
Sikerr�l �lmodunk, mely elj�n v�gre nyilv�n,
sz�v�nkben a rem�ny, fej�nk felett a vill�m.
E megpr�b�lt, dics� �s �ri�si v�ros
k�sz�nti a sz�rny� id�ket �s sug�ros.
H�t �hez�nk s f�zunk, mondjuk vid�m s�hajjal.
Mi most ez itt? Az �j. S mi j�n ut�na? Hajnal.
A biztos�rt t�r�nk, s megedz a h�si vads�g.
Poroszorsz�g b�rt�n, de P�rizs a szabads�g.
Mint R�ma �lljunk meg, s nem �rhet semmi rossz,
egy h�nap m�lva itt nincsen t�bb� porosz,
�gy m�rciusban majd �n �s a k�t fiam
vid�kre r�ndulunk, �nh�z mindannyian,
kedves, j� asszonyom, bar�ts�g�ra v�rva.
Ha meg nem �lnek itt benn�nket febru�rba.

KOSZTOL�NYI DEZS�


KIT�R�S

M�g halv�nyan dereng a h�v�s, sz�rke hajnal.
Az utc�n hosszu sor vonul tompa morajjal;
s az �l�, nagy �tem engem is elragad,
ahogy el�ret�r az ember�radat.
Hazafiak, akik indulnak ki a frontra.
H�slelk� katon�k! Nagyb�szk�n l�pve fogja
k�zt�k apja kez�t egy kisfi�, kinek
csak a termete, nem a sz�ve kicsinyebb,
s ott megy az asszony is, a f�rj pusk�ja v�ll�n.
�si sz�p hagyom�ny Gallia asszony�n�l
a fegyvert hordani, ha hadba megy ura,
t�rj�n b�r ellen�k Caesar vagy Attila.
Mi k�sz�l? A gyerek nevet, nem s�r a n� sem.
P�rizs a h�bor� terh�t hordozza h�sen.
S minden p�rizsi, ha k�rded, egyet felel:
hogy egy n�pet csak a gyal�zat veszthet el,
hogy �seik nev�t sz�gyenbe sose hozz�k,
s hogy P�rizs halni k�sz, csak �ljen Franciaorsz�g.
Ha minden oda is - marad a becs�let.
S mennek. N�zd l�ngol�, haragos szem�ket,
s olvasd homlokukon: Hit, Er�, Nyomor�s�g.
S a kis csapat m�g�tt elmaradnak az utc�k,
fenn a f� s fenn lobog a z�szl�, dr�ga rongy;
m�g ott kis�ri a csal�d a bataillont;
majd csak ott v�lnak el, hol kezdete a frontnak.
E komor f�rfiak s e harcos n�k - dalolnak;
P�rizs v�delmezi az emberi jogot.
K�rh�zkocsi fut el - s azokra gondol ott
mindenki most, kik azt akarj�k, hogy a hord�gy
m�g�tt a k�veket v�rpatakok locsolj�k.
K�zel a kit�r�s perce; perg� dobok
verik k�lv�rosok sor�n a riad�t;
mindenki k�sz; hal�l az ostroml� hadakra!
Csapd�k vesz�lyeit sem f�lik �k - a csapda,
melybe a h�s mer�sz �tj�n botlik bele,
az � diadala s a gy�z�k sz�gyene.
A falhoz �rve most csatlakoznak a hadhoz.
Egyszerre csak a sz�l lebeg� f�stgomolyt hoz;
meg�llj! ez az els� �gy�l�v�s. Tov�bb!
A t�m�tt sorokon kis remeg�s fut �t,
itt van a pillanat, a kapuk t�gra nyitva,
k�rt�k, harsanjatok! �s ki a messzi s�kra
s az erd�kre, ahol az ellens�g lapul
s a csal�rd szemhat�r alszik �rtatlanul,
mintha nem mennyk�vet rejten�nek a puszt�k!
B�cs�sz�t hallani, majd: "Asszonyok, a pusk�t!"
S a bor�s-sz�v� n�k ajkukkal illetik
a fegyvert, miel�tt �tnyujtan�k nekik.

SOMLY� GY�RGY


A GYERMEK�T OLTALMAZ� ANYA

Az erd� s�r�j�n, mely lomha baglyok odva,
s ahol az izgatott lomb �sszeb� susogva,
s�t�t boz�t k�z�tt, hol vad vesz�ly lesel
az �jsz�l�ttre, ki borzong az anyamell
hav�n, s kit �gy visz �, vak s sz�rny� f�lelemmel,
amint lesz�ll az �j hom�lya, sz�rke tenger,
s farkascsapat von�t a kormos �g alatt...
�, erd�k asszonya! iszony� indulat!
Ilyen P�rizs, hol egy vil�g �l elvegy�lve,
s hol jog, m�v�szet �s dics�s�g h�rmas �dve
t�pl�lja a J�v�t, az �gi gyermeket.
A hajnal lova mint nyer�t, dobog, remeg
a szent b�lcs� el�tt! �s �, az �let anyja,
az �let�, amely kim�rak�nt fogan ma,
s ki b�lcsek �lmait dajk�lja, dr�ga f�ny,
v�ros, melynek R�ma n�v�re �s Ath�n -
tavaszban, mely kacag, az �g alatt, mely l�ngol,
� a rem�ny, a v�gy, az �let �ze, m�mor...

A nap ragyog s t�zel, a mennybolt m�lye k�k,
s � d�dol, �lmatag ringatva gyermek�t.
Nagy �nnep! Boldogan �s b�szk�n felmutatja
a kisdedet, aki �j nemzed�kek atyja,
az �lmot, a kel� vil�got, mely ragyog,
�ri�st, ki t�rpe m�g, a gyermek Holnapot,
kinek j�v� korok �sv�nye t�gra t�rul...
Ajk�n boldog mosoly, �s tiszta homlok�r�l
s szem�b�l, mely a b�nt s vesz�lyt nem ismeri,
der�s sug�r ragyog, magasztos, isteni;
s �rezni, tudni, hogy e v�ros a rem�nys�g,
s hogy P�rizs �l s szeret. S ha hirtelen set�ts�g
j� s sz�ll a sz�ven �t, mint n�ma borzad�ly,
ha ismeretlen sz�rny bolyong a l�that�r
felett, s ha minden �rny k�gy�zva, cs�szva, lopva
a dr�ga gyermeket t�madni j� titokban,
�, akkor, akkor � ki�ll, s ajk�t a vad
sikoly szak�tja f�l s d�h, izz� indulat,
�v�lt, s ki hajdan egy vil�got megig�zett,
borzongat s elriaszt, vijjogva, mint a v�gzet.

SZEGZ�RDY-CSENGERY J�ZSEF


NAPPAL VAN? �JSZAKA?

Nappal van? �jszaka? Iszony� f�lhom�ly van.
Az �ri�si d�h zs�km�nyra les az �rnyban.
Mennyd�rg�s, robban�s. S�padtan hallgatom.
Vakon d�r�mb�l az ostoba borzalom.
Az isteni kih�nyt. Az emberi led�lt m�r.
A v�letlen vadul v�rengzve f�l-le k�sz�l,
s a legy�z�tteket kart�ccsal sz�tveri,
k�teless�gtud� s b�n�s: mindegy neki.
B�belt �rny falta be v�gs� emelet�ig.
A bandit�k ama hatvann�gy t�szt kiv�gzik,
s v�laszul hatezer foglyot kiirtanak.
A t�sznak r�sze: k�nny, a rabnak: g�nyszavak.
Z�g a sz�l; szinte m�r kih�nyt az �ji m�cses,
a lelkiismeret. K�d! �j! minden vesz�lyes!
A pusztit�k d�he kev�s; �rj�ngjenek!
S ki �gy sz�l: Irgalom - a b�re gy�l�let.
Itt a had, ott a n�p; v�rzik Franciaorsz�g,
m�g egym�st esztelen esztelens�gbe fojtj�k.
Nincs jog. Csak K�in �ll talpon, m�s senki sem.
Egyfajta sz�tzil�lt b�n �szik mindenen.
Az �rtatlanra is hom�ly hull a s�t�tben.
Ez felgy�jtotta a Louvre-t. Nos? M�rt ne �gjen?
Nem tudta, hogy mi az. A m�sik sz�rnyeteg
meg hatra-vakra l�. A t�rv�ny hova lett?
Az �j, s n�v�rei: a l�ngok m�r benyelt�k
P�rizst, a sz�veket, s benyeltek minden elm�t.
Nem l�tok, �s �l�k. Nem �rtem, s meghalok.
Mind egy�tt, gyermekek �s sz�rny g�lyarabok,
egy�tt ap�k, fi�k, a d�mon �s az angyal,
a szellem embere az emberi varanggyal
k�z�s �rv�nybe hull s ott veszti �let�t.
Ha perzsel a par�zs, ki v�laszthatja sz�t:
mily hangokt�l h�r�g, b�g az �rcbika sz�ja?

Jaj, a vak t�meget s�ket hal�l kasz�lja.

NEMES NAGY �GNES


MIT! A TESTV�RIS�G

Mit! a testv�ris�g - l�z�lom, d�lib�b csak?
Szabadnak �lmodni rabb� lett Eur�p�nkat,
k�v�nni, hogy a jog vezessen �s az �sz -
csak azt jelenti, hogy a fellegekben �lsz?
L�tni s nem k�rni e borzalmas diadalb�l,
nem hozz�tenni m�g, de elvenni a bajb�l,
mit! nem taposni azt, akit mindenki b�nt,
�s befogadni azt, aki hal�lrasz�nt,
nem venni c�lba a vil�gtalant s a gyeng�t -
annyi, hogy k�ptelen l�z�lmokon merengn�k?!
Kimondani, hogy az ember joga kij�r
m�g a b�n�snek is - az azz� lenni m�r?
Mindegy! harcolni kell. E vak �r�n vil�g�ts.
Hogy v�n vagy m�r ahhoz? eh, l�gy v�n �s ne t�g�ts,
�reg harcos. Tudod, megtagadnak megint.
A kegyesek moh�n becsm�rlik �rveid.
T�rv�nyen k�v�l �llsz, a g�ny, a v�d lecsap r�d,
a gaz pr�d�ja l�ssz s nem �nja meg a hajsz�t
a sok r�galmaz�, minden gazs�gra k�sz,
k�vel haj�tanak, sz�mkivetnek. No �s?

SOMLY� GY�RGY


SEBES�LTEN HALAD A RAB N�

Sebes�lten halad a rab n�. Homlok�n
nem tudni m�g, milyen vallom�s �g. De l�m
szidalmazz�k. Olyan, mint �llat, l�ncrak�tve.
Megy, �s a gy�l�let felh�zik k�r�l�tte.
Mit is tett h�t? Kutasd a jajsz� �s a k�d
hom�ly�n, P�rizsunk fojt� f�stje m�g�tt.
Senki se tudja. � maga tudja-e v�tk�t?
Mi b�nnek l�tszik, az az �sz sz�m�ra k�rd�s.
Az �hs�g, holmi gaz tan�cs, holmi zsiv�ny,
akit m�gis szeret, s parancs, amit kiv�n -
ennyit�l elfajul ily t�tova, k�d�s l�ny.
A "v�letlen" nev� lejt�s, fekete �sv�ny,
az �szt�n hajlama, a v�gzetes nyomor
d�h�s forg�szele, mely rontva elsodor,
az a zord rengeteg, mely polg�rh�bor�kban
a nagyv�ros s�t�t m�lyeib�l kibukkan,
sz�lni: mindene van m�snak, semmim nekem,
t�n�dni rongyosan, gy�tr�dni �hesen,
ebb�l n� ki a rossz. Ha t�bb� nincs mit enni -
hogy rettent� legyen b�rki: el�g csak ennyi.
Megy �s k�r�lveszi a kegyetlen t�meg.
Ak�r �r�lnek �k, ak�r feny�tenek,
szem�k el�tt mi van? A vaksi diadal csak.
Versailles �nnepet �l. A rab, v�rezve, hallgat.
A sz�jt�t� nevet, s vid�m gyerekcsapat
k�veti, mintha �jt cs�folna pirkadat.
S�kets�g�b�l �t semmi ki nem ragadja.
Sz�ja sark�n meg�l a cs�nd keser� habja,
�gy tesz, mint hogyha m�r untatn� �t a f�ny,
a konok retteg�s s�t�tlik k�t szem�n.
K�zben m�s asszonyok j�nnek a fasorokb�l,
hajukon tavaszi vir�g csillaga b�kol,
gy�m�nttal villog�, k�nyes, feh�r kez�k
valamely sz�ptev� karj�n laz�n lecs�gg,
s ki�ltanak: A gaz! Megfogt�k! Mily remek tett!
S v�g h�h�raik�nt az undok sz�rnyetegnek,
selyemerny�j�ket - faragott a nyele -
bef�rj�k boldogan a rab sebeibe.
Sajn�lom a rabot, �s el�nt az ut�lat:
a szuka-falka, l�m, n�st�ny-farkasra t�mad!

NEMES NAGY �GNES


EGY BARIK�DON

Egy barik�don, hol a felt�rt k�vezet
tiszta v�rrel mosott s gaz v�rrel szennyezett,
egy�tt a t�bbivel, lecsaptak egy gyerekre.
- K�z�l�k vagy te is? - Egy�tt vagyunk - felelte.
- Rendben van - sz�lt a tiszt. - V�rj, m�g sorra ker�lsz.
Kiv�gz�nk. - S a gyerek l�tja, amint a t�z
fell�ngol, s t�rsai a faln�l mind elesnek.
A tiszthez odasz�l: - Egy percre hadd mehessek,
csak hogy az �r�mat any�mhoz elvigyem.
- J� lenne sz�kni, mi? - Visszaj�v�k! - Igen?
�s hol laksz, kis bitang? - Csak itt a k�t sor�n t�l.
S mindj�rt visszaj�v�k, elhiggye, kapit�ny �r.
- Na l�dulj! - S a gyerek megy. �lnok, durva csel!
S j�t r�h�g�tt a tiszt vad leg�nyeivel,
s a haldokl�k beler�h�gnek e r�hejbe.
De csend lett hirtelen, mert a gyerek lihegve,
mint egy �j Viala, egyszer csak ott terem,
b�szk�n a falhoz �ll �s megsz�lal: Jelen.

Megh�tr�lt a hal�l, �s a tiszt megkegyelmez.
Gyermek, �n nem tudom, e sz�ll� f�rgeteghez,
mely mindent elkever, h�st, bandit�t vegyest,
t�ged mi kergetett - de b�zv�st mondom ezt:
a te �rtatlan kis lelked nagyszer� l�lek.
A m�lybe hullva is b�tor s j� volt a l�pted:
egy az any�d fel� s egy a hal�l fel�.
Gyan�tlan a gyerek, a v�d a f�rfi�,
s te nem felelsz az�rt, amit nem tudva tett�l;
de nagy �s h�s az a gyermek, kinek mindenn�l,
az �letn�l, a v�g j�t�kn�l, tavaszi
lombn�l dr�g�bb a fal, hol haltak t�rsai.
Gyermeki f�d�n ott a dics�s�g vir�ga!
Az �si Hell�szban, Szt�szikhorosz ha l�tna,
r�d bizn�, hogy te v�dd Argosz egy kapuj�t;
Kineg�rosz benned leln� meg �nmag�t.
A v�lasztott g�r�g ifjak k�z� sorozna
Messz�n�n T�rtaiosz s Th�baiban Aiszkh�losz ma.
�rcbe v�sn�k neved, mint azok egyik�t,
akik ut�n - ha k�k a szel�d ny�ri �g,
j�rva a k�t k�r�l, hol h�s a f�zek �rnya -
az ifju sz�z - teli korsar�t v�ve v�llra,
melyb�l ihatnak a szomju bivalyok -
m�l�n megfordul �s hosszan elandalog.

SOMLY� GY�RGY


A LETIPORTAKHOZ

�, veletek vagyok! Eny�m e b�s �r�m ma.
�k, akik a porig al�zva, eltiporva
ny�gnek, testv�reim: gy�zelm�k idej�n
harcoltam ellen�k, s most �ket v�dem �n.
Ami m�st elvak�t, az l�t�v� tesz engem,
elfogults�gukat, d�h�ket elfelejtem,
feledni akarom a szitkokat, a g�nyt.
Nem ellens�gem az, akit a sors les�jt.
De mindenek f�l�tt a n�p lebeg el�ttem,
mely most b�r�re v�r, a n�p, mely n�pszer�tlen,
f�rjek, n�k, gyermekek; v�dem e b�s csal�d
j�v�j�t �s jog�t, munk�j�t s b�nat�t.
A gy�ng�t v�dem �n, a t�velyg�t, a n�pet,
mely t�maszpont hij�n a pusztul�s fel� megy,
s d�r�n sietteti a gy�szos v�gzetet;
tudatlanok, teh�t k�rlelhetetlenek.
�, h�nyszor mondjam el, am�g elhiszitek ti,
hogy nem tudt�tok a t�megeket vezetni,
balg�n nem adtatok neki polg�rjogot,
s hogy vaks�guk oka a ti h�lyogotok.
Ha a gy�m zsugori, annak lev�t megissza;
a n�kik okozott sok bajt adj�k ma vissza.
Nem fogt�tok kez�k, hogy �jszak�jukat
elhagyj�k v�gre, s meglelj�k a j� utat.
�tveszt� foglyak�nt hagyt�tok ezt a n�pet,
r�mei lettetek, ti pedig t�le f�ltek;
cserbenhagyt�tok �t, �gy h�t t�vedezik.
A j�indulat a f�nyb�l t�pl�lkozik,
az � lelk�k pedig s�t�ts�gben vesz �hen;
vil�goss�g ut�n kutatnak a nagy �jben,
mely s�r�bb s komorabb, mint a komor vadon.
Tapogat�zva, vad r�m�letben, vakon
hogy gondolkozna az, aki m�r �lni sem mer?
Hogyha k�rben kering, belek�bul az ember;
a nyomor vad ker�k, elsz�d�l Ixion.
Ily elsz�ntan ez�rt �llok oldalukon,
hogy sz�mukra a f�nyt s kenyeret k�veteljem.

Nem oltott�k ki az �gy�k vend�miaire-ben,
sem a j�niusi s m�jusi sort�zek
a vad gy�l�lk�d�st, fek�lyes m�g a seb.
Hogy k�rd�seire a megold�st keressem,
a n�ppel tartok �n; legels�, hogy szeressem.
Ez a legfontosabb. Veletek egy vagyok,
s f�ltett sz�nd�kom az, hogy gy�ng�d maradok
hozz�tok, vesztesek, s �gy sz�lok: Semmi bossz�!
�br�ndos, v�n szivem, mi is k�sztetne hossz�
remeg�sre, ha nem a k�nnyez�k meg a
karj�ban kisdedet szorongat� anya?
�, ha elgondolom, hogy terhes n�ket �ltek,
hogy reggel holt kezek ny�ltak ki egy g�d�rnek
m�ly�b�l, s m�sokat a fegyenc-sors ijeszt!
Sz�m�z�tt voltam �s m�rt�r! - ne mondjuk ezt.
Ekkora gy�sz el�tt magunkr�l sz�lni ocsm�ny;
a f�jdalmak k�z�l �v�k hull �t a rost�n;
sz�lbe sz�ratnak �k, s ki tudja, csapatuk
a s�t�t �g alatt mily s�t�t t�jra jut?
Hov�? Ki tudja azt? Seg�lyt hi�ba k�rnek.
A haj�k, melyeken s�rtam, jaj, visszat�rnek,
�s d�gletes fed�lk�zeik, hol a rab
megg�rnyed, mintegy a haj� s�lya alatt.
A padl� imbolyog, az ember f�l sem �llhat,
k�zzel eszik, k�z�s vederb�l, mint az �llat,
m�sok ut�n iszik; hol t�l forr� a l�g,
hol j�ghideg, vihar dob�lja t�ml�c�t,
a hull�m mennyd�r�g, s aki az �gre n�z fel,
csak egy �gy�cs�vet l�t, mely s�t�tbe v�sz el.
A fojt�, r�gi gy�sz fog engem �jra el.
Az ember nem gonosz, s mennyi rosszat m�vel!

H�nyan n�znek f�l ez �r�ban is, remegve,
a zokog� habon a k�nnyez� egekre;
nekik hom�lyos �s r�t lejt� a j�v�!
Odadobva csupasz, zavart, b�s, reszket�
sz�mk�nt, �lomszin� t�mkelegbe mer�lve,
k�dbe, ork�nba, m�ly hull�mokba, az �rbe,
t�masz s rem�ny hij�n, sokan s t�rstalanul,
�s sz�v�kben a v�gy elpattant, n�ma h�r!
Sz�lnak: - Hol is vagyok? Elfakul a val�s�g,
s sz�thullik. Iszony� fut�sunk mire j� h�t?
K�dbe veszett a part, a f�ld s az emberek.
Vadonnak �rzem �n a v�gtelen teret.
Felh�b�l vagyok-e vagy a t�z hamuj�b�l?
Elt�n�k. Senki sem gondol re�m. A t�vol!
Az �rv�ny! Hova lett csal�dom, asszonyom? -
�rezni, hogy �r�k feled�s �je nyom!
�gy imbolyogni, mint az �lombeli �rnyak!
H�ny �rtatlan lehet, kit sil�nyn�l sil�nyabb
hazugs�g k�bit el, s megtorl�s fenyeget!
- Hogyan? - mondj�k ezek. - Ne l�ssam az eget,
mely meleget adott? �gy �ljek, mint haz�tlan?
Adj�tok vissza h�t a f�ldem �s a h�zam,
m�helyem, asszonyom, gyermekeim s a f�nyt!
Mit tettem, hogy odavetettek pr�dak�nt
a viharnak, s haj�nk a s�s habok sodorj�k,
�s nem lehet any�m t�bb� Franciaorsz�g?! -

Most, gy�ztesek, hogy a t�rsadalom seb�t
kell megvizsg�lni, mely sz�vek m�ly�ben �g,
kivizsg�lni a bajt, �s r� gy�gyszert keresni,
az archimedesi emel�t f�lfedezni,
s a z�rt megnyitni az �j id�k kapuj�n,
most, annyi k�zdelem, annyi munka ut�n,
b�tor pr�b�k s nem egy eredm�ny ellen�re,
megold�sul magunk tasz�tsuk a s�t�tbe,
mi, b�lcsek, vezet�k, tapasztaltabb fejek,
k�ldj�k z�tonyra e szerencs�tleneket!
�, sz�njuk el magunk, s k�zdj�nk a Titok ellen!
B�nei�rt a sphinx t�rdelve vezekeljen,
�s hallgattassuk el a nagy rejtelmeket.
Mily �regek vagyunk, s m�gis mily gyermekek!
�, �llamf�rfiak, b�lcsek, mily balga �lom!
Hogyan! T�ljuthatunk a megr�zk�dtat�son,
v�ls�g, nyomor s panasz mind, mind eloszlanak,
ha sz�mkivetj�k e boldogtalanokat?

A miniszter besz�l: - M�g �n �llok e poszton,
franci�k, semmi baj! - S a balj�s horizonton,
v�rsz�n�, lomha �s zil�lt felh�k alatt,
vad r�mk�pek k�z�tt tal�n m�r ott halad
a Meduza s�t�t tutaja, k�dbe veszve,
poklokt�l hajtva �s a hal�lt�l vezetve!
Hogyan! Beteljes�lt a v�gzet azzal ott,
amit red�iken sodornak a habok!
Az �rv�ny kapuj�t felt�rva s letasz�tva
b�n�st �s b�ntelent a m�lybe, �sszevissza
v�gezitek ki ti a rosszat �s a j�t,
s sz�ltok, ha elsimult a v�z: - Sz�p munka volt! -
Sz�vetek j�ghideg, s nem hajlik irgalomra,
nem hat meg igazuk, s mivel legfontosabb a
p�rtatlans�g, az�rt h�t mind lakoljanak!
Lev�gtok egy tagot egy karcol�s miatt!
Hogyan! J� kib�v� a tenger �rja n�ktek!
Ahelyett, hogy szil�rd rendet teremten�tek,
v�zbe dobtok ennyi probl�m�t, ennyi t�nyt
s gy�szt, hogy k�nnyek k�z�tt id�zz�nk tanuk�nt
igazat s t�ved�st, balg�kat s vakmer�ket,
a f�rjet vagy fiv�rt ut�nz� gyenge n�ket,
k�vezetrombol�, boh� gyermekeket!
Mindent a sz�lvihar old meg szerintetek,
mert nem lesz v�d, se k�n, se jajszavak, se k�nnyek,
ha minket iszony� sepr�i els�p�rnek!
Nos, mit folytassam ezt! Nincsen igazatok.
Hallom a jajt, l�tom a sok iszonyatot,
tengert, v�rt, sort�zet, s�rokat, s ha kem�nyen
sz�lok, nincs r� okom? Nekem nem k� a sz�vem.
Mindenhat� Aty�m! Haz�nk rossz �tra t�rt?
�, a zord �szaki szelek d�h�t mi�rt
szabad�tjuk re� a vaks�gra s nyomorra?
Borzadok.

       Nem el�g, hogy indulatba hozza
sz�vem el�re m�r e bossz� s a j�v�!
Mikor j�t akarunk, bajt id�z�nk el�;
amit befejez�nk, egy napon �jrakezdj�k,
s e t�bolyt - �, Egek! - b�lcsess�gnek nevezz�k!
�r �s ap�ly. Iker a nyomor s gy�l�let.
Egyszer az elnyomott m�g elnyom� lehet.

�, �gy kellett, hogy �n, a b�n�sen hisz�keny,
t�vozzam, s komoran teng�djem m�s vid�ken,
s r�m z�ruljon megint a zord, fanyar mag�ny,
�gy kellett, hogy az �g dereng� hajnal�n
gy�zz�n, s hulljon re�m leple a rideg �jnek,
hogy hadd maradjon egy bar�totok, szeg�nyek,
s sz�ljon helyettetek egy j�bar�t szava,
s tan�itok legy�nk, �n �s az �jszaka!
Nincs jog, nincs j�zan �sz, v�ge minden rem�nynek.
Ne mondhass�k soha, hogy e s�t�t mer�nylet
ellen egyetlenegy hang sem tiltakozott.
�n a bajban lev�k fegyvert�rsa vagyok.
�n leszek az, aki a legjobb helyre �ll, a
cs�ggedtek �s az elnyomottak oldal�ra,
aki nem �rt nekik, s�t sorsukon zokog.
K�rhozottak, magam v�lasztom poklotok.
Elmondottam hiven, hogy sz�mos vezet�t�k
t�v�tra vitt. Sosem j�ttem volna, ha gy�zt�k,
de vonz buk�sotok. Nem z�szl�tok lebeg
szemem el�tt, hanem halotti lepletek.
F�lt�rom s�rotok.

             �s most rohanjatok r�m,
gy�l�ls�g, r�galom, f�lb�relt g�ny, ti ocsm�ny
ringy�k, ingyen koholt hazugs�g nyilai,
miket Voltaire-ra l�tt Nonotte s Maupertuis,
Rousseau-t el�ld�z�, kem�ny bienne-i �kl�k,
ti hangok, Afrika sz�mum�t t�ls�v�lt�k,
mint a korb�cs�t�s, amely elaljasult
kezekb�l Molière kopors�j�ra hullt,
b�rgy� ir�nia, ki�tkoz�s, d�h�dten
tajt�kz� ny�l, amit J�zusnak a kereszten
orc�j�ba k�p�tt az elvakult t�meg,
ti �ld�z�tteket s�jt�, �r�k k�vek,
rajta! Isten hozott, m�ltatlan v�dak �rja.
Kell, hogy d�h �s szitok z�duljon mire�nk, a
n�p harcosaira. A legmagasztosabb
dics�s�g sokszor a gyal�zatb�l fakad.

K�LNOKY L�SZL�


A J�VEND�

Oidipusz fiai, �s �bel �s te, K�in!
H�ny v�rpad lett v�r�s a m�lt testv�r-vit�in!
Csat�k! - �, fekete lobog�k! szemfed�k!
�, s�roknak s�t�t ny�lta id� el�tt!
Mikor fogjuk, nagy �g! a hal�lt l�tni halva?
�, szent b�ke kora!

                 A h�bor�, e szajha,
a v�letlennek e becstelen �gyasa.
A kont�r Tamerl�n s a barb�r Attila
a szeret�i; �nt, ocsm�ny, kegyet nekik vet;
t�megs�rba veti minden rem�nyeinket,
led�fi a tavaszt, tapos az �r�m�n,
s mert � a gy�l�let, nagy �g! hogy gy�l�l�m!
Benned b�zom, kit rejt a s�t�ts�g nagy odva,
J�vend�!

       K�l�n�s rejtelmekkel viv�dva,
vak labirintusunk m�ly�n sz�z oldalon
vesz�ly �s csapda v�r, v�ratlan borzalom;
de a titkos fon�l mindig kez�nkbe lesz, �s
b�r vad p�rbajt vivott Atreusz �s Th�eszt�sz,
b�r Behem�t felett gy�z�tt Leviat�n -
�n hiszem: j� a perc, s nyitva lesz a tal�ny.
Nem hullhat �r�k �rny az emberek sziv�re.
Nem! az emberis�g nem arra van it�lve,
hogy tehetetlen�l �lj�n a s�r fagyos
sz�l�n, mint Ombosban a zordon Jeromos,
vagy mint Argoszban a jajvesz�kel� Elektra.
Egy nap, �n, aki nem adok a fantomokra,
megn�ztem Waterloo oroszl�nj�t. A s�k
mez�k k�z�tt az �t egy v�zmos�sba vitt;
k�r�l a sz�rk�let ut�ni f�ny derengett;
csak mentem egyenest az �rnyakfedte hegynek.
Zaklatott sz�vvel, mert a v�r, kard �s hal�l
diadala nekem mindig �j borzad�ly.
A n�ma s�k f�l� kiugrott az oroszl�n;
lentr�l merengtem el hom�lyl� magas orm�n;
moccanatlan dacolt a v�gtelen f�l�tt;
s �gy �reztem, hogy ott, egekbe sz�m�z�tt
mag�ny�ban, a k�k, g�gg�fagyott magasban
az eml�k iszony�t hordozza lankadatlan.
A sz�gyen tan�ja itt �llt mer�n s vadon.
S m�g mentem, n�tt�n-n�tt �rny�ka arcomon.
S roppant talp�ig �gy nehezen elverg�dve,
sz�ltam: azt v�rja csak, hogy �lom sz�ll a f�ldre,
de hajthatatlan; �s, mikor lesz�ll a nap,
e bronzb�l biztosan rekedt b�g�s riad;
s az emberek e r�m-l�t�st�l menek�lve,
nem, tudj�k, hogy a sz�rny vagy t�n a menny �v�lt-e.
Lassan, �vatosan �gy mentem k�zel �n...

Vill�mot v�rtam �s - egy dal csend�lt fel�m.

E sz�rny� sz�jb�l egy l�gy hang csengett szer�nyen.
Valami r�mit�, irdatlan �reg�ben
egy v�r�sbegy rakott f�szket; e sugaras
kis j�vev�ny, akit meg�ldott a tavasz,
s ez �rc-ajkak k�z�, e t�tott fogsorokba
rakta toj�sait, cseppet meg nem riadva;
s a komoly kis mad�r �gy �nekelgetett.
A tragikus orom, ak�r egy szirt, meredt
a hajdan annyi k�nny- �s v�r-�ztatta s�kra;
s ahogy t�n�dtem ott, figyelmem nem laz�tva,
�reztem, hogy f�l�m egy m�ly szellem hajol,
s meg�rtettem, hogy - �, n�pek! - mi ott dalol,
az a rem�ny - a volt k�ts�gbees�s sziv�be;
s a h�bor� veszett sz�rny-tork�ban - a b�ke.

SOMLY� GY�RGY


A PERBEFOGOTT FORRADALOM

Ha megid�zitek, t�rv�nytev� hatalmak,
�gy�szek �s bir�k, a barb�r forradalmat,
mely sz�rny� volt bizony, �s nem kim�lt uh�t,
nem respekt�lt fak�rt, dervist �s marab�t,
s nem volt nyugalma m�r az egyh�zi szem�lynek -
el�g, ha papra vagy jezsuit�ra n�ztek,
s a bosszuv�gy el�nt.

                   De m�s lett a vil�g!
kir�ly, emberisten, f�listen - figur�k,
kardos k�s�rtetek, s�padt p�p�s lid�rcek,
elt�ntek mind var�zsfuvalm�ra a sz�lnek;
s mindezt, b�r� urak, rosszallva n�zitek.
Mely gy�sz! Egy k�nnypatak a vaks�t�t berek,
a kapzsi �jszaka m�mora messze sz�llott,
a s�t�ts�g h�r�g: micsoda haldokl�sok!
Nappal van - sz�rny�s�g! Vakul a b�reg�r,
ki�ltoz a kuvik, t�n segedelem�r,
s�pad a f�nybog�r, s �, jaj, a r�ka jajgat,
s v�ltozatos faja �jjel j�r� vadaknak
a szor�t�ba mind, s k�ts�gbeesve b�g;
toporty�n-sz�k�l�s t�lt be erd�t-mez�t,
a ny�gz�tt szellemek csapatja b�na, g�tolt,
s ha ez �gy tart tov�bb, a nagy vil�goss�gt�l
�r�k k�pr�zat �g holl�, kesely szem�n,
a v�mpir �hen hal a s�rbolt fenek�n,
s a f�ny kegyetlen�l felfalja a s�t�tet...

B�r�k, a virradat b�neit b�ntetn�tek!

J�KELY ZOLT�N


A M�LT EMBEREI

A m�lt emberei csak balg�n k�pzelik,
hogy �lnek igaz�n, mert minden tetteik,
ny�l�s gazs�gaik, �lland� �rul�suk,
a s�t�tben-val� s�r� hasm�nt csusz�suk
csak boldog kukacok ny�zsg�se f�ld alatt.
R�juk m�r r�borult a n�ma, s�ri hant.
De benned semmi sem halott, te dr�ga P�rizs.
Buk�sod is teremt �s sz�l hal�ltus�d is.
El�tted nincs hat�r: akard - s minden lehetsz.
Meghal a nem-lehet, ahol te megsz�letsz.
Kimondom sz�zszor is, hogy hangom belev�sse
a hitszeg�, a gaz, az �rul� f�l�be,
hogy dr�ga sebes�lt - �, istenn�nk, te �lsz.
Akiknek �r�m az, mi n�ked szenved�s,
gyal�znak; de te �lsz, P�rizs! �s ereidben,
honnan b�ven omol minden f�ldekre, minden
emberbe, jaj, a v�r, de ki nem fogy soha -
�rezz�k, hogy dobog a j�v� pulzusa!
Testedben - �, Anya-V�ros, �rezni m�r vad
rug�s�t a vil�g rejtelmes magzat�nak.
Mit a gaz g�nyol�k! Nincs veszve semmi sem.
Igaz, s�t�t van �s csak r�vedez a szem,
�j van s a l�that�r minthogyha volna z�rva.
F�lt�nk t�ged, j�v� Eur�p�nk dr�ga v�ra.
�, jaj, mi pusztul�s! micsoda rombol�s!
Hogy eml�keztet r�d, �r�k�s, n�ma gy�sz!
A szil�rd is meging; k�ts�gek �s siralmak!
De aki r�d hajol s m�lyen figyelve hallgat,
e z�rt hom�lyban itt, hol nem gy�l szikra f�ny,
s�rnak s �rv�nynek e fekete �jjel�n,
egy nagy l�lek dal�t hallja ki az eg�szb�l.
Valami hallatlan vad �s nagy, ami k�sz�l.
Az �j sz�zad ragyog a s�r� k�d�n �t.

Val�, hogy �j f�di l�pteink nyomdok�t.
M�lt emberei, ti, igaz, hogy ez az �let,
b�rhogy dolgozol is �s b�rhogy is rem�led,
csak f�ldi dolog �s addig nem isten�l,
m�g a nagy �l�h�z az �gbe nem ker�l.
A hal�l tudja csak v�gs� rendeltet�s�t.
�g� a boldogs�g, a f�ld� a rem�nys�g,
nem t�bb; de a n�v� rem�ny s fogy� csap�s,
a t�granyitott szem - �pp ez a halad�s.
S minden atomja f�ny, melyn�l ragyogva l�ttam
n�v� j�l�tet a sz�n� nyomorus�gban.
De ti, ti, a komor hom�ly �nyencei,
mind, ki a vaks�t�t vil�got �zleli,
kiknek sz�rny �lma az, hogy vak legyen a l�lek...!
Nek�nk a szemfed�n is apr� l�ngok �gnek;
mit sz�mit a komor zenit, ha l�thatod
alatta kelni m�r az �j csillagzatot,
s a fordul� napot f�ns�ges �tba fogni.
Ott a sz�p �s igaz, a nagy �s a val�di,
hol az �let ezer arany f�nyk�re v�r!
Tinektek csak hom�ly ez s egyre csak hom�ly.
Legyen h�t. H�tszeres f�tyolba burkol�zva,
s�t�tbe b�multok, de mi - a csillagokba.
Azt n�zve, mit seg�t. Ti azt, mi m�lybe r�nt.
Ki-ki sz�ve szerint l�tja az �jszak�t.

SOMLY� GY�RGY